Změna klimatu, nevhodné hospodaření v krajině, průmyslové znečištění a nekoncepční přístup ke zdrojům pitné vody a vodárenské infrastruktuře mají negativní vliv na kvalitu, množství a dostupnost vody. 

Proto se v našem koaličním programu zaměřujeme na to, jak zajistit dostupnost kvalitní pitné vody pro každého a na ochranu stávajících a hledání nových zdrojů pitné vody.

 

  • Za potřebnou pokládáme revizi stávajících zdrojů pitné vody a zanesení jejich ochranných pásem do centrální evidence zemědělské půdy, aby nedocházelo ke znečišťování.
  • Vodní zákon chceme komplexně novelizovat tak, aby odpovídal potřebám dnešní doby a zajišťoval skutečnou ochranu vodních zdrojů.
  • Podpoříme šetření vodou a její recyklaci. 
  • Dotace nasměrujeme jak na budování vodních zdrojů, vodovodů, kanalizací a úpraven vody, tak  na výzkum v oblasti kvality a čištění pitné vody.
  • Zaměříme se na výkupy vodovodní infrastruktury do veřejného vlastnictví, protože nyní mnohé vodovody a kanalizace mají v rukou nadnárodní společnosti, které do nich neinvestují, vyvádějí zisky, ale údržbu nechávají na obcích. 

Zkrátka budeme pokračovat v dosavadní práci – na vodu jsme totiž samozřejmě  mysleli již v uplynulém volebním období.

  • Pracujeme v odborných týmech, pořádali jsme kulaté stoly a semináře, podávali pozměňovací návrhy a novely zákonů.
  • Podařilo se nám také prosadit systematické monitorování úniků odpadních vod z kanalizací, což povede ke zlepšení kvality pitné vody a umožní předcházet kontaminaci a haváriím.