Dnes jsem interpeloval předsedu vlády Babiše a ministra ŽP Brabce kvůli kompenzaci zoologickým zahradám

Vzhledem k uzavření zoologických zahrad pro veřejnost, trvající s přestávkami již rok (nejnověji na základě Usnesení vlády č. 1332 ze dne 14. prosince 2020, od pátku 18. prosince až do odvolání), přišly zoologické zahrady o značnou část svých příjmů. Nyní se situace stává kritickou.

Zahradám, zejména těm nejúspěšnějším, které nepobírají velké příspěvky od zřizovatelů, docházejí prostředky a hrozí nutnost převozu zvířat do jiných zoo nebo v krajním případě dokonce utrácení zvířat. To je nepřípustné a stát by se měl zasadit o to, aby k tak radikálním krokům nemuselo dojít a zoologické zahrady mohly pokračovat ve své činnosti.

Proto jsem požádal pana premiéra i pana ministra, aby mi zodpověděli následující otázky:

  • Plánujete řešit tento problém, abychom nepřišli o zvířata v zahradách jejich přesunem nebo dokonce jejich utrácením?
  • Mohou zoologické zahrady počítat s pomocí od státu? Pokud ano, v jaké výši a za jakých podmínek? Pokud ne, jak mají podle Vás situaci řešit?

 

Otrava řeky Bečvy se nesmí opakovat: Chceme lepší šetření ekologických havárii a zapojíme se do příprav potřebné legislativy

Praha, 17. března 2021 – Výbor pro životní prostředí dnes již poněkolikáté projednával kauzu otravy řeky Bečvy, její zdlouhavé prošetřování a hlavně kroky, jak podobným haváriím předcházet. Chystanou legislativu považuji za důležitý krok. Proto jsem rád, že se Pirátům podařilo vyjednat s ministerstvem i uspořádání kulatého stolu, kde se sejdeme se zástupci pracovní skupiny, která legislativu připravuje. Na dnešním jednání z úst pana ministra Brabce k zářijové otravě Bečvy zaznělo to samé, jako již několikrát. Vzhledem k probíhajícím šetření policie nemá ministr žádné nové informace, které by nám mohl sdělit. Musíme počkat až bude konečně hotový znalecký posudek, avšak znalec jeho vypracování již dvakrát odložil. Tento znalec navíc nepochopitelně porušil mlčenlivost svým vystoupením v médiích a já pochybuji o jeho důvěryhodnosti.

Kromě chystané legislativy se dnes řešily také nejasnosti ohledně vyplácení financí rybářům za odstraňování následků havárie (zejména za kafilerii). Zástupci krajů neví, za jakých podmínek mohou vyplatit finance ze speciálního účtu. Rybáři tak na finance stále čekají. To musí být co nejrychleji vyřešeno.  Je nezbytné vypracovat takový materiál, který bude upravovat postup orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů při ekologických haváriích koordinovaně. Bez ohledu na to, v jakém režimu a pod jaké ministerstvo spadají.

Kulatý stůl je plánován pod Výborem ŽP PSP ČR (podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí) na téma příprava nové legislativy směřující k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí a to na úterý 30.3. 2021 od 10:00 on-line formou.

Kulatý stůl se bude konat pod záštitou Podvýboru pro technickou legislativu, poslankyně Evy Fialové, jakožto předsedkyně podvýboru a poslance Františka Elfmarka zpravodaje.

Hrozí nám věčné léto?

Probíhající klimatické změny si můžeme všimnout již dnes.

Extrémní jevy počasí, postupné zvyšování teplotních průměrů a nárůst period sucha jsou některými z jejích projevů.

Zdroj: shutterstock

Loňský rok se dělí s rokem 2016 o místo nejteplejšího roku v historii měření a posledních sedm let obsahuje sedm nejvyšších teplotních průměrů.*

V rámci České Republiky byl rok 2019 podle nově zveřejněné Zprávy o životním prostředí České republiky druhý nejteplejší v historii měření a přesto, že roční úhrn srážek nebyl nižší než v předchozích letech, kvůli vysokým teplotám byla velká část území postižena také suchem.**

Nejen hodnota průměrné nebo nejvyšší teploty je však to, co nás může zajímat. Nová studie čínských vědců se zaměřila na to, jak bude v budoucnu vypadat délka ročních období. Za předpokladu, že nebudou učiněna dostatečná mitigační klimatická opatření (tzv. scénář business as usual), budou v roce 2100 léta na severní polokouli trvat v průměru téměř 6 měsíců. Vědci vycházejí z dosavadního vývoje, kdy až do poloviny 20. století roční období přicházela víceméně pravidelně a jejich délka byla poměrně stálá. Mezi lety 1950 a 2011 se však průměrná délka léta zvýšila ze 78 na 95 dní, zima se zkrátila ze 76 na 73 dní, jaro ze 124 na 115 dní a podzim z 87 na 82 dní. Změnila se tím pádem i data začátků období – jaro a léto začínají dřív, zatímco podzim a zima naopak později. Nejvýraznější jsou tyto změny ve Středomoří a v Tibetu.

Bude-li tento trend do budoucna pokračovat, budou se prohlubovat i problémy s tím spojené, ať už jde o negativní vlivy na zemědělství nebo třeba to, že moskiti a další přenašeči nemocí nyní považovaných za tropické, se budou posouvat dále na sever. Dlouhá horká léta samozřejmě znamenají také více letních požárů, krátké zimy naopak s sebou přináší nestabilní počasí s výskytem jevů jako jsou sněhové bouře.

Nyní je tedy opravdu důležité zaměřit se na mitigační opatření a samozřejmě také na adaptaci na změny, kterým už při nejlepší vůli nezabráníme. Proto podporuji snahy o co nejdřívější přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. S tím je spojen nejen konec spalování uhlí, ale i oběhový způsob hospodářství nebo změny v zemědělském hospodaření a výrobě.


* Průměrná teplota zemského povrchu podle analýz NASA, více zde: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210115103020.htm

** Zprávu o životním prostředí 2019 můžete vidět na webu MŽP zde: https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zprava_o_ZP_CR_2019.pdf Zpráva za rok 2020 ještě není k dispozici. 

Dnes jsem požádal pana ministra Blatného o rozšíření výjimky k důvodu opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště pro zahrádkáře a chalupáře

Vážená pane ministře Blatný,

žádám Vás o rozšíření výjimek podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 v podobě přidání důvodu k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště pro zahrádkáře a chalupáře. Blíží se totiž konec období, ve kterém je možné provádět kácení stromů (je vhodné ho provádět pouze v době vegetačního klidu – od 1.10. do 31. 3.) a mnoho zahrádkářů kácení v případě potřeby, stejně jako prořez, provádí právě v předjaří. Jaro je též obdobím dalších příprav na hlavní zahrádkářskou sezonu, které se již nedají dohnat později.

Svoji žádost opírám i o skutkový stav článku 11 Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.), tedy o základní lidské právo vlastnit majetek. Vlastník má právo svůj majetek držet, užívat, požívat a disponovat s ním, je oprávněn vzdát se své věci, opustit ji, spotřebovat ji nebo ji zničit.

Z ústavní ochrany vlastnického práva v prvé řadě vyplývá zákaz vylučovat či jinak diskriminovat kteréhokoli jednotlivce v jeho právu na vlastnictví a povinnost státu do tohoto práva mimo rámec stanovený Listinou nezasahovat. Omezit výkon vlastnického práva lze připustit pouze zákonem z důvodu ochrany práv druhých a ochrany veřejného zájmu, kterým je zejména ochrana lidského zdraví, přírody a životního prostředí. S ohledem na povinnost šetřit podstatu a smysl vlastnického práva (čl. 4 odst. 4 Listiny) však nesmí být vlastnické právo takto omezeno ve větší než přiměřené míře a pouze tehdy, když je to nezbytné. Je vždy třeba posuzovat, zda omezení užívání majetku (vlastnického práva) sleduje legitimní cíl, za současného zachování vztahu přiměřenosti mezi omezením pro vlastníka a výhodou pro ostatní.

Domnívám se, že se již nyní dostáváme do rozporu s přiměřeností omezení výkonu vlastnického práva k majetku. V případě, že nebude výše popsaná výjimka udělena, je vysoká pravděpodobnost, že bude docházet ke vzniku škod na majetku vlastníků (na úrodě), tak i dalším osobám v bezprostředním okolí. Vlastník totiž odpovídá za škody způsobené svým majetkem.

Přihlédněte prosím k těmto skutečnostem.

Na základě výše uvedeného Vás, pane ministře Blatny, žádám, aby tato výjimka byla udělena.

poslanec PSP ČR František Elfmark v. r.

 

O vyšetřovací komisi k havárii na Bečvě se vůbec nehlasovalo, poslanci ANO účelově požádali o přestávku

Sněmovna dnes projednávala zřízení vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě. Piráti byli pro vznik komise, iniciované opozičními stranami, neboť věříme, že může pomoci k transparentnímu řešení celé kauzy. K hlasování však nedošlo. Poslanci ANO si totiž účelově vzali přestávku a jednání tak zdrželi.

Těsně po zjištění havárie, v září loňského roku, jsem opravdu neočekával, že o 6 měsíců později toho nebudeme vědět o moc více, než tehdy. Bohužel, je tomu tak, za deset dní nás čeká výročí půl roku od havárie a zásadní informace stále neznáme.

Nad kauzou se vznáší mnoho otazníků. Své pochybnosti o tom, zda všechny zapojené orgány postupovaly tak jak měly, jsem koneckonců jsem vyjádřil již mnohokrát. Na Výboru pro životní prostředí jsem vysvětlil, proč si myslím, že obzvláště Česká inspekce životního prostředí pochybila a navrhl jsem usnesení, požadující odvolání ředitele inspekce

Považuji za nutné učinit legislativní opatření, která se soustředí na prevenci a jasný přístup k haváriím. Stále nám chybí metodika, jasný postup popisující kompetence, jak a kdy mají které zúčastněné orgány v případě havárie jednat.  

Proto kolegyně, předsedkyně výboru Dana Balcarová, na jednání výboru příští týden (17.3.) zařadila na 11 hodin bod Informace ministra Brabce k přípravě nové legislativy směřující k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí a informace o postupu v šetření kauzy Bečva, na který pozvala ministra Brabce. Velice doufám, že dostaneme od pana ministra dobré zprávy a že nová legislativa  je v procesu tvorby.

Dnes jsem na plénu také připomněl, že otrava řeky a s ní spojený úhyn tisíců ryb a dalších živočichů není jen politickou kauzou, ale pochopitelně stále vzbuzuje emoce u velké části veřejnosti. Vzniklo mnoho iniciativ, petic, akcí na podporu obnovy řeky apod., a občané stejně jako my chtějí po ministerstvu životního prostředí kroky, zajišťující, aby se něco takového v budoucnu pokud možno neopakovalo.

Všem, kdo se zajímají, bych chtěl poděkovat a ujistit je, že Piráti požadují legislativní opatření, která se soustředí právě na zajištění prevence a jasný přístup k haváriím.

O zřízení vyšetřovací komise dnes kvůli zdržení ze strany hnutí ANO, které si vzalo přestávku až do začátku dalšího naplánovaného bodu, nebylo hlasováno. Prohlubuje to ve mně pocit, že vláda si nepřeje, aby kauza byla někdy vyřešena nebo se obává, že by komise mohla odhalit pochybení v činnosti zapojených orgánů. 

 

Příklady aktivit a iniciativ ohledně otravy Bečvy: 

* Náš web zazivoubecvu.cz

* Petice Arnika – Výzvu Řeky bez jedů podepsalo na těchto stránkách 6737 podpisů

* PETICE ZA OBJASNĚNÍ POSTUPU ÚŘADŮ: CO SE SKUTEČNĚ STALO NA BEČVĚ ANEB 8 OTÁZEK, NA KTERÉ SI VEŘEJNOST ZASLOUŽÍ ZNÁT ODPOVĚĎ18 328 podpisů

* Petice za Spravedlnost pro Bečvu

* Petice za  Důsledné vyšetření otravy Bečvy! 3203 podpisů

* Facebooková Skupina Otrávená Bečva nám není lhostejná! 3000 členů

* Facebooková Skupina Bečva bez jedů 822 členů

* Uměním za obnovu řeky Bečvy aneb Bečva teče skrze naše srdce (součástí streamované koncerty) – benefiční aukce uměleckých děl výtvarníků, vybralo se 197 018 Kč na obnovu života v řece 

* Projekt ReBečvuj můžete přispět na investigativní činnost novinářů deníku Referendum zakoupením čelenek a nákrčníků. 

* Čtyři protestní akce za Bečvu ve Valašském Meziříčí (pochody, happeningy, koupel a plánuje se vzkaz pro Bečvu zapálením svíce k půlročnímu “výročí” 20. března)

* Světlo pro Bečvu 

Světlo pro Bečvu v Jaroměři

Světlo PRO BEČVU v Hradci Králové

Světlo PRO BEČVU v Praze, Vypouštění svíček na Vltavu 

* Transparentní účet na obnovu Bečvy – POMOZTE NÁM OŽIVIT ŘEKU BEČVU

Piráti pomohli neoprávněně sterilizovaným obětem k finančnímu zadostiučinění

Dnes na 87. schůzi Poslanecké sněmovny byl projednán v prvním čtení sněmovní tisk 603, tedy poslanecký návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám.

Jsem velice rád, že díky snaze Pirátů došlo k jeho projednání. Právě kvůli apelu Pirátů došlo k jeho pevnému zařazení na pořad výše zmíněné schůze. Doufám, že opozice bude spolupracovat i v dalším průběhu legislativního procesu, aby mohl stát tímto zákonem jednorázově odškodnit oběti sterilizace, kterých je bezmála 400. Jednalo by se o příspěvek ve výši 300 000 Kč.

Tento návrh zákona se zaměřuje na osoby, na kterých byla provedena sterilizace ve smyslu zdravotnického zákroku podle tehdy účinného zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v souladu s provádějícími směrnicemi Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o specifickou problematiku sterilizačních zákroků, které byly prováděny na osobách, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas. Jde o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, a také osoby, které trpěly duševní nemocí, kterým byla provedena sterilizace právě z tohoto důvodů. 

Zákon je směřován obětem v období komunismu s přesahem do roku 1991, kdy i v dalších letech je pravděpodobné, že orgány státní sociální péče aktivně ovlivňovaly reprodukční chování žen skrze formální a neformální nátlak a motivaci k podstoupení sterilizace. 

Provedení sterilizací v rozporu s právem je bezpochyby zásahem do fyzické a psychické integrity člověka, která je v soukromém právu chráněna jako součást všeobecných osobnostních práv. 

My, Piráti, toto jednání v dobách minulých odsuzujeme, a souhlasíme, že obětem náleží satisfakce za porušení jejich osobních práv. Tento zákon jsme proto podpořili a v 1. čtení jsme hlasovali pro postup návrhu zákona do 2. čtení.