Zde je zřetelně vidět, že doprava má výrazný vliv na kvalitu ovzduší ve městě. Tento pokles imisních hodnot byl obdobný i v letech po zprovoznění křižovatky a na základě dalších opatření by tyto hodnoty měly i nadále klesat, za což jsem moc rád a považuji to za velký úspěch.

Ve druhé polovině měsíce února 2015 dojde dle dohody s ČHMÚ k výměně celého imisního monitoringu. Při této akci bude zároveň zaktualizován panel zobrazující měřené veličiny, kde bude nahrazena již neměřená veličina SO2 za aktuální hodnotu CO. Monitor tak bude zobrazovat veřejnosti všechny aktuálně měřené hodnoty s okamžitým výstupem.

Významný úbytek škodlivin, zejména polétavého prachu v ovzduší, naměřili v poslední době odborníci v Uherském Hradišti. Největší vliv na zlepšení stavu ovzduší zejména v částech města navazujících na hlavní křižovatku přičítá město důsledkům rekonstrukce a zkapacitnění křižovatky před dvěma lety, díky čemuž počet překročení měřených imisních hodnot klesl asi o 40 procent.

Hlavní křižovatka v Uherském Hradišti byla donedávna jednou z hlavních příčin zvýšených imisních hodnot. Místo bylo neblaze proslulé silným průjezdem aut a delší dobou čekání ze všech směrů, což sebou nese časté rozjíždění a dobrzďování projíždějících aut.

Na základě výsledků měření imisních hodnot automatizovaným monitoringem v Uh. Hradišti byl rok 2014 nejlépe hodnoceným rokem za posledních 6 let. Imisní monitoring, který je umístěný na hlavní křižovatce, charakterizovaný jako dopravní, kontinuálně monitoruje imisní hodnoty tuhých znečišťujících látek (PM 10), NO2 a CO. Kromě hodnot PM 10 (polétavý prach) jsou imisní limity dodržovány.

Výrazného zlepšení bylo dosaženo už na přelomu měsíce září a října v roce 2012, kdy byla zrekonstruovaná křižovatka uvedena do provozu.

Do října 2012 došlo k překročení povoleného imisního limitu asi v 75 dnech v roce a maximální naměřené hodnoty dosahovaly až 350 mikrogramů na m3, od tohoto data dochází k překračování v průměru v 40 dnech v roce a maximální hodnoty koncentrací se pohybovaly kolem 120 mikrogramů na m3.

Informace o prašnosti ovzduší byly zveřejněny na webu města:

http://www.mesto-uh.cz/~/Articles/133748-2-Uherske+Hradiste+snizilo+prasnost+v+ovzdusi.aspx