Daňové nástroje

Jedním z důvodů novelizace zákonů tzv. oběhového balíčku byla potřeba legislativně podpořit recyklaci. Bohužel, zákony pro tento cíl mohly být nastaveny mnohem lépe, než jak ve své finální podobě jsou. To jsem zmiňoval např. Zde.

Jednou z legislativních oblastí, která může pro rozvoj recyklace udělat dost, a na kterou se v tomto článku zaměříme, je oblast daní.

Několik nástrojů, upravujících tuto oblast, vzešlo ze sněmovní skupiny RecHelp a je součástí jejího výstupu – 11 nástrojů na podporu recyklace.

 

Já se jedním z nich inspiroval natolik, že jsem v jeho smyslu podal pozměňovací návrh k tzv. změnovému zákonu (Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností). Návrh spočíval v zařazení “Zpracování odpadu k dalšímu využití” do přílohy č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vyjmenovává služby, zařazené do snížené sazby daně, tedy sazby 15 %.  Ve snížené sazbě byly totiž z “odpadových služeb” zařazeny jen Sběr a přeprava komunálního odpadu  a příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. To, aby likvidace komunálního odpadu byla ve snížené sazbě, tedy zvýhodněná oproti využití odpadu, je v rozporu s hierarchií nakládání s odpady. Tento můj návrh bohužel neprošel, ale podařilo se prosadit alespoň obdobný návrh, zařazující do snížené sazby zpracování k dalšímu využití odpadu komunálního. Více k tématu zde.

Co se týče DPH, recyklaci by mohlo napomoci také snížení DPH na vybrané recyklované výrobky a recykláty, určené např. dle obsahu recyklátu ve výrobku, nejlépe v kombinaci s výpočtem jejich vlivu na životní prostředí (na základě LCA analýzy). S tím souvisí i nástroj opačný, tedy dodatečné zdanění vybraných primárních surovin či výrobků z nich.  

Ve Velké Británii by v souladu s touto myšlenkou měla v roce 2022 začít platit daň na plastové obaly, které obsahují méně než 30 % recyklovaného plastu. Daň by měla být ve výši 200 GBP (v přepočtu necelých 6 000 Kč)/t obalů, a měla by dopadnout jak na domácí výrobce, tak na dovozce takových obalů. 

Na evropské úrovni potom letos začíná platit nová daň za nerecyklované plasty, která se dotkne i České republiky. Vztahuje se na obalový materiál a její výše je 800 EUR/t nezrecyklovaného plastu. Kromě toho, že má sloužit na podporu recyklace, jde také o opatření reagující na současnou situaci. Vybrané finance by totiž měly jít zejména na pomoc členským zemím na zotavení se z pandemie koronaviru. 

Další daňovou možností je snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu. Skupina RecHelp navrhuje analogii chráněné dílny, tedy že by zaměstnavatelé v recyklačním průmyslu mohli čerpat úlevy na zaměstnance.  

S daňovou úlevou pracuje i další nástroj z pera RecHelpu, kterým je sleva na dani z příjmů pro osoby či subjekty, které by prokazatelně vyrobily určitou hmotnost či podíl recyklátu nebo recyklovaných výrobků

Všechny tyto možnosti jsou inspirativní a zaslouží si pozornost. My, Piráti, se jimi budeme zabývat a snažit se najít vhodná řešení pro zvýšení recyklace v ČR.

Příloha: RECHELP – Nástroje na podporu recyklace