Slavnostní předání dotací pro sociální oblast a životní prostředí

Ve středu 1. března jsem se zúčastnil slavnostního předá dotací z programů města „Podpora sociálních a navazujících služeb“ a „Podpora činností v oblasti životního prostředí“.

Jedná se o dotační programy vyhlášené městem pro I. pololetí roku 2017 a jednotliví žadatelé mohli podávat žádosti do 19. prosince loňského rokuO poskytnutí dotací rozhodly orgány města na svých únorových zasedáních. V oblasti sociální bylo celkem předáno 24 dotací v celkové částce 735.000 Kč a životní prostředí se podpořily 3 dotace v celkové výšce 82.500.

Další slavnostní předání finanční podpory z vyhlášených programů města se uskuteční v následujících dnech, konkrétně 6. a 13. března. Vedle již zmíněné oblasti sociální a životního prostředí směřují finance na aktivity zaměřené na kulturu, cestovní ruch, mládež, vzdělávání a sport. Záleží na tom, v rámci kterého programu jsou dotace poskytnuty.

Již nyní se mohou žadatelé připravovat na podávání žádostí o dotace pro II. pololetí roku 2017. Lhůta pro jejich podávání je stanovena na termín 13. dubna až 30. června 2017.

Pevně věřím, že dotace splní svůj účel. Po delších jednáních jsem velmi rád, že se mi podařilo najít s kolegy dohodu a došlo k navýšení fondu pro Podporu sociálních a navazujících služeb. Tento fond bude pro II. pololetí 2017 navýšen o 300.000 Kč. Dle mého je tento fond trvale podfinancován. Počet žádostí ve velké míře převyšují finanční prostředky, které byly pro tento fond v minulosti alokovány.

 

Návštěva centrální pobočky neziskové organizace ARNIKA v Praze

I když máme malou pobočku Arniky i přímo v Uherském Hradišti, tak jsem přesto v pondělí 21.11.2016 navštívil tuto neziskovou organizaci v její centrále v Praze. Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírají o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii. Více o Arnice na jejich www stránkách www.arnika.org

Arnika pracuje ve třech programech:

Debatovali jsme nad jejich programem, jakým způsobem oslovují širokou veřejnost, jaké aktuálně probíhají kampaně atd. Přivezl jsem i spoustu tiskovin, které se zabývají různými tématickými celky. Brožury a letáčky jsou k vyzvednutí i u mě v kanceláři. Během naší schůzky jsme probírali také jejich možné zapojení do ekologického festivalu Týká se to také tebe. Ve spolupráci s Klubem kultury jej letos město spolupořádá již po 42. Více info o festivalu najdete na webu www.tsttt.cz.Myslím si, že zapojení organizací zaměřující se na životní prostředí do programu festivalu bude přínosné. Účast mi přislíbili a dokonce jsme se např. dohodli, že by mohli přijet se speciální měřící technikou a proměřit kvalitu dětských hraček, které si veřejnost sama přinese k otestování.

Ekologický Festival Týká se to také tebe se uskuteční v roce 2017 v termínu 9. – 11. 6. 2017.

 

Napsal jsem příspěvek do zpravodaje města (březen 2016)

Vážení občané města, kamarádi. Jakožto radní a zastupitel města, který má v gesci životní prostředí, sociální služby a informatiku, vás chci tímto informovat o dění a novinkách na radnici, které se týkají mých resortů. Kdo se zajímá o dění ve městě Uh. Hradiště ví, že proběhla a probíhá spousta novinek, které vedou k různým zlepšením. V tomto březnovém čísle bych se chtěl věnovat resortu životního prostředí.

Podařilo se nám spustit pilotní projekt na pytlovaný svoz plastů. Projekt byl testován v místní části Míkovice a za období říjen 2015 až únor 2016 se svezlo 560 ks pytlů v celkovém objemu 1400 kg. Rozšíření pro další místní části se plánuje spustit v dubnu 2016.

Začali jsme provádět osvětu mezi nejmenšími (MŠ a ZŠ) k lepšímu třídění odpadu a nakládání s ním, pro občany města vznikla nová instruktážní videa.

Provádíme opravu a rozšíření dětských hřišť, momentálně je v běhu tvorba aktualizace koncepce dětských hřišť. Mapujeme kontejnerová stání a snažíme se tyto místa více zkulturnit a rozšířit, hlavně v místech, kde úplně chybí. Rozšířili jsme svoz bioodpadu o možnost vyvezení další nádoby a možnost zakoupení škrobových pytlů, rozdáváme zdarma tašky na tříděný odpad. Osobně se snažím co nejvíce komunikovat s ředitelem firmy Hrates o lepším a efektivnějším nastavení údržby zeleně, sečení trávy, úklidu veřejných prostranství města a v neposlední řade o údržbě městské tržnice.

Od začátku mého působení na radnici jsem avizoval, že každý občan, který má nějaký podnět, připomínku, dotaz nebo nápad, mě může kontaktovat na mé emailové adrese: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz nebo telefonu: 572 525 113. Abychom vám situaci co nejvíce zjednodušili, spustili jsme navíc v září 2015 aplikaci “Zlepši své město”, kde můžete také všechny podněty a nápady hlásit. Najdete ji na webových stránkách města www.mesto-uh.cz.

Speciálně pro zastupitele a to nejen opoziční nabízím každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin v mé kanceláři konzultace k dění na radnici. Otevřený přístup a hledání efektivního řešení případného problému považuji vždy za pozitivní a věřím, že přispěje k dalšímu rozvoji našeho krásného města.

František Elfmark, DiS.
radní města Uherské Hradiště

V případě dotazu vyplňte formulář, děkuji

4 + 11 =