ZÁVAZEK: Od listopadu krajským místopředsedou

Dávám sem článek, který vše popisuje a zároveň děkuji všem za podporu. Kolegům gratuluji a těším se na spolupráci. Práce bude mnoho. Viz článek níže.

Členská základna Pirátů Zlínského kraje si v těchto dnech zvolila nové předsednictvo krajského sdružení. Předsedou se nově stal Vratislav Krejčíř z Kroměříže. Dalšími místopředsedy byli zvoleni Marek Houser z Uherského Hradiště, František Elfmark z Uherského Hradiště, Jiří Jaroš ze Zlína a Jaroslav Takáč z Přílep u Holešova. Nové krajské předsednictvo nyní především provede místní sdružení volbami do krajského zastupitelstva.

Nový krajský předseda Pirátů Zlínského kraje Vratislav Krejčíř působí jako místostarosta Kroměříže a zároveň je předsedou místního sdružení.

Mezi priority nového předsedy Vratislava Krejčíře bude patřit nejen reprezentace krajského sdružení, ale hlavně práce na strategickém rozvoji Pirátů v kraji a zlepšení součinnosti jednotlivých místní sdružení mezi sebou. „Mým úkolem je také pomoc v plnění pirátského programu ve městech a předávání zkušeností nabytých působením na radnici. Vše z těchto věcí nám pomůže získat co nejvíce mandátů v nadcházejících krajských volbách, což bude také úkolem celého předsednictva.” uvedl nově zvolený předseda.

Nově zvolení místopředsedové se chtějí zaměřit každý na jemu blízký úsek krajské agendy. Marek Houser se chce věnovat zejména vnitřním procesům a výstavbě krajského centra. „Mimo samozřejmou snahu propagovat politiku Pirátů navenek chci pokračovat zejména v technické podpoře pro členy. Aby se nám dobře komunikovalo napříč krajem a aby se nám dobře prezentovalo naše výsledky. Chtěl bych také oživit myšlenku otevření Pirátského centra ve Zlínském kraji. Věřím, že v krajských volbách uspějeme a tím pádem pokryjeme všechna patra tuzemské politiky. S takovou silou a agendou už bychom měli být občanům blíž i s fyzickou kanceláří a zázemím,” říká bývalý krajský předseda a nově místopředseda Pirátů ve Zlínském kraji.

Poslanec František Elfmark se chce zaměřit na lepší komunikaci a spolupráci napříč místními sdruženími. „Práce pro předsednictvo je pro mne především velmi zodpovědná. Kromě nastavení funkčních a efektivních procesů a time managementu, se chci snažit držet lidsky celou členskou základnu pohromadě. Umět jednotlivým členům krajského fóra naslouchat a umět s podněty, které od nich získám, dále pracovat,” upřesňuje další z místopředsedů František Elfmark.

Hlavním cílem místopředsedy krajského sdružení, Jiřího Jaroše je úspěch v krajských volbách, vstup do koalice a transparentní práce pro lidi. „Chci se věnovat důkladné přípravě na krajské volby, mým hlavním cílem je uspět napříč krajem, tak aby z něj mohl vzniknout moderní kraj 21. století,” dodává zlínský radní.

Na podpoření založení nových místních sdružení například v Holešově či Bystřici pod Hostýnem, se bude soustředit místopředseda Jaroslav Takáč. Kromě toho chce iniciovat výjezdní schůze krajského sdružení, pořádat akce všeho druhu napříč krajem a prezentovat práci Pirátů i tam, kde Piráti dosud nejsou. „Jako svůj hlavní úkol ve funkci místopředsedy , vnímám podporu všech místních sdružení v pořádání akcí pro veřejnost, a aktivní pomoc při kampaních, ve volbách které nás čekají v následujících letech. Jde mi hlavně o pozitivní pohled občanů na práci Pirátů a celkově lepší výstup směrem k voličům,” ukončil Jaroslav Takáč, který v krajském předsednictvu bude působit již podruhé.

Hned v prosinci se nové krajské předsednictvo setká se členskou základnou na veřejné schůzi krajského sdružení zaměřenou na práci v expertních týmech.

zdroj: https://zlinsky.pirati.cz/aktuality/Pirati-si-ve-Zlinskem-kraji-zvolili-nove-predsednictvo.html

RADOST: Slovácko třídí! Učím děti z mateřských škol třídit odpad

V měsíci listopadu pokračuji s osvětovou akci mezi dětmi z mateřských škol v nauce třídění odpadů. Během listopadu a prosince objíždím jednotlivé školky na Zlínsku s akcí „Slovácko třídí”, kde děti učím základním návykům ve třídění odpadů. Také se rovněž obracím na ředitele a učitele s žádostí o pomoc při osvětě a motivaci dětí při třídění. Navázal jsem tak na svou činnost z roku 2016, kdy jsem navštěvoval mateřské školy jako radní města Uherské Hradiště. Osvětu vnímám jako velmi důležitou, právě díky ní se můžeme posunout dál.

Když jsem v roce 2016 měl na starost v Uherském Hradišti životní prostředí, jedno z mých důležitých témat bylo právě odpadové hospodářství. Projekt osvěty formou návštěv přímo v mateřských školách stále vnímám jako velmi pozitivní, i proto jsem na něho chtěl navázat. Potěšilo mě, že po těch třech letech se podvědomí u dětí ve třídění odpadů velmi zlepšilo. Děkuji za to především všem pedagogům a rodičům. Snažím se, aby nauka byla pro děti i zábavná. Mám nachystané různé druhy odpadků – od obalů od šampónu, přes přesnídávky až po například letáky ze supermarketů. Děti následně odpad umisťují do barevné tašky, která je podle nich správná. V případě že vytřídí odpad správně, tak dostanou drobnou sladkost. Práce s dětmi je a musí být zábavná a hravá. Na konec každé návštěvy rozdávám omalovánky, které jsou zároveň formou hry. Dítě musí na archu vybarvit jen ten obrázek, který patří do správně barevného kontejneru. Nakonec jsem nabádal děti i učitelky, aby si omalovánky vzali děti domů a rodiče jim to zkontrolovali.

V této aktivitě chci pokračovat i v roce 2020, rád bych postupně chtěl navštívil více mateřských školek na menších obcích po celém Zlínském kraji. Chystám i pro kolegy Piráty metodiku, aby se akce mohla realizovat po celé ČR. Taky chystáme nové webové stránky www.slovackotridi.cz Dále se nyní v Poslanecké sněmovně připravuje novela odpadové legislativy, ta by se do změn zákonů měla implementovat v průběhu roku 2020. Více informací je na webu www.obehovehospodarstvi.eu, který k této iniciativě Piráti vytvořili.

Jak pracují Piráti?
Přehled nejdůležitějších aktivit nejen pirátských poslanců naleznete na stránce www.piratipracuji.cz.
Držíme kurz!

PRÁCE: Rozšiřování kontejnerů je logický postup, který musí navazovat, pokud se někam v třídění chceme posunout

Dlouhodobě pracuji na tom, aby naše město bylo v třídění odpadů na špici Zlínského kraje. A daří se nám to! Proto i aktuálně objíždím Mateřské školy a Základní školy, abych se přesvědčil, jak jsou na tom naši žáci a případně je v tom doučil. Další informace najdete v samostatném článku. Město skrze firmu Sběrné Suroviny přidalo nyní na některá místa nádoby na kov. Co do nich patří či nepatří najdete níže.

Město rozšířilo sběrná místa o nádoby na kov

Uherské Hradiště se dlouhodobě snaží s ohledem na životní prostředí maximalizovat množství vytříděného využitelného odpadu z odpadu směsného. V první polovině listopadu proto byly napříč celým městem umístěny šedé nádoby na kov.

V první polovině listopadu tak bylo rozvezeno do všech částí města celkem patnáct šedých nádob, které městu poskytla společnost EKO-KOM, a.s. Nádoby byly umístěny v ulicích:  Slovácká, Sadová (u potravin Enapo), Větrná (u potravin Hruška), Okružní, Vladislava Perutky, 28. října 986, Šafaříkova (u potravin Hruška), Rybárny, Štěpnická (na parkovišti u Alberta), Štěpnická 1166, Na Splávku, Jarošov Louky 431, Vésky (u ulice Nová), Míkovice (Hlavní 172), Sady (Solná cesta 460).

Ačkoliv šedé kontejnery byly po městě rozmístěny za účelem rozšíření odděleného sběru využitelných složek odpadu, i přesto je možné nadále vhazovat plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů společně s plasty.

Do šedého kontejneru patří:

 • plechovky od nápojů (nápojové plechovky);
 • kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka, vč. kovových víček od nápojů;
 • konzervy;
 • alobal;
 • hliníková víčka;
 • hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly spojené s dalším materiálem);
 • kovové tuby od kosmetiky;
 • krabičky;
 • hřebíky, šroubky; kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění, resp. v případě odstranění ventilu (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.);
 • další drobné kovové odpady.

Do šedého kontejneru nepatří:

 • konzervy se zbytky potravin a krmiva;
 • spreje a deodoranty se zbytky obsahu (tlakové nádoby);
 • plechovky od barev, laků a jiných nebezpečných látek;
 • elektrozařízení (domácí spotřebiče);
 • baterie a akumulátory;
 • ostré kovové předměty;
 • kompozitní obaly, nápojové kartony apod.

Větší množství kovového odpadu je vhodnější odvézt do sběrného dvora.

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/mesto-rozsirilo-sberna-mista-o-nadoby-na-kov

 

INTERPELACE: Zodpovězení dodatečných dotazů se semináře k oběhovému hospodářství – odpověď

Dne 25. 10. 2019 jsem posílal interpelaci na pana ministra Brabce, aby nám zodpověděl otázky, na které na našem semináři SOH2 bohužel nezbyl čas. Zde přináším jeho odpovědi.

Vážený pane poslanče,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši písemnou interpelaci ve věci „Zodpovězení dodatečných dotazů ze semináře k oběhovému hospodářství”, která mně byla zaslána dopisem předsedy Poslanecká sněmovny ze dne 18. října 2019 (č. j. PS2019/013673; ev. č. interpelace 776). Ve Vaší interpelaci uvádíte, že po ukončení odborného semináře k oběhovému hospodářství zůstalo nezodpovězeno několik otázek, které přítomní hosté položili v online systému zástupcům MŽP, ale na které bohužel nezbyl čas. Všech 16 těchto otázek mi proto kladete právě prostřednictvím Vaší interpelace – dovolte mi na ně proto jednu po druhé odpovědět.

1) Existuje pro zbytkový odpad přesná definice? Kdo bude určovat odlišení využitelného a zbytkového odpadu?
Návrh nového zákona o odpadech vymezuje jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku. Dílčí základ za ukládání využitelných odpadů zahrnuje odpady, které následně bude od roku 2030 zakázáno ukládat na skládku, tedy odpad s výhřevností nad 6,5 MJ/kg, odpad, který nedosahuje limitu biologické stability s parametrem AT4, a prováděcí vyhláškou vymezené recyklovatelné odpady. Dílčí základ za ukládání nebezpečných odpadů zahrnuje odpady, které jsou zařazené do kategorie nebezpečný odpad s výjimkou odpadů azbestu. Dílčí základ za ukládání technologických odpadů zahrnuje odpady vymezené prováděcím právním předpisem. Dílčí základ za zbytkový odpad pak zahrnuje všechny odpady, které nelze zařadit pod jiný dílčí základ poplatku.

2) Pan ředitel Manhart sliboval převedení nákladů na požáry skládek (v roce 2018 jich bylo 530) na provozovatele (dnes hradí ve většině stát). Je to v procesu?
Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje závažnost tématu požárů skládek a je aktivní při hledání řešení pro zlepšení jejich prevence. Tato otázka se ovšem netýká předpisů v odpadovém hospodářství. Zavedení této změny by vyžadovalo úpravu předpisů v oblasti požární ochrany. Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí již o otázce komunikuje s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, do jehož působnosti tato problematika spadá. Doporučuji Vám proto obrátit se buď přímo na Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru, anebo na Ministerstvo vnitra, jehož je Generální ředitelství organizační součástí.

3) Zvažujete podporu poptávky po recyklovaných výrobcích, např. po kompostu?
Ministerstvo životního prostředí zásadně podpořilo vybudování systému sběru a zlepšení zpracování bioodpadů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Komposty vyrobené z bioodpadů jsou důležité pro navracení organické hmoty do půdy, zlepšení kvality půdy a zadržení vody v půdě. Navýšení poptávky po kompostu závisí na nastavení dotací poskytovaných zemědělcům ze strany Ministerstva zemědělství. Požadavek na aplikaci organických hnojiv je již v současných požadavcích na správnou zemědělskou praxi. Zemědělci však často tuto povinnost plní jiným způsobem. Do budoucna by bylo vhodné, aby Ministerstvo zemědělství také s ohledem na ochranu erozně ohrožených půd a problematiku zadržování vody v krajině svůj přístup k této otázce nadále zpřísnilo.

4) Jak zlepšit třídění bioodpadu?
Počet a kapacity kompostáren jsou dle MŽP dostačující. Ministerstvo životního prostředí již prosadilo do legislativy povinnost odděleného sběru bioodpadů. V rámci posledních legislativních změn v této oblasti byla navíc povinnost upravena na celoroční sběr. Dále je od roku 2020 povinnost odděleného sběru potravinových olejů a tuků na obecních úrovních. V návrhu nového zákona o odpadech jsou nastaveny závazné cíle pro obce v oblasti třídění komunálních odpadů. Bez toho, aby obce zavedly pro občany jednoduše dostupný systém třídění biologicky rozložitelných odpadů, nebudou obce schopné stanovené úrovně splnit.

5) Jak bude legislativně zastřešena adaptace do národní legislativy SUP včetně nějakého časového rámce? První milníky jsou za dveřmi.
S ohledem na řadu zcela nových požadavků není možné provést transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého práva pouze novelizací stávajících zákonů. Ministerstvo životního prostředí připravuje návrh zcela nového zákona k SUP „single-use plastic” a jeho předložení do připomínkových řízení plánuje na první polovinu roku 2020.

6) Máme v ČR dostatečné kapacity na “produkci” recyklovaného PET v potravinářské kvalitě a jak bude zaručena primárně dostupnost pro tento průmysl?
Pokud jde o odpady z PET lahví, zpracovatelský průmysl je v ČR plně rozvinut, na rozdíl od mnoha jiných evropských států. Dostupnost PET materiálu pro nápojový průmysl ale může být do značné míry omezena širokým používáním například barev nebo tzv. PVC rukávů. Vysoká 2/7 barevnost PET lahví do značné míry omezuje jejich využití pro nápojové potřeby. PVC rukávy (shrink sleeves) pak zase snižují využitelnost PET lahví i pro jiné účely a současně snižují míru recyklace, protože je nezbytné je před recyklací odstranit, což je nákladné a mnohdy jsou s nimi automaticky vytříděny i jiné PET lahve. V tomto ohledu je nicméně možné již zaznamenat pozitivní signály z trhu (snižování používaných barev PET lahví). Nevhodné materiálové kombinace s PET lahvemi by měly být v budoucnu eliminovány prostřednictvím nového ekonomického nástroje (tzv. ekomodulace). Již nyní samozřejmě evropská regulace směrnicí o jednorázových plastech stanovuje povinnost přidávat recyklované materiály do nových PET lahví, čímž zvyšuje poptávku na straně nápojového průmyslu. Je přitom odpovědností výrobců PET lahví, nikoliv ministerstva, aby si příslušný podíl recyklátu nutný pro výrobu zajistili v rámci fungujícího evropského volného trhu. Současně však upozorňuji, že navyšování povinného podílu recyklátu v PET lahvích může mít za následek zvyšování ceny recyklátu, a to s negativními důsledky na jeho využití pro jiné účely jako je textilní zpracování, automobilový průmysl apod. Může proto docházet i k tomu, že výroba výrobků, které se dnes vyrábí z odpadních PET lahví, bude realizována převážně z primárních materiálů.

7) Ohrozí zavedení zálohování PET lahví ekonomicky současný systém žlutých kontejnerů, který řeší veškeré plastové odpady?
Zavedení zálohového systému na PET lahve vytváří podle Ministerstva životního prostředí jistou míru rizika, že bude negativně působit na ochotu třídění ostatního plastového i neplastového odpadu v domácnostech, což ohrozí splnění cílů pro celkovou recyklaci komunálního odpadu. Pokles míry recyklace po zavedení zálohového systému nastal například v Německu mezi lety 2003 a 2004 a činil zhruba 11 %. Až v roce 2006 se v Německu podařilo dosáhnout hodnot z roku 2003, k čemuž bylo nutné zvýšit náklady na osvětu a komunikaci efektů třídění obalových odpadů ve společnosti. Dalším nezanedbatelným důsledkem je ohrožení ekonomiky desítky dotřiďovacích linek v České republice, pro které je příjem z prodeje vytříděného PET nápojového obalu často dominantním příjmem. Pro plnění cílů recyklace komunálního odpadu je nutné, aby stávající linky fungovaly a jejich síť byla postupně rozšiřována. Investice do linek byly provedeny v souladu s dlouhodobě vytyčenou strategií odpadového hospodářství a ohrožení příjmové struktury by snížilo návratnost těchto investic. Současní investoři by tak dopláceli na navrhovanou změnu a budoucí investory může podobná změna strategie odradit od investic do různých prvků odpadového hospodářství. Pro provoz linek by bylo v případě zavedení zálohového systému v souladu s potřebou zachování jejich chodu nutné sehnat financováni z jiných zdrojů. 3/7 Zavedení zálohového systému na PET lahve také může přinést zvýšené poplatky za odpad pro občany. Významnou příjmovou položku obcí a měst, která fakticky snižuje poplatky za odpadové hospodářství municipalit hrazené domácnostmi, tvoří úhrady autorizované obalové společnosti obcím za vytříděný odpad. S ohledem na poptávku na trhu druhotných surovin je možné očekávat, že přenos plastových PET lahví ze systému odpadového hospodářství do zálohového systému se signifikantně promítne do výpadku příjmů obcí, které ve snaze tento výpadek nahradit mohou zvyšovat poplatky za odpad.

8) Existuje nějaká evropská země, která zavedla “třídicí slevu” a již odklonila odpady od skládek?
Sleva na poplatku za ukládání odpadů na skládku s ohledem na množství vytříděného odpadu byla zavedena na Slovensku s účinností od začátku letošního roku. V současnosti zatím nemáme informace o efektu tohoto opatření.

9) Je někde volně k nahlédnutí žebříček měst, kde je viditelná jejich efektivita sběru odpadů?
Takový žebříček nikde zveřejněn není. Ministerstvo nemá v současné době ani možnost zveřejňovat údaje z hlášení o odpadech ve vztahu k jednotlivým obcím. Ale například návrh nového zákona o odpadech dává obcím povinnost každoročně zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o výsledcích obecního systému odpadového hospodářství.

10) Mají být v zákoně evropské cíle včetně třídění PET lahví, plechovek, recyklovaného PET v nových lahvích? Včasná znalost povinností by pomohla také průmyslu.
Cíle obsažené ve směrnici o jednorázových plastech budou muset být transponovány do českého práva. Ministerstvo neplánuje stanovené cíle zpřísňovat. V současné době je tak možné při přípravě na nové povinnosti vycházet již ze základního nastavení cílů v platném textu směrnice. Uvědomujeme, si že některé povinnosti vyplývající ze směrnice o jednorázových plastech je nutné na úrovni členského státu konkretizovat. Zákon, kterým bude provedena směrnice o jednorázových plastech, připraví MŽP pokud možno v krátké době tak, aby jej bylo možné v průběhu příštího roku projednávat.

11) Paragraf 62 předepisuje, že pokud si zahraniční E-shop s elektronikou nezřídí formálního zástupce se sídlem v ČR kvůli placení recyklačních poplatků, bude do 15 dnů od rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí na tento e-shop zamezen přístup z ČR a budou zablokovány veškeré platební transakce. Zákon byl revidován kvůli implementaci nové evropské směrnice, která ale podobné sankce nenařizuje, jde tedy o čistě českou iniciativu, která vznikla na popud Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a obchodu. Proč?
Problematika tohoto fenoménu – tzv. „on-line freeriding z nečlenských států EU” je dlouhodobě řešena na úrovni EU, ale dosud nebylo implementováno žádné řešení. Jedná se o významný problém, neboť národní legislativy jednotlivých členských států dnes nemohou nijak postihnout
4/7 on-line distributory, kteří poskytují služby (prodej zboží) v rámci jednotlivých členských států EU, tedy i ČR, ale nedodržují platnou legislativu. Dochází tím jednak k deformaci tržního prostředí, neboť výrobci, kteří plní příslušné zákonné povinnosti a odvádějí kolektivním systémům příslušné recyklační příspěvky, pak nemohou cenově konkurovat těm výrobcům, kteří povinnosti neplní. Současně ale z elektrozařízení, která byla do ČR dodána tímto způsobem, vznikne odpad, a je třeba zajistit jeho sběr a náležitě zpracování. Tyto služby opět financují jiní evropští výrobci, resp. ti, kteří dodržují platnou legislativu. Vzhledem ke zvyšujícím se trendům prodeje zboží přes zahraniční E-shopy je současný stav dlouhodobě neudržitelný (OECD k danému problému zpracovala studii: Extended Producer Responsibility and the Impact of Online Sales, 2018).
Dané ustanovení, které by umožňovalo blokovat webové stránky výrobců či on-line distributorů elektrických či elektronických zařízení, kteří nesplňují příslušné povinnosti, však bylo z návrhu zákona vypuštěno. Důvodem je samozřejmě řada problematických okolností, které by byly s agendou blokace webových domén spojeny, ale současně i skutečnost, že dle našich aktuálních informací v současně době Ministerstvo financí připravuje rozsáhlou transpoziční novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novelou se bude mj. transponovat směrnice č. 2017/2455/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku. Předmětem transpozice bude mimo dalšího i zrušení výjimky osvobození od DPH pro dovoz zboží, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR, a to od 1. ledna 2021. Tento termín pravděpodobně nenastane dříve než účinnost navrhovaného zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. V případě dovozu zboží počínaje tímto datem bude bez ohledu na hodnotu dováženého zboží nutné vyhotovit celní prohlášení a zároveň vznikne z dovezeného zboží povinnost odvést DPH. Nová úprava umožní pověřit provedením celní deklarace a odvedením DPH za dovezené zboží konečného přepravce – držitele poštovní licence. Tato služba bude držitelem poštovní licence nejspíše zpoplatněna podle jeho tarifu. Novela tedy přinese znevýhodnění dosud levných nákupů zboží včetně elektrických a elektronických zařízení ze zemí mimo EU prostřednictvím eshopů, jejichž provozovatelé jsou usazeni mimo EU. Řešení v podobě novely zákona o DPH tedy nepostihne samotný freeriding, neboť nepřinutí mimoevropské on-line distributory platit recyklační poplatek, nicméně v jeho důsledku je očekáváno razantní snížení objemu takto dováženého zboží (zejména drobné elektroniky právě do 22 EUR), což ve výsledku sníží i výskyt freeridingu. Řešení specificky určeně k eliminaci freeridingu jako takového bude nutné hledat na úrovni celé EU, na čemž se podle našich informací v současnosti již intenzivně pracuje.
5/7

12) Proč není legislativně možné vykupovat znovu využitelné výrobky a materiály ze sběrných dvorů?
Takový postup není v rozporu s platným právem. Takto například fungují některá re-use centra v rámci sběrných dvorů, příkladem může být Brno. Záleží na obci, jakým způsobem předávání věcí, které jsou použitelné k původnímu účelu, nastaví. Takový postup je v souladu s definicí opětovného použití mimo režim nakládání s odpady. Nový zákon o odpadech pouze možnost provádění takového způsobu předcházení vzniku odpadů jednoznačně zakotvuje. Viz § 12 odst. 4 a 5 aktuálního návrhu: „(4) Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby. (5) Platí, že movitá věc, kterou osoba předala na místo určené obcí a kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestala odpadem, pokud byla předána k opětovnému použití.” Vedle toho existuje možnost, jak ve stávajícím zákoně, i když ne velmi často využívaná, tak v novém zákoně, vyvést k opětovnému použití i věci, které již byly jednou zařazeny jako odpad, a to prostřednictvím zařízení na přípravu k opětovnému použití. Takové zařízení musí pro tuto činnost disponovat souhlasem krajského úřadu k využívání odpadu tímto způsobem. V zařízení dojde ke kontrole, zda je věc využitelná k původnímu účelu v souladu s jinými právními předpisy, případně k její opravě, na výstupu ze zařízení pak věc přestává být odpadem.

13) Máte přehled, kolik skleníkových plynů a polutantů je uvolněno do životního prostředí ze skládek komunálního odpadu v porovnání s jeho energetickým využitím?
Ohledně emisí skleníkových plynů ze skládek odpadů lze odkázat na poslední Národní zprávu o emisích skleníkových plynů z dubna 2019:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cze-2019-nir-12aprl9.zip

14) Od 1. 1. 2021 bude zakázán vývoz všech plastů mimo země OECD. Připravuje MŽP nějakou strategii, jak se bude nakládání s plasty řešit?
Zde se jedná o aktualizaci Basilejské úmluvy. Omezení se týká pouze směsných nerecyklovatelných plastů. Nicméně taková situace již nastala fakticky, protože cílové země přestávají takové odpady odebírat již v současné době. Ministerstvo životního prostředí podporuje vznik nových recyklačních kapacit v České republice, zejména prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí.
6/7

15) Jak separovat ze směsného odpadu bioodpad? Hnědé popelnice plní posekaná tráva a listí a bioodpady z kuchyně dál míří na skládky.
Jak obec nastaví obecní systém sběru bioodpadů, závisí na navazujícím zařízení, zejména na tom, zda takové zařízení může přijímat vedlejší produkty živočišného původu. Ve většině obcí v České republice je tedy z odpadů z kuchyně možné odkládat do nádob na bioodpad pouze zbytky zeleniny a ovoce, tedy tzv. rostlinný odpad. Jakémukoliv výskytu biologických odpadů ve směsném komunálním odpadu mířícím na skládky zabrání omezení skládkování v roce 2030, jehož součástí je požadavek, aby odpad ukládaný na skládky splnil parametr biologické stability.

16) Jakým způsobem lze z hlediska legislativy umožnit a podpořit budoucí nasazení technologií chemické recyklace pro některé složky komunálního odpadu v rámci EU i v ČR?
Chemická recyklace je potenciálně perspektivní pro některé druhy plastových odpadů. Již stávající zákon o odpadech nijak legislativně neomezuje fungování chemické recyklace. Návrh nového zákona s takovými činnostmi výslovně počítá v katalogu zařízení. Asi nejdůležitější omezení nastaveně v novém odpadovém zákoně, které nutně povede k rozvoji dalších recyklačních technologií, je omezení možnosti energeticky využívat, spalovat nebo ukládat na skládku vytříděné složky komunálního odpadu, které je možné recyklovat nebo jinak využít. Vedle toho je samozřejmě důležitým faktorem navyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku a následné omezení skládkování v roce 2030.

Richard Brabec

celá interpelace ke stažení zde

PRÁCE: Rozhovor pro Pirátské listy – Sněmovní dva roky

Jaromír se mnou udělal rozhovor a  ten vám dávám k přečtení i zde.

Na podzim to budou dva roky, co se do poslanecké sněmovny společně s dalšími Piráty dostal také zástupce Zlínského kraje František Elfmark. V rozhovoru vám přinášíme jeho hodnocení z první poloviny mandátu a vyhlídky na další dva roky.

Pirátští poslanci si po vstupu do sněmovny rozdělili úkoly a oblasti. Kterým se věnuješ a co je tvým hlavním posláním?

Chtěl jsem od začátku pokračovat v resortech, které jsem měl na starost i jako radní města Uherské Hradiště, odkud pocházím. Nejvíce mě oslovila problematika životního prostředí. Na půdě Výboru pro životní prostředí (VŽP) se řeší velmi různorodá a pro nás všechny velmi důležitá agenda. Já se zabývám především odpadovou legislativou a implementací evropských směrnic. Od začátku jsem také zpravodajem rozpočtové kapitoly 315, která se zabývá financováním. Jsem předsedou Podvýboru pro financování péče o životní prostředí a také členem Podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a pro vodní hospodářství. Zajímavou agendu také řešíme v radě Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Spadají tam například známé dotační tituly Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace či Dešťovka.

A mimo oblast životního prostředí?

Jsem i členem Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (SKPKPS). Řešíme především provoz celé sněmovny (ceny jídel v restauracích, pronájmy sněmovních budov, IT systémy, veřejné zakázky, jednací sál…), ale také například jednorázové plasty a odpady. V komisi se zabýváme celým chodem sněmovny a správy všech sněmovních budov. Dále jsem místopředsedou Petičního výboru (PV). Zde se řeší složitá agenda obdržených petic, jejich vyřízení a i případná veřejná slyšení k dané problematice. Je zajímavé vidět, co a kolik toho lidi trápí. Jde to od témat mezilidských vztahů přes ochranu životního prostředí až po problematiku veřejného charakteru (kuřácký zákon, manželství pro všechny, Istanbulská úmluva atd.).

Jaké jsou dosavadní úspěchy v těchto oblastech?

V SKPKPS se mi podařilo ve spolupráci s panem kancléřem nastavit efektivnější třídění odpadů a nakládání s ním. Podařilo se mi i odbourat jednorázové plasty ve sněmovních restauracích. Ve sněmovně bychom měli jít příkladem. Kancléř nechal zpracovat na můj apel i ekologický audit. V rámci odpadové legislativy pořádám ve sněmovně odborné semináře. Stejně tak i třeba kulatý stůl na ochranu velkých šelem (vlků). V rámci Pirátského klubu pracuji na tzv. EMAS, což je systém ekologického řízení celého klubu, který potom dál budu chtít implementovat na pirátskou základnu po celé ČR.

Jakých cílů bys ty osobně rád ve sněmovně dosáhl?

Řeší se tam toho opravdu mnoho. Chtěl bych především zefektivnit odpadovou agendu tak, aby se celá situace u nás výrazně zlepšila a mohli bychom být příkladem i pro jiné země EU. Důležitá je i ochrana krajiny, boj proti suchu, kvalita ovzduší, světelný smog ve městech atd. Dále bych chtěl, aby se efektivně nakladalo s peticemi. Proto pracujeme na novele petičního zákona. Mám na starost i agendu stavebního práva. Tady je velmi mnoho práce a doufám, že se nám podaří i tuto oblast posunout do 21. století.

Jak běžně reaguje politická konkurence na pirátské návrhy? Nejen na plénu, ale třeba i ve výborech?

Náš poslanecký klub je velmi aktivní a to nejen na plénu, ve výborech, ale také v pořádání kulatých stolů, seminářů. Díky našim aktivitám ve výborech a při pořádání akcí nás politická konkurence začala brát vážně. Je ovšem pravda, že z velké části naše návrhy většinou neprochází. Sněmovní práce je o debatách, jednáních a často o dlouho řešeném politickém kompromisu. Věřím, že postupně se situace jistě zlepší. Nyní se musíme i dívat na to, že naše návrhy nejsou přijaty, jsou vykostěny a pak je zákon a jeho úprava předložena třeba vládní stranou. Jsem rád, že jsem před sněmovnou měl již tříleté aktivní politické zkušenosti, které mi dost pomohly.

Co všechno ta práce obnáší?

Pro nás Moraváky je sněmovna 300 km daleko. Dost času tedy zabere cestování. Já osobně jsem již najezdil vlakem přes 17 tisíc km. Je to kolotoč diskuzí, zasedání jednotlivých resortních týmů, pracovních skupin a taky časté zasedání poslaneckého klubu, kde rozebíráme a plánujeme další průběh pléna. Každý poslanec má svůj expertní tým, se kterým v dané oblasti spolupracuje. Práci jsme si efektivně rozdělili podle resortů, nikdo nemůže stíhat všechno. Součásti práce je i pořádání seminářů, kulatých stolů a návštěva odborných debat. Ve sněmovně se jich pořádá několik desítek ročně. Chci, aby se kromě expertů a zájmových skupin o problematice dozvěděla i široká veřejnost. Proto je i celý pracovní proces dost časově náročný.

Jak v kraji funguje komunikace s obyvateli a ostatními Piráty?

Každé pondělí řeším svoji krajskou agendu ve své poslanecké kanceláři v Uherském Hradišti. Může se za mnou kdokoliv zastavit a řešit svůj problém, dát mi námět, vznést dotaz apod. Jsem rád, že se tato možnost využívá a lidé nás navštěvují. Kromě možnosti navštívit kancelář osobně mají občané možnost se přihlásit do newsletteru na mém blogu, kde o všem pravidelně informuji. Stejně tak tam mají možnost vyplnit online dotazník a poukázat na problém či dát podnět. Velká část komunikace se odehrává i na sociálních sítích a po e-mailu.

A co osobní setkávání mimo kancelář?

Stejně jako ostatní pirátští poslanci od začátku mandátu pořádám veřejnou debatu u piva, u nás nazvanou “Na dvě orosená”. Jedná se o dvouhodinou veřejnou diskusi s občany a členy Pirátů po celém Zlínském kraji. Jen právě kvůli cestování a náročné agendě se tomu nemůžu věnovat tak moc, jak bych si představoval. Nově chci zavést setkávání s občany nad jednou konkrétní událostí, projektem, problémem daného místa a ten se snažit rozebrat, představit a najít vhodně řešení. Komunikace s občany z kraje je pro mě nesmírně důležitá a několikrát jsem na to i na poslaneckém klubu apeloval.

Jaké největší výzvy vidíš pro Piráty ve Zlínském kraji? Troufneš si odhadnout, jak na tom budou třeba za rok?

V našem kraji je spousta pracovitých a šikovných lidí, kteří se s Piráty dali na dlouhou a složitou cestu. Věřím, že postupně i zde vybudujeme velmi silnou členskou základnu. Doufám, že i díky mé aktivitě a odhodlání věci měnit se to podaří. Je potřeba mít propojení na všech strukturálních úrovních. Příští rok jsou další volby a já věřím, že v nich, a to už ať krajských nebo senátních, výrazně uspějeme. Mé poslání bude dělat podporu vzešlých podnětů a úkolů a přenášet je do sněmovny. Proto se těším i na spolupráci s krajem, kde zatím nemáme pirátské zastoupení.

Čemu se stíháš věnovat ve volném čase mimo práci ve sněmovně?

Toho volného času poslední dobou moc není, protože když nepracuji, tak chci být doma a věnovat se rodině, dětem. Daří se mi to ale propojit a proto jezdíme na chalupu, kde se alespoň vyblbnu fyzickou a kreativní činností. Mnoho let se věnuji hudbě, kreslení a fotografování. Když se zadaří, stíhám i to. Snažím se rodinu propojit i s moji prací, takže třeba na kulturní akce, kam mě zvou jako poslance, jezdíme pokud možno všichni.

 

Autor článku

Krajská mediální spojka, psavec
jaromir.horky@pirati.cz