VE ZLÍNSKÉM KRAJI NEJLÉPE TŘÍDÍ ODPAD OBYVATELÉ UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Již po druhé za sebou se umístilo v soutěži ” O keramickou popelnici ” město Uherské Hradiště na prvním místě a to v rámci celého Zlínského kraje. Odpad ve Zlínském kraji nejlépe třídí obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic. Ukazují to výsledky soutěže „O keramickou popelnici“, kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
 
V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí byl Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily Luhačovice, následované Šumicemi a Bojkovicemi.
Velké díky patří nejen referentům Městského úřadu, kteří mají agendu odpadového hospodářství na starost, ale také hlavně vám všem za to, že třídíte. Velké díky! Samozřejmě do budoucna je stále co zlepšovat, ale již nyní jde vidět, že životní prostředí kolem nás všem není lhostejné.
Jak se k životnímu prostředí staví Piráti, najdete třeba zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ocenen-program-piratu-v-oblasti-zivotniho-prostredi.html

Jak třídit odpady, ukázalo město dětem ve školkách

V rámci vzdělávání našich nejmenších v problematice třídění odpadu jsme dokončili návštěvy v mateřských školách a chystáme se do základních škol. Za možnost přednést náš program žáčkům školek děkuji paní ředitelce, vedoucím učitelkám, učitelkám i ostatnímu personálu mateřských škol, které nám ochotně vyšly vstříct. Také samozřejmě děkuji kolegům a spolupracující firmě EKO-KOM. Spolupráce si velmi vážím. Všechny návštěvy byly příjemné a děti projevily o dané téma vždy velký zájem. Jsem moc rád, že děti ukázaly, že o třídění odpadů již něco vědí a zároveň měly možnost odnést si nové znalosti.

Tisková zpráva:

Osvětovou akci pro mateřské školy uskutečnilo v průběhu měsíce března město Uherské Hradiště. S názornou osvětou ohledně třídění odpadu navštívili zástupci radnice cca 300 dětí v 11 mateřských školách, které jsou zřizovány městem. Akce měla úspěch jak u dětí, tak také u jejich pedagogů.

Město si nejprve zmapovalo, co všechno již děti v mateřských školách o třídění odpadu vědí. Do každé mateřské školy se potom zástupci města osobně vydali a dětem problematiku názornou a zábavnou formou přiblížili.

„S vedoucími učitelkami jsem prodiskutoval cíl této osvěty, a  jak jsou jednotlivé školy pro třídění odpadu uzpůsobeny. Dohodli jsme se na spolupráci pro častější zařazování tématiky odpadového hospodářství do jejich výukových programů, za což jim velmi děkuji. Děti se hravou formou seznamovaly o správném zařazení odpadů do tašek na třídění odpadu. Velkým přínosem byla spolupráce s firmou EKO-KOM, která nám dodala propagační materiály (sady tašek na třídění odpadu, výukové listy, pexesa, DVD, vystřihovánky apod.) přímo určené pro výuku dětí předškolního věku. Mateřským školám byly také poskytnuty materiály města Uherské Hradiště včetně nového informativního DVD o možnostech třídění odpadů ve městě Uherské Hradiště,“ přiblížil člen rady města František Elfmark, který má uvedenou problematiku na starosti.

Pozitivním zjištěním pro město bylo, že děti v předškolním věku mnohdy už základní principy třídění odpadu znají. Podle názoru zástupců města i pedagogů je však zapotřebí dětem zásady připomínat a opakovat, aby si je vštípily.

„Větší část dětí třídí odpad jak doma s rodiči, tak i v rámci výuky v mateřské škole a dokáží rozeznat různé materiály, což se potvrdilo i při návštěvě zástupců města. Velkým přínosem bylo darování speciálních tašek na tříděný odpad, které dětem pomůžou ukotvit návyky k třídění odpadů,“ pochválila ředitelka Mateřské školy Svatováclavská Ilona Močičková osvětový program, se kterým město přišlo.

http://www.mesto-uh.cz/~/Articles/156287-2-Jak+tridit+odpady+ukazalo+mesto+detem+ve+skolkach.aspx

Jak děti naučit třídit odpad? Začněme u těch nejmenších!

Chuť vzdělávat je základ všeho, a proto již zítra začínáme mezi těmi nejmenšími. V březnu postupně navštívím všechny mateřské školy v Uherském Hradišti (MŠ Jarošov, MŠ 28. Října, MŠ Husova, MŠ Lomená, MŠ Sady, MŠ Míkovice, MŠ Komenského, MŠ Pod Svahy a MŠ Štěpnice). Ve spolupráci s firmou EKO-KOM se děti můžou těšit na spousty dárků, které by jim třídění odpadu měly pomoci pochopit a také je ke správnému nakládání s odpady motivovat. Jedná se omalovánky, puzzle, bloky, plakátky, naukové DVD a nebude chybět ani něco sladkého na zub.

Mým cílem je ředitelky a ředitele a paní učitelky požádat o pomoc s osvětou a motivací třídit odpad pro všechny děti. Také chci zmapovat, jak na tom jednotlivé školy jsou a jak se jim třídění odpadů daří. Jak jim město může pomoct a samozřejmě rád si vyslechnu jejich připomínky, náměty a to nejen k tomuto tématu.

Program vzdělávání nejmenších organizujeme s podporou firmy EKO-KOM. Jejich weby www.jaktridit.cz a www.tonda-obal.cz

 

 

Naše návštěvy v mateřských školách

Napsal jsem příspěvek do zpravodaje města (březen 2016)

Vážení občané města, kamarádi. Jakožto radní a zastupitel města, který má v gesci životní prostředí, sociální služby a informatiku, vás chci tímto informovat o dění a novinkách na radnici, které se týkají mých resortů. Kdo se zajímá o dění ve městě Uh. Hradiště ví, že proběhla a probíhá spousta novinek, které vedou k různým zlepšením. V tomto březnovém čísle bych se chtěl věnovat resortu životního prostředí.

Podařilo se nám spustit pilotní projekt na pytlovaný svoz plastů. Projekt byl testován v místní části Míkovice a za období říjen 2015 až únor 2016 se svezlo 560 ks pytlů v celkovém objemu 1400 kg. Rozšíření pro další místní části se plánuje spustit v dubnu 2016.

Začali jsme provádět osvětu mezi nejmenšími (MŠ a ZŠ) k lepšímu třídění odpadu a nakládání s ním, pro občany města vznikla nová instruktážní videa.

Provádíme opravu a rozšíření dětských hřišť, momentálně je v běhu tvorba aktualizace koncepce dětských hřišť. Mapujeme kontejnerová stání a snažíme se tyto místa více zkulturnit a rozšířit, hlavně v místech, kde úplně chybí. Rozšířili jsme svoz bioodpadu o možnost vyvezení další nádoby a možnost zakoupení škrobových pytlů, rozdáváme zdarma tašky na tříděný odpad. Osobně se snažím co nejvíce komunikovat s ředitelem firmy Hrates o lepším a efektivnějším nastavení údržby zeleně, sečení trávy, úklidu veřejných prostranství města a v neposlední řade o údržbě městské tržnice.

Od začátku mého působení na radnici jsem avizoval, že každý občan, který má nějaký podnět, připomínku, dotaz nebo nápad, mě může kontaktovat na mé emailové adrese: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz nebo telefonu: 572 525 113. Abychom vám situaci co nejvíce zjednodušili, spustili jsme navíc v září 2015 aplikaci “Zlepši své město”, kde můžete také všechny podněty a nápady hlásit. Najdete ji na webových stránkách města www.mesto-uh.cz.

Speciálně pro zastupitele a to nejen opoziční nabízím každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin v mé kanceláři konzultace k dění na radnici. Otevřený přístup a hledání efektivního řešení případného problému považuji vždy za pozitivní a věřím, že přispěje k dalšímu rozvoji našeho krásného města.

František Elfmark, DiS.
radní města Uherské Hradiště

V případě dotazu vyplňte formulář, děkuji

7 + 13 =

Podpora třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Pokud má něco fungovat dobře, efektivně a dlouhodobě se to zlepšovat, je potřebné to neustále opakovat a to od již malička. Proto začínáme provádět osvětu, která se bude zabývat podporou třídění odpadů a nakládáním s odpady všeobecně. S propagačním materiálem nám pomáhá firma EKO-KOM zastoupená panem Jandou. Jako první věc, kterou k tomu využijeme, jsou naše nová jasně popisná videa. Naše vize je taková, že bychom v první fázi (leden, únor) chtěli zajistit informovanost v rámci mateřských škol a domu dětí a mládeže. Následně ve druhé fázi (březen) bychom chtěli zajistit informovanost v rámci základních škol. Společně s Radkem Chybíkem (vedoucí oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku) tedy všechny tyto organizace osobně objedeme a budeme o této problematice informovat ředitelky a ředitele škol a organizací. Zároveň chceme zjistit a zmapovat, jakou formou se v těchto organizacích odpad třídí, jak jsou na tom s tříděním děti, školáci apod.

Motivační spot na podporu třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Jedná se o motivační spot na podporu a především zpopularizování problematiky třídění odpadů mezi občany města i širokou veřejností. Jelikož je dlouhodobým cílem zvyšovat množství vytříděného odpadu ve městech a regionech, a to z důvodu minimalizování vývozu komunálního odpadu na skládky, je předmětný krátký film výborným návodem, jak jednotlivé odpady třídit, kam vytříděný odpad odkládat a především v jakém stavu. V první části filmu získá divák informace o množství vytříděného odpadu ve městě Uherské Hradiště, o možnostech třídění i o provozu a pracovních dobách dvou sběrných dvorů nacházejících se na území města. Další části jsou přímo zaměřeny na třídění jednotlivých druhů odpadů, a to bioodpadu, plastů, komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, co do kterého druhu odpadu patří i jak je s ním dále naloženo.

LINK: http://www.mesto-uh.cz/Articles/152811-2-Podpora+trideni+odpadu+ve+meste+Uherske+Hradiste.aspx

Nauč se třídit virtuálně

LINK: http://jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni