Dnes 13. 11. 2019 jsem na Výboru životního prostředí byl zpravodajem kapitoly financování MŽP č. 315. Níže je má zpravodajská zpráva, kterou jsem na výboru načetl.

Tato zpráva byla projednána i na 5. zasedání podvýboru pro financování péče o životní prostředí dne 30.10. 

Návrh zákona o státním rozpočtu z pohledu ochrany životního prostředí: kapitolní sešity 315 MŽP, 348 ČBÚ, Návrh rozpočtu SFŽP

Přizváni Ing. Jan Landa, státní tajemník, MŽP, Ing. Josef Bečvář, ředitel odboru rozpočtu, MŽP, Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP, Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu.


ZPRAVODAJSKÁ ZPRÁVA
Ministerstvo životního prostředí
Návrh rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstva životního prostředí na rok 2020

Po prostudování materiálu z pozice zpravodaje, bych chtěl výbor pro životní prostředí seznámit se zpravodajskou zprávou návrhu rozpočtu kapitoly č. 315 pro Ministerstvo životního prostředí pro rok 2020. Rozpočet kapitoly č. 315 není po obsahové stránce rozsáhlou kapitolou. Tento rok, jako i roky minulé, se objem financí této kapitoly pohybuje okolo 1% státního rozpočtu ČR. 

Kapitola disponuje příjmy jednotlivých organizačních složek státu kapitoly MŽP pro rok 2020 v celkovém objemu 27 mld. Kč. Jedná se o nárůst přibližně 12 mld. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Nárůst příjmů je způsoben vyšším rozpočtováním příjmů z EU o cca 1,8 mld. Kč na 9,6 mld. Kč a z předpokládaným příjmů z prodeje emisních povolenek o cca 9,9 mld. Kč na 17,3 mld. Kč. – kdy právě tato položka znamená určitou míru nejistoty ohledně plnění plánovaných příjmů. Takto vysoké příjmy za emisní povolenky jsou tvořeny právě její cenou, kdy cena emisní povolenky se pohybuje v rozmezí 20 až 30 EUR za kus a v roce 2020 se očekává její mírný růst. (zvyšování, už tak vysoké ceny, jaký je důvod?)

V kapitole výdajů jsou celkové výdaje kapitoly na rok 2020 ve výši 15,9 mld. Kč – jedná se o nárůst 13% oproti roku 2019, který je primárně způsoben vyššími výdaji na EU projekty. Tento nárůst výdajů se domnívám vznikl z důvodu blížícího se konce programového období 2014 – 2020 a jsou tedy v částce 9,6 mld., což jsou o zhruba o 2 mld. vyšší, než tomu bylo loni.

Výdajová struktura Kapitoly MŽP:

1.Ochrana přírody a krajiny: 2019 – 749 mil na 2020 – 1,6 mld.
2.Technická ochrana ŽP: 2019 – 3,6 mld. na 2020 – 4 mld.
3.Ochrana klimatu a ovzduší: 2019 – 6,076 mld. na 2020 – 6,1 mld.
4.Ostatní činnosti v ŽP: 2019 – 4,039 mld. na 2020 – 4, 168 mld.

Co se týká krytí těchto výdajových nároků je nejvíce kryta z prostředků Evropské unie ve výši cca 9,7 mld., což je cca 61 % pokrytí výdajových položek. Emisní povolenky z důvodu přerozdělení zisku mezi MŽP a MPO asi 14 %, zhruba 2,2 mld. a ze státního rozpočtu jsou výdaje pokryty do výše 24 %, což je pak zhruba 3,8 mld. korun.

Výdajové kapitoly

  1. Ochrana přírody a krajiny – je nejvýznamnější výdajový okruh vedoucí ke zlepšování stavu přírody a krajiny – s dotací 1,5 mld. korun (dvojnásobné navýšení) s tím, že v prvním programu – program péče o krajinu – je dvojnásobně navýšen ze 150 mil. na 300 mil. korun. Oceňuji toto zvýšení dotace, které doufám povede k lepšímu řešení problematiky zadržování vody v krajině. 

Jako problém vnímám absenci výrazného nárůstu financí v programu 115 170 – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny na roky 2019 – 2028, který disponuje finančními prostředky ve výši 40 mil. Kč (navýšení o 10 mil.Kč). Fatální problémy sucha a klimatických změn musíme účelově řešit k dosažení obnovy přirozené funkce krajiny (obnova vodního ekosystému v krajině) a proto se domnívám, že by tento program měl doznat vyšší finanční dotace. Problematika sucha je globální problém. Chtěl bych proto požádat Ministerstvo životního prostředí popř. pana ministra Brabce, aby pro tento program byly navýšeny ve státním rozpočtu pro rok 2020 finanční prostředky.

V podprogramu č. 115 315 – ochrany a péče o přírodu a krajinu postrádám bližší informace o přerozdělování částky jedná se o cca 1,1 mld navýšeno z cca 406 mil. Kč – konkrétně jakým způsobem s nimi bude naloženo.

2.Technická ochrana ŽP zůstává téměř beze změny ve výši 4 mld. Kč. 

3.Ochrana klimatu a ovzduší – zde nedochází k téměř žádnému nárůstu – cca 6,1 mld. Kč.

Významnou část 2 mld. Kč tvoří program 115 313 – zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (kotlíkové dotace). Transparentnost těchto dotací je poněkud nejednoznačná. Je to možná proto, že tyto programy spravují jednotlivé kraje, krajské úřady. 

4.Ostatní činnosti v životním prostředí. Tento blok je bez výrazných změn.

Dalším významným bodem jsou neinvestiční dotace neziskovým organizacím s dotací 20 mil. Kč, kdy tabulka výdajů neobsahuje podrobné informace k této podkapitole, bylo by dobré požádat MŽP o podrobnějších rozpis výdajů.

Další část kapitoly 315 tvoří platy a zaměstnanci. Materiál se naznačuje, že dochází ke snížení. Zapomíná ale, že mezi lety 2018 a 2019 došlo k navýšení asi o 236 zaměstnanců. Platy narůstají, to je v pořádku. Nárůst průměrného platu je 1 500 Kč. Průměrný plat se zvýšil na celkovou částku 38 972 Kč.

Závěrem bych chtěl upozornit na problematiku příspěvkových organizací MŽP, kdy na jedné straně máme Hydrometeorologický ústav, CENIA atd. a na straně druhé to jsou parky – KRNAP, národní park Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. 

Kapitola uvádí výši dotací, které dostávají: – 156 mil. Kč dostane KRNAP (2020 – 261 mil.Kč), – Šumava dostane 169 mil. Kč (2020 – 260 mil. Kč), – Podyjí dostane 29 mil. Kč (2020 – 45 mil.Kč) a České Švýcarsko 67 mil. Kč (2020 – 53 mil.Kč).