Je smutné pozorovat, jak někteří občané používají veřejná sběrná místa k odkládání všeho, co jim doma překáží. Město se snaží svým občanům vyjít v nakládání s odpadem co nejvíce vstříct. Ať už se to týká vzdělávání našich nejmenších v problematice třídění odpadu, pytlovaného svozu plastů, svozu bioodpadu či možnosti ukládání odpadu větších rozměrů ve sběrných dvorech zdarma. Bohužel i přesto někteří jedinci nakládají s odpadem neukázněně a vrhají tak špatné světlo nejen na všechny, kdo odpad pocitvě třídí, ale i na město, které se snaží být jim maximálně nápomocné. Proto i touto cestou ještě jednou připomínám; veškerý velkoobjemový odpad patří do sběrných dvorů. Přikládám i linky na oba sběrné dvory:

http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/hrates-a-s/provozovny-k-dispozici/66-hrates-as.shtml
http://www.sbernesurovinyuh.cz/cz/sberovy-dvur.html

Tisková zpráva:

Přes to, že se v porovnání s předešlými léty v Uherském Hradišti snížil počet černých skládek, menší skládky, většinou v blízkosti sběrných míst komunálního odpadu, trápí město dál. Někteří lidé, bez ohledu na ostatní, nechávají u kontejnerů odpad nejrůznějšího druhu a spoléhají na to, že po nich někdo jiný nepořádek uklidí. Město upozorňuje, že takový odpad patří do sběrných dvorů.  

Stálým problémem místa kolem kontejnerových stání. Některá jsou pro nadměrné ukládání nepatřičného odpadu z domácností, po opravách, rekonstrukcích bytů apod. řešena opakovaně (ve Staré Tenici, na sídlišti Východ, v oblasti garáží na Průmyslové ulici a jinde).

„Někteří lidé operují tím, že si za odvoz odpadu platí, ať se tedy staráme.  Ale stará postel nebo televize není komunální odpad.  Nás naopak odvoz směsného odpadu, který patří do sběrného dvora, stojí každý rok kolem 150 tisíc korun navíc,“ vyložil radní města František Elfmark. Podle něj by se ta takové peníze dala postavit alespoň dvě další sběrná místa.

Díky vyššímu počtu kontejnerů na tříděný odpad a přidělení sběrných nádob na bioodpad do všech domácností, ale hlavně díky možnosti bezplatného uložení objemného odpadu, stavební suti apod. ve sběrných dvorech nebo ve středisku sběrných surovin je nyní situace s černými skládkami poněkud lepší, než před lety, přesto jsou ale místa, kde problémy přetrvávají.

Taková věc je řešena buď na základě oznámení od občanů, nebo od městské policie.  Ze strany městské policie hrozí pachateli (přestupku proti veřejnému pořádku §47, odst.1, písm. h, z.č.200/1990 Sb. – kdo neoprávněně založí  skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa) bloková pokuta do výše 1000Kč. Je nutné dodat, že k takovému řešení se přistupuje v případech, kdy nevzniklo poškození životního prostředí, pachatel odstraní odpad a místo uvede do původního stavu a jedná se o skládku malého rozsahu (jednotlivé kusy apod.)

„Snahou městské policie je přispět hlavně k prevenci a k dodržování obecně závazných vyhlášek města a případnou skládku již v zárodku za spolupráce s Odborem správy majetku města zlikvidovat. Nicméně bezohlednost některých lidí k životnímu prostředí a také k druhým lidem je až zarážející,“ vyjádřil se velitel městských strážníků Vlastimil Pauřík.

V Uherském Hradišti jsou dva sběrné dvory. Město není jejich vlastníkem, patří soukromým společnostem, které pro město smluvně zajišťují provoz. Konkrétně ve dvoře na ulici Průmyslové mohou bezplatně odevzdávat odpady nejen občané Uherského Hradiště, ale i občané z jiných obcí, s nimiž má vlastník/provozovatel uzavřenou smlouvu.