Práce radního, díl 1.

Velmi často se setkávám s tím, že občané, kteří mě oslovují v různých záležitostech, přesně neví, jakou funkci má uvolněný radní a jaké jsou jeho pravomoci. Cílem těchto článků tedy bude sdílení informací o mé práci, zkušeností získaných na úřadě, pracovních cílů, řešení aktuálních témat na radnici atd.

Dnes začnu jen krátce s pojem “uvolněný radní”. Naše malebné město má celkem 9 zástupců v radě města. Z toho jsou 3 (starosta, místostarosta, radní) uvolnění pro svoji funkci tzn. že byli “propůjčeni ze svých stálých zaměstnání pro výkon funkce na MěÚ” a zbylých 6 zástupců v radě  jsou neuvolnění členové rady města, včetně jednoho místostarosty, tzn. že svou funkci vykonávají při zaměstnání.

Nabízí se tedy otázka, jaký je mezi místostarostou a uvolněným radním rozdíl. Rozdíl je velmi malý a spočívá v podstatě ve dvou věcech: uvolněný radní má tabulkově menší plat a nemůže zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a dalších úkonech. Mimo zastupování starosty je náplň práce místostarosty a uvolněného radního v podstatě totožná.

Všichni radní mají možnost nosit slavnostní řetěz s erbem města. Což neznamená nic jiného, než že mohou i oddávat na radnici, slavnostně přijímat nově narozené občánky atd. Z toho vyplývá, že i já mohu z titulu své funkce oddávat páry, které si zvolily svatbu na radnici.

Další důležitou věcí je, že mnoho organizací žádá u svých akcí záštitu a to buď přímo město a nebo starostu města. Ovšem to není jediná možnost, stejně tak mohou požádat o záštitu místostarostu a nebo i mě jako radního. Je na každém zvážit, jaké možnosti chce využít.

10. května 2015 to bude již půl roku od mého nástupu na MěÚ a myslím, že toto byl minimální čas nutný pro seznámení se s fungováním a s chodem úřadu. Převzetí agend, nastavení si systému předávání informací mezi mojí osobou a vedoucími resortů, nastudování všech jednacích řádů, školení o zákonu o obcích, atd.  To všechno je nutné pro další konstruktivní jednání a prosazování svých vizí a cílů dál k jejich projednání a postupné případné realizaci.

V dalších dílech vás seznámím s mými plány pro rok 2015. Jen nastíním, že budu usilovat především o podporu transparentnosti na MěÚ, úpravu www stránek města, změny v resortu životního prostředí (koncepce dětských hřišť, odpady, zeleň). Seznámím vás z vizí místní komise Míkovice, které jsem místopředsedou atd.

Všem z vás, kdo jste dočetli až sem, děkuji a přeji hezký slunečný den.

Schůzka s ŘSD Zlínského kraje

Jsem velmi rád, že se konečně podařilo na 21. května vyvolat osobní schůzku se zástupci Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje ohledně převodu silnice  1. třídy I/50 H na silnici 3. třídy.  Z dob minulých tato silnice, která vede přes místní části Sady, Vésky, Míkovice, zůstala silnicí I. třídy, i když její význam je po vybudování obchvatu Uherského Hradiště jiný. Převod silnice na vozovku nižší třídy je z hlediska jejích úprav klíčový. Momentálně má město svázané ruce v jakýchkoliv úpravách této silnice, ať už se jedná např. o omezení rychlosti nebo nápisy na silnici “POZOR DĚTI”v blízkosti mateřské školy v Míkovicích, která slouží převážně dětem z Míkovic a Vések, stavbu chybějících chodníků k novým domům v ul. Hlavní v Míkovicích, doplnění chybějících přechodů pro chodce atd. To vše bude předmětem jednání.

 

Podpora dvou sociálních služeb fungujících v Uh. Hradišti na Zlínském kraji! Povedlo se!

Zítra mě čeká ve Zlíně jednání Týmu pro dohodu sociálních služeb Zlínského kraje, kde jedeme obhájit mimo jiné dvě sociální služby fungující v Uh. Hradišti, které nedostaly patřičné bodové ohodnocení k tomu, aby mohly být financovány krajem. Jedná se o Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž – pobočka Uh. Hradiště a Sociální služby – Sociálně terapeutická dílna, která provozuje na Jezuitské koleji CAFE 21. Držte palce!

Ke kapli sv. Rocha a jejímu okolí by se mělo přistupovat mnohem citlivěji

Rochus, kaple sv. Rocha apod. – časté a citlivé téma občanů města: staví se tam nová čtvrť?, proč je tam cesta pro automobily? Pochyby je možné vycítit z dotazů občanů. Věřte, že nic tak strašného se tam dít nebude. Alespoň v tomto volebním období budu chtít a vynasnažím se o to, aby se dokončila třetí etapa (ta je financována z dotace Parku Rochus o.p.s.), která byla schválena předchozím vedením města, a tím to končí. Věřím, že jak budou práce hotovy a zazelení se těch cca 300 nově vysazených stromů a travnaté plochy, bude to vše vypadat mnohem lépe.

Včera 15. 4. 2015 jsem se byl osobně podívat na kontrolním dnu viz, fotografie níže.
Co jsem viděl, bylo klasické staveniště plné bagrů a jiné techniky. Když se buduje v takovém rozsahu, je bohužel třeba počítat i s mnoha nepříjemnými doprovodnými faktory, jako je prašnost, hluk apod. Je však třeba si uvědomit, že po skončení stavebních prací veškerá technika zmizí, vše bude uklizeno a tudíž i výsledný dojem bude úplně jiný – podobně jako kvalitu a vzhled budoucího rodinného domu nelze hodnotit podle toho, jak je “uklizeno” na stavbě.

Velký rozruch mezi občany vyvolalo schodiště, které bylo zbudováné přímo ke kapli. Schodiště vzniklo z iniciativy pana projektanta. Dle mého názoru je toto schodiště výrazem neúcty a necitlivosti vůči kapli a považuji to za nepřípustné. Budu se snažit prosadit buďto změnu schodiště za využití vhodnějšího materiálu než beton, který je použit, v nejlepším případě schodiště odstranit úplně. Mně osobně se pohled na kapli i s nově vybudovaným schodištěm příčí a nemohu se s ním ztotožnit.

2015-04-15 13.12.13

2015-04-15 13.16.02

2015-04-15 13.33.01

 

2015-04-15 13.50.23

2015-04-15 13.50.11-2

Veřejné fórum o rozvoji města

V pořadí již šesté Veřejné fórum o rozvoji města se bude konat v pondělí 27. 4 .2015 od 17:00 – 19:00 hod. ve Velkém sále Reduty v Uherském Hradišti.

Veřejné fórum je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele a pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak se město rozvíjí, a sdělit nám své podněty pro jeho další rozvoj s cílem zlepšit kvalitu života občanů v našem městě. K diskusi o tom, co se uskutečnilo, realizuje nebo připravuje, budou připraveny tematické stoly z oblastí:

  1. Rozvoj města a hospodaření
  2. Životní prostředí a zdraví
  3. Vzdělávání, sport, kultura a cestovní ruch (volnočas. aktivity)
  4. Doprava
  5. Sociální služby
  6. Prevence a bezpečnost
  7. Stůl mládeže
  8. Otevřený úřad

Občané se dozvědí, v jaké fázi řešení jsou náměty z loňského veřejného fóra a budou moci pojmenovat další náměty, které se stanou podnětem k hledání optimálního řešení v tomto roce. U jednotlivých tematicky vyčleněných stolů budou mít příležitost diskutovat s odborníky i vedením města o aktualitách či novinkách. Na závěr dojde ke společnému pojmenování nových „10 problémů města“, o kterých bude hlasovat veřejnost.

Fórum bude moderovat Ing. Dana Diváková, ředitelka institutu komunitního rozvoje. Program bude zahájen krátkým tanečním vystoupením ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Šikula. Součástí programu bude i slosování tomboly a drobné občerstvení.

plakat VF2015

Město Uh. Hradiště společně s Městským informačním centrem UH podpoří akci – “Ukliďme Česko”

Rozhodl jsem se za město Uherské Hradiště (odbor ŽP) společně s Městským informačním centrem UH (panem Josefem Pavelou) podpořit celorepublikovou akci s názvem  “Ukliďme Česko”. Kdo budete mít v tento den čas a chuť, připojte se k nám. Budeme rádi. Více info se brzy dozvíte na MIC.

Vybrané lokality pro úklid jsou:

– okolí studánky na ul. 28. října (pramen Staré Olšavy)

Datum: 18. 4. 2015 (sobota)
Čas: cca 8:00 – 13:00

Více info o akci:
http://www.uklidmecesko.cz/event/10870
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uherske-hradiste.cz/akce/105225/
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/uherske-hradiste/4431-30534-obyvatelum-uherskeho-hradiste-nejsou-cerne-skladky-lhostejne-pripoji-se-k-akci-uklidme-cesko.html