Ministr Brabec mi odpověděl na interpelaci, kterou jsem podával koncem listopadu.

Odpovědi na mé otázky si můžete přečíst níže:

Proč stále nebyl dokončen audit ISPOP, uvedený ve smlouvě z roku 2016? Jaké jsou jeho průběžné výsledky a kdy bude dokončen?

• ČSÚ byly poskytnuty veškeré požadované podklady k systému ISPOP. Analýzy systému ISPOP proběhly a na základě těchto analýz mohlo dojít k zahájení předávání dat z ISPOP na ČSÚ. Data za rok 2019 byla ČSÚ předána v listopadu 2020.

 

V usnesení VŽP jsme požadovali nápravu stavu dvojích dat do konce letošního roku. Jaké kroky jste k tomu podnikli a co ještě zbývá udělat?

• V říjnu 2019 byla podepsána smlouva o formalizaci procesu předávání dat mezí MŽP a ČSÚ.
• Poslaneckou sněmovnou byl přijat nový zákon o odpadech, který bude účinný od 1. ledna 2021.
• Jsou projednávány prováděcí předpisy, ke kterým se ČSÚ vyjadřuje a které vycházejí z diskusí s ČSÚ na úrovni pracovních skupin.
• V letošním roce 2020 MŽP předalo požadovaná primární ohlášená odpadová data za rok 2019 na ČSÚ.
• Spolupráce MŽP a ČSÚ nadále probíhá v souladu s Ujednáním.

 

V odpovědi na interpelaci poslankyně Krutákové pan premiér uvedl, že v roce 2019 došlo k zásadnímu posunu. ČSÚ údajně vyhodnotil data MŽP o komunálním odpadu z obcí jako použitelná a akceptoval jejich používání. Proto bych se chtěl zeptat, co tento posun způsobilo –  změnilo MŽP metodiku získávání těchto dat? Je již v souladu s evropským statistickým systémem?

• MŽP plní ohlašovací povinnosti do EU za všechny směrnice, které se týkají odpadového hospodářství. Hlavním subjektem zodpovědným za reporting odpadových dat do EU je MŽP.
• Primární data jsou do systémů MŽP ohlašována plně v souladu s evropskými předpisy.
• Kompletní sady dat MŽP jsou předávány ČSÚ. Právě na základě hloubkové analýzy dat a systému ISPOP ČSÚ vyhodnotil, že data jsou pro něj vyhovující.

 

Jaké byly již provedeny kroky k tomu, aby všechna data MŽP byla v souladu s evropskou metodikou a mohla tedy být přebírána ČSÚ pro vytváření statistik a reportování do EU?

• MŽP plní ohlašovací povinností do EU za všechny směrnice, které se týkají odpadového hospodářství. Hlavním subjektem zodpovědným za reporting odpadových dat do EU je MŽP. Nová odpadová legislativa plně reflektuje požadavky evropských právních předpisů.
• Primární data MŽP jsou ze strany ČSÚ přebírána již několik let.

 

Jaká data bude ČR reportovat v příštím roce do Eurostatu?

• Do Eurostatu reportuje data týkající se odpadového hospodářství ČR MŽP i ČSÚ dle příslušných evropských předpisů.
• MŽP má na starosti mimo jiné 9 směrnic, které se váží k odpadovému hospodářství a za tyto směrnice ohlašuje údaje do EU.
• Co se týče reportingu ke komunálnímu odpadu, budou již za rok 2019 ze strany ČSÚ reportovány nové údaje dle novelizované směrnice o odpadech.

 

Jakými daty by se měli řídit investoři do zařízení na nakládání s odpadem?

• Veškeré strategie ČR pro oblast nakládání s odpady jsou postaveny na datech MŽP, neboť odráží skutečné nakládání s odpady v ČR.
• Rovněž i další důležité strategie čerpají z dat MŽP.

 

Proč nebyly do nového Zákona o odpadech zapracovány všechny připomínky ČSÚ, které úřad navrhoval z důvodu, aby data z administrativního systému splňovala evropská statistická kritéria? V odpovědi na interpelaci kolegyně Krutákové pan premiér tvrdit, že připomínky byly zapracovány, avšak např. požadavek na vymezení pojmů „provozovna” a „provozovatel”, tedy připomínka, kterou ČSÚ označilo za zásadní, nebyl do zákona promítnut s vysvětlením, že to není potřeba.

• Při přípravě zákona byly všechny připomínky ČSÚ velmi pečlivě vyhodnoceny a vypořádány. S ČSÚ nezůstaly k zákonu žádné rozpory.
• Žádný evropský předpis k poskytování dat o odpadech nevyžaduje vymezení pojmu „provozovna” a „provozovatel”. V zákoně o odpadech je   dostatečně vymezeno, kdo podává hlášení o odpadech, a navíc se subjekt označuje jednoznačnými identifikačními čísly zařízení a provozovny,   které nemůže svévolně měnit. Dále se v rámci systémů MŽP používají číselníky identifikující subjekty (například Registr ekonomických subjektů   dodávaný z ČSÚ).

 

Plné znění dopisu naleznete zde.