Sněmovna schválila návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem

Jsem velice rád, že práce Pirátů přinesla své ovoce a že dnes Poslanecká sněmovna na své 104. chůzi schválila návrh zákona, který má odškodnit neoprávněně sterilizované osoby.

 

 

Zákon se vztahuje na sterilizační zákroky prováděné na osobách, kterým pod záminkou bezprostředního ohrožení života byla provedena sterilizace. Ta ovšem zdravotní stav neřeší. Sterilizace je z povahy věci zákrok zabraňující pouze oplodnění. Zákon se dále vztahuje i na ty osoby, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas, jelikož šlo o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

V 1. čtení byl tisk přikázán a jako Garanční výbor určen Petiční výbor a ten  schválil na své schůzi dne 30. 3. 2021 usnesení, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu č. 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým má být Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeni od placení daně z tohoto příjmu. 

Po druhém čtení jsem opět předstoupil před Petiční výbor, kde jsem přednesl hlasovací proceduru. Na základě mého apelu Petiční výbor schválil usnesení, ve kterém schválil hlasovací proceduru a návrh zákona doporučil, aby PS Parlamentu ČR schválila návrh tohoto zákona ve 3. čtení.

Po dlouhé debatě na plénu Poslanecké sněmovny, sněmovna s přispěním Pirátů, tento návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů schválila. V důsledku legislativně technických úprav nabude zákon účinnosti dne 1. 1. 2022. Zákon dále směřuje do Senátu. 

 

Dnes oslavujeme čisté ovzduší!

Mezinárodní den čistého ovzduší připadá na 2. červen, kdy vrcholí jaro, všechno kvete a vzduch nádherně voní. Ti uvědomělejší z nás si jej obvykle připomínají tím, že při cestě do práce nechají auto doma a vyrazí na kole nebo i pěšky.

Kvalita ovzduší stále na mnoha místech není dobrá a přispíváme k tomu i my všichni, ve městech zejména právě dopravní zátěží, v menších obcích tím, co spalujeme v kamnech. 

Já se snažím do práce po Praze chodit pěšky i v ostatní dny v roce, a do Prahy pravidelně jezdím vlakem. Doma topíme až ve velkých mrazech, na chalupě dřevem ve starých nově zrekonstruovaných kamnech. 

 

 

  • Jsem také členem Rady Státního fondu životního prostředí a jsem rád, že máme dotační tituly, mířící právě ke zlepšení ovzduší.
  • Podporuji např. prodloužení tzv. kotlíkových dotací. Díky nim si mnoho domácností mohlo pořídit modernější kotle či např. tepelná čerpadla místo starých, emisně nevyhovujících topenišť, a snížit tak znečištění ovzduší v místě svého bydliště. Kotlíková dotace se navíc dá výhodně kombinovat s programem Nová zelená úsporám (dotace na zateplení či na solární systémy).

Důvod pro snahu omezit znečištění ovzduší je jednoduchý – zdraví nás i našich dětí. 

V čase se mění znečišťující látky, způsobující největší problémy – zatímco před rokem 1989 byl hrozbou zejména oxid siřičitý, po odsíření elektráren ho vystřídaly hlavně pevné prachové částice, oxidy dusíku a benzoapyren, a to především z dopravy a lokálních topenišť.

Zajímá Vás, jaká je kvalita ovzduší ve Vašem bydlišti?

Na portále Českého hydrometeorologického ústavu najdete denně aktualizované mapy.

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za květnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala opět tématy souvisejícími s covidem a zdravotnictvím. Například vládní návrh covid pasu jsme jako Piráti nepodpořili v současné podobě totiž zasahuje příliš do práv občanů a má řadu nedostatků. Vyzvali jsme rovněž vládu ke stabilizaci situace na Ministerstvu zdravotnictví, kde dochází již popáté během pandemie k výměně ministra.

Kromě toho se však projednávala řada dalších témat, třeba zahrádkářský zákon v původní podobě, nebo to, že Uhelná komise musí připravit scénář rychlejšího konce uhlí než v roce 2038. 

A také máme odstartováno! V úterý 18. května jsem se zúčastnil zahájení kampaně koalice Pirátů s hnutím STAN před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Do těch jdeme s heslem „Vraťme zemi budoucnost“. Jako lídr Zlínského kraje jsem vystoupil se svým hlavním tématem, životním prostředím a modernizací ekonomiky včetně oběhového hospodářství a recyklace.

 

Životní prostředí

Na začátku měsíce soudní znalec Jiří Klicpera konečně dokončil a předal Policii znalecký posudek k otravě řeky Bečvy. Ten měl být původně vyhotoven již v prosinci, avšak znalec si lhůtu několikrát protáhl. Policie se posudkem od té doby zabývá a veřejně neposkytla zatím žádné informace. Médii proběhlo, že z posudku vyplývá vina společnosti Energoaqua, avšak tyto informace zatím nebyly potvrzeny. Podívat se kauze na zoubek má za úkol sněmovní vyšetřovací komise, jejímž členem za Piráty jsem byl na konci května oficiálně zvolen. Nyní netrpělivě čekám na první schůzku komise a věřím, že se nám podaří zjistit fakta, která do celé věci vnesou více světla. Velmi mne zajímá i zmiňovaný znalecký posudek, ačkoli o důvěryhodnosti pana Klicpery jakožto znalce mám na základě jeho vyjádření v médiích určité pochybnosti. Budu se samozřejmě snažit v Komisi postupovat svědomitě a tak, abych nezkomplikoval práci Policie. 

S otravou Bečvy souvisel také kulatý stůl k novele vodního zákona, který jsem spolupořádal pod Výborem pro životní prostředí. Ukázalo se, že ministerská novela situaci v několika aspektech neřeší ideálním způsobem. 

Událo se také několik věcí souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Transpoziční zákony ke směrnici SUP (na omezení některých jednorázových plastových výrobků) dosud nebyly zařazeny na pořad prvních čtení.

Zúčastnil jsem se kulatého stolu, pořádaného Českým statistickým úřadem, který vysvětloval postup srovnávání dvojích dat o odpadech v ČR. Vysvětlení byla srozumitelná a konečně je celé řešení i vůbec vznik zdvojení dat jasnější. Na akci se diskutovalo i o možnosti zveřejňování statistických dat a indikátorů o produkci a nakládání s odpadem za jednotlivé obce nebo alespoň ORP. Já bych to uvítal a věřím, že by obcím pomohlo vidět “jak na tom jsou” v porovnání s ostatními. 

Také jsem interpeloval ministra Brabce ve věci vydání Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato důležitá vyhláška totiž dosud nebyla vydána, přestože nový odpadový zákon je v platnosti již téměř půl roku. 

Více jsem se také věnoval problematice bioodpadu, kterou řešíme i v našem programu pro sněmovní volby, a to i například ve vztahu k tzv. třídící slevě. Seznamoval jsem se také s přístupy dalších evropských zemí.

 

Petiční výbor

Tento měsíc jsme se opět posunuli ve snaze pomoci lidem, kterým byla provedena, pod záminkou bezprostředního ohrožení zdraví či života, sterilizace. Ta ovšem zdravotní stav neřeší. Sterilizace je z povahy věci zákrok zabraňující pouze oplodnění. Ano, jedná se o návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem, který se nachází před posledním hlasování v Poslanecké sněmovně a jeho projednání je pevně zařazeno na pátek 4. 6. 2021.

Z tohoto důvodu jsem musel z pozice zpravodaje tohoto sněmovního tisku znovu předstoupit před Garanční (Petiční) výbor, kterému jsem předložil návrh hlasovací procedury do 3. čtení. Díky mému apelu petiční výbor schválil usnesení, kterým můj návrh odhlasoval a návrh zákona doporučil, aby PS Parlamentu ČR schválila návrh tohoto zákona ve 3. čtení. Poté bude návrh zákona postoupen do Senátu.

Doufám, že Senát návrh zákon rychle schválí, aby mohl vstoupit v účinnost dne 1. července 2021. Na odškodnění ve výši 300 000 Kč čeká bezmála 400 obětí.

 

Co se událo

V měsíci dubnu jsem se aktivně zapojil do výzvy Deset tisíc kroků a i nadále se snažím chodit co nejvíce. Zjistil jsem, že důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.

2. – 8. května proběhl mezinárodní týden kompostování.

Zamyslel jsem se nad inovacemi v obalech a studiemi o jejich zdravotní (ne)závadnosti.

V květnu vyšel i nový akční plán na snižování znečištění. 

Dalším tématem, které pomalu rozvíjím, je problematika světelného znečištění

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc květen? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 17. 5. – 23. 5. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

 

Volby do poslanecké sněmovny 2021

Vážené Pirátky a Piráti,

jak jsem psal výše, v polovině května nám začala startovací fáze kampaně a já vám všem chci poděkovat, že jste se buď jako členové, příznivci nebo dobrovolníci akce v našem regionu zúčastnili. Pokud pomůžete po celou dobu kampaně, budu velmi rád a vděčný. Kvůli kampani vnikl i speciální web www.piratiastarostove.cz. Zde najdete nejen kandidáty našeho kraje , ale také komplexní program

Zkuste nám pomoci a dát šanci – Změnit budoucnost! Já jako lídr naší kandidátky k tomu vynaložím patřičné množství energie, abychom toto heslo naplnili. Spolupráce se STAN funguje profesionálně a efektivně. Snažíme se prostřednictvím Krajského volebního výboru vše řešit s chladnou hlavou a snad se nám to i daří.

Můžete mě sledovat na Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz. Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

S květnem, měsícem lásky, k nám zavítala i dlouho očekávaná možnost osobních setkání pod širým nebem. Na setkání s Vámi se už moc těším. 

Hezké dny  a držte nám palce!

František

Další interpelace míří na stůl ministru Brabcovi, tentokrát ve věci Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Nový balíček oběhových zákonů, platný od letošního ledna (zákony o odpadech, obalech, výrobcích s ukončenou životností, o souvisejících změnách), obsahuje odkazy na řadu prováděcích předpisů. Proto je problém, že tyto předpisy nebyly dosud vydány.

 

Obrací se na mne lidé, kteří pracují jako odpadoví hospodáři či podnikoví ekologové a zajímá je, zda nemám novinky ohledně Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, kterou potřebují ke své práci. Ta již prošla připomínkovým řízením, avšak dále v legislativním procesu se neposunula.

 

Jelikož mám pouze neurčité informace o tom, že k jejímu vydání by mělo dojít pravděpodobně v červenci, obrátil jsem se s dotazem v podobě interpelace na ministra Brabce

 

Text interpelace níže: 

S novými zákony tzv. oběhového balíčku je spojeno mnoho prováděcích předpisů. Některé z těch zásadních však dosud nebyly vydány. Bez Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady mají odpadoví hospodáři velmi ztíženou roli, neboť nemohou bez znalosti této vyhlášky např. sestavovat Provozní řády. 

Chtěl bych proto požádat pana ministra Brabce, aby zodpověděl následující otázky:

  • Kdy bude projednána a vydána Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady? 
  • Čím se mají odpadoví hospodáři řídit do té doby? 

Vážený pane ministře, prosím Vás o rychlou odpověď. 

Stal jsem se jedním ze členů vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě

Dnes večer na plénu Sněmovny proběhla volba členů sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Za Piráty byl nominován a zvolen člověk, který se dlouhodobě zabývá životním prostředím i samotnou zářijovou havárií, která se dotýká i Zlínského kraje. Ano, jsem to já a jsem za to moc rád.

 

Do komise jsem se přihlásil, protože věřím, že katastrofa na Bečvě a zejména postup zúčastněných orgánů musí být řádně přezkoumán.

 

  • Vyšetřovací komise bude mít jedinečný přístup k dokumentům dokládajícím průběh zajištění a šetření havárie, můžeme se podívat na to, jaké přesně kroky byly v jakém čase vykonány a jak byly zdokumentovány.
  • Komise může svá zjištění předat policii, v případě nalezení pochybení může podat trestní oznámení. Znovu bych chtěl zdůraznit, že komise nemá ambici nahradit ve vyšetřování policii ani komplikovat její práci, nemá k tomu ani pravomoci.
  • Určitě nás však bude zajímat znalecký posudek, který policie obdržela od soudního znalce Jiřího Klicpery a který by měl být hlavním podkladem pro nalezení viníka a příčiny havárie.

Uvidíme, zda v posudku či dalších dokumentech nalezneme jasné důkazy a odpovědi, na které všichni již tak DLOUHO ČEKÁME…

Existuje ideální obal?

Plastové znečištění přírody je problémem, který se nyní snaží řešit nejen občanské iniciativy a neziskové organizace, ale i politici, výrobci a prodejci.

V případě jednorázových plastů a plastových obalů bych v této souvislosti zmínil zejména směrnici SUP (omezení vybraných jednorázových plastových výrobků) a ekomodulaci. 

Jsem pro, aby obaly byly:

  • co nejšetrnější k přírodě,
  • aby se analyzoval jejich dopad na životní prostředí v celém životním cyklu (LCA),
  • aby výrobci i spotřebitelé byli motivování k přechodu na ekologičtější varianty.

Toto téma najdete i v našem volebním programu.

Uvědomuji si však, že najít nejvhodnější obal z hlediska uchování obsahu a šetrnosti k přírodě není vůbec jednoduché, a proto tomuto hledání musíme věnovat čas a prostředky. Natož když zohledníme další, a pravděpodobně vůbec nejdůležitější aspekt. Tím je zdravotní nezávadnost.

Nová studie Arniky upozorňuje na přítomnost tzv. PFASobalech jídla z fastfoodů, v papírových taškách a dalších výrobcích.

PFAS jsou syntetické látky, které obsahují extrémně silné chemické vazby, kvůli tomu jsou prakticky nerozložitelné a přezdívá se jim “věčné chemikálie”. Jejich funkcí ve výrobcích je ochrana před prosáknutím vody a mastnoty. 

Smutné je, že nejvíce těchto látek obsahují obaly, které se používají právě jako alternativa k plastům – krabičky na jídlo a jednorázové nádobí z cukrové třtiny.

Tyto látky přetrvávají velmi dlouho jak v lidském těle, tak v přírodě. Mohou mít karcinogenní účinky, zvyšují také hodnotu cholesterolu v krvi.

Ochrana ekosystémů a našeho zdraví tak jde ruku v ruce. Ukazuje se, že nahrazení polystyrenových krabiček na jídlo těmi sice z rozložitelných materiálů ale obsahujícími potenciálně nebezpečné chemikálie, není cesta. Materiál budoucnosti tak musíme hledat dál. 

 

A jaký je podle Vás ideální obalový materiál? Co je pro Vás při výběru obalu důležité? 


Zdroje:

https://arnika.org/fastfoodove-retezce-v-cesku-pouzivaji-toxicke-obaly-na-potraviny-rika-nova-studie

https://echa.europa.eu/cs/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

https://arnika.org/perfluorovane-a-polyfluorovane-latky-pfas

https://www.epa.gov/pfas/basic-information-pfas