Pytlový svoz plastů v Míkovicích pokračuje i v roce 2016

Stejně jako ve 4. čtvrtletí roku 2015 bude pokračovat i v roce 2016 pytlový svoz plastů v Míkovicích. Svoz je naplánován vždy první středu v měsíci (tj. 6. 1. 2016, 3. 2. 2016 a 2. 3. 2016). Stejně jako doposud připravte naplněné a uzavřené pytle s plastem před Váš dům. V případě potřeby dalšího pytle na plast je možné jej vyzvednout buď v pobočce knihovny v Míkovicích každý čtvrtek mezi 17:00 – 19:00 hodinou, případně v hospodě u Slezáčků (Míkovice č.p. 50) během provozní doby pondělí – pátek mezi 11:00 – 22:00 hodinou a o víkendu mezi 10:00-22:00 hodinou. Žluté plastové pytle jsou pro občany Míkovic bezplatné.

PF 2016

pf2016

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám do nového roku 2016 popřál především pevné zdraví, životní klid a také pohodu. Jsou to základy, které nám slouží pro všechno, čeho chceme v životě dosáhnout a pro vybudování lepší budoucnosti.

Minulý rok byl rokem, ve kterém jsme prožili několik zlomových okamžiků, změnil se nám v některých věcech pohled na současný svět a životní hodnoty. Važme si jeden druhého, hodnot, které představuje naše společnost a rodina.

Milý spoluobčané, jsem rád, že se aktivně zapojujete do dění v našem městě a chci vás poprosit o stejný přístup i v novém roce. Jsem připraven vám i nadále naslouchat a věřím, že správná řešení společně nalezneme. Moje práce je vždy spojena s pokorou k názorům ostatních a vždy se budu snažit vám být nápomocen.

Děkuji tímto všem svým kolegům, kteří odvádí hodně náročnou a kvalitní práci. Děkuji nejen vedení města Uherské Hradiště, ale také vedoucím pracovníkům a všem zaměstnancům městského úřadu.

Do nového roku vám všem chci popřát hodně osobních i pracovních úspěchů, rok plný optimismu a dobré nálady a také vzájemného porozumění.

František Elfmark

Vánoční jarmark v Uherském Hradišti – 2015

Dnes dne 13. prosince 2015 se v Uherském Hradišti spouští vánoční jarmark. Doufám, že se bude lidem víc líbit. Město se snažilo, aby to zase nevypadalo jak na čínské tržnici. Mnozí jste na to poukazovali a tak se to snad povedlo. Prosím o vaše názory. Jedinou mojí výtkou je začátek trhů a rozsvěcování náměstí. Dle mého, by slavnostní rozsvěcení stromu a náměstí mělo proběhnout první adventní víkend a vánoční trhy ihned druhý víkend poté. Určitě se na toto téma ještě s kolegy pobavíme.

vanocni_trhy15

 

Den GIS 2015 – podpora krizového řízení

Třetím rokem pořádalo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FLKŘ) osvětovou akci Den GIS.

Po dopolední části určené pro základní, střední školy byl na řadě program pro veřejnost a studenty fakulty. Byli pozváni zástupci veřejné správy i soukromých společností, aby ukázali, jakou podporu nabízí GIS v rámci krizového řízení. Na úvod vystoupili zástupci FLKŘ a města Uherské Hradiště. Za město přivítal účastníky setkání uvolněný člen Rady města, pan František Elfmark, DiS. Hovořil o tom, že spolupráce není jen o finanční podpoře, ale i o výměně informací a projektech, které realizují studenti fakulty ve spolupráci s městským úřadem.
Vyjádřil také ochotu nadále podporovat vzájemnou spolupráci, která se osvědčila již v minulosti. Příkladem jsou bakalářské práce studentů s tématy pro potřeby města a jejich praxe na městském úřadě.

Po úvodních proslovech prezentovalo 5 studentů fakulty semestrální projekt „Story maps“. Každý student představil příběh jednoho místa planety, kde dochází k negativním jevům (hořící skládka v Senegalu, vysychání Aralského jezera). Následovala prezentace o nových GIS projektech na městském úřadě v Uherském Hradišti. V krátkosti jsem přítomným představil tři mapové projekty – Sociální služby, eAnalýza bezpečnosti 2014 a Zlepši své město.

Jedním z vrcholů přednáškového odpoledne byla prezentace paní Ing. Jelínkové z Povodí Moravy, s. p. Přítomní se mohli dozvědět zajímavé informace o procesu tvorby map povodňového nebezpečí a rizik. Povodí Moravy má k dispozici aktuální mapy povodňových nebezpečí a rizik po provedení protipovodňových opatření pro město Uherské Hradiště. Tyto mapy by měly sloužit jako podklad pro posuzování jimi dotčených ploch územního plánu města. V dalším bloku vystoupili zástupci firem, které dodávají aplikace pro krizové řízení. Jejich prezentace byly v dotaznících ohodnoceny jako nejlepší.

Geografické informační systémy (GIS) jsou nástroje, jimiž můžeme zobrazovat a analyzovat data týkající se povrchu Země. O jejich stále se zvětšujícím významu hovoří rostoucí počet uživatelů, ale i profesí, u nichž se s GIS setkáváme. Každý třetí listopadový týden bývá celosvětově věnován kampaním a osvětově informačním akcím, které laickou veřejnost seznamují s GIS – jejich využitím, funkcionalitou a dopadem na běžný život. Dny GIS jsou ale také platformou pro výměnu zkušeností mezi aktivními uživateli, prostorem pro diskusi mezi odborníky a prostředkem pro setkávání lidí. Význam dnů GIS zvyšuje i záštita National Geographic Society, která tyto akce zařadila do svého Geography Awareness Week.
Co je Den GIS – Den geografických informačních systémů je významný mezinárodní osvětově informační den, během něhož specialisté na geografické informační systémy (GIS) otevírají dveře školám, kolegům a široké veřejnosti. www.gisday.com

IMG_4373

Oprava záchytných kotců – areál firmy Hrates

I pejsci chtějí mít větší komfort. Oprava kotců již byla nutností a postupně se snažíme opravit vše, co již nebylo v utěšeném stavu. Prozatím se provedl nákup 4ks zateplených psích bud pro větší plemena od dodavatele pana Brožiny (viz. odkaz). Dále bylo opraveno boční a zadní oplocení. U bočního oplocení byla provedena nová podezdívka, u zadního zůstala zachována podezdívka stávající. K podezdívkám je drátěný plot uchycen pomocí kulatiny, tak aby bylo zabráněno útěku psů. V neposlední řadě byl nakoupen materiál na opravu jednotlivých kotců. Nově by kotce měly být opláštěny trapézovým plechem a nebezpečné pletivo v kotcích nahrazeno Kari-sítí s oky 100x100mm a síle drátu 6mm. Zastřešení kotců bude provedeno stejně jako boční stěny trapézovým plechem, který ale na rozdíl od stávající situace bude průběžný a nemělo by tedy docházet k zatékání vody do jednotlivých kotců.