Pokud má něco fungovat dobře, efektivně a dlouhodobě se to zlepšovat, je potřebné to neustále opakovat a to od již malička. Proto začínáme provádět osvětu, která se bude zabývat podporou třídění odpadů a nakládáním s odpady všeobecně. S propagačním materiálem nám pomáhá firma EKO-KOM zastoupená panem Jandou. Jako první věc, kterou k tomu využijeme, jsou naše nová jasně popisná videa. Naše vize je taková, že bychom v první fázi (leden, únor) chtěli zajistit informovanost v rámci mateřských škol a domu dětí a mládeže. Následně ve druhé fázi (březen) bychom chtěli zajistit informovanost v rámci základních škol. Společně s Radkem Chybíkem (vedoucí oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku) tedy všechny tyto organizace osobně objedeme a budeme o této problematice informovat ředitelky a ředitele škol a organizací. Zároveň chceme zjistit a zmapovat, jakou formou se v těchto organizacích odpad třídí, jak jsou na tom s tříděním děti, školáci apod.

Motivační spot na podporu třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Jedná se o motivační spot na podporu a především zpopularizování problematiky třídění odpadů mezi občany města i širokou veřejností. Jelikož je dlouhodobým cílem zvyšovat množství vytříděného odpadu ve městech a regionech, a to z důvodu minimalizování vývozu komunálního odpadu na skládky, je předmětný krátký film výborným návodem, jak jednotlivé odpady třídit, kam vytříděný odpad odkládat a především v jakém stavu. V první části filmu získá divák informace o množství vytříděného odpadu ve městě Uherské Hradiště, o možnostech třídění i o provozu a pracovních dobách dvou sběrných dvorů nacházejících se na území města. Další části jsou přímo zaměřeny na třídění jednotlivých druhů odpadů, a to bioodpadu, plastů, komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, co do kterého druhu odpadu patří i jak je s ním dále naloženo.

LINK: http://www.mesto-uh.cz/Articles/152811-2-Podpora+trideni+odpadu+ve+meste+Uherske+Hradiste.aspx

Nauč se třídit virtuálně

LINK: http://jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni