Nová studie přináší informace o druhu, chování a původu odpadu v oceánech

Asi nikoho z nás nepřekvapuje, že přibližně 80 % odpadu v oceánu je tvořeno plasty. 

 • 10 výrobků ze 112 identifikovaných tvoří přitom tři čtvrtiny veškerého odpadu. Žebříček vedou obaly od jídla a nápojů – krabičky na jídlo s sebou, PET lahve, sáčky, kelímky…
 • Na plážích je potom časté obrovské množství nedopalků. I když jsem kuřák, nemám rád znečišťování pláží vajgly a snažím se všechen vyprodukovaný odpad z pláže zase odnést. Máte to stejně? 
 • Jen 22 % odpadu v oceánech pochází z rybaření, lodní dopravy a dalších vodních aktivit. Zbytek pochází ze souše.

Zatímco dále v moři a na hlubokém mořském dně nacházíme hlavně mikroplasty, plastový odpad před rozpadem se hromadí při pobřeží – je zde tak šace odpad řešit dříve, než se z něj stanou prakticky nezachytitelné mikroplasty a zmizí v oceánu. 

Autoři studie upozorňují na to, že ačkoli počínající snahy o omezení jednorázových plastů v EU a USA jsou chvályhodné, nestačí. Měli bychom se zaměřit na snižování množství odpadu jako takového, zavedení principů rozšířené odpovědnosti výrobce a u alternativ k plastům se zabývat jejich vlivem na životní prostředí v celém životním cyklu. S tím naprosto souhlasím.


Zdroje:

https://phys.org/news/2021-06-full-picture-nature-ocean-litter.html

https://www.pexels.com/cs-cz/foto/plaz-pisek-ocean-pobrezi-2827735/

 

Dnes je mezinárodní den “STOP přepravě zvířat”

O co jde? Jedná se o dálkové  transporty hospodářských zvířat. Dlouhé hodiny a dny trvající cesta, jejímž cílem jsou ve většině případů jatka. 

Při transportech nejsou výjimkou:

 • nevyhovující napáječky,
 • příliš velká hustota zvířat,
 • příliš těsný prostor,
 • příliš vysoké či nízké teploty,
 • další porušení předpisů, která způsobují zvířatům utrpení. 

Jakmile navíc zvířata vyjedou mimo území EU, jakékoli naše zákony na ochranu zvířat se stávají prakticky nevymahatelnými.

Přeprava, chov i porážka tak mohou být z našeho pohledu nevyhovující a pro zvířata trýznivé.

Český skot putuje nejčastěji do Turecka. Přes naše území pak proudí zvířata z jiných států např. do Libanonu nebo Ruska. 

 

Je nepřijatelné, abychom podporovali export zvířat a přitom neřešili problémy s jejich přepravou a neřešili, co se s nimi stane, až vyjedou za hranice EU.

 

V Pirátské straně jsem součástí týmu, kde se právě problematikou dálkového transportu zabýváme.

Jako součást řešení vidíme celoevropský jednotný přístup k exportům mimo EU (za současných podmínek nejlépe zákaz exportu do třetích zemí) a přísnější vymáhání platných evropských předpisů. Na národní úrovni pak např. podporu mobilních jatek, vývoz masa místo živých zvířat a celkově snahu o to, aby pro naše chovatele nebyl prodej do třetích zemích tím nejvýhodnějším řešením.

 


Zdroj:

https://www.pexels.com/cs-cz/foto/krajina-zvire-zemedelstvi-farma-2253553/

I životní prostředí má svůj den s velkým D:-)

Zítra slavíme Světový den životního prostředí. Je to další příležitost, kdy si můžeme připomenout, jak důležitou úlohu v našich životech hraje příroda a prostředí kolem nás, co je ohrožuje, a co můžeme udělat pro jejich ochranu. 

Bohužel, problémů, které zapříčinil člověk, a které způsobují zhoršenou kvalitu životního prostředí, je poměrně dost. Odhlédneme-li od toho asi nejkomplexnějšího a nejvíce řešeného – globální změny klimatu, máme tu úbytek biodiverzity, znečištění ovzduší a vod nebo erozi půdy.

 

Jak tyto problémy řešíme my, politici? Zabýváme se mnoha zákony, které souvisí s životním prostředím a mohou ho změnit – k lepšímu nebo k horšímu.

 

Já osobně se angažuji zejména v oblasti:

 • odpadů a oběhového hospodářství, kdy jsem se např. snažil prosadit, aby skládkování využitelných materiálů skončilo co nejdříve, nebo aby skládky byly lépe zabezpečené a monitorované.
 • Prosazuji také maximální recyklaci a konec plýtvání.
 • V blízké době budeme projednávat zákon na základě evropské směrnice, který má za cíl omezit některé jednorázové plastové výrobky, a tím mimo jiné snižovat znečištění přírody plasty.

Kromě toho se ve sněmovně věnujeme dalším tématům životního prostředí, ať už je to např. novela vodního zákona, myslivecký zákon, nebo těžba v dole Turów

Jakožto člen Rady Státního fondu životního prostředí a zpravodaj rozpočtové kapitoly MŽP se zabývám také dotacemi, které mají přispět ke zlepšení stavu životního prostředí, jedná se např. o známé kotlíkové dotace nebo Dešťovku. 

Jsem také členem různých pirátských pracovních skupin, např. světelné znečištění, zero waste či návrat velkých šelem

 

Kromě toho, že životní prostředí je mým hlavním tématem v práci poslance, snažím se o něj pečovat i v osobním životě.

Každý z nás totiž může svým každodenním chováním přispět k tomu, aby se stav přírody zlepšil.

 1. Můžeme si vybírat výrobky a potraviny, které mají nízkou ekologickou stopu, byly např. vyrobeny lokálně a v ekologickém zemědělství.
 2. Můžeme omezit využívání motorových vozidel, nebo alespoň se snažit, aby náš vůz neprodukoval nadměrné množství emisí.
 3. Můžeme postavit hmyzí hotel, zasadit původní druhy dřevin nebo luční byliny.
 4. Můžeme vzdělávat své děti a učit je lásce k přírodě.
 5. Můžeme sbírat pohozené odpadky a snažit se svůj vlastní odpad omezovat a maximálně třídit.
 6. Můžeme dělat zkrátka spoustu maličkostí, které ale v součtu znamenají rozdíl.
 7. Můžeme se samozřejmě angažovat i více.

Napadá-li Vás řešení nějakého problému ve Vašem okolí, nebojte se kontaktovat své regionální politiky a svůj nápad jim navrhnout k realizaci.

Máte-li podnět na celorepublikové úrovni, můžete napsat nám, poslancům, kteří se zabýváme životním prostředím.

 

Za sebe můžu říct, že se snažím podněty od občanů poctivě procházet a řešit. 

Sněmovna schválila návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem

Jsem velice rád, že práce Pirátů přinesla své ovoce a že dnes Poslanecká sněmovna na své 104. chůzi schválila návrh zákona, který má odškodnit neoprávněně sterilizované osoby.

 

 

Zákon se vztahuje na sterilizační zákroky prováděné na osobách, kterým pod záminkou bezprostředního ohrožení života byla provedena sterilizace. Ta ovšem zdravotní stav neřeší. Sterilizace je z povahy věci zákrok zabraňující pouze oplodnění. Zákon se dále vztahuje i na ty osoby, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas, jelikož šlo o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

V 1. čtení byl tisk přikázán a jako Garanční výbor určen Petiční výbor a ten  schválil na své schůzi dne 30. 3. 2021 usnesení, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu č. 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým má být Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeni od placení daně z tohoto příjmu. 

Po druhém čtení jsem opět předstoupil před Petiční výbor, kde jsem přednesl hlasovací proceduru. Na základě mého apelu Petiční výbor schválil usnesení, ve kterém schválil hlasovací proceduru a návrh zákona doporučil, aby PS Parlamentu ČR schválila návrh tohoto zákona ve 3. čtení.

Po dlouhé debatě na plénu Poslanecké sněmovny, sněmovna s přispěním Pirátů, tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů schválila. V důsledku legislativně technických úprav nabude zákon účinnosti dne 1. 1. 2022. Zákon dále směřuje do Senátu. 

 

Dnes oslavujeme čisté ovzduší!

Mezinárodní den čistého ovzduší připadá na 2. červen, kdy vrcholí jaro, všechno kvete a vzduch nádherně voní. Ti uvědomělejší z nás si jej obvykle připomínají tím, že při cestě do práce nechají auto doma a vyrazí na kole nebo i pěšky.

Kvalita ovzduší stále na mnoha místech není dobrá a přispíváme k tomu i my všichni, ve městech zejména právě dopravní zátěží, v menších obcích tím, co spalujeme v kamnech. 

Já se snažím do práce po Praze chodit pěšky i v ostatní dny v roce, a do Prahy pravidelně jezdím vlakem. Doma topíme až ve velkých mrazech, na chalupě dřevem ve starých nově zrekonstruovaných kamnech. 

 

 

 • Jsem také členem Rady Státního fondu životního prostředí a jsem rád, že máme dotační tituly, mířící právě ke zlepšení ovzduší.
 • Podporuji např. prodloužení tzv. kotlíkových dotací. Díky nim si mnoho domácností mohlo pořídit modernější kotle či např. tepelná čerpadla místo starých, emisně nevyhovujících topenišť, a snížit tak znečištění ovzduší v místě svého bydliště. Kotlíková dotace se navíc dá výhodně kombinovat s programem Nová zelená úsporám (dotace na zateplení či na solární systémy).

Důvod pro snahu omezit znečištění ovzduší je jednoduchý – zdraví nás i našich dětí. 

V čase se mění znečišťující látky, způsobující největší problémy – zatímco před rokem 1989 byl hrozbou zejména oxid siřičitý, po odsíření elektráren ho vystřídaly hlavně pevné prachové částice, oxidy dusíku a benzoapyren, a to především z dopravy a lokálních topenišť.

Zajímá Vás, jaká je kvalita ovzduší ve Vašem bydlišti?

Na portále Českého hydrometeorologického ústavu najdete denně aktualizované mapy.

Tento týden oslavujeme kompostování!

2. – 8. května se koná již 26. ročník Mezinárodního týdne kompostování.

 

Tento týden má být připomínkou toho, jak úžasný a užitečný materiál kompost je. Během celého týdne budou probíhat různé vzdělávací a popularizační akce. České sdružení pro biomasu CZ Biom například připravilo akci “Nakopej si pytel!”, kdy ve vybraných kompostárnách si lidé budou moci nakopat a vzít domů pytel kompostu, a na vlastní kůži se tak přesvědčit o jeho blahodárných účincích pro rostliny. 

Na fakt, že bioodpad nemusí končit jako odpad, ale může se vracet do půdy, která ho potřebuje čím dál více, neboť jí chybí organická hmota, se snažím průběžně upozorňovat. Například v sérii článků o kompostování, kterou jsem vydal při této příležitosti před rokem.

 

 

Sám mám také na zahradě kompost, který využívám na hnojení rostlin. 

S kompostováním jakožto důležitou částí oběhového hospodářství počítáme i do budoucna, kdy se budu snažit spolu s kolegy prosazovat maximální využití bioodpadu včetně kuchyňského odpadu z domácností, a povzbuzovat zemědělce k aplikaci kvalitního kompostu na půdu.

V současnosti bioodpad, který by se dal zkompostovat, tvoří zhruba polovinu odpadu v popelnicích na směsný odpad, kde ho už nikdo dále nevyužije. To je škoda a musíme udělat maximum pro to, aby “ve směsi” nekončil. 

V rámci týdne kompostování si můžete pro kompost zajít třeba do kompostárny v Buchlovicích a to v sobotu 8. května mezi 8 a 15 hodinou.