Město uspělo s projektem “Konsolidace správy nemovitostí města” v soutěži Egovernment The Best 2015

Včera dne 23.11.2015 se konalo vyhlášení výsledků soutěže Egovernment The Best 2015 v Obecním době v Praze. Město Uherské Hradiště se přihlásilo do této soutěže s projektem Konsolidace správy nemovitostí města a dostalo ocenění za 2. místo v kategorii projekty měst, městských částí.

Cílem projektu bylo sjednotit a zjednodušit správu nemovitostí města. Město vlastní řadu objektů, které pronajímá fyzickým i právnickým osobám. Bytové a nebytové prostory spravuje na základě mandátní smlouvy R.K.SERVIS, spol. s r. o., určené nemovitosti ve Vzdělávacím centru (koleje a menza) spravuje EDUHA s.r.o., která je plně vlastněna městem. Před realizací projektu byly veškeré předpisy k úhradě nájemného i služeb zpracovávány uvedenými organizacemi v jejich vlastním informačním systému. Výstupy z informačního systému (IS) organizací byly poté ručně zaváděny do informačního systému města což bylo dosti neefektivní. Projekt přinesl očekávané výsledky a podstatnou měrou zjednodušil a zkvalitnil správu nemovitostí.

V rámci projektu město poskytlo oběma organizacím přístup do potřebných ekonomických agend svého IS tak, aby veškeré finanční obraty týkající se města mohly být vedeny přímo v těchto agendách (a tedy i přímo v IS města).

Přestože nájemci nepozorují v systému placení nájemného a služeb podstatnou změnu, celý proces je nyní podstatně jednodušší a spolehlivější. Ekonomické transakce probíhají v jednotném prostředí od vystavení platebního předpisu přes příjem platby po spárování předpisu a platby, až po přípravu předkontací pro zaúčtování, což kromě úspory času snižuje chybovost způsobenou přenosem dat z IS obou organizací do IS města. Navíc má město jako vlastník nemovitostí prostřednictvím ekonomického odboru a odboru správy majetku přímý přehled o finančních transakcích. IS města je přímo propojen s insolvenčním rejstříkem a rejstříkem nespolehlivých plátců DPH, což zjednodušuje práci oběma správcovským organizacím. Vymáhání pohledávek v prvním kroku řeší organizace, když ani poté není předpis uhrazen, předává případ právnímu oddělení MěÚ, nicméně město může celý proces přímo sledovat.

Realizovaný projekt je součástí dlouhodobě budovaného rozvoje IS města, v dalším období předpokládáme jeho propojení s portálem občana a manažerským informačním systémem.

 

 

Návštěva 20letého výročí firmy VERA v Choceradech u Prahy

Firma VERA, jejíhož systému IS Radnice Vera město Uherské Hradiště využívá, slavila 20 let od svého založení a my jsme byli u toho. Společné s vedoucím odb. J. Paluříkem jsem vyrazil na “Cestu kolem světa”, tak měla Vera představení své firmy pojaté. Celá prezentace firmy VERA byla v duchu představení světadílů (kultury, zvyků, gastronomie atd.) a každý světadíl byl propojen s nějakou konkrétní službou firmy VERA. Myslím, že se jim to hodně povedlo a jako bonus na závěr dne jsme si ještě odvezli cenu pro město Uherské Hradiště za “Nejkomplexnější systém”, což nás mile překvapilo.

Děkuji všem kolegům, kteří na propojení systémů a modulů VERA na městě pracují a doufám, že se nám i nadále bude dařit co nejefektivněji využít dalších nových modulů, které chceme v krátké době na MěÚ aplikovat. Díky!

http://www.vera.cz

2015-03-26 13.42.51

2015-03-26 14.50.07