V loňském roce zahájilo Město Uherské Hradiště spolupráci s obecně prospěšnou společností Naděje. Spolupráce spočívá převážně v zajištění úklidu veřejných prostranství (sídliště Mojmír a Štěpnice, sídliště Tůně, Na Rybníku, Pod Svahy a ulice 28. října, Bastion, tzv. „park Mladých“, areál bývalých kasáren, náměstí Míru a Smetanovy sady) a další činností, které jsou prováděny operativně dle potřeby (očista kontejnerových stání, hrabání listí, pletí záhonů, atd.).

Zkušenost s touto formou dohody s investicí ve výši cca 450 000,-, kdy lidé z Naděje plní jakousi doplňkovou funkci při zajištění čistoty veřejného prostoru, jsou veskrze pozitivní. Konkrétně vyplňují pomyslnou mezeru v rámci zajišťování pravidelného úklidu ve zvolených lokalitách, nebo při činnostech které je nutno nahodile řešit. Pozitivem je také to, že díky stanovenému a pravidelnému harmonogramu pak pracovníci VPP a VS mohou být využíváni operativněji v rámci celého města.

Dohoda má podle původní smlouvy končit 30. dubna a určitě bude snaha o její prodloužení.

Ze strany Naděje popisuje spolupráci ředitelka Zuzana Poláková:

Naděje, otrokovická o.p.s. zahájila svou činnost v roce 2013 jako dceřiná organizace Naděje. Důvodem a hlavním smyslem bylo vytvořit podmínky pro to, aby především klienti Naděje a její služby – sociálně terapeutické dílny, měli možnost navázat na dosud získané zkušenosti z „práce nanečisto“ a uplatnit se na pracovním trhu. Jedná se o osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním handicapem, někdy v kombinaci s tělesným handicapem. V našem sociálním podniku nabízíme těmto lidem práci, která odpovídá jejich schopnostem, a zároveň jim poskytujeme podporu nezbytnou k tomu, aby si práci mohli dlouhodobě udržet. Naši zaměstnanci mají velký zájem a chuť pracovat a zapojit se tak do života společnosti. S ohledem na své handicapy jsou však mnohdy limitováni v pracovním výkonu, který mohou podávat, a vyžadují delší zácvik a vyšší míru podpory v průběhu celého svého pracovního života.

Vytvářením chráněných podmínek se nám postupně dařilo a daří zaměstnávat lidi, kteří pracovní uplatnění na běžném pracovním trhu nacházejí jen velmi ojediněle. Od roku 2015 jsme rozšířili oblast působení do města Uherské Hradiště a dlouhodobě vyvíjeli zájem o nalezení vhodných pracovních míst. Navázali jsme spolupráci s místní firmou, pro kterou od té doby stabilně pracují naši pracovníci na zakázce drobných montážních prací. Po několikakolovém jednání s představiteli města Uherské Hradiště jsme získali zakázku přímo od Města Uherské Hradiště na úklid veřejných prostranství.

Úklidové práce byly započaty na základě smlouvy v květnu 2017. Pracovní skupina je tvořena čtyřmi pracovníky a jednoho vedoucího pracovní skupiny, v pracovních dnech 4 hodiny denně uklízejí veřejná prostranství, trávníky, přilehlá dětská hřiště a kontejnerová stání v lokalitách sídliště Mojmír a Štěpnice, sídliště Tůně, Na Rybníku, Pod Svahy a ulice 28. října, Bastion, tzv. „park Mladých“, areál bývalých kasáren, náměstí Míru a Smetanovy sady. Dosavadních devět měsíců znamenalo poměrně výrazný posun v úpravě a čistotě veřejných prostranství ve výše zmíněných lokalitách. Pravidelný úklid travnatých ploch a sběr odpadků se jeví jako velmi prospěšný pro celkový vzhled sídlišť a veřejných prostor a dovoluji si říci, že znamená i posun ve vnímání čistoty prostředí občany, kteří zde žijí nebo tráví svůj čas.

Za dobu činnosti několikrát došlo k lokalizaci a následnému vyklizení tzv. „černých skládek“, celkem 4x ve spolupráci s Městskou policií Uherské Hradiště byly likvidovány nalezené injekční stříkačky. Kromě pravidelného úklidu se pracovníci po dohodě s ing. Lenkou Procházkovou z Oddělení správy zeleně věnovali v rámci víceprací v letních měsících průběžnému odplevelení záhonů na dětském hřišti v Mařaticích a na podzim pak hrabání listí v určených lokalitách. Tyto práce byly hodnoceny kompetentními pracovníky jako bezvadné. Nyní v zimních měsících je dle smlouvy provoz zkrácen na 3 hodiny denně, i to se prozatím jeví jako dostatečné vzhledem k podmínkám a potřebnosti úklid zajistit.

Přiložená fotodokumentace dokresluje rozsah a efektivitu úklidu v jednotlivých lokalitách v období červen – prosinec 2017
Ráda bych ocenila účinnou a vstřícnou spolupráci s Ing. Radkem Chybíkem po celou dobu činnosti.
Nezastupitelným se stal průběžný kontakt mezi vedoucím skupiny panem Michalem Višňovským a pracovníkem odboru správy majetku panem Ing. Pavlem Macenauerem, kdy řešili konkrétní požadavky ze strany zadavatele a případné komplikace v některých lokalitách (bezdomovci apod.).

Chtěla bych také zmínit další rozměr této činnosti. Naši pracovníci jsou ve většině obyvatelé Uherského Hradiště. Jsou velmi motivovaní k práci, přičemž možnost výdělku je jen jedním z motivů. To, že mohou být prospěšní, užiteční, vnímají správně tak, že jejich práce má smysl a je vidět.
Velmi si vážíme spolupráce s Městem Uherské Hradiště a máme zájem ve spolupráci pokračovat i po vypršení smlouvy v dubnu 2018. Pokud ze strany Města Uherské Hradiště a jejích představitelů bude rovněž zájem pokračovat ve spolupráci, jsme připraveni podílet se na případných změnách smlouvy tak, aby byla pro obě strany efektivní a naplňovala potřeby obou subjektů.