Město UH uspořádá veřejné fórum k udržitelným druhům dopravy

Chtěl bych vás informovat a současně pozvat na veřejné fórum k tématu udržitelné druhy dopravy, které se bude konat v úterý 20. března od 16:00 v malém sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Město chce ukázat, jakým směrem se chce v oblasti dopravy vydat. Na debatní akci bude mít veřejnost především možnost zmínit své priority v rozvoji veřejné, cyklistické a pěší dopravy v našem městě. Výsledkem hromadného hlasování, které bude umožněno všem přítomným, by pak mělo stanovení priorit v jednotlivých oblastech.

Všem vám účast na této akci velmi doporučuji. Můžete spolurozhodnout o budoucí podobě řešení dopravy ve městě.

VÝSTAVU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE

Dne 5.3. jsem rád uvedl v kině Hvězda VÝSTAVU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Výstava je součástí realizace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Jsem rád, že v tomto projektu pokračujeme. Výstava trvá do 15.3. a všem ji doporučuji.

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU III

Realizace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III byla zahájena 1. 10. 2017. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, státním rozpočtem České republiky a vlastními zdroji.
Podstatou projektu je vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za období 2015 – 2017 a prostřednictvím metody komunitního plánování vytvoření nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období 2019 – 2021. Cílem tohoto procesu je zajišťování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu Uherské Hradiště. Prakticky se jedná o zjištění a zmapování potřebnosti sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů vznikne prostřednictvím vzájemných konzultací (zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku pro období 2019 – 2021. Dále si projekt klade za cíl zajištění větší informovanosti veřejnosti o stávajících službách a zapojení co největšího počtu obcí ORP Uherské Hradiště do spolupráce v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

V průběhu projektu se uskuteční 14 klíčových aktivit, které zahrnují veřejná setkání a výstavu poskytovatelů sociálních služeb, setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, burzu poskytovatelů sociálních služeb, zpracování analýz či aktualizaci katalogu sociálních a navazujících služeb.

Praktickými výstupy projektu budou již zmiňovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku pro období 2019 – 2021 a aktualizovaný Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku, jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.

http://socialnisluzby.mesto-uh.cz/

 

Piráti chtějí zapojit veřejnost do rozhodování o svém okolí

Moje kolegyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová dnes na tiskové konferenci Pirátů představila novelu zákona o vodách, která je na programu jednání začínající schůze Poslanecké sněmovny PČR. Pozměňovací návrh Pirátů by občanům a spolkům umožnil zapojení do rozhodování o svém okolí. Návrh se ve výboru ŽP, ale nesetkal od kolegů s velkou podporou a návrh sněmovně nebyl výborem doporučen. Přesto pozměňovací návrh podáme.

„Na plénu navrhnu, aby se spolky mohly zapojovat do rozhodování o vodních stavbách. Stávající legislativa totiž občanské iniciativy z připomínkování vylučuje. K tomu však neexistuje žádný závažný důvod, naopak spolky často mají významné místní a historické znalosti a mohou zabránit zbytečným fatálním dopadům vodních děl na životní prostředí. Příkladem za všechny je obec Lužice v Ústeckém kraji, kde byl místní spolek kvůli pochybením úřadů přizván k rozhodování o vypouštění rybníků. A právě díky jejich zapojení a duchapřítomnosti nebyly ohroženy chráněné druhy. Vodoprávní úřad pochybil, když jim status účastníka přidělil, ale spolky by se neměly vyjadřovat pouze v případě chyby úřadů. Jejich zapojení by mělo být standardem,“ vysvětluje Dana Balcarová.

Možnost rozhodovat o svém okolí, tedy o tom, co se občanů bezprostředně dotýká, vnímá Dana Balcarová jako jeden z nejdůležitějších prvků demokracie:

„Vždy budeme chránit právo obyvatel podílet se na rozhodování o životním prostředí ve svém okolí.”“

zdroj zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati.-chteji-zapojit-ostatni-do-rozhodovani-o-svem-okoli.html

Uherské Hradiště bude mít nový moderní informační a navigační systém

Dlouho apeluji, že informační systém města je nejen zastaralý, ale také v mnoha případech i nefunkční. Uherské Hradiště konečně plánuje rozšíření a obnovení systému rozcestníků, tabulek, map a dalších prvků pro lepší orientaci návštěvníků města. Stávající, léta překonaný informační systém bude nahrazen nadčasovým a funkčním. Město již vybralo mezi základními návrhy designérů, aby zvolilo to nejlepší řešení s cílem zachovat stávající atmosféru a historičnost města. Veřejnou soutěž mělo pod dohledem UMA s Alešem Holým v čele.

V září 2017 byla vyhlášena soutěž na design a výtvarný návrh informačního a navigačního systému města. Předmětem soutěže byl informační a navigační systém města Uherské Hradiště – designový a výtvarný návrh prvků umístěných na vybraná místa. Konkrétně se jednalo o návrh rozcestníků, informačních výlepových sloupů a ploch, orientačních map, tabulek označujících památkové objekty, tabulí a směrovek s označením ulic, navigačních značek v dlažbě, informačních totemů, vítacích tabulí a zastávkových označníků. Kompletní realizace je rozdělena do dvou etap.

Nyní má město k dispozici vítězný návrh od společnosti Herrmann / Coufal, který je podkladem pro zpracování zadávací dokumentace k výběru dodavatele jednotlivých prvků. „Upozorňujeme, že to co dnes vidíte na obrázcích je teprve výsledek ideového návrhu, jedná se o design jednotlivých prvků, konečné varianty se ještě budou barevně dopracovávat,“ zdůraznil architekt města Aleš Holý.

Vzhledem k podporovaným aktivitám programu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018 se nabízí příležitost realizovat 1. etapu modernizace informačního a navigačního systému zahrnující rozcestníky a rozcestníky s mapou, informační tabule s mapou města, uvítací tabule, výlepové sloupy pro příspěvkové organizace města, informační tabulky na památkově chráněné objekty a významné turistické objekty, s celkovým předběžným rozpočtem 2,2 milionu korun, z čehož polovinu by měla pokrýt dotace.

Přiznaná dotace musí být vyčerpaná do konce roku 2018, ale doba realizace musí být ukončena nejpozději do konce roku 2019 (z vlastních zdrojů města). Realizaci informačního a navigačního systému města a zajištění financování odsouhlasilo v pondělí 26. února zastupitelstvo města.

Zdroj: http://www.mesto-uh.cz/uherske-hradiste-bude-mit-novy-informacni-a-navigacni-system

 

S březnovým oteplením začneme s úpravou záhonů před obchodním centrem ve Štěpnicích

Začátkem toho měsíce započne úprava nevzhledného a veřejností často kritizovaného veřejného prostoru v okolí nákupního střediska na sídlišti Štěpnice se již během březnu dočká jednoho z prvních kroků ke zlepšení svého vzhledu. Pustíme se do úpravy místních záhonů a vysadí novou květinovou výzdobu.

Keřové výsadby v záhonech před nákupním centrem Albert na sídlišti Štěpnice už v současné době nevyhovují požadavkům na úpravu veřejného prostoru.  Z tohoto důvodu objednal odbor správy majetku města zpracování projektu regenerace této zeleně.

Při akci dojde k likvidaci esteticky nevyhovujících porostů a k jejich náhradě výsadbou suchomilných trvalek a okrasných trav. Plochy jednotlivých záhonů pak budou sjednoceny použitím drceného kameniva.

Projekt „Regenerace veřejné zeleně – záhony před Albertem – Uherské Hradiště“ zpracoval Atelier KÖNIG v listopadu 2017 a měl by být realizován v období od března do konce května letošního roku. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky.

Celková regenerace veřejné zeleně na sídlišti Štěpnice začala v loňském roce první etapou, letos se uskutečňuje druhá. Při ní budou na celém sídlišti ošetřeny stromy i keře, část stromů je ze zdravotních důvodů navržena k odstranění, vysazeno bude až 64 nových stromů.

Více info: http://www.mesto-uh.cz/s-breznovym-oteplenim-zacne-mesto-s-upravou-zahonu-pred