Od začátku prvního červnového týdne můžete nově odevzdávat vytříděný textil i do sběrných boxů v místních částech Míkovice a Vésky. Tyto boxy pro město Uherské Hradiště provozuje společnost TextilEco a.s. (viz níže). Pokud tedy doma najdete jakýkoliv nevyužitý textil (oděvy, obuv, hračky, závěsy, apod.) budu rád, když je přinesete právě do těchto sběrných boxů. Mým cílem je zajistit i do místních částí veškerý komfort pro lepší třídění odpadů, ať už se jedná o pytlový svoz plastů nebo právě třídění textilu. Tento rok se také budeme zabývat mapováním všech sběrných míst v Uherském Hradišti a jejich celkovým stavem a počtem. Poté budeme plánovat jejich rozšíření nebo opravy, tvorbu zahrádek apod. Děkuji všem, kdo pomáháte lépe třídit odpad.

TextilEco a.s.

Naše společnost TextilEco a.s., je významným tradičním evropským sběračem použitých oděvů, obuvi a hraček.

Filosofií naší společnosti je předcházet vzniku odpadů. Dáváme tímto každému občanovi dobrovolnou příležitost odevzdat nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Společně tímto předcházíme vzniku odpadů. Vytváříme nová pracovní místa. Stojíme na čele vývoje v oblasti sběru a zpracování nepotřebných oděvů, obuvi a hraček. Zodpovědně, moderně, bez požadavků na veřejné prostředky. TextilEco a.s. = váš partner pro třetí tisíciletí. Sesbíraným oděvům tak dáváme druhý život, vracíme je zpět k lidem a jsme hrdí na to, že můžeme touto činností získat prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní projekty nejenom v České republice.

http://www.textileco.as/tridirna-odevu-v-boskovicich#top

 

SPOLEČNÁ OCHRANA PŘÍRODY, POMOC LIDEM

Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to naše oděvy, naše boty, přikrývky, pod kterými spíme, jsou to hračky našich dětí.

V současnosti podle dostupných informací si průměrný evropský obyvatel ročně koupí 12 až 16 kilogramů oděvů, obuvi, kabelek, povlečení, koberců a ostatních textilních materiálů. Právě tyto věci, bez ohledu na svůj stav použitelnosti, jednoho dne ztratí pro každého z nás svoji původní hodnotu a putují do kontejneru na směsný komunální odpad. Což vzhledem k velikosti naší republiky představuje zátěž pro životní prostředí v objemu 160 tisíc tun odpadů… a to je přitom jen zlomek celkové zátěže, které pro životní prostředí představují. Jen pro zajímavost, na výrobu jednoho bavlněného trička spotřebujeme 4 000 litrů vody a na boty dokonce 8000 litrů vody – stejné vody, jejíž nedostatek můžeme často pociťovat. Ve své podstatě se příroda neptá, kde vzniká tato zátěž. Příroda žádá původce zátěže o nápravu a o to, abychom se také postarali o řešení.

Jednou z nejefektivnějších strategií je oděvy sesbírat a v původní podobě je opět vrátit k užívání zpět lidské populaci. A tímto způsobem ušetřit naše životní prostředí maximálním způsobem. Samotný obor sběru oděvův České republice v posledních letech doznal prudkého rozvoje, kdy především formou sběrných kontejnerů umístěných v ulicích měst a obcí se od roku 2011 do roku 2014 podařilo sesbírat celkem 44 tisíc tun oděvů. Viz graf. K této úctyhodné hodnotě přispívá především počet v obcích umístěných kontejnerů na sběr oděvů, který na konci roku 2014 dosáhl množství 6 000 ks a stále roste. Roční sběr se proti roku 2011 šestkrát znásobil a podle našeho odhadu může v roce 2015 dosáhnout hodnoty 25 tisíc tun sesbíraných oděvů. Což však představuje jen 16 % zachráněných oděvů ze 160 tis. tun oděvů, které 10 miliónů našich spoluobčanů dle současných poznatků vyhazuje.

Tabulka množství sesbíraných oděvů v ČR 2011 až 2014 (tis. tun)

Tento jistě pozitivní trend v oboru sběru oděvů je v dnešní době ohrožen především tím, že velká města a hustě obydlené oblasti stále otálejí s umístěním dalších kontejnerů na sběr oděvů. Podle praktické zkušenosti, která je dlouhodobě ověřena z ostatních rozvinutých členských zemí Evropské Unie, je nutné při optimálním umístění kontejnerů v počtu 1 kontejner na 500 obyvatel dosáhnout hodnoty až 20 tisíc kontejnerů na použité oděvy, které by měly být v České republice umístěny. Při tom lze očekávat, že se sběr zachráněných nepotřebných oděvů může zvednout až na hranici 100 tisíc tun.
Toto je cíl.

Právě v této oblasti naše společnost TextilEco a.s. (www.textileco.as) přinesla od roku 2009 ve spolupráci s městy a obcemi léty ověřené řešení, jak použité oděvy vrátit zpět lidské populaci, a chránit tak životní prostředí v našem nejbližším okolí. Od samého začátku jsme ekologickou společností s jasným posláním.

Neúnavně s naším 300 členným týmem spolupracovníků denně sbíráme 50 tun oděvů, které putují do třídírny v Boskovicích. Neustále prohlubujeme znalosti v oboru sběrů oděvů a vyvíjíme nové postupy, jak efektivně oděvy co nejvíce využít a najít pro ně smysluplné opětovné využití v lidské populaci. Bez zajímavosti není, že nacházíme pro přibližně 40 % oděvů využití v nezměněné podobě, dalších 50 % nachází svoje uplatnění v automobilovém a strojírenském průmyslu, případně jako zdroj recyklovatelných materiálů. Malá část oděvů, čítající 10 % z celkového množství, slouží ve spalovně k energetickému využití. Je pro nás velmi pozitivním zjištěním fakt, že takto využité oděvy mají stejnou výhřevnost jak hnědé uhlí „13 M J/ kg“.

Nevyužíváme k naší činnosti žádných dotací a snažíme se citlivě zacházet s emocemi oděvů, které tím, že pro mnoho z nás byly dlouhou dobu v tom nejtěsnějším sepětí, získali. Právě k těmto emocím se naše společnost TextilEco a.s. hrdě hlásí a jako společensky odpovědná organizace neúnavně podporuje vybrané projekty. Jedná se o bezplatné předání sesbíraných oděvů neziskovým organizacím, např. ČČK Svitavy, ČČK Český Krumlov, Armádě Spásy, azylovým domům napříč ČR nebo v neposlední řadě o.p.s. Borůvka. Zde tyto oděvy poskytují potřebným občanům, případně je prodají a za získané prostředky podporují svoji činnost.

Protože ne všichni potřebují obnošené šatstvo, TextilEco a.s. přispívá neziskovému sektoru také finančně, jako např. Nadaci SOVA (www.nadacesova.cz), která se zaměřuje zejména na podporu vzdělání, zdravotnictví a vědy.

Společnost TextilEco a.s. si stanovila nelehký úkol. Osvětou a svou činností v oblasti sběru oděvů chceme co největší měrou přispívat k výraznému snížení dopadu na životní prostředí, a chránit tak zdraví nás všech.

Proto aktivně vyhledáme další místa pro umístění kontejnerů na textil, které pomohou snížit ekologickou zátěž právě ve vaší obci či městě.

Díky unikátnímu společnému projektu TextilEco a.s. a The Tap Tap – „Eko The Tap Tap“ – můžete také podpořit činnost handicapovaných hudebníků.

Podporou projektu „Eko The Tap Tap“ vyšlete jasný tón poselství, že ochrana životního prostředí a současně pomoc lidem s handicapem jsou společenským postojem nejen jednotlivců, ale také mnoha obcí, měst a spolků.

V kapele The Tap Tap se prezentují skuteční lidé a jejich příběhy. Dokazují sobě i okolí, že handicap není překážkou, ale naopak výzvou prožít tak naplněný život. Společně s Vámi pomůžeme Petrovi, Lence, Michalovi, Láďovi, Honzovi, Jirkovi a mnoha dalším na jejich cestě prožít život naplno.