Znečištění ovzduší je podle údajů MŽP zodpovědné za předčasnou smrt více než 5000 lidí ročně, v EU je to pak podle EEA 400 000.

Znečištění prostředí pesticidy, agrochemikáliemi, znečištění z průmyslu i z měst a obcí také zhoršuje kvalitu povrchových i podzemních vod. Hlukové znečištění je pak často zanedbávaným faktorem, který však také negativně ovlivňuje nejen lidské zdraví. 

O změnu v této oblasti se snaží Zelená dohoda pro Evropu.

Minulý týden Komise přijala akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, který má za cíl, aby v roce 2050 bylo znečištění na tak nízké úrovni, která nezpůsobuje nebezpečí pro zdraví ani pro ekosystémy. 

 

Plán stanovuje stěžejní cíle pro rok 2030 oproti současnému stavu: 

 • zlepšit kvalitu ovzduší, aby se snížil počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší o 55 %,
 • zlepšit kvalitu vody snížením množství odpadu, plastového odpadu v moři (o 50 %) a mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí (o 30 %),
 • zlepšit kvalitu půdy snížením úbytku živin a používání chemických pesticidů o 50 %,
 • snížit o 25 % podíl ekosystémů v EU, v nichž znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmanitost,
 • snížit počet lidí trpících chronickým obtěžováním hlukem z dopravy o 30 % a
 • výrazně snížit produkci odpadů a o 50 % snížit objem zbytkového komunálního odpadu.

 

Jak toho dosáhnout? Plán představuje tato opatření:

 • větší sblížení norem kvality ovzduší s nejnovějšími pokyny Světové zdravotnické organizace,
 • přezkum norem kvality vody, a to i v řekách a mořích EU,
 • snížení míry znečištění půdy a podpory obnovy půd,
 • přezkum většiny právních předpisů EU o odpadech za účelem zapracování zásad čistého a oběhového hospodářství,
 • podpora nulového znečištění z výroby a spotřeby,
 • prezentace srovnávacího přehledu ekologických výsledků regionů EU na podporu cíle nulového znečištění ve všech regionech,
 • snížení nerovností v oblasti zdraví způsobených neúměrným podílem škodlivých zdravotních dopadů, které nyní nesou nejzranitelnější skupiny obyvatel,
 • snížení externí ekologické stopy EU omezením vývozu výrobků a odpadů, které mají škodlivé toxické dopady ve třetích zemích,
 • zavedení tzv. živých laboratoří pro zelená digitální řešení a inteligentní nulové znečištění,
 • konsolidace znalostních center EU zabývajících se nulovým znečištěním a zapojení zainteresovaných stran do platformy zainteresovaných stran v této oblasti,
 • důslednější prosazování cíle nulového znečištění ve spolupráci s orgány v oblasti životního prostředí a jinými orgány.

 

Plán je stejně jako většina Zelené dohody ambiciózní. Doufám, že se alespoň přiblížíme jeho naplnění a podaří se kontinuálně snižovat znečištění tak, abychom dosáhli čistšího životního prostředí pro další generace. 


Zdroje: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2345

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi/$FILE/OOO-Zdravotni_rizika_2018-20200714.pdf