Využívejme aplikaci Zlepši své město efektivně a zlepšujme tím veřejný prostor!

Již přes rok funguje na webových stránkách města www.mesto-uh.cz aplikace Zlepši své město, která slouží k nahlášení zjištěných závad a poruch ve městě.

Z důvodu efektivního řešení jednotlivých hlášení Vás prosím o co možná nejpřesnější specifikaci vkládaného požadavku.

Na využívání aplikace Zlepši své město si zvyká stále více obyvatel a to je dobře, že se aplikace osvědčila. Stále je ale co zlepšovat. Dle našich dosavadních zkušeností Vás proto prosím, abyste daný problém co nejvíce specifikovali. Zejména pak u vad na veřejném osvětlení uvádějte prosím i konkrétní číslo sloupu (je uvedeno na štítku sloupu).

Chci také upozornit, že nebudou přijata hlášení, která mohou obsahovat hanlivé či nevhodné výrazy a která mohou urážet i jiné osoby. Také budou smazány podněty, na které již bylo zodpovězeno v jiném podnětu.

Pro lepší komunikaci s Vámi je velmi vítáno do popisu hlášení uvést také Vaše pravé jméno. Ještě jednou děkuji za Vaši spolupráci při řešení problémů v našem městě!

 

Blíží se akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“!

S příchodem jara se bude i letos na území města Uh. Hradiště konat dobrovolnická úklidová akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je společně v jeden den uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Také především poučit širokou veřejnost o závažnosti problému odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech, recyklaci a předcházení černých skládek.

Letošní termín připadá na sobotu 8. dubna!

První ročník proběhl na jaře roku 2014, kdy sesbírali účastníci 350 tun odpadu. V loňském roce se podařilo touto akcí oslovit a aktivně zapojit přes 86 000 dobrovolníků a sebrat přes 1600 tun odpadu (z toho 23% vytřídit)!

I letos bude město Uh. Hradiště podporovat organizátory místních úklidů, kterými jsou Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště a společnost Sběrné suroviny UH. Stejně jako v předchozích letech poskytne město dobrovolníkům úklidové pomůcky v podobě pytlů a rukavic.

Společným úklidem za čisté Hradiště!

Na letošní úklid spojily síly tři hradišťské subjekty, a to firma Sběrné suroviny UH, Informační centrum pro mládež a Dům dětí a mládeže Šikula, které se společně vydají uklízet okolí studánky v Mařaticích na ulici 28. října. Tato lokalita byla naposledy uklizena před dvěma lety a za tu dobu se v ní opět nashromáždily odpadky, které je potřeba uklidit. Již tradičně se do akce zapojí také myslivecké sdružení Korábek z Mařatic. „Akce je registrována přes oficiální stránky na uklidmecesko.cz a stále se nám mohou hlásit dobrovolníci. Také je vytvořena událost na facebookovém profilu Informačního centra pro mládež Uherské Hradiště a na profilu Sběrných surovin UH a lze se připojit i tímto způsobem“, informovala vedoucí centra Jaroslava Krmela Vacková. Po skončení úklidu budou mít zájemci možnost nahlédnout do areálu Sběrných surovin UH a na vlastní oči se podívat, co se děje s vytříděným odpadem. Akce je určená pro širokou veřejnost a vítáni jsou všichni dobrovolníci bez rozdílu věku. „Budeme rádi, když se k nám přidají další „úkliduchtiví“ nadšenci a společnými silami tak uděláme naše prostředí zase o něco čistější“, uvedla organizátorka úklidu za Sběrné suroviny UH Alžběta Černá.

Sraz úklidové čety je tedy v sobotu 8. dubna 2017 v 9,00 hodin u Mateřské školky 28. října.

Akci podporuje i radní města Uherské Hradiště za oblast ŽP František Elfmark, který se do akce každoročně zapojuje:Jsem velmi rád, že za mého působení na pozici radního tento úklid podporuje více zájemců, kteří se akce organizátorsky uchopí. Všem těmto organizátorům, školám i školkám velmi děkuji. Město je plně podporuje, neboť stav a čistota veřejného prostoru je velkou prioritou a je potřeba zejména v mladé generaci prostřednictvím podobných akcí budovat kladný vztah k přírodě a svému okolí.“ Dle statistik se do projektu každoročně zapojuje více lidí. „Proto prosím, pokud to bude možné, podpořte tuto akci a přidejte se k jarnímu úklidu, vyzývá obyvatele radní. Je nutno si však uvědomit, že by se pořádek ve svém okolí neměl udržovat pouze v rámci takovýchto symbolických dnů, ale automaticky každodenně. A proto pokud Vám čas nedovolí zúčastnit se přímo 8. dubna, využijte k úklidu veřejných prostor v blízkosti svého okolí kterýkoliv jiný den.

František Elfmark, DiS.
radní města za oblast ŽP

Něco je ve vzduchu – debata o možnostech, jak zlepšit kvalitu ovzduší nejen v Uh. Hradišti

Dne 8. března jsem se společně s Mirkou Knotkovou, ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje a Annou Ploškovou, ředitelkou neziskové organizace Čisté nebe, zúčastnil debaty na téma kvality ovzduší v Uh. Hradišti. Akce se konala v Café Portal v Uh. Hradišti.

Potěšilo mne, že debata probíhala na vysoké odborné úrovni. Veškeré dotazy občanů byly velmi cílené a bylo vidět, že jsou o stavu ovzduší informováni a o smogové situaci mají opravdu přehled.

Na tomto setkání jsem nejdříve občany informoval o překročených limitech prachu PM 10 dle statistik z uplynulých let. Níže je uvedena aktualizovaná tabulka překračovaných hodnot na území města od počátku měření do současnosti. V roce 2016 se bohužel nepodařilo zopakovat podlimitní stav, jako v roce 2015. Povolený limit byl překročen pouze o 4 dny navíc, což je i tak třetí nejlepší výsledek od počátku sledovaného období.

Rok

Počet překročení PM10 (dny/rok)

*povolený limit 35 dní/rok

Rok

Počet překročení PM10 (dny/rok)

*povolený limit 35 dní/rok

2004

70

2011

72

2005

111

2012

58

2006

95

2013

45

2007

65

2014

38

2008

44

2015

31

2009

63

2016

39

2010

83

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, tj. extrémně nízkým teplotám a dalším faktorům dochází pravidelně v měsíci prosinci a lednu k překračování imisních hodnot pro polétavý prach, v tomto případě pro frakci PM 10. Na jednotlivých měřících stanicích Zlínského kraje byly překročeny prahové hodnoty průměrné 24 hodinové koncentrace 100 mikrog/m3, tudíž byla ministerstvem vyhlášena ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích smogová situace pro Zlínský kraj s platností od 9. – 11. ledna 2017. Vyhlášena byla smogová situace pro Zlínský kraj, v Uh. Hradišti nedošlo k takové situaci, aby město muselo přijímat jakákoliv dočasná opatření stanovená právními předpisy.

Imisní hodnoty jsou v případě Uherského Hradiště tvořeny především emisemi z automobilové dopravy. V centrální části města se jedná spíše o statickou dopravu, kde jsou emisní hodnoty podstatně nižší, což bylo prokázáno i provedeným porovnávacím měřením. Horší výsledky jsou pak u tranzitních komunikací, zejména se jedná o Tř. M. Malinovského, Velehradskou třídu a ulici Sokolovská. Bohužel opatření v oblasti dopravy, která by mohla stav zlepšit, jsou velmi omezená. Prakticky není možné ze strany města, případně jiných institucí stanovit žádná výrazná omezení ani jiné alternativní účinné objízdné řešení. Bohužel počet automobilů přibývá. Běžně dnes vlastní jedna domácnost mnohdy i více než dvě auta. Lze jen těžko přikázat, aby lidé nejezdili osobními dopravními prostředky. Navíc spousta řidičů, kteří projíždějí přes tranzitní komunikace, nejsou místní obyvatelé. Ze své pozice se snažím v této oblasti alespoň co nejvíce podpořit zregulování systému semaforů a průjezdnosti tak, aby byla doprava co nejplynulejší. V této záležitosti nejvíce apeluji na pana místostarostu Ing. Zdeňka Procházku, který má veřejnou dopravu ve své gesci. Dále podporuji zefektivnění MHD, v současné době se v této záležitosti dopracovává návrh řešení ve spolupráci s p. Kolaříkem z občanského sdružení MHDUH.cz – Za lepší MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích. Město zadalo tomuto sdružení vypracování návrhů efektivnosti MHD ve speciální koordinační skupině. Podporuji také přemostění přes řeku Moravu v Jarošově a také napojení Průmyslové ulice na obchvat, čímž dojde k odklonění dopravy a mělo by mít v konečném důsledku také vliv na kvalitu ovzduší.

Nutno podotknout, že automobilová doprava není jediným zdrojem znečištění ovzduší, ale dalším výrazným zdrojem je teplárna společnosti CTZ s. r. o. Ve spolupráci s Odborem stavebního úřadu a životního prostředí se snažím provádět co nejčastější kontroly této společnosti. Prověřujeme opatření, která společnost CTZ s. r. o. již zrealizovala nebo se snaží zrealizovat.

V rámci debaty se většina občanů shodla, že ze strany radnice města není dostatečná informovanost o stavu kvality ovzduší. V minulosti byla téměř nulová. Informoval jsem zúčastněné, že aktuálně řeším několik možností, jak tuto komunikaci směrem k občanům zefektivnit. Jednou z nich je využití rozhlasů v jednotlivých místních částech. Měl jsem příležitost seznámit se i s tzv. mobilním rozhlasem, což je moderní komunikační prostředek, kterým může město rychle předávat informace z různých oblastí svým občanům pomocí mobilní aplikace. Touto cestou by občan dostával informace např. o stavu ovzduší přímo do svého telefonu. O jeho využití v našem městě budu určitě diskutovat se svými kolegy, neboť jeho využití je opravdu velmi široké (např. krizová komunikace s občany při živelných pohromách, informování o dění v obci, komunikace mezi obecními orgány, zapojení občanů do dění v obci apod.).

Počátkem února bylo na městském úřadě svoláno také jednání za účelem návrhu možných opatření při vzniku smogové situace. Jedním ze závěrů tohoto jednání bylo zadání zpracování vnitřní směrnice upravující postupy úřadu při vzniku smogové situace na území města, jelikož žádný takový dokument doposud neexistoval. Dále bylo rozhodnuto o pravidelném informování veřejnosti o stavu ovzduší na webových stránkách města a v případě vzniku smogové situace také zveřejnit doporučení občanům, co v této situaci dělat. Dojde také k informování ředitelů školských zařízení a do budoucna bude v době smogové situace zvážena i možnost např. podpory MHD prostřednictvím dotovaného jízdného, případně posílením spojů. V centru města je zase možnost odklánět vozidla na odlehlejší parkoviště s parkovným zdarma. V období smogové situace by měl Odbor stavebního úřadu a ŽP věnovat, v rámci své zákonné kompetence, i zvýšenou pozornost kontrolám stacionárních zdrojů znečištění.

Celá debata byla velmi přínosná. Jistě je nutné do budoucna se problematikou ovzduší vážněji a intenzivněji zabývat a smogovou situaci co nejvíce eliminovat.

 

 

Platby za odpady v městských částech – NEZAPOMEŇTE DO KONCE KVĚTNA 2017

Dovoluji si připomenout, že podobně jako v předchozích letech bude také letos možné zaplatit platby za odpady v jednotlivých městských částech.

Výše poplatku za odpad je 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2017.
Osvobozeny od poplatku jsou děti do dovršení 18. roku věku a osoby od dovršení 70. roku věku.

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem (je uveden např. na dokladu z minulého roku). Pokud jste symbol ztratili nebo zapomněli, prokažte se občanským průkazem a symbol vám vyhledáme v registru.
Úředníci za vámi do městských částí přijedou v níže uvedených termínech:
SADY:  
10.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
12.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
MAŘATICE:
24.4. Místní knihovna 9-12 hod.
27.4. Místní knihovna 9-12 hod.
JAROŠOV:
2.5. Místní knihovna 9-12 hod.
4.5. Místní knihovna 9-12 hod.
VÉSKY:
15.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
17.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
MÍKOVICE:
22.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
24.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.

 

Nejlepší sportovci Uh. Hradiště za rok 2016

Bylo mi potěšením se tento pátek 3. března zúčastnit ve velkém sále Reduty slavnostního ocenění nejlepších sportovců města Uh. Hradiště za rok 2016. Osobně jsem společně s Martinem Doktorem předal cenu veslaři Filipu Řimákovi, který se stal vítězem v kategorii  mládeže do 15 let. Mezi dalšími oceněnými sportovci v této kategorii byli: Ondřej Buráň (atletika), Šimon Franta (bikros), Marek Jurák (bikros), Jakub Kunt (atletika).

Přehled vítězů dalších kategorií:

Kategorie mládež nad 15 let a dospělí: nejlepší sportovec – Zdeněk Stromšík (atletika); ostatní ocenění sportovci Kamila Dubcová (fotbal), Erik Jelínek (atletika), Veliche Shumulikoski (fotbal), Kateřina Vávrová (atletika).

Kategorie mládež a dospělí (sportovci s trvalým bydlištěm v Uh. Hradišti reprezentující jinou TJ, SK): David Janík (kanoistika), Michal Plocek (veslování).

Sportovní kolektiv: 1. FC Slovácko – dorostenky; Ostatní oceněné sportovní kolektivy: družstvo žen v atletice, štafeta dorostenců v běhu na 4×100 m.

Trenér: Ivan Ressler (atletika); Cena za mimořádný přínos sportu v UH. Hradišti: Lubomír Tomeček

 

Slavnostní předání dotací pro sociální oblast a životní prostředí

Ve středu 1. března jsem se zúčastnil slavnostního předá dotací z programů města „Podpora sociálních a navazujících služeb“ a „Podpora činností v oblasti životního prostředí“.

Jedná se o dotační programy vyhlášené městem pro I. pololetí roku 2017 a jednotliví žadatelé mohli podávat žádosti do 19. prosince loňského rokuO poskytnutí dotací rozhodly orgány města na svých únorových zasedáních. V oblasti sociální bylo celkem předáno 24 dotací v celkové částce 735.000 Kč a životní prostředí se podpořily 3 dotace v celkové výšce 82.500.

Další slavnostní předání finanční podpory z vyhlášených programů města se uskuteční v následujících dnech, konkrétně 6. a 13. března. Vedle již zmíněné oblasti sociální a životního prostředí směřují finance na aktivity zaměřené na kulturu, cestovní ruch, mládež, vzdělávání a sport. Záleží na tom, v rámci kterého programu jsou dotace poskytnuty.

Již nyní se mohou žadatelé připravovat na podávání žádostí o dotace pro II. pololetí roku 2017. Lhůta pro jejich podávání je stanovena na termín 13. dubna až 30. června 2017.

Pevně věřím, že dotace splní svůj účel. Po delších jednáních jsem velmi rád, že se mi podařilo najít s kolegy dohodu a došlo k navýšení fondu pro Podporu sociálních a navazujících služeb. Tento fond bude pro II. pololetí 2017 navýšen o 300.000 Kč. Dle mého je tento fond trvale podfinancován. Počet žádostí ve velké míře převyšují finanční prostředky, které byly pro tento fond v minulosti alokovány.