I zatoulaní pejsci chtějí mít svůj komfort -„Návštěva psího útulku v Uherském Hradišti“

Včera 29. března 2017 jsem se svým synem navštívil kotce pro zatoulané pejsky v areálu firmy Hrates. Přivezli jsme jim něco na zub a zároveň se podívali, jak se minulý rok povedly opravy kotců, jejichž stav byl již nedostačující. Opravilo se jednak částečně jejich oplocení a došlo také k novému opláštění trapézovým plechem. Z důvodu větší bezpečnosti pejsků se odstranilo také pletivo, které bylo nahrazeno Kari-sítí s oky 100×100 mm a síle drátu 6 mm. Na zastřešení kotců byl použit stejně jako na boční stěny trapézový plech, který ale na rozdíl od původní situace je průběžný a nemělo by tedy docházet k zatékání vody do jednotlivých kotců. Byla opravena i bouda pro úschovu materiálů a krmiva a pro větší plemena se zakoupily nové zateplené boudy.

Pejsky z toho útulku najdete ve Facebookové skupině zde: https://www.facebook.com/Nalezen%C3%AD-psi-Uhersk%C3%A9-Hradi%C5%A1t%C4%9B-1414027982180798/?fref=ts

 

Nové kontejnerové stání v místní části Vésky (ul. Nová)

Když dostaneme podnět, snažíme se ho řešit. Proto na žádost místní komise Vésky, bylo zbudováno nové kontejnerové stání.

Situace sběrných míst na tříděný odpad ve městě Uherské Hradiště a jeho místních částech

Jedná se o situace s rozmístěním sběrných nádob na tříděný odpad ve městě Uherské Hradiště a v jeho místních částech. Byly využity situace poskytnuté Bc. Lucií Konečnou, vypracované v rámci její bakalářské práce.

sm_vesky
sm_mikovice
sm_sady
sm_maratice
sm_uh
sm_jarosov

 

V Jarošově byla otevřena nová „Terapeutická dílna Klíček“

V úterý 28. března jsem se zúčastnil slavnostního otevření nové „Terapeutické dílny Klíček“. Tuto novou sociální službu zřídila Oblastní charita Uherské Hradiště a nachází se v prostorách MŠ Jarošov – Markov. Jejím posláním je rozvoj dovednosti a návyků jednotlivých uživatelů s cílem podpořit je v co nejsamostatnějším životě a tak zvýšit jejich šance uplatnění se na trhu práce. Mezi uživatele patří osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní končetiny, a dále osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením. Věková struktura klientů se pohybuje od 18 – 64 let.

Podpora klientů probíhá např. v oblasti péče o domácnost jako je úklid, nakupování, vaření, praní, žehlení, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů, hospodaření s penězi apod. Jsou dále podporováni posilováním samostatnosti v běžném životě tím, že dochází k utváření a upevňování pracovních návyků, jednoduchých manuálních činností. Trénují své komunikační dovednosti, cestování MHD. Tím vším je usilováno o jejich přirozené začleňování do společnosti.

Těší mne, že i na území Uh. Hradiště vznikají sociálně terapeutické dílny a velmi rád jsem klienty podpořil zakoupením krásné ručně dělané ptačí budky.

Poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje 2. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkových dotací.

Příjem žádostí bude zahájen 19. 4. 2017 od 8:00 hod.

Zásadní změny oproti 1. výzvě:

  • Žádost o poskytnutí dotace lze vyplnit a odeslat výhradně prostřednictvím elektronického formuláře.
  • Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasa nebo za tepelné čerpadlo.

https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html

Děti se mohou těšit na nové dětské hřiště v Sadech!

Nové dětské hřiště na území města by si mohly děti začít užívat již od poloviny měsíce května v ulici Pod Lipkami v Sadech. Město vydalo začátkem měsíce března výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Realizace dětského hřiště v ulici Pod Lipkami v Sadech“. Na základě vyhodnocení předložených nabídek se realizátorem projektu stane společnost FLORA SERVIS s.r.o.

Práce na novém hřišti by měly být zahájeny počátkem dubna a jako termín ukončení projektu je dle zadávací dokumentace stanoven 15. květen. Děti se tak mohou těšit např. na věž se skluzavkou, lanovou pyramidu, kolotoč, několik houpaček – vahadlovou, zvířátko na pružině a tzv. hnízdo. Nebude samozřejmě chybět ani pískoviště, které bude vybaveno rohovými sedáky a krycí plachtou. Z bezpečnostních důvodů budou jednotlivé herní prvky doplněny o vhodnou dopadovou plochu dle ČSN EN 1176.

Doufám, že se nové hřiště dětem bude líbit a zažijí na něm spoustu zážitků a radosti.

http://www.mesto-uh.cz/Articles/171331-2-Deti+se+mohou+tesit+na+nove+hriste+v+Sadech.aspx

Konference VERA 2017 v Táboře – UDĚLEJTE, CO LIDÉ OCENÍ – BUĎTE SMART

Právě jsem společně s kolegy z odboru ICT na dvoudenní konferenci firmy VERA v Táboře. Hlavní témata konference se zaměřují na elektronizaci veřejné správy a její automatizaci. Chceme v Uherském Hradišti zřídit např. modul Portálu občana. Po registraci do toho portálu budete moci platit některé poplatky elektronicky (odpady, pes aj.) a také například zaplatit zábor veřejného prostranství. Vyplníte a odešlete elektronický formulář na úřad a spoustu dalšího. Zásadou je v podstatě provést maximální automatizaci kompletního elektronického podání.

Další témata probíhající konference:

Elektronický úřad 21. století
Co znamená elektronický dokument pro ekonomické agendy a co pro spisovou službu? Jak lze využívat
ucelené elektronické procesy?

Dokumenty systematicky od začátku do konce
Elektronizace dokumentů a jejich zpracování je již samozřejmostí. Nyní se ve spisové službě stává
rutinou i elektronické vypravování listinných zásilek a provádění elektronického skartačního řízení.

Komplexní systém je víc než souhrn agend
Proč méně systémů na úřadě znamená více efektivnosti? Jak vnitřní a vnější vazby ovlivňují výkon celého
úřadu?

Důvěřuj, ale prověřuj – elektronické kontroly
Ukážeme Vám, jak závazné ukazatele hlídají rozpočet a jak má management města nejdůležitější
přehledy o financích vždy po ruce.

Moderní nástroje pro řízení majetku
Další stupeň modernizace řízení. Hlídat rozpočet nestačí – řádný hospodář hlídá i majetek.
Budoucnost veřejné správy Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie

Zhodnocení vývoje eGovernmentu v České republice ve srovnání se světem. Co se podniklo a co nás
ještě čeká. Iniciativa 202020.

Komunikujme elektronicky
Informace proudí oběma směry. Co můžete poskytnout elektronicky občanovi Vy a co může občan poskytnout elektronicky Vám. Představení Portálu občana včetně úplného elektronického podání a jeho integrace do webu obce.

Neztrácejte energii s tím, co může fungovat automaticky
Uvidíte, jak může fungovat finanční kontrola bez běhání s papíry.

Městská policie – realita dneška
Jak nejsnadněji splnit povinnosti vyplývající ze zákona o přestupcích a elegantně zdokumentovat
události, které řeší městská policie přímo v terénu?

Bezpečnost není jen zákon 181/2014 Sb.
Informační systémy jsou čím dál tím důležitější součástí každé organizace. A proto vyžadují pravidelnou
údržbu. I přes vynaloženou péči však může dojít k havárii. Jak se na ni připravit a jak se z ní co nejrychleji
zotavit?