Jak předejít další Bečvě? Za vyšetřovací komisi navrhujeme upravit legislativu, vypracovat seznam výústí a stanovit jasné postupy

Praha, 20. září 2021 – Přesně rok od katastrofické ekologické havárie na řece Bečvě jsme zveřejnili závěrečnou zprávu vyšetřovací komise ke způsobu řešení úniku chemických látek, závažného poškození životního prostředí a úhynu 40 tun ryb. Komise nesuplovala práci policie a nehledala viníka – chtěli jsme zjistit, co se dělo bezprostředně po havárii a kde došlo k pochybením a nedostatkům při zjišťování příčin a nápravě série havárií. 

 

Ve zprávě, kterou komise dnes předložila veřejnosti, klademe důraz na objasnění selhání v koordinaci jednotlivých orgánů a jejich činností na místě, především co se týče odběru a předávání vzorků. Ihned po havárii mělo dojít k odebrání dostatečného množství vzorků nad místem úhynu ryb a u známých výpustí z podniků, které v oblasti leží, což se nestalo. 

Celou kauzu provázel enormní tlak, zmatek a mediální zájem. Důvodem je to, že jednou z firem poblíž místa úniku chemických látek je společnost DEZA. Ta je spojena majetkovými vazbami jak s premiérem, tak ministrem životního prostředí. 

 

Jaká jsou zjištění závěrečné zprávy a jak systematizovat postup v budoucnu?

⇒ Projevila se nedostatečná elektronická evidence kanalizačních soustav, především těch, které mají kolaudační rozhodnutí z minulého století a provozů, které byly kolaudovány před desítkami let. Bude proto nutné do budoucna zahájit celorepublikovou inventarizaci a digitalizaci kanalizačních soustav, především těch s potenciálním rizikem vzniku ekologické havárie.

⇒ Je nutné vytvoření propracovaných metodických pokynů pro ČIŽP, vodoprávní úřady, Podniky povodí a Hasičský záchranný sbor pro situace, kdy dojde ke kontaminaci látkou, kterou nelze senzoricky pozorovat. Pro ropné či jiné senzoricky pozorovatelné látky se postupy trénují, pro tuto, která se odehrála na řece Bečvě, bohužel nikoliv. Chybí také řešení postupů v případě havárie na hranici obvodu obce s rozšířenou působností a na hranici dvou krajů. I toto je nutné ošetřit lépe legislativně a metodicky. 

⇒ Česká inspekce životního prostředí postupovala zmatečně a nesystematicky, a dokonce nezahájila včas řízení podle zákona o ekologické újmě. Navrhujeme proto vypracovat jasné metodické pokyny. Také by bylo záhodno, aby činnost vyšetřovací komise pokračovala i po volbách.

⇒ Chybí jasné rozdělení kompetencí v tom, kdo je hlavní odpovědnou osobou při řešení následků, a to i třeba v situaci, kdy havárie přesahuje území ORP či více krajů. Je třeba dopracovat metodické postupy a ty v praxi ověřit a trénovat.

⇒ Povolení k nakládání s vodami a integrovaná povolení je třeba lépe koordinovat mezi krajskými úřady, vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností apod. Inspekční činnost ČIŽP musí lépe pracovat s analýzou rizika. Není možné, aby v intenzivně průmyslových areálech docházelo k pochybením, jako jsou popsány ve znaleckém posudku v případě čistírny společnosti Energoaqua a.s. či pochybením, ke kterým došlo v areálu společnosti DEZA a.s., na která upozornil např. Deník Referendum. Stejně tak je nutné zvýšit dostupnost a ochotu pracovníků ČIŽP dorazit na místo a aktivně spolupracovat při řešení havárie. 

 

Považuji za alarmující, že ani rok po havárii nedošlo k žádným systémovým změnám a je nutné zasazovat se o to, aby vůbec nastaly. Pro obdobné havárie lze doporučit případné vyhlášení krizového stavu.

 

Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=9016&o=8

 

Náš program pro životní prostředí – 4. díl

Horké letní dny se ve městě snáší hůř než na venkově. Nedostatek zeleně, rozsáhlé betonové a asfaltové povrchy a hustá zástavba totiž způsobují, že v centru měst se oproti okolí zvyšuje teplota průměrně o 2 – 3 °C. Jedná se o tzv. efekt tepelného ostrova.

Nehodláme se smířit s tím, že obyvatelé měst budou zkrátka více trpět a v souvislosti s klimatickou změnou si budou muset zvyknout, že léta pro ně budou stále náročnější. 

Proto v našem koaličním programu https://www.piratiastarostove.cz/program/mirnejsi-vedra-ve-mestech/ prosazujeme opatření v krajině i ve městech samotných, která pomohou v boji proti horku a suchu i naopak proti povodním a jejich následkům. 

 

O jaká opatření se bude jednat?

 • Zejména chceme prosazovat a podporovat budování prvků tzv. modrozelené infrastruktury ve městech. To jsou např. zelené střechy, zasakovací plochy, nádrže na dešťovou vodu nebo vysazování zeleně. Chceme postupovat rozumně a nechávat obcím i investorům možnost volby v tom, jaké prvky na daném místě využijí.
 • Za velmi důležitou považujeme práci s dešťovou i tzv. šedou vodou (voda, která již byla využita). Je škoda, aby tato voda bez užitku odtékala do kanalizace, když se dá ještě využít. 
 • Stavební zákon by podle nás měl obsahovat ustanovení, požadující posuzovat soulad územních plánů s plány na zmírňování klimatické změny a adaptaci na ní.

Pro koho to všechno děláme, jsou samotní obyvatelé měst. Proto pokládáme za potřebné je informovat o tom, co a proč se ve městech realizuje, a jak nová opatření zlepší každodenní život.

Stát by měl jít příkladem. Proto připravíme plán na dosažení klimatické neutrality státních úřadů do roku 2035.

Zkrátka města by měla být MÍSTY K ŽITÍ a NE JEN K PŘEŽÍVÁNÍ! Měla by sloužit lidem, být prostředím pro práci, bydlení i trávení volného času.

Klimatická změna již je tu a nedokážeme jí zabránit, ale můžeme udělat vše pro to, aby nás nepřeválcovala

 

Výbor pro životní prostředí byl moje srdcovka

Celé čtyři roky, po které jsem poslancem, jsem i členem Výboru pro životní prostředí a také několika tematických podvýborů, které pod výbor spadají. Všechny jsou vypsány tady: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4608

Tento výbor má na starosti:
✅projednávání legislativy,
✅dokumentů,
✅kauz a problémů souvisejících právě se životním prostředím.
Kromě toho pořádáme nejrůznější 🟢semináře a 🟢kulaté stoly.
 
Rolí výboru je také hodnocení zákonů a pozměňovacích návrhů k nim. Naše stanoviska, jsme-li určeni k dané legislativě jako výbor tzv. garanční, jsou poté prezentována na plenárním jednání.
Na každém zasedání se obvykle věnujeme několika různým bodům. K většině z nich si zveme také hosty, kteří danou problematiku řeší, a kteří nám následně zodpovídají dotazy a reagují na naše připomínky.
Nejčastěji se jedná o zástupce Ministerstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu nebo dopravy, Státního fondu životního prostředí, agentury CENIA a krajů.
K tomu jednání výboru bývají veřejná a možnost vystoupit mají i zájemci z řad široké veřejnosti. Této možnosti nejčastěji využívají zástupci neziskových organizací a oborových svazů, ale i starostové obcí a zástupci firem, méně často pak běžní občané.
V uplynulém volebním období jsme probírali velké množství důležité legislativy, ať už šlo o ZÁKONY OBĚHOVÉHO BALÍČKU, ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ nebo VODNÍ ZÁKON, mnoho evropských dokumentů, memorand a dohod, jakož i problémů, kterými je OTRAVA BEČVY nebo KAUZA TURÓW.
Zabývali jsme se také rozpočty ministerstva životního prostředí, státního fondu životního prostředí nebo Báňského úřadu.

Co bylo z mého pohledu to nejzajímavější?

Zákony tzv. Oběhového balíčku byly v minulém volebním období tím nejobsáhlejším materiálem, kterým jsem se hloubkově zabýval. Jedná se o zákony o odpadech, obalech, výrobcích s ukončenou životností (elektrospotřebiče, baterie, autovraky apod.) a souvisejících změnách. Navržen byl proto, aby ČR dostála evropským závazkům a modernizovala svůj přístup k odpadům. Za sebe však musím říct, že se to nakonec podařilo jen částečně. Pro zvýšení recyklace a pro čistší životní prostředí šlo udělat více.
 • Na výboru jsme také několikrát probírali situaci s dolem Turów. Tento polský důl je v bezprostřední blízkosti českých hranic a má negativní vlivy na naše území, zejména způsobuje pokles podzemní vody, ale také prašnost a hluk. Jednání s polskou stranou probíhají, ale bohužel zatím nemají uspokojivý výsledek.
 • Několikrát se nám podařilo na Výboru prosadit usnesení, kterými pověřujeme vládu nebo ministry ke krokům, které pomohou směřovat ke zlepšení stavu životního prostředí. Například v návaznosti na Petici za klima, kterou jsem projednával nejprve v Petičním výboru a poté ve Výboru životního prostředí, jsme zavázali ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu k přepracování klíčových strategií, tak aby směřovaly k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 .
 • ☑️ Celé čtyři roky jsem byl zpravodajem rozpočtové kapitoly č. 315 ministerstva životního prostředí, která řeší celý rozpočet ministerstva, vždy na celý rok.

 

                                    S předsedkyní VŽP a pirátskou kolegyní Danou Balcarovou

Můžu říct, že práce ve Výboru životního prostředí byla velmi zajímavá. Mnohá jednání a příprava na ně byla sice náročná, ať už komplikovaností probíraných záležitostí, svou délkou, nebo názorovými střety, ale vždy jsem si z nich něco odnesl.  Zde na blogu najdete k tomuto výboru desítky mých článků. Pokud obhájím svůj mandát, chtěl bych v této práci pokračovat i v následujícím volebním období.

Mějte hezké dny! František

 

Náš program pro životní prostředí – 3. díl

Změna klimatu, nevhodné hospodaření v krajině, průmyslové znečištění a nekoncepční přístup ke zdrojům pitné vody a vodárenské infrastruktuře mají negativní vliv na kvalitu, množství a dostupnost vody. 

Proto se v našem koaličním programu zaměřujeme na to, jak zajistit dostupnost kvalitní pitné vody pro každého a na ochranu stávajících a hledání nových zdrojů pitné vody.

 

 • Za potřebnou pokládáme revizi stávajících zdrojů pitné vody a zanesení jejich ochranných pásem do centrální evidence zemědělské půdy, aby nedocházelo ke znečišťování.
 • Vodní zákon chceme komplexně novelizovat tak, aby odpovídal potřebám dnešní doby a zajišťoval skutečnou ochranu vodních zdrojů.
 • Podpoříme šetření vodou a její recyklaci. 
 • Dotace nasměrujeme jak na budování vodních zdrojů, vodovodů, kanalizací a úpraven vody, tak  na výzkum v oblasti kvality a čištění pitné vody.
 • Zaměříme se na výkupy vodovodní infrastruktury do veřejného vlastnictví, protože nyní mnohé vodovody a kanalizace mají v rukou nadnárodní společnosti, které do nich neinvestují, vyvádějí zisky, ale údržbu nechávají na obcích. 

Zkrátka budeme pokračovat v dosavadní práci – na vodu jsme totiž samozřejmě  mysleli již v uplynulém volebním období.

 • Pracujeme v odborných týmech, pořádali jsme kulaté stoly a semináře, podávali pozměňovací návrhy a novely zákonů.
 • Podařilo se nám také prosadit systematické monitorování úniků odpadních vod z kanalizací, což povede ke zlepšení kvality pitné vody a umožní předcházet kontaminaci a haváriím.

Náš program pro životní prostředí – 1. díl

Náš koaliční program je velmi silný v tématech životního prostředí 🌲
Máme 5 hlavních cílů a to:
 
 
Je mi jasné, že někdy může být těžké se v programu zorientovat a zajímaly by Vás třeba jen některé stěžejní body. Proto jsem se rozhodl sem dávat každý týden jeden příspěvek, ve kterém každý z cílů jednoduše představím.
 

Proč se ve své práci vůbec zabývám především životním prostředím? 🍃

Mám k tomu několik jednoduchých důvodů:

👉 Především miluji přírodu a pobyt venku, procházky v lese nebo jízdu na kole podél řeky.
👉 Uvědomuji si, že člověk svou činností přírodu negativně ovlivňuje, a to v mnoha směrech.
👉 Znečišťování vody a ovzduší nebo degradace půdy nejsou jen kosmetickým problémem a neohrožují jen živočichy a rostliny, ale také nás, lidi.
👉 Sami sobě mnohdy podrýváme půdu pod nohama. Hrozí, že naši potomci budou žít v jiném světě než my.
👉 Ve světě, kde voda je nedostatkovým zbožím, kde se letní dny ve městě nedají vydržet, kde je extrémní počasí na denním pořádku a mnohé nedávno ještě běžné druhy rostlin a živočichů můžeme vidět jen na obrázku.
Taková představa se mi vůbec nelíbí. Zastávám názor, že musíme dělat vše pro to, aby taková budoucnost nenastala.

Když si pospíšíme, můžeme ještě:

 • ZMÍRNIT DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY,
 • LÉPE PŘEDCHÁZET EKOLOGICKÝM HAVÁRIÍM a
 • SNIŽOVAT ZNEČIŠTĚNÍ PROSTŘEDÍ!
V našem programu proto máme komplexní plán “Důraz na klima”, ve kterém spojujeme ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, ENERGETIKU, DOPRAVU a ZAHRANIČNÍ POLITIKU a ve všech těchto oblastech se snažíme směřovat k udržitelné budoucnosti. 👍
 
Budu rád, když za mnou přijdete témata životního prostředí prodiskutovat také osobně. Kde se spolu můžeme  potkat? Najdete mě na mé FB stránce nebo na stránce Piráti Zlínského kraje. Těším se na setkání s Vámi!

Piráti vědí, jak zamezit plýtvání využitelného materiálu na skládkách

Praha, 23. srpna 2021 – Odpadové hospodářství je jedním z hlavních programových bodů koalice Pirátů a Starostů v oblasti péče o životní prostředí. Řešení nabízí ve snížení plýtvání surovinami a v maximálním využívání odpadu. Specifickou složkou odpadu je bioodpad, který tvoří velkou část komunálního odpadu a většina jej nyní končí na skládce nebo ve spalovně. Piráti přitom už více než před deseti lety začali prosazovat komunitní kompostování, díky němuž lze bioodpad přeměnit v kvalitní organické hnojiv a tím pomáhat zlepšovat stav a úrodnost půdy. 

Olga Richterová, poslankyně a 1. místopředsedkyně Pirátů, prosadila v roce 2010 komunitní kompostování v Praze 10 kvůli chybějícím popelnicím na bioodpad. Díky její iniciativě došlo k instalaci prvního komunitního kompostéru a postupně přibyly další. Byl to začátek mého veřejného angažmá. Obešla jsem sousedy, domluvila kontejner s úřadem a s dalšími jsme několik let provozovali komunitní kompostér. Na podzim bylo potřeba vyházet hlínu, průběžně jsme informovali lidi o vhodnosti jednotlivých typů odpadů, novým lidem jsme předávali kódy a vstupní informace, sdělila Olga Richterová, lídryně do voleb za kraj Praha.

Jak uvedla pirátská poslankyně, osvědčil se systém, kdy zájemci o kompostování získali kód pro otevření kompostéru, aby jej nebylo možné použít místo běžného odpadkového koše. Veškeré informace týkající se péče o kompostér chodily mailem. Díky tomuto systému se v kompostu neobjevovaly věci, které do něj nepatří. Podobné akce organizují Piráti po celé republice, mnozí kompostují i doma.

Pokud ve volbách uspějeme, budeme v souladu s naším programem prosazovat pohled na bioodpad jako na surovinu. Chceme rozvíjet komunikaci mezi oborovými kompostářskými organizacemi, zemědělci a ministerstvy tak, aby se podpořil odbyt kompostu a jeho aplikace na zemědělskou půdu. Neméně důležité je pro nás právě  komunitní a domácí kompostování, kdy chceme podporovat města a obce v tom, aby svým obyvatelům tuto možnost umožnily a skrze osvětu občanům ukazovat výhody kompostování. Chceme také, aby se domácí a komunitní kompostování dalo započítávat do třídících cílů,” řekl František Elfmark, garant programového bodu Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím. 

To, co se i díky Olze podařilo rozvinout v některých městských částech, a co funguje také v mnoha dalších českých městech, by mělo být zcela běžnou praxí všude. Podíváme-li se do zahraničí, tak oddělený sběr bioodpadu funguje velmi dobře např. v Belgii, kde mají obce povinnost zajistit třídění bioodpadu již od začátku 90. let nebo ve Slovinsku, kde mají domácnosti povinnost kompostovat nebo předávat ke kompostování svůj bioodpad a zhruba polovina obyvatel uvádí, že skutečně kompostuje doma,” doplnil pirátský poslanec Elfmark, který je i členem Výboru pro životní prostředí.

Během tohoto volebního období Piráti prosadili omezení používání jednorázových plastů a pečlivější třídění odpadů v Poslanecké sněmovně. V rámci odpadového balíčku navrhovali rychlejší ukončení skládkování využitelných odpadů, většina Sněmovny však rozhodla o pozdějším termínu v roce 2030.