Ocenění Zlínského kraje – “Keramická popelnice 2014”

Dne 22. 10. 2015 jsem společně s Radkem Chybíkem (OŽP) navštívil Vsetín a to akci pojmenovanou – Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku krajské soutěže „O keramickou popelnici“ ve Zlínském kraji za rok 2014.  Město Uh. Hradiště získalo 4. místo z celkem 36 (30měst + 6městysů) obcí v třídění odpadů. Naše vize je taková, že za rok 2015 bude již město stát na stupni vítězů.

TZ převzatá z http://www.kr-zlinsky.cz/komunalni-odpad-nejlepe-tridi-v-luhacovicich-rymicich-a-kunkovicich-aktuality-12627.html

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku krajské soutěže „O keramickou popelnici“ se dnes uskutečnilo ve Vsetíně. V této soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru jeho využitelných složek, tedy papíru, plastu, skla a kovů. Předávání ocenění se zúčastnili také náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za životní prostředí Ivan Mařák a předsedkyně výboru krajského zastupitelstva Milena Kovaříková.

Loňské prvenství v kategorii měst obhájily Luhačovice, následované Starým Městem a Brumovem-Bylnicí. I v kategorii obcí nad 500 obyvatel letos patří první příčka obci Rymice, stejně jako druhá příčka obci Šumice, třetí místo nově obsadila Hošťálková. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Kunkovice, následují Haluzice a Skaštice. V rámci speciální kategorie „Skokan roku“ letos uspělo město Brumov-Bylnice, kde došlo v porovnání s loňským rokem k největšímu zlepšení.

Hlavním kritériem při hodnocení bylo právě množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil také součet pořadí v jednotlivých sledovaných komoditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla i nápojového kartonu, měla šanci na umístění na předních příčkách.

„Chtěl bych poděkovat nejen dnešním oceněným, ale také ostatním obcím a jejich občanům, kteří odpovědně přistupují k nakládání s odpady a věnují se jejich třídění. Výsledkem je to, že v roce 2014 dosáhl Zlínský kraj největšího meziročního nárůstu v množství vytříděného odpadu mezi všemi kraji České republiky,“ uvedl Ivan Mařák.

V uplynulém roce připadlo na jednoho obyvatele Zlínského kraje v průměru 18,5 kg vytříděného papíru, více než 9 kg plastu, 10 kg skla a 0,25 kg nápojových kartonů.

Součástí dnešního ceremoniálu bylo také ocenění šesti obcí za zpětný odběr elektrozařízení a drobného elektroodpadu. Za jeho největší odebraný objem v přepočtu na jednoho obyvatele ocenění získaly Lačnov, Rusava, Staré Město, Valašské Klobouky, Vlachova Lhota a Žalkovice.

Soutěž „O keramickou popelnici“ je součástí kampaně „Třídění je styl“, kterou společně realizují Zlínský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Další partnery projektu jsou společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN.

20151022_115525

Revitalizace slepého ramene “Stárka” – Míkovice

Blízko mého bydliště v Míkovicích je možné navštívit slepé rameno řeky Olšavy nazývané “Stárka”. Již delší dobu pozoruji, jak v něm ubývá vody a rameno je stále menší a menší. Náletové dřeviny navíc zapříčinily, že rameno se pomalu  stává nepřístupným. V posledních měsících a týdnech se intenzivně zabývám myšlenkou, jaká by měla být budoucnost ramena, jak jej vyčistit, obnovit apod.

Dříve se tu nacházela spousta ryb (hlavně karasů), kolem Stárky se dalo chodit, relaxovat a užívat si pobyt v přírodě.  Proto mě velmi potěšilo zjištění, že na rok 2016 byla vypsána dotační výzva na obnovu vodních ploch a majitel ramene (Moravský rybářský svaz – Kunovice) ji hodlá využít pod názvem projektu “Revitalizace slepého ramene u Míkovic”. S velkým zájmem jsem zástupce MRS kontaktoval a nabídl jim spolupráci. Doufám, že se nám společnými silami podaří projekt úspěšně realizovat a prostředí slepeného ramene se opět stane vyhledávanou lokalitou nejen pro místní, ale i celé město Uh. Hradiště a Kunovice. Zase bude možné chytat ušlechtilé ryby, procházet se přírodou, pozorovat místní faunu a naopak zmizí nepořádek a plevel, který oblast znehodnotil. Cílem projektu je hlavně revitalizace celého okolí slepého ramene, dále odstranění náletových dřevin a také odbahnění samotného slepého ramene. Předpokládané zahájeni výstavby je plánováno na 2016 – 2017. Náklady projektu jsou odhadovány na 5 mil. Kč.

Informace o blízkém okolí řeky Olšavy a chráněném území.

Neregulovaná Olšava
Řeka Olšava je levostranný přítok řeky Moravy o délce toku 44,9 km. Plocha povodí měří 520,5 km². Pramení v Bílých Karpatech, na západním úbočí vrchu Na Koncích (652 m), v nadmořské výšce 622,2 m u obce Pitín. Po celé své délce toku teče převážně západním směrem. Ústí do řeky Moravy u obce Kostelany, jihozápadně od Uherského Hradiště, v nadmořské výšce 177 m. Průměrný průtok v Uherském Brodě na 22,10 říčním kilometru činí 2,14 m³/s. Stoletá voda zde dosahuje 270 m³/s. Většina toku řeky Olšavy byla regulována. Zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy, který se nachází mezi obcemi Podolí a Míkovice, byl v roce 1999 vyhlášen přírodní památkou.

Na březích roste vrba bílá, topol černý, trnovník akát, bez černý a popínavá dřevitá liána plamének plotní. Podmínky ke hnízdění tu nachází ledňáček říční, strakapoud malý, slavík obecný, moudivláček lužní, rákosník zpěvný, rehek zahradní, žluna zelená či hajní. V řece lze spatřit mimo ryby, plazy, obojživelníky a další živočichy také bobry.

Základní údaje:
Poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy. Nachází se mezi obcemi Podolí a Míkovice v nadmořské výšce 190 m.

Katastrální území: Míkovice nad Olšavou, Podolí nad Olšavou a Popovice u Uherského Hradiště. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 6/1999 ze dne 1. 9. 1999.
Evidenční kód ÚSOP: 2055. Kategorie IUCN: řízená rezervace.¨Celková výměra: 3,4361 ha.

Předmět ochrany: Poslední zbytek přirozeného neregulovaného úseku řeky Olšavy, zoologicky velmi významná lokalita.
Geologie, půdní poměry: Údolní niva spočívá na paleogenních sedimentech račanské jednotky magurského flyše, reprezentovaných vsetínskými vrstvami zlínského souvrství. Na sedimentech paleogénu spočívá ve strmé, místy až 12 m vysoké stěně levého okraje údolní nivy návěj spraší a sprašových hlín s fosilními půdami a půdními sedimenty. Původně byla Olšava divočící řekou na fluviálních písčitých štěrcích poslední doby ledové (Wurm).

Dnešní reliéf řeky se utvářel v naplaveninách hlín v souvislosti s erozí člověkem postupně obdělávaných ploch během posledních cca 6 000 let. Shodou okolností nebyla Olšava v tomto úseku nikdy regulována a dnes je kromě ukázky původních řek naší krajiny též ukázkou geologického a geomorfologického vývoje čtvrtohorní krajiny.

Květena: Břehové porosty jsou tvořeny vrbou bílou (Salix alba), kultivary topolu černého (Populus nigra cv.), trnovníkem akátem (Robinia pseudoacacia), bezem černým (Sambucus nigra) a popínavou dřevitou liánou plaménkem plotním (Clematis vitalba). V bylinném patře vzhledem k přirozené vysoké nitrifikaci dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).

Fauna: Ze zoologického hlediska jde o velmi významnou lokalitu. Z ohrožených druhů ptáků zde nachází podmínky ke hnízdění např. ledňáček říční (Alcedo atthis), strakapoud malý (Dendrocopos minor), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), rákosník zpěvný (Acrocephalus­palustris), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), žluna zelená (Picus viridis), žluva hajní (Picus viridis), cvrčilka zelená (Locustella naevia). jordan Ještě v 80. letech 20. stol. zde hnízdil i ťuhýk menší (Lanius minor).

Revitalizace významné sídelní zeleně města (II. etapa)

Více než milion korun proinvestovalo město do další etapy regenerace sídelní zeleně, která zlepší životní prostředí kolem nás.

Město Uherské Hradiště, podobně jako většina sídelních celků, nemá dořešenou problematiku životního prostředí urbánních a suburbánních prostorů, zejména z hlediska uchování biodiverzity, ekologické stability, zmenšování ekologické stopy sídel a snižování míry umělých prvků, povrchů a prostor urbanizovaného prostředí. Hlavním cílem projektu pod názvem “Regenerace urbanizované krajiny – revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště (II. etapa)”, který byl realizován za podpory fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí je tak pokračování v zastavení poklesu a růst biodiverzity města, tentokráte obnovou lokalit trvalé nelesní zeleně, která je součástí sídelního prostředí Uherského Hradiště.

Dotčenými lokality projektu tentokráte byly:

1. Ulice Jiřího z Poděbrad – ošetření a dosazení páteřní výsadby stávajících dřevin
2. Smetanovy sady – ošetření dvou památných stromů (platan javorolistý)
3. Palackého náměstí – ošetření šesti líp
4. Park Mařacké slepé rameno – vznik nového „parčíku“, kompletní vyčistění lokality, likvidace náletových druhů křovin, zasazení 36 nových stromů a více než čtyř stovek keřů. Nově byl založen trávník o ploše cca 1,4 hektaru.

Rozpočet projektu dosáhl výše 1,2 mil. Kč, dotace z Operačního programu Životní prostředí pokryje 75 % výdajů, teda přibližně 900 tisíc Kč. Vítězem veřejné zakázky na zhotovitele prací se stal uherskohradišťský HRATES a.s., který práce realizoval od ledna do září 2015.

Chráněná dílna Lidumila je v novém

Chráněná dílna Lidumila se přestěhovala do nových prostor ve Svatováclavské ulici (bývalá jídelna Chybík). Dnes jsme byli společně se starostou města Stanislavem Blahou na jejím otevření, které bylo zároveň oslavou dvacetiletého výročí dílny. Tato chráněná dílna je jistě velmi přínosná,  patří jí za to velký dík a samozřejmě i má podpora jejích velmi potřebných služeb. Výrobky, které chráněná dílna vyrábí, si může každý zájemce pomocí eshopu na jejich stránkách i zakoupit.

Chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. vznikla 1.1.2010. Byla zřízena Oblastní charitou Uherské Hradiště k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.  Jsou tam zaměstnáni lidé se zdravotním postižením typu epilepsie, neslyšící, s poúrazovými a pooperačními trvalými následky.

Chráněnou dílnu tvoří pracoviště šicí dílny a prodejny. Prodej výrobků je prováděn v sídle chráněné dílny na ulici Svatováclavská a prodejně dílny na ulici Otakarova 108, kde nabízejí nejen jejich výrobky, ale také výrobky jiných chráněných dílen a nakupované zboží.

Jejich výrobky jsou zaměřeny především pro děti a získávají své jméno nejenom v okolí Uh. Hradiště, ale i v celé naší republice. Výrobky dodávají do obchodů v ČR, další odbyt  výrobků zajišťují účastí na různých řemeslných jarmarcích, vánočních a velikonočních trzích. Z dalších větších akcí, na kterých se prezentuje dílna, jsou různé prodejní výstavy chráněných dílen jako např. just ask v Jedličkovém ústavu v Praze nebo výstavách zaměřených pro děti na veletržním výstavišti v Brně. Spolupracují s řadou mateřských škol, kde pořádají prodejní výstavy.

Více informací o dílně a eshop najdete: http://www.chranenadilnauh.cz/index.php

2015-10-05 11.36.32 2015-10-05 11.48.20

Testování pytlového svozu plastů

V horizontu týdne přijde všem domácnostem v místní části Míkovice informační leták (včetně tří pytlů) do schránek s tímto zněním.

Město Uherské Hradiště by chtělo v rámci zkvalitnění služeb občanům spustit pilotní projekt na pytlový svoz plastů v místní části Míkovice. Ty byly pro pilotní projekt zvoleny z důvodu příhodného geografického členění. Bude se jednat pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu.

Cílem pytlového svozu je pomoci obyvatelům vyseparovat co možná největší množství plastů z komunálního odpadu a umožnit jim plasty třídit v pohodlí domova. Na základě vyhodnocení pytlového sběru v uvedené lokalitě i ohlasů obyvatel (ať už pozitivních či negativních) bude město zvažovat rozšíření pytlového sběru v dalších městských částech.

Obyvatelé této lokality obdrží žluté pytle, do kterých patří PET láhve od nápojů, kelímky (např. od jogurtů), plastové sáčky, tašky a fólie, obaly z plastů i polystyrénu (např. od sušenek, těstovin, od kosmetiky apod.) a výrobky z plastů i polystyrénu (kartáčky na zuby, jednorázové holicí strojky, hračky apod.). Je důležité plastové lahve důkladně sešlápnout nebo zmačkat a obaly od potravin je potřeba zbavit největšího znečištění krátkým vypláchnutím.

[su_quote]Do pytlů nepatří výrobky z PVC, novodurové trubky, linolea a obaly od nebezpečných látek jako jsou například motorové oleje, barvy a nebezpečné chemikálie.[/su_quote]

Svoz pytlů proběhne každou druhou středu v měsíci, tedy v termínech:

14. 10. 2015  /  11. 11. 2015  /  09. 12. 2015

Dobře zavázané a pokud možno maximálně naplněné pytle přichystejte večer před uvedeným termínem nebo brzy ráno před svůj dům. V případě potřeby dalšího pytle na plast, si lze vyzvednout každý čtvrtek od 17:00-19:00hod. na pobočce Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Míkovicích, kde Vám jej po předložení občanského průkazu vydá zaměstnanec knihovny.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Armenia Radka Chybíka, telefon 572 525 372, e-mail radek.chybik@mesto-uh.cz.

Podpořte prosím třídění odpadu v naše městě. Děkuji vám.