Začátek konce jednorázových plastů?

Vláda v pondělí 25. ledna schválila a vydala souhlasné stanovisko k návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který je implementací stejnojmenné evropské směrnice. Má sloužit k řešení problému s jednorázovými plasty, které často končí v přírodě, kde setrvávají velmi dlouho a působí problémy živočichům a následně i člověku. Zákon zakazuje uvádět na trh výrobky, nejčastěji naházené v oceánech, jako jsou vatové tyčinky, brčka, podpěry pro balonky, polystyrenové nádoby a kelímky či plastové talíře, příbory a všechny výrobky z oxo-rozložitelného plastu. Pro další výrobky pak stanovuje požadavky na povinné vedení evidence, označování, osvětovou povinnost nebo hrazení nákladů spojených s těmito výrobky obcím.

Novinkou je také povinný podíl recyklátu v PET lahvích, který je navržen do zákona o obalech.

Piráti omezování jednorázových plastů podporují již dlouho. V mnohých obcích s pirátským vedením došlo k náhradě jednorázových plastových výrobků na akcích i na radnicích. “Plastový odpad v přírodě je obrovský problém. Musíme jednat co nejrychleji a implementace této směrnice je jen prvním, i když velmi důležitým krokem. S tím ovšem souvisí také nahrazování těchto výrobků alternativou, která bude skutečně vhodná a vliv jejího životního cyklu na životní prostředí se neukáže jako ještě horší než je tomu u plastů. Proto považuji za vhodné, aby MŽP nechalo vypracovat studii porovnávající dostupné alternativy právě z tohoto hlediska. Povinný podíl recyklátu v PET lahvích je také dobrý začátek, do budoucna bychom však měli jít dále a požadovat obsah recyklátu i v dalších plastových výrobcích.”

V některých obcích se zvýší poplatky za odpad. Může za to nová legislativa, jejímž cílem je motivovat ke třídění. Nebuďme popelnicí Evropy!

Jednou z nejvýraznějších změn, které přináší nový Zákon o odpadech, je bezpochyby postupné zvyšování tzv. skládkovacích poplatků, tedy poplatků za uložení odpadu na skládku. Toto téma a témata úzce související byla od počátku letošního roku (kdy nový zákon vstoupil v účinnost) diskutována v několika článcích. Rozhodl jsem se tedy shrnout i svůj pohled na věc.

Pro odklon ČR od skládkování je navýšení skládkovacích poplatků naprosto zásadní. Zvyšování poplatků má především motivovat původce odpadu, aby se snažili produkci odpadu snižovat a odpad, který vyprodukují, aby byl maximálně využit, tedy aby nebyl “vysypán na skládku” jen proto, že je to levné. Nutnost omezování skládkování a maximalizace recyklace je reflektována v Evropských směrnicích, jejichž implementaci Oběhový balíček provádí.

My zkrátka musíme přestat skládkovat využitelné odpady, musíme pohlížet na odpad jako na surovinu, odlehčit životnímu prostředí.

Odpůrci razantního navyšování poplatků argumentovali často tím, že to přinese neúměrnou finanční zátěž obcím a skrze ně i občanům, neboť se tento poplatek promítne logicky do poplatků, které obyvatelé platí za odpad. Toto se opravdu zdá být logické, na druhou stranu ovšem poplatek “za odpad” nemá hradit pouze náklady za jeho likvidaci, ale také jeho dopravu nebo např. úklid veřejných prostranství. Tím pádem navýšení skládkovacího poplatku o určité procento nebude nutně znamenat zdražení poplatku o stejné procento a naopak, poplatek je ovlivňován i cenami za přidružené služby. Některé obce se navíc příliš logicky ve vztahu k odpadu nechovají – svým obyvatelům za odpad totiž neúčtují vůbec žádný poplatek a náklady hradí z obecního rozpočtu, jinde se poplatky nezvyšovaly už léta, přestože produkce komunálního odpadu roste. 

Já jsem zastáncem systému PAYT, tedy toho, aby lidé platili podle toho, kolik odpadu skutečně vyprodukují. V některých obcích toto již alespoň částečně funguje – např. tak, že paušální je pouze část poplatku, která má sloužit na pokrytí služeb, zbytek je řešen poplatkem podle četnosti svozu a velikosti popelnice na směsný odpad.

Tento systém je motivační – čím méně odpadu vyprodukuji, tím méně zaplatím.

Proto bych byl rád, kdyby byl rozšířenější (uvědomuji si však, že např. na sídlištích je takový systém obtížně proveditelný). A v tomto duchu je koneckonců i motivační nástroj na snižování produkce směsného odpadu v obcích, obsažený v zákoně – tzv. třídicí sleva, která dává obcím možnost ukládat část odpadu na skládky za poplatek v dnešní výši, 500 Kč za tunu. Snažit se motivovat občany ke snížení produkce odpadu a maximálnímu třídění se tak obcím vyplatí.

Takže ano, zvýšení poplatků bude znamenat zásah do obecních rozpočtů, ale bez něj to bohužel nejde. A je na obcích, zda toto zvýšení plně promítnou do poplatků za odpad, jestli vůbec a na jakém principu budou tento poplatek vybírat. Vždyť produkce komunálního odpadu stále roste, množství odpadu na skládkách také a s tím i všechny negativní vlivy, které to s sebou nese. Proto zvyšování skládkovacích poplatků podporuji, obávám se totiž, že jinak by se recyklace nezvýšila, a na příkladu např. Nizozemí se ukázalo, že navýšení skládkovacích poplatků skutečně znamenalo snížení množství skládkovaného odpadu.  

Považuji také za nutné zdůraznit, že Česko má skládkovací poplatky v mezinárodním srovnání podprůměrnéjiž před několika lety měly některé evropské země skládkovací poplatky na úrovni, kam my se dostaneme až v roce 2030. Současným postupným navyšováním se tak snažíme zbytek vyspělých států dohnat, abychom nebyli skládkou Evropy. 

Uvidíme, zda současné navyšování bude pro odklon od skládkování dostačující, nebo jsme pořád příliš mírní. Kostky jsou vrženy a my všichni s nimi musíme pracovat, jak nejlépe dovedeme.

Sběr mobilů v srdci Slovácka stále pokračuje

Uherské Hradiště, 6. ledna 2021 – Rozbalili jste pod stromečkem nový mobilní telefon a nevíte, co s tím starým, již nepotřebným? Nevyhazujte jej, darujte jej do sběrného boxu v mé regionální kanceláři, která se nachází v Uherském Hradišti, Stojanova 1334 – budova Trianglu, 3. podlaží. Kdy? Každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin.

Sběr vysloužilých mobilů různých značek a velikostí, včetně  jejich příslušenství jako sluchátka a nabíječky, jsme pro vzrůstající zájem prodloužili až do konce ledna. Proč je sbírat a nevyhazovat do koše? Recyklace starých mobilů pomáhá mimo jiné snižovat i produkci skleníkových plynů, viz článek. Tak neváhejte, společně pomůžeme přírodě, sami sobě vyklizením domácnosti, ale také potřebným.

 

Z každého odevzdaného mobilu podpoříte 10 korunami činnost projektů Jedličkova ústavu a školy, mobilního hospice Ondrášek či dalších služeb domácí péče.

Stejně jako třeba Josef Sovek, který se o této sběrné akci dočetl v místním týdeníku, neváhal, a dorazil za námi až z Huštěnovic. „Nechtěl jsem po domácnosti posbírané mobily hodit do popelnice, a když se nyní naskytla příležitost, aby posloužily ještě jednou, a navíc pro dobrou věc, vytáhl jsem je znovu ze šuplíku a rád jsem se jich touto šetrnou a bohulibou cestou zbavil,“ uvedl vitální důchodce. Dalším  zapáleným sběratelem je charitní uherskohradišťská služba Labyrint – sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním, jejichž klienti si tento projekt vzali za svůj, nasbírali už úctyhodnou sbírku mobilů a stále ve svém úsilí nekončí. Všem, jednotlivcům i skupinám, patří srdečné a velké DĚKUJI. Jste vážně skvělí!

 

Sběr v UH kampani končí přesně v pondělí 1. února.

Společně s mojí asistentkou spočítáme mobily, sluchátka, nabíječky… a zajistíme svoz. Jaký bude výsledek, co myslíte? My věříme, že společně s novými „sběrateli“ docílíme třeba i cifry, která má na konci dvě nuly. Necháme se překvapit. Závěrem apeluji, prosím, zkuste si prohlédnout šuplíky, zeptejte se svých známých, kamarádů. Ukažme, že i tímto způsobem umíme v našem regionu pomáhat.

Děkuji! S úctou
František Elfmark, Piráti

 

Ministr Brabec ke kauze Bečva – odpověď na interpelaci

Odpověď ministra Brabce byla podle očekávání, neboť na stejné otázky jsem se již ptal na kulatém stole, který se zabýval právě otravou řeky Bečvy.

Příloha:

TZ Evidence výpustí do řek a jasně stanovené kompetence. Na videokonferenci zazněly konkrétní návrhy jak předejít Bečvě II

Celé znění odpovědi ministra Brabce na mou písemnou interpelaci ve věci „Otravy řeky Bečvy látkou kyanid“

Ministr Brabec ke dvojím datům o odpadech – odpověď na interpelaci

Ministr Brabec mi odpověděl na interpelaci, kterou jsem podával koncem listopadu.

Odpovědi na mé otázky si můžete přečíst níže:

Proč stále nebyl dokončen audit ISPOP, uvedený ve smlouvě z roku 2016? Jaké jsou jeho průběžné výsledky a kdy bude dokončen?

• ČSÚ byly poskytnuty veškeré požadované podklady k systému ISPOP. Analýzy systému ISPOP proběhly a na základě těchto analýz mohlo dojít k zahájení předávání dat z ISPOP na ČSÚ. Data za rok 2019 byla ČSÚ předána v listopadu 2020.

 

V usnesení VŽP jsme požadovali nápravu stavu dvojích dat do konce letošního roku. Jaké kroky jste k tomu podnikli a co ještě zbývá udělat?

• V říjnu 2019 byla podepsána smlouva o formalizaci procesu předávání dat mezí MŽP a ČSÚ.
• Poslaneckou sněmovnou byl přijat nový zákon o odpadech, který bude účinný od 1. ledna 2021.
• Jsou projednávány prováděcí předpisy, ke kterým se ČSÚ vyjadřuje a které vycházejí z diskusí s ČSÚ na úrovni pracovních skupin.
• V letošním roce 2020 MŽP předalo požadovaná primární ohlášená odpadová data za rok 2019 na ČSÚ.
• Spolupráce MŽP a ČSÚ nadále probíhá v souladu s Ujednáním.

 

V odpovědi na interpelaci poslankyně Krutákové pan premiér uvedl, že v roce 2019 došlo k zásadnímu posunu. ČSÚ údajně vyhodnotil data MŽP o komunálním odpadu z obcí jako použitelná a akceptoval jejich používání. Proto bych se chtěl zeptat, co tento posun způsobilo –  změnilo MŽP metodiku získávání těchto dat? Je již v souladu s evropským statistickým systémem?

• MŽP plní ohlašovací povinnosti do EU za všechny směrnice, které se týkají odpadového hospodářství. Hlavním subjektem zodpovědným za reporting odpadových dat do EU je MŽP.
• Primární data jsou do systémů MŽP ohlašována plně v souladu s evropskými předpisy.
• Kompletní sady dat MŽP jsou předávány ČSÚ. Právě na základě hloubkové analýzy dat a systému ISPOP ČSÚ vyhodnotil, že data jsou pro něj vyhovující.

 

Jaké byly již provedeny kroky k tomu, aby všechna data MŽP byla v souladu s evropskou metodikou a mohla tedy být přebírána ČSÚ pro vytváření statistik a reportování do EU?

• MŽP plní ohlašovací povinností do EU za všechny směrnice, které se týkají odpadového hospodářství. Hlavním subjektem zodpovědným za reporting odpadových dat do EU je MŽP. Nová odpadová legislativa plně reflektuje požadavky evropských právních předpisů.
• Primární data MŽP jsou ze strany ČSÚ přebírána již několik let.

 

Jaká data bude ČR reportovat v příštím roce do Eurostatu?

• Do Eurostatu reportuje data týkající se odpadového hospodářství ČR MŽP i ČSÚ dle příslušných evropských předpisů.
• MŽP má na starosti mimo jiné 9 směrnic, které se váží k odpadovému hospodářství a za tyto směrnice ohlašuje údaje do EU.
• Co se týče reportingu ke komunálnímu odpadu, budou již za rok 2019 ze strany ČSÚ reportovány nové údaje dle novelizované směrnice o odpadech.

 

Jakými daty by se měli řídit investoři do zařízení na nakládání s odpadem?

• Veškeré strategie ČR pro oblast nakládání s odpady jsou postaveny na datech MŽP, neboť odráží skutečné nakládání s odpady v ČR.
• Rovněž i další důležité strategie čerpají z dat MŽP.

 

Proč nebyly do nového Zákona o odpadech zapracovány všechny připomínky ČSÚ, které úřad navrhoval z důvodu, aby data z administrativního systému splňovala evropská statistická kritéria? V odpovědi na interpelaci kolegyně Krutákové pan premiér tvrdit, že připomínky byly zapracovány, avšak např. požadavek na vymezení pojmů „provozovna” a „provozovatel”, tedy připomínka, kterou ČSÚ označilo za zásadní, nebyl do zákona promítnut s vysvětlením, že to není potřeba.

• Při přípravě zákona byly všechny připomínky ČSÚ velmi pečlivě vyhodnoceny a vypořádány. S ČSÚ nezůstaly k zákonu žádné rozpory.
• Žádný evropský předpis k poskytování dat o odpadech nevyžaduje vymezení pojmu „provozovna” a „provozovatel”. V zákoně o odpadech je   dostatečně vymezeno, kdo podává hlášení o odpadech, a navíc se subjekt označuje jednoznačnými identifikačními čísly zařízení a provozovny,   které nemůže svévolně měnit. Dále se v rámci systémů MŽP používají číselníky identifikující subjekty (například Registr ekonomických subjektů   dodávaný z ČSÚ).

 

Plné znění dopisu naleznete zde.

 

František Elfmark: Co říkají na novou odpadovou legislativu Piráti

Po šesti letech jsme se dočkali. Nová odpadová legislativa nabývá účinnosti od 1. ledna 2021. Výsledná podoba zákonů je kompromisem, který prošel na poslední chvíli. Co na to říkají Piráti, strana, která prosazuje moderní přístup k odpadům? Je podle nich schválená verze dostatečně ambiciózní?

Oslovili jsme proto Františka Elfmarka, poslance PSP ČR a požádali o vyjádření, jak se Piráti staví k nové odpadové legislativě:

Zcela zásadní pro Piráty je maximalizace recyklace. V tomto ohledu v zákoně postrádáme prvky, které by odpad, který se již nebude smět ukládat na skládky, přesměrovaly právě do recyklace.

V současném nastavení, kdy v zákoně není žádný ekvivalent skládkovacího poplatku také pro energetické využití a není tam ani podpora odbytu recyklátu a recyklace např. pomocí daňového zvýhodnění, se obáváme, že dojde pouze k přesunu využitelného odpadu ze skládek do ZEVO.

Za málo ambiciózní považujeme také ukončení skládkování až v roce 2030 – tak velký odklad oproti původně plánovanému roku 2024 je podle nás zbytečný a brzdí ČR v rozvoji recyklace.

Dále je zklamáním, že se nám nepodařilo do zákona prosadit monitoring, přísnější zabezpečení a online evidenci skládek. Když už budeme sládkovat o 6 let déle, měli bychom se snažit skládky maximálně zabezpečit.

Jako problém také vidíme možnost dovozu odpadu ze zahraničí do ČR.

Do zákona o obalech bychom zase uvítali větší specifikaci podmínek, umožňujících dobrovolné zálohování PET lahví a hliníkových plechovek – navrhovali jsme pozměňovací návrh, který se soustředil kromě prostého umožnění zálohování také na zabránění diskriminaci malých a venkovských prodejen, ke které by v souvislosti se zavedením zálohování mohlo dojít, či na zabezpečení prostředků, které mají být vráceny spotřebitelům při výkupu obalů.

Za riziko potom považujeme, že nové podmínky pro získání autorizace AOS jsou nastaveny natolik přísně, že je dosavadní žadatelé o autorizaci označují za prakticky nesplnitelné.

Jako červená linka se pak novou legislativou táhne problém s dvojími daty o odpadech, který znesnadňuje plánování nových recyklačních i spalovacích kapacit. V této věci nyní čekám na odpověď ministra Brabce na svou interpelaci.

Zdroj: https://www.komunalniekologie.cz/info/frantisek-elfmark-co-rikaji-na-novou-odpadovou-legislativu-pirati