Vážená pane ministře Blatný,

žádám Vás o rozšíření výjimek podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 v podobě přidání důvodu k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště pro zahrádkáře a chalupáře. Blíží se totiž konec období, ve kterém je možné provádět kácení stromů (je vhodné ho provádět pouze v době vegetačního klidu – od 1.10. do 31. 3.) a mnoho zahrádkářů kácení v případě potřeby, stejně jako prořez, provádí právě v předjaří. Jaro je též obdobím dalších příprav na hlavní zahrádkářskou sezonu, které se již nedají dohnat později.

Svoji žádost opírám i o skutkový stav článku 11 Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.), tedy o základní lidské právo vlastnit majetek. Vlastník má právo svůj majetek držet, užívat, požívat a disponovat s ním, je oprávněn vzdát se své věci, opustit ji, spotřebovat ji nebo ji zničit.

Z ústavní ochrany vlastnického práva v prvé řadě vyplývá zákaz vylučovat či jinak diskriminovat kteréhokoli jednotlivce v jeho právu na vlastnictví a povinnost státu do tohoto práva mimo rámec stanovený Listinou nezasahovat. Omezit výkon vlastnického práva lze připustit pouze zákonem z důvodu ochrany práv druhých a ochrany veřejného zájmu, kterým je zejména ochrana lidského zdraví, přírody a životního prostředí. S ohledem na povinnost šetřit podstatu a smysl vlastnického práva (čl. 4 odst. 4 Listiny) však nesmí být vlastnické právo takto omezeno ve větší než přiměřené míře a pouze tehdy, když je to nezbytné. Je vždy třeba posuzovat, zda omezení užívání majetku (vlastnického práva) sleduje legitimní cíl, za současného zachování vztahu přiměřenosti mezi omezením pro vlastníka a výhodou pro ostatní.

Domnívám se, že se již nyní dostáváme do rozporu s přiměřeností omezení výkonu vlastnického práva k majetku. V případě, že nebude výše popsaná výjimka udělena, je vysoká pravděpodobnost, že bude docházet ke vzniku škod na majetku vlastníků (na úrodě), tak i dalším osobám v bezprostředním okolí. Vlastník totiž odpovídá za škody způsobené svým majetkem.

Přihlédněte prosím k těmto skutečnostem.

Na základě výše uvedeného Vás, pane ministře Blatny, žádám, aby tato výjimka byla udělena.

poslanec PSP ČR František Elfmark v. r.