Náš program pro životní prostředí – 4. díl

Horké letní dny se ve městě snáší hůř než na venkově. Nedostatek zeleně, rozsáhlé betonové a asfaltové povrchy a hustá zástavba totiž způsobují, že v centru měst se oproti okolí zvyšuje teplota průměrně o 2 – 3 °C. Jedná se o tzv. efekt tepelného ostrova.

Nehodláme se smířit s tím, že obyvatelé měst budou zkrátka více trpět a v souvislosti s klimatickou změnou si budou muset zvyknout, že léta pro ně budou stále náročnější. 

Proto v našem koaličním programu https://www.piratiastarostove.cz/program/mirnejsi-vedra-ve-mestech/ prosazujeme opatření v krajině i ve městech samotných, která pomohou v boji proti horku a suchu i naopak proti povodním a jejich následkům. 

 

O jaká opatření se bude jednat?

 • Zejména chceme prosazovat a podporovat budování prvků tzv. modrozelené infrastruktury ve městech. To jsou např. zelené střechy, zasakovací plochy, nádrže na dešťovou vodu nebo vysazování zeleně. Chceme postupovat rozumně a nechávat obcím i investorům možnost volby v tom, jaké prvky na daném místě využijí.
 • Za velmi důležitou považujeme práci s dešťovou i tzv. šedou vodou (voda, která již byla využita). Je škoda, aby tato voda bez užitku odtékala do kanalizace, když se dá ještě využít. 
 • Stavební zákon by podle nás měl obsahovat ustanovení, požadující posuzovat soulad územních plánů s plány na zmírňování klimatické změny a adaptaci na ní.

Pro koho to všechno děláme, jsou samotní obyvatelé měst. Proto pokládáme za potřebné je informovat o tom, co a proč se ve městech realizuje, a jak nová opatření zlepší každodenní život.

Stát by měl jít příkladem. Proto připravíme plán na dosažení klimatické neutrality státních úřadů do roku 2035.

Zkrátka města by měla být MÍSTY K ŽITÍ a NE JEN K PŘEŽÍVÁNÍ! Měla by sloužit lidem, být prostředím pro práci, bydlení i trávení volného času.

Klimatická změna již je tu a nedokážeme jí zabránit, ale můžeme udělat vše pro to, aby nás nepřeválcovala

 

Výbor pro životní prostředí byl moje srdcovka

Celé čtyři roky, po které jsem poslancem, jsem i členem Výboru pro životní prostředí a také několika tematických podvýborů, které pod výbor spadají. Všechny jsou vypsány tady: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4608

Tento výbor má na starosti:
✅projednávání legislativy,
✅dokumentů,
✅kauz a problémů souvisejících právě se životním prostředím.
Kromě toho pořádáme nejrůznější 🟢semináře a 🟢kulaté stoly.
 
Rolí výboru je také hodnocení zákonů a pozměňovacích návrhů k nim. Naše stanoviska, jsme-li určeni k dané legislativě jako výbor tzv. garanční, jsou poté prezentována na plenárním jednání.
Na každém zasedání se obvykle věnujeme několika různým bodům. K většině z nich si zveme také hosty, kteří danou problematiku řeší, a kteří nám následně zodpovídají dotazy a reagují na naše připomínky.
Nejčastěji se jedná o zástupce Ministerstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu nebo dopravy, Státního fondu životního prostředí, agentury CENIA a krajů.
K tomu jednání výboru bývají veřejná a možnost vystoupit mají i zájemci z řad široké veřejnosti. Této možnosti nejčastěji využívají zástupci neziskových organizací a oborových svazů, ale i starostové obcí a zástupci firem, méně často pak běžní občané.
V uplynulém volebním období jsme probírali velké množství důležité legislativy, ať už šlo o ZÁKONY OBĚHOVÉHO BALÍČKU, ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ nebo VODNÍ ZÁKON, mnoho evropských dokumentů, memorand a dohod, jakož i problémů, kterými je OTRAVA BEČVY nebo KAUZA TURÓW.
Zabývali jsme se také rozpočty ministerstva životního prostředí, státního fondu životního prostředí nebo Báňského úřadu.

Co bylo z mého pohledu to nejzajímavější?

Zákony tzv. Oběhového balíčku byly v minulém volebním období tím nejobsáhlejším materiálem, kterým jsem se hloubkově zabýval. Jedná se o zákony o odpadech, obalech, výrobcích s ukončenou životností (elektrospotřebiče, baterie, autovraky apod.) a souvisejících změnách. Navržen byl proto, aby ČR dostála evropským závazkům a modernizovala svůj přístup k odpadům. Za sebe však musím říct, že se to nakonec podařilo jen částečně. Pro zvýšení recyklace a pro čistší životní prostředí šlo udělat více.
 • Na výboru jsme také několikrát probírali situaci s dolem Turów. Tento polský důl je v bezprostřední blízkosti českých hranic a má negativní vlivy na naše území, zejména způsobuje pokles podzemní vody, ale také prašnost a hluk. Jednání s polskou stranou probíhají, ale bohužel zatím nemají uspokojivý výsledek.
 • Několikrát se nám podařilo na Výboru prosadit usnesení, kterými pověřujeme vládu nebo ministry ke krokům, které pomohou směřovat ke zlepšení stavu životního prostředí. Například v návaznosti na Petici za klima, kterou jsem projednával nejprve v Petičním výboru a poté ve Výboru životního prostředí, jsme zavázali ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu k přepracování klíčových strategií, tak aby směřovaly k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 .
 • ☑️ Celé čtyři roky jsem byl zpravodajem rozpočtové kapitoly č. 315 ministerstva životního prostředí, která řeší celý rozpočet ministerstva, vždy na celý rok.

 

                                    S předsedkyní VŽP a pirátskou kolegyní Danou Balcarovou

Můžu říct, že práce ve Výboru životního prostředí byla velmi zajímavá. Mnohá jednání a příprava na ně byla sice náročná, ať už komplikovaností probíraných záležitostí, svou délkou, nebo názorovými střety, ale vždy jsem si z nich něco odnesl.  Zde na blogu najdete k tomuto výboru desítky mých článků. Pokud obhájím svůj mandát, chtěl bych v této práci pokračovat i v následujícím volebním období.

Mějte hezké dny! František

 

Čtyřleté shrnutí mojí práce v Petičním výboru

V rámci chodu Poslanecké agendy jsem čtvrtým rokem členem Petičního výboru (https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3900) na pozici místopředsedy. Petiční výbor projednává zejména petice občanů ČR. 

Petici můžete chápat jako žádost nebo stížnost občana tzv. petenta, který Poslaneckou sněmovnu žádá o pomoc v různorodých věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu. 

Za své funkční období jsem z pozice zpravodaje vyřešil 14 petic (což je nad výborovým průměrem), které jsem skutkově přednesl na výboru. U mnohých z nich se mi podařilo daný problém petenta(ů) posunout směrem k jeho vyřešení. 


Mezi nejzajímavější petice patří zejména: 

  • za zřízení vyšetřovací komise, která by měla prošetřit, jak politické hnutí ANO pracuje pro zájmy společnosti Agrofert, a to zejména na Ministerstvu životního prostředí a na Ministerstvu financí. Na základě mého apelu bylo schváleno usnesení Výboru, který vzal petici na vědomí a rozeslal ji všem politickým klubům k dalšímu projednání, popřípadě k projednání na plénu sněmovny.
  • petice upozorňující na stupňující se útoky politiků a prezidenta České republiky proti zachování nezávislosti České televize s úmyslem jejího ovládnutí. Tato petice vyvolala velký rozruch na Výboru, který po projednání schválil usnesení, kterým se Petiční výbor obrací na Poslaneckou sněmovnu s žádostí, aby se na plénu Poslanecké sněmovny projednaly Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2018, jelikož dosud nebyly žádné z výročních zpráv schváleny a v této souvislosti nelze řádně a nezávisle Českou televizi řídit.
  • za ochranu životů a lidských práv praktikujících Falun Gongu. Petice žádala, aby ústavní činitelé a státní orgány při jednání s čínskou stranou vždy hovořili také o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu, a aby se zasadili o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny. Petice má více než 150 000 podpisů, což svědčí o tom, že lidem není situace v Číně lhostejná. Petiční výbor proto po mém apelu schválil usnesení odsuzující pronásledování, věznění a mučení následovníků meditační praxe Falun Gong a násilné odebírání orgánů všem čínským vězňům, kterých se již 20 let dopouští čínský režim. 
 • petice za poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem, kterou Výbor projednal a na základě mé iniciativy, petici postoupil k projednání na plénu Sněmovny. Na základě této skutečnosti byl pak připraven zákon, který odškodnění obětem přiznává. Zákon již podepsal prezident a nabude účinnosti dne 1.1.2022.

 

Jsem rád, že mohu z pozice místopředsedy petičního výboru říci, že Sněmovnou a Senátem prošel digitalizační balíček, tzv. DEPO, který obsahuje i myšlenku mého pozměňovacího návrhu doplňující petiční zákon o pravidla umožňující realizaci petičního práva prostřednictvím portálu veřejné správy (nástrojem). Tento nástroj má vytvořit Ministerstvo vnitra.

Pro vaší informaci do Poslanecké sněmovny bylo v průběhu prvního pololetí roku 2021 doručeno celkem 19 petic, ve kterých podpořilo žádosti ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu 152 889 petentů vlastnoručním podpisem (+ 95.193 elektronickými podpisy nebo uvedením mailové adresy). Pro srovnání v roce 2020 bylo doručeno celkem 22 petic, které podpořilo 226 758 petentů.

Závěrem chci jen říct, že práci v Petičním výboru jsem vykonával podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, kdy ke každému petentovi jsem přistupoval stejně a bez předsudků.

 

Sněmovna schválila zákon, který nezákonně sterilizovaným ženám a mužům přiznává nárok na odškodnění

Po dlouhém úsilí obětí jsme pomohli protlačit návrh zákona směřující k odškodnění žen a mužů, kteří byli v letech 1966 až 2012 nezákonně sterilizováni československými a následně českými orgány.
 

Zákon již podepsal prezident a nabude účinnosti dne 1. 1. 2022.

 
 •  Ženy byly nuceny podepisovat formuláře souhlasu, často při porodu nebo když se zotavovaly z císařských řezů. V mnoha případech jim nebylo řečeno, s čím souhlasí. Jednalo se o hrubé porušení jejich práv, včetně práva na ochranu před mučením nebo špatným zacházením a hanebnou kapitolu v historii země.
 • Zákon se vztahuje i na možné případy mužů.
 

Návrh na náhradu škody přijatý Parlamentem ČR se vztahuje na každou osobu, která byla v letech 1966 až 2012 nezákonně sterilizována.

 

 Oběti nezákonných sterilizací budou mít nárok na odškodnění 300 000 Kč, o které je třeba požádat prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, do tří let od vstupu zákona v platnost.
 
Nový zákon stanoví pro osoby, které byly podrobeny nezákonné sterilizaci, postup při podávání žádosti o odškodnění, který zahrnuje požadavky na poskytnutí důkazů k podpoře žádosti a popis případu, včetně názvu nemocnice, kde byla nezákonná sterilizace provedena.

Náš program pro životní prostředí – 3. díl

Změna klimatu, nevhodné hospodaření v krajině, průmyslové znečištění a nekoncepční přístup ke zdrojům pitné vody a vodárenské infrastruktuře mají negativní vliv na kvalitu, množství a dostupnost vody. 

Proto se v našem koaličním programu zaměřujeme na to, jak zajistit dostupnost kvalitní pitné vody pro každého a na ochranu stávajících a hledání nových zdrojů pitné vody.

 

 • Za potřebnou pokládáme revizi stávajících zdrojů pitné vody a zanesení jejich ochranných pásem do centrální evidence zemědělské půdy, aby nedocházelo ke znečišťování.
 • Vodní zákon chceme komplexně novelizovat tak, aby odpovídal potřebám dnešní doby a zajišťoval skutečnou ochranu vodních zdrojů.
 • Podpoříme šetření vodou a její recyklaci. 
 • Dotace nasměrujeme jak na budování vodních zdrojů, vodovodů, kanalizací a úpraven vody, tak  na výzkum v oblasti kvality a čištění pitné vody.
 • Zaměříme se na výkupy vodovodní infrastruktury do veřejného vlastnictví, protože nyní mnohé vodovody a kanalizace mají v rukou nadnárodní společnosti, které do nich neinvestují, vyvádějí zisky, ale údržbu nechávají na obcích. 

Zkrátka budeme pokračovat v dosavadní práci – na vodu jsme totiž samozřejmě  mysleli již v uplynulém volebním období.

 • Pracujeme v odborných týmech, pořádali jsme kulaté stoly a semináře, podávali pozměňovací návrhy a novely zákonů.
 • Podařilo se nám také prosadit systematické monitorování úniků odpadních vod z kanalizací, což povede ke zlepšení kvality pitné vody a umožní předcházet kontaminaci a haváriím.

Dostupné bydlení, moderní vzdělání, péče o duševní zdraví i krajinu a boj proti sexuálnímu násilí: Piráti a Starostové představili program pro mladé

Praha, 3. září 2021 – Koalice Pirátů a Starostů dnes představila svůj program pro mladé, který nese název „Není nám to ukradený“. Nositeli konkrétních programových priorit je osm mladých kandidátů a kandidátek. Mezi priority patří dostupné bydlení, vzdělávání, digitalizace, ochrana životního prostředí, boj proti sexuálnímu násilí, manželství pro všechny a duševní zdraví. Akci moderovali předsedové koalice Ivan Bartoš a Vít Rakušan. 

„Naše vláda nám krade budoucnost a na mladé kašle. Jsou jí ukradené ceny bydlení, krajina, naše školy i to, že lidé dnes mnohem více řeší duševní pohodu, ochranu před sexuálním násilím či rovnoprávnost lidí při uzavírání sňatků. Nám to ale ukradené není. My nechceme dovolit, aby nám všem ukradli naši budoucnost. V koalici Pirátů a Starostů je řada mladých lidí pod 35 let na volitelných místech kandidátní listiny. I díky tomu je vize pro mladou generaci výraznou součástí programu a také je to zárukou, že bude hlas mladých ve Sněmovně opravdu slyšet,“ uvedl Ivan Bartoš.

„My, Piráti a Starostové, máme plán, jak vrátit mladým lidem budoucnost. Zastavíme neřízené zadlužování státu, nastartujeme růst ekonomiky investicemi a podpoříme inovace, zvýšením transparentnosti omezíme korupci. Zajistíme, že politika zde bude hájit zájmy lidí, ne politických kmotrů, kteří patří již do minulosti. Tak, jak jsme to zvyklí dělat ve svých obcích a městech, na krajské úrovni. Tahle země si totiž změnu a budoucnost zaslouží. Pro moderní lidi vytvořme moderní zemi,“ dodal Vít Rakušan. Vyzval také mladé, aby šli k volbám a aby k tomu přesvědčili i své přátele: „Tohle jsou volby, ve kterých účast mladých bude snad nejdůležitější v historii Česka. Pokud se mladí budou účastnit voleb alespoň tak jako ostatní generace, mohou nám pomoci změnu pro tuto zemi skutečně zajistit. Pojďme do toho společně.”

Velkým tématem je pro řadu mladých lidí otázka dostupnosti bydlení. „Česko má nejhorší dostupnost bydlení v EU. Proto chceme podstatně urychlit stavební řízení, odstranit co nejvíc překážek ve výstavbě a podpoříme výstavbu v obcích,“ popsala Klára Kocmanová, dvojka kandidátky ve Středočeském kraji. „Chceme, aby obce rozšiřovaly své bytové fondy, a proto zlepšíme podmínky dotací na výstavbu obecních bytů, které dnes téměř nikdo nečerpá. A chceme také umožnit obcím regulovat krátkodobé ubytování v bytech, jako je Airbnb,“ dodal Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení a transparentnost.

Podle Lukáše Blažeje, dvojky v Ústeckém kraji, bude klíčové reagovat na změnu klimatu: „Změna klimatu probíhá a máme posledních pár let na její řešení. Nejde jen o povodně, požáry a vlny veder, ale i o polétavý prach, který dusí města, o kvalitu naší vody. Bereme to vážně a máme připraveny konkrétní kroky jako je například konec spalování uhlí, oživení krajiny skrze menší pole, remízky a tůně a masivní výsadbu zeleně v obcích a městech.“ 

Rovnoprávnosti LGBT+ osob se dlouhodobě věnuje František Kopřiva, pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro evropské záležitosti. Koalice podle něj bude nadále prosazovat uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví. „Statisíce LGBT+ lidí nemají stále možnost uzavřít sňatek, jako to platí již ve 29 zemích světa. Přijetím tohoto zákona se ničí práva neomezí, zato to umožní uzavřít sňatek všem párům bez ohledu na jejich sexuální orientaci,“ dodal Kopřiva.

České školy byly v důsledku covidové pandemie zavřené nejdéle z celé Evropy. To se podle Báry Urbanové už nesmí opakovat. Vzdělání se totiž musí stát pro vládu prioritou. A hlavně má připravit na budoucnost. „Studenti biflují, aniž by viděli souvislosti. Není to vina lidí, učitelů ani ředitelů, ale systému. Přitom jen na půdě moderního vzdělávání může růst moderní ekonomika. Jen motivovaní lidé vymýšlí nové věci,“ uvedla Urbanová, ředitelka Institutu moderní politiky iSTAR.

Na digitalizaci se zaměřuje mladý starosta Tetína Matěj Hlavatý, kterého během akce zastoupil Vít Rakušan. „Komunikace s úřady je byrokratické peklo, které nás všechny stojí čas, peníze i nervy. Odmítáme trávit život ve frontách a vyplňovat stejné formuláře pořád dokola. Změníme to,“ řekl Rakušan.

Kateřina Stojanová, zastupitelka Ústeckého kraje, má jako hlavní téma boj proti sexuálnímu násilí. „V České republice se každá třetí žena setká s násilím a každá desátá se sexuálním násilím. Nad tím musíme přestat krčit rameny. Chceme se zaměřit na prevenci a napravit definici znásilnění, aby zohledňovala dobrovolnost,“ řekla Stojanová.

Posledním tématem je duševní zdraví. „Kvalitní péče o vlastní duševní zdraví je předpokladem spokojeného života. Tématu duševního zdraví je třeba dávat prostor již ve školách. Dále je nutné mít dostatek odborníků, kteří mohou pomoci. Proto musíme dostupnost psychoterapie zakotvit v zákoně a zajistit, aby pojišťovny posílily smluvní síť psychoterapeutů,“ uzavřel Štěpán Drtina, radní pro kulturu a památkovou péči v Kutné Hoře.

Program mladé generace je zveřejněn na www.pujdemkvolbam.cz. Před volbami budou Piráti a Starostové komunikovat s mladými především přes sociální sítě. Pomůžou jim také zařídit si voličské průkazy v několika studentských městech – Praze, Brně, Olomouci a Plzni.