Vážená paní ministryně,

v souladu s ustanovením čl. 53 odst. 1 Ústavy České republiky a § 110 a násl. zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se na Vás jako poslanec zvolený za Piráty obracím s touto interpelací:

Usnesením vlády ze dne 24. června 2019 byl schválen věcný záměr k rekodifikaci stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní připravuje parafované znění zákona. Minulý týden jsem uspořádal seminář k rekodifikaci stavebního práva, ze kterého vyšly informace, že v návrhu paragrafové znění nejsou určité instituty územního plánování:

Jak je možné, že v §§ znění nového stavebního zákona na rozdíl od vládou schváleného věcného záměru došlo k vypuštění regulačních plánů jakožto nástroje územního rozvoje a to i přesto, že zahraniční praxe zejména západní Evropy jasně potvrzuje velký přínos takovéto dokumentace pro úspěšnou koordinaci městského rozvoje? Proč se v ČR mění legislativa tak, aby se místo přiblížení zahraniční úspěšné praxi vydává cestou přesně opačnou a ruší v zahraničí běžně využívané osvědčené nástroje územního rozvoje – zde regulační plán – místo toho, aby je pouze dílčím způsobem upravila tak, aby co nejlépe vyhovovaly českým podmínkám?

Jak je možné, že vládou schválený věcný záměr není §§ zněním naplňován? K čemu byl tedy věcný záměr  zpracován a schvalován, když zjevně není pro externího zpracovatele §§ znění zákona závazný a považuje se za zcela legitimní, aby se od něj dle vlastního uvážení odchyloval? 

Jak je možné, že má při přípravě nového stavebního zákona hlavní slovo Hospodářská komora a nikoliv MMR, které slouží jen jako doručovací služba, jeho odborné názory nejsou brány v potaz a dosud stále chybí i zcela základní analýzy, které by jednotlivá východiska rekodifikace důvěryhodně doložily a podpořily? Jak je vůbec možné provádět tak zásadní změnu klíčové legislativy bez základních analytických výchozích dat?

Jak rekodifikace řeší problém údajné nedostatečné kvalifikace úředníků zejm. na stavebních úřadech (s ohledem na situaci na pracovním trhu a dnes již známou nedostatečnou personální obsazenost stávajících stavebních úřadů)?

Termín odpovědi: do 30ti dnů