Jsem velice rád, že práce Pirátů přinesla své ovoce a že dnes Poslanecká sněmovna na své 104. chůzi schválila návrh zákona, který má odškodnit neoprávněně sterilizované osoby.

 

 

Zákon se vztahuje na sterilizační zákroky prováděné na osobách, kterým pod záminkou bezprostředního ohrožení života byla provedena sterilizace. Ta ovšem zdravotní stav neřeší. Sterilizace je z povahy věci zákrok zabraňující pouze oplodnění. Zákon se dále vztahuje i na ty osoby, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas, jelikož šlo o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

V 1. čtení byl tisk přikázán a jako Garanční výbor určen Petiční výbor a ten  schválil na své schůzi dne 30. 3. 2021 usnesení, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu č. 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým má být Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeni od placení daně z tohoto příjmu. 

Po druhém čtení jsem opět předstoupil před Petiční výbor, kde jsem přednesl hlasovací proceduru. Na základě mého apelu Petiční výbor schválil usnesení, ve kterém schválil hlasovací proceduru a návrh zákona doporučil, aby PS Parlamentu ČR schválila návrh tohoto zákona ve 3. čtení.

Po dlouhé debatě na plénu Poslanecké sněmovny, sněmovna s přispěním Pirátů, tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů schválila. V důsledku legislativně technických úprav nabude zákon účinnosti dne 1. 1. 2022. Zákon dále směřuje do Senátu.