Nová studie přináší informace o druhu, chování a původu odpadu v oceánech

Asi nikoho z nás nepřekvapuje, že přibližně 80 % odpadu v oceánu je tvořeno plasty. 

 • 10 výrobků ze 112 identifikovaných tvoří přitom tři čtvrtiny veškerého odpadu. Žebříček vedou obaly od jídla a nápojů – krabičky na jídlo s sebou, PET lahve, sáčky, kelímky…
 • Na plážích je potom časté obrovské množství nedopalků. I když jsem kuřák, nemám rád znečišťování pláží vajgly a snažím se všechen vyprodukovaný odpad z pláže zase odnést. Máte to stejně? 
 • Jen 22 % odpadu v oceánech pochází z rybaření, lodní dopravy a dalších vodních aktivit. Zbytek pochází ze souše.

Zatímco dále v moři a na hlubokém mořském dně nacházíme hlavně mikroplasty, plastový odpad před rozpadem se hromadí při pobřeží – je zde tak šace odpad řešit dříve, než se z něj stanou prakticky nezachytitelné mikroplasty a zmizí v oceánu. 

Autoři studie upozorňují na to, že ačkoli počínající snahy o omezení jednorázových plastů v EU a USA jsou chvályhodné, nestačí. Měli bychom se zaměřit na snižování množství odpadu jako takového, zavedení principů rozšířené odpovědnosti výrobce a u alternativ k plastům se zabývat jejich vlivem na životní prostředí v celém životním cyklu. S tím naprosto souhlasím.


Zdroje:

https://phys.org/news/2021-06-full-picture-nature-ocean-litter.html

https://www.pexels.com/cs-cz/foto/plaz-pisek-ocean-pobrezi-2827735/

 

Dnes je mezinárodní den “STOP přepravě zvířat”

O co jde? Jedná se o dálkové  transporty hospodářských zvířat. Dlouhé hodiny a dny trvající cesta, jejímž cílem jsou ve většině případů jatka. 

Při transportech nejsou výjimkou:

 • nevyhovující napáječky,
 • příliš velká hustota zvířat,
 • příliš těsný prostor,
 • příliš vysoké či nízké teploty,
 • další porušení předpisů, která způsobují zvířatům utrpení. 

Jakmile navíc zvířata vyjedou mimo území EU, jakékoli naše zákony na ochranu zvířat se stávají prakticky nevymahatelnými.

Přeprava, chov i porážka tak mohou být z našeho pohledu nevyhovující a pro zvířata trýznivé.

Český skot putuje nejčastěji do Turecka. Přes naše území pak proudí zvířata z jiných států např. do Libanonu nebo Ruska. 

 

Je nepřijatelné, abychom podporovali export zvířat a přitom neřešili problémy s jejich přepravou a neřešili, co se s nimi stane, až vyjedou za hranice EU.

 

V Pirátské straně jsem součástí týmu, kde se právě problematikou dálkového transportu zabýváme.

Jako součást řešení vidíme celoevropský jednotný přístup k exportům mimo EU (za současných podmínek nejlépe zákaz exportu do třetích zemí) a přísnější vymáhání platných evropských předpisů. Na národní úrovni pak např. podporu mobilních jatek, vývoz masa místo živých zvířat a celkově snahu o to, aby pro naše chovatele nebyl prodej do třetích zemích tím nejvýhodnějším řešením.

 


Zdroj:

https://www.pexels.com/cs-cz/foto/krajina-zvire-zemedelstvi-farma-2253553/

Petiční výbor projednal petici za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong pacháné čínským režimem

Petiční výbor dnes projednal petici, požadující po ústavních činitelích a státních orgánech, aby se zasadili za ochranu životů a lidských práv praktikujících Falun Gongu. Petice žádá, aby ústavní činitelé a státní orgány při jednání s čínskou stranou vždy hovořili i o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu, a aby se zasadili o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny. Petice má více než 150 000 podpisů, což svědčí o tom, že lidem není situace v Číně lhostejná.

Učení Falun Gong je metoda pro rozvoj těla a mysli,  zakořeněná v tradiční čínské kultuře a hodnotách buddhismu a taoismu. Falun Gong povzbuzuje lidi, aby dodržovali morální principy, jako je pravdivost, soucit a snášenlivost. Příznivci Falun Gongu však dlouhodobě čelí represím ze strany čínské vlády, a to až do té míry, že jsou vězněni, mučeni, a dokonce jsou jim nedobrovolně odebírány orgány pro transplantace.

Předkladatelka paní Sunová žádala petiční výbor, jehož jsem místopředsedou a rovněž zpravodajem této petice, aby nyní vydal usnesení, v kterém odsoudí kampaň pronásledování, věznění a mučení následovníků meditační praxe Falun Gong a násilné odebírání orgánů všem čínským vězňům, kterých se již 20 let dopouští čínský režim.

Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním nebo náboženskými úkony. To je základní lidské právo v České republice, a myslím si, že toto právo by měl mít každý nárok na celém světě. Proto jsem rád, že Petiční výbor mimo jiné přijal i usnesení, ve kterém doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s pronásledováním Falun Gongu anebo vyjádřila morální podporu lidem, kteří jsou v Číně pronásledování, mučeni a zabíjeni pro své orgány jen proto, že se věnují meditační praxi Falun Gong.

Výbor pro životní prostředí projednal vývoj kauzy Turów i závěrečný účet ministerstva životního prostředí

Výbor pro životní prostředí projednal diskutovaný termín ukončení těžby uhlí a další postup ČR v kauze rozšiřování hnědouhelného dolu Turów. Na výboru se dnes projednávalo také hospodaření Státního fondu životního prostředí a státní závěrečný účet Ministerstva životního prostředí za rok 2020, jehož jsem každoročně zpravodajem.

 

 

Jsem rád, že u mnoha programů došlo k navýšení rozpočtu, avšak uvítal bych navýšení počtu výzev  u podprogramu odpadů a materiálových toků, a to především pro řešení ekologické zátěže vzniklé v  souvislosti s koronavirem.

U obou závěrečných účtů mne pak zajímaly důvody nevyčerpání výdajového rozpočtu, a to jak u programů MŽP, kdy to bylo zejména z důvodů pozdního navýšení rozpočtu a nespotřebovanými financemi z předchozího roku, tak především u dotačních titulů SFŽP. Např. u Norských fondů byl totiž výdajový limit naplněn z pouhého 1 %.

Alarmující pak bylo pro mne zjištění, že MŽP obdrželo pouhé necelé 2 miliardy z výnosů z emisních povolenek (tedy méně než 10 %), ačkoliv by se příjmy z povolenek mělo financovat primárně zlepšování stavu životního prostředí.

I životní prostředí má svůj den s velkým D:-)

Zítra slavíme Světový den životního prostředí. Je to další příležitost, kdy si můžeme připomenout, jak důležitou úlohu v našich životech hraje příroda a prostředí kolem nás, co je ohrožuje, a co můžeme udělat pro jejich ochranu. 

Bohužel, problémů, které zapříčinil člověk, a které způsobují zhoršenou kvalitu životního prostředí, je poměrně dost. Odhlédneme-li od toho asi nejkomplexnějšího a nejvíce řešeného – globální změny klimatu, máme tu úbytek biodiverzity, znečištění ovzduší a vod nebo erozi půdy.

 

Jak tyto problémy řešíme my, politici? Zabýváme se mnoha zákony, které souvisí s životním prostředím a mohou ho změnit – k lepšímu nebo k horšímu.

 

Já osobně se angažuji zejména v oblasti:

 • odpadů a oběhového hospodářství, kdy jsem se např. snažil prosadit, aby skládkování využitelných materiálů skončilo co nejdříve, nebo aby skládky byly lépe zabezpečené a monitorované.
 • Prosazuji také maximální recyklaci a konec plýtvání.
 • V blízké době budeme projednávat zákon na základě evropské směrnice, který má za cíl omezit některé jednorázové plastové výrobky, a tím mimo jiné snižovat znečištění přírody plasty.

Kromě toho se ve sněmovně věnujeme dalším tématům životního prostředí, ať už je to např. novela vodního zákona, myslivecký zákon, nebo těžba v dole Turów

Jakožto člen Rady Státního fondu životního prostředí a zpravodaj rozpočtové kapitoly MŽP se zabývám také dotacemi, které mají přispět ke zlepšení stavu životního prostředí, jedná se např. o známé kotlíkové dotace nebo Dešťovku. 

Jsem také členem různých pirátských pracovních skupin, např. světelné znečištění, zero waste či návrat velkých šelem

 

Kromě toho, že životní prostředí je mým hlavním tématem v práci poslance, snažím se o něj pečovat i v osobním životě.

Každý z nás totiž může svým každodenním chováním přispět k tomu, aby se stav přírody zlepšil.

 1. Můžeme si vybírat výrobky a potraviny, které mají nízkou ekologickou stopu, byly např. vyrobeny lokálně a v ekologickém zemědělství.
 2. Můžeme omezit využívání motorových vozidel, nebo alespoň se snažit, aby náš vůz neprodukoval nadměrné množství emisí.
 3. Můžeme postavit hmyzí hotel, zasadit původní druhy dřevin nebo luční byliny.
 4. Můžeme vzdělávat své děti a učit je lásce k přírodě.
 5. Můžeme sbírat pohozené odpadky a snažit se svůj vlastní odpad omezovat a maximálně třídit.
 6. Můžeme dělat zkrátka spoustu maličkostí, které ale v součtu znamenají rozdíl.
 7. Můžeme se samozřejmě angažovat i více.

Napadá-li Vás řešení nějakého problému ve Vašem okolí, nebojte se kontaktovat své regionální politiky a svůj nápad jim navrhnout k realizaci.

Máte-li podnět na celorepublikové úrovni, můžete napsat nám, poslancům, kteří se zabýváme životním prostředím.

 

Za sebe můžu říct, že se snažím podněty od občanů poctivě procházet a řešit. 

Sněmovna schválila návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem

Jsem velice rád, že práce Pirátů přinesla své ovoce a že dnes Poslanecká sněmovna na své 104. chůzi schválila návrh zákona, který má odškodnit neoprávněně sterilizované osoby.

 

 

Zákon se vztahuje na sterilizační zákroky prováděné na osobách, kterým pod záminkou bezprostředního ohrožení života byla provedena sterilizace. Ta ovšem zdravotní stav neřeší. Sterilizace je z povahy věci zákrok zabraňující pouze oplodnění. Zákon se dále vztahuje i na ty osoby, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas, jelikož šlo o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

V 1. čtení byl tisk přikázán a jako Garanční výbor určen Petiční výbor a ten  schválil na své schůzi dne 30. 3. 2021 usnesení, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu č. 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým má být Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeni od placení daně z tohoto příjmu. 

Po druhém čtení jsem opět předstoupil před Petiční výbor, kde jsem přednesl hlasovací proceduru. Na základě mého apelu Petiční výbor schválil usnesení, ve kterém schválil hlasovací proceduru a návrh zákona doporučil, aby PS Parlamentu ČR schválila návrh tohoto zákona ve 3. čtení.

Po dlouhé debatě na plénu Poslanecké sněmovny, sněmovna s přispěním Pirátů, tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů schválila. V důsledku legislativně technických úprav nabude zákon účinnosti dne 1. 1. 2022. Zákon dále směřuje do Senátu.