Práce na portále města Uh. Hradiště jsou v plném proudu

Práce na internetových stránkách města Uherské Hradiště.

Vyšlo ve Slováckém deníku

Otázku webové prezentace města má ve své kompetenci radní František Elfmark.

Ten se mimo politickou dráhu 14 let profesně sám zabýval tvorbami webových stránek a ještě před svým vstupem na radnici byl členem speciální rady portálu města. “I z toho důvodu jsem už dříve viděl chyby, které jsou s touto prezentací spojeny, a od samotného počátku byla aktualizace webových stránek jednou z mých priorit. V porovnání s okolními městy si nemyslím, že by sice byly úplně špatné a svého času byly určitě na dobré úrovni, nicméně dnes už opravdu neodpovídají potřebám této doby. Jsou dost pomalé a nepřehledné a stejně tak potřebuje oživit i jejich vzhled. Navíc je zapotřebí reagovat na moderní dobu smartphonů a tabletů přizpůsobit stránky novým technologiím,” komentoval František Elfmark současný městský portál, který funguje od roku 2010. I proto se vedení radnice nakonec podle jeho slov pro nové internetové stránky rozhodlo.

Všemu ovšem musí předcházet podrobná analýza. “Je zapotřebí zjistit veškeré technické aspekty, které jsou s nimi spojené. Některé analýzy jsme si prováděli sami, analýzy většího rozsahu byly zadány specializované firmě. Ta mimo jiné oslovila samotné občany a provedla své průzkumy. Na základě nich obdržíme  výstupy, které poukážou na negativa a naopak naznačí, jak by stránky měly být uzpůsobeny, aby občanům co nejvíce vyhovovaly,” vysvětlil hradišťský radní. Mimo to vedení města hledá inspiraci i u jiných obcí. “Abychom věděli, s jakými problémy se potýkají pro změnu zase ony. Všechny tyto záležitosti si však žádají čas a nelze je učinit bez této analytické části. Nové stránky by měly sloužit bez větších zásahů alespoň dalších pět let a to v takové kvalitě, abychom se naopak stali vzorem pro jiná města,” dodal František Elfmark. Letos v červnu by se mohlo podle něj uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele nové prezentace města, ta by mohla začít plně fungovat do konce letošního roku. V souvislosti s jejím pořízením radnice počítá s náklady kolem 200 tisíc korun.

Předpokládaný harmonogram prací

Únor – Květen 2016 – zpracování marketingové analýzy
Květen 2016 – připravení VZ a její vypsání (termín pro zpracování nabídek 3-4 týdny)
Červen 2016 – vyhodnocení VZ
Červen – Listopad 2016 – realizace zakázky
Listopad 2016 – testovací provoz
Prosinec 2016 – spuštění

Náhled jedné z variant wireframe

screenshot 2016-05-02 14.05.15

Pohovka není komunální odpad, upozorňuje město

Je smutné pozorovat, jak někteří občané používají veřejná sběrná místa k odkládání všeho, co jim doma překáží. Město se snaží svým občanům vyjít v nakládání s odpadem co nejvíce vstříct. Ať už se to týká vzdělávání našich nejmenších v problematice třídění odpadu, pytlovaného svozu plastů, svozu bioodpadu či možnosti ukládání odpadu větších rozměrů ve sběrných dvorech zdarma. Bohužel i přesto někteří jedinci nakládají s odpadem neukázněně a vrhají tak špatné světlo nejen na všechny, kdo odpad pocitvě třídí, ale i na město, které se snaží být jim maximálně nápomocné. Proto i touto cestou ještě jednou připomínám; veškerý velkoobjemový odpad patří do sběrných dvorů. Přikládám i linky na oba sběrné dvory:

http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/hrates-a-s/provozovny-k-dispozici/66-hrates-as.shtml
http://www.sbernesurovinyuh.cz/cz/sberovy-dvur.html

Tisková zpráva:

Přes to, že se v porovnání s předešlými léty v Uherském Hradišti snížil počet černých skládek, menší skládky, většinou v blízkosti sběrných míst komunálního odpadu, trápí město dál. Někteří lidé, bez ohledu na ostatní, nechávají u kontejnerů odpad nejrůznějšího druhu a spoléhají na to, že po nich někdo jiný nepořádek uklidí. Město upozorňuje, že takový odpad patří do sběrných dvorů.  

Stálým problémem místa kolem kontejnerových stání. Některá jsou pro nadměrné ukládání nepatřičného odpadu z domácností, po opravách, rekonstrukcích bytů apod. řešena opakovaně (ve Staré Tenici, na sídlišti Východ, v oblasti garáží na Průmyslové ulici a jinde).

„Někteří lidé operují tím, že si za odvoz odpadu platí, ať se tedy staráme.  Ale stará postel nebo televize není komunální odpad.  Nás naopak odvoz směsného odpadu, který patří do sběrného dvora, stojí každý rok kolem 150 tisíc korun navíc,“ vyložil radní města František Elfmark. Podle něj by se ta takové peníze dala postavit alespoň dvě další sběrná místa.

Díky vyššímu počtu kontejnerů na tříděný odpad a přidělení sběrných nádob na bioodpad do všech domácností, ale hlavně díky možnosti bezplatného uložení objemného odpadu, stavební suti apod. ve sběrných dvorech nebo ve středisku sběrných surovin je nyní situace s černými skládkami poněkud lepší, než před lety, přesto jsou ale místa, kde problémy přetrvávají.

Taková věc je řešena buď na základě oznámení od občanů, nebo od městské policie.  Ze strany městské policie hrozí pachateli (přestupku proti veřejnému pořádku §47, odst.1, písm. h, z.č.200/1990 Sb. – kdo neoprávněně založí  skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa) bloková pokuta do výše 1000Kč. Je nutné dodat, že k takovému řešení se přistupuje v případech, kdy nevzniklo poškození životního prostředí, pachatel odstraní odpad a místo uvede do původního stavu a jedná se o skládku malého rozsahu (jednotlivé kusy apod.)

„Snahou městské policie je přispět hlavně k prevenci a k dodržování obecně závazných vyhlášek města a případnou skládku již v zárodku za spolupráce s Odborem správy majetku města zlikvidovat. Nicméně bezohlednost některých lidí k životnímu prostředí a také k druhým lidem je až zarážející,“ vyjádřil se velitel městských strážníků Vlastimil Pauřík.

V Uherském Hradišti jsou dva sběrné dvory. Město není jejich vlastníkem, patří soukromým společnostem, které pro město smluvně zajišťují provoz. Konkrétně ve dvoře na ulici Průmyslové mohou bezplatně odevzdávat odpady nejen občané Uherského Hradiště, ale i občané z jiných obcí, s nimiž má vlastník/provozovatel uzavřenou smlouvu.

Jak třídit odpady, ukázalo město dětem ve školkách

V rámci vzdělávání našich nejmenších v problematice třídění odpadu jsme dokončili návštěvy v mateřských školách a chystáme se do základních škol. Za možnost přednést náš program žáčkům školek děkuji paní ředitelce, vedoucím učitelkám, učitelkám i ostatnímu personálu mateřských škol, které nám ochotně vyšly vstříct. Také samozřejmě děkuji kolegům a spolupracující firmě EKO-KOM. Spolupráce si velmi vážím. Všechny návštěvy byly příjemné a děti projevily o dané téma vždy velký zájem. Jsem moc rád, že děti ukázaly, že o třídění odpadů již něco vědí a zároveň měly možnost odnést si nové znalosti.

Tisková zpráva:

Osvětovou akci pro mateřské školy uskutečnilo v průběhu měsíce března město Uherské Hradiště. S názornou osvětou ohledně třídění odpadu navštívili zástupci radnice cca 300 dětí v 11 mateřských školách, které jsou zřizovány městem. Akce měla úspěch jak u dětí, tak také u jejich pedagogů.

Město si nejprve zmapovalo, co všechno již děti v mateřských školách o třídění odpadu vědí. Do každé mateřské školy se potom zástupci města osobně vydali a dětem problematiku názornou a zábavnou formou přiblížili.

„S vedoucími učitelkami jsem prodiskutoval cíl této osvěty, a  jak jsou jednotlivé školy pro třídění odpadu uzpůsobeny. Dohodli jsme se na spolupráci pro častější zařazování tématiky odpadového hospodářství do jejich výukových programů, za což jim velmi děkuji. Děti se hravou formou seznamovaly o správném zařazení odpadů do tašek na třídění odpadu. Velkým přínosem byla spolupráce s firmou EKO-KOM, která nám dodala propagační materiály (sady tašek na třídění odpadu, výukové listy, pexesa, DVD, vystřihovánky apod.) přímo určené pro výuku dětí předškolního věku. Mateřským školám byly také poskytnuty materiály města Uherské Hradiště včetně nového informativního DVD o možnostech třídění odpadů ve městě Uherské Hradiště,“ přiblížil člen rady města František Elfmark, který má uvedenou problematiku na starosti.

Pozitivním zjištěním pro město bylo, že děti v předškolním věku mnohdy už základní principy třídění odpadu znají. Podle názoru zástupců města i pedagogů je však zapotřebí dětem zásady připomínat a opakovat, aby si je vštípily.

„Větší část dětí třídí odpad jak doma s rodiči, tak i v rámci výuky v mateřské škole a dokáží rozeznat různé materiály, což se potvrdilo i při návštěvě zástupců města. Velkým přínosem bylo darování speciálních tašek na tříděný odpad, které dětem pomůžou ukotvit návyky k třídění odpadů,“ pochválila ředitelka Mateřské školy Svatováclavská Ilona Močičková osvětový program, se kterým město přišlo.

http://www.mesto-uh.cz/~/Articles/156287-2-Jak+tridit+odpady+ukazalo+mesto+detem+ve+skolkach.aspx

Ukliďme svět, ukliďme česko!

Duben je měsíc zasvěcený ekologii, vzdělávacím kampaním a letos se již potřetí bude konat celorepubliková akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Díky Informačnímu centru pro mládež se v Uherském Hradišti letos už podruhé v sobotu 16. dubna zapojí dobrovolníci, školy i organizace, kterým na svém okolí a životním prostředí opravdu záleží. Všem, kteří se akce zúčastní již nyní velmi děkuji a této podpory si velmi vážím.

Akce je v Uherském Hradišti rozdělena do tří rovin.

„První rovina jsou samozřejmě školy, se kterými Informační centrum pro mládež úzce spolupracuje během celého roku, okolí školy je chápáno i jako vizitka žáků. Je čistě na úvaze jakékoli hradišťské školy, zda se se svými žáky zapojí a širší okolí své školy uklidí, přesto nelze pominout, že právě výchova a vzdělávaní už v nejútlejším věku k šetrnému a ekologickému způsobu života je nejvíce efektivní.“ Školy se stále mohou přihlašovat na e-mailu icm@icmuh.cz do 4. dubna.

„Druhá rovina je široká veřejnost, kdy bude v sobotu 16. dubna uklízena a čištěna Výšina sv. Metoděje a nejbližší okolí. Sraz bude v 8 hod v prostorách bývalého židovského hřbitova, pytle a sběrný kontejner bude zajištěn díky úzké spolupráci s Městem Uherské Hradiště,“  dodává radní František Elfmark. „Dobrovolníci by si měli vzít hlavně vhodné oblečení a pracovní rukavice a samozřejmě dobrou náladu“ upozorňuje radní za životní prostředí, který se již druhým rokem bude akce také účastnit. Koordinace na místě bude prováděna díky spolupráci s MS Korábek Mařatice-Sady-Vésky.

Poslední rovina oslovuje především majitele bezpočetných krabic na půdách a ve sklepech, kterých se lidé často zbavují jako „harampádí“. Je totiž spousta předmětů, které by mohly obohatit sbírky Slováckého muzea či expozice Parku Rochus a zajistit tak budoucím generacím další doklady běžného života místních obyvatel. Akcí „Od lžičky po kredenc“ vyhlašuje ICM ve spolupráci s uvedenými organizacemi, Městem Uherské Hradiště a Slováckou tržnicí sběr předmětů, vybavení domácnosti a nábytek do roku 1950, např. stoly, židle, kredence, otomany, štokrlata, obrazy, kuchyňské nádobí a náčiní, bytový textil, drobné zemědělské a vinařské nářadí. Vše je možné nosit během soboty 16. dubna 2016 8.00 – 12.00 hod (případně od 19. – 22. 4.) ke Slovácké tržnici. Předměty a vybavení přeberou etnografové či obsluha prodejního stánku Tradiční výrobek Slovácka oproti darovací smlouvě. Pořadatel si vyhrazuje předmět odmítnout.

Podpořte třídění odpadu v našem krásném městě.

Poplatek za svoz odpadu zaplatíte i v místních částech

Platby za odpady je možné uhradit v hotovosti buď na pokladně Městského úřadu nebo přímo v městských částech Uherského Hradiště. Zaměstnanci Městského úřadu Uherské Hradiště za obyvateli přijedou v níže uvedených termínech.

 

městská částdatummístočas
SADY18.04.Místní kulturní zařízení9-12 hod
20.04.Místní kulturní zařízení9-12 hod
MAŘATICE26.04.Místní knihovna9-12 hod
28.04.Místní knihovna9-12 hod
VÉSKY02.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod
04.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod
JAROŠOV10.05.Místní knihovna9-12 hod
12.05.Místní knihovna9-12 hod
MÍKOVICE16.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod
18.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod

 

Výše poplatku za odpad se nemění, zůstává stejná, tj. 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku za odpad je 31. května 2016. Nárok na osvobození, úlevu (např. studenti, osoby dlouhodobě žijící v zahraničí) lze uplatnit pouze do 31. května každého roku na ekonomickém odboru.

  • osvobozeny jsou děti do dovršení 1. roku věku
  • úleva ve výši 250,00 Kč se poskytuje poplatníkům do dovršení 18. roku věku

Poplatek za odpad platí též fyzická osoba, která má na území města Uherské Hradiště stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500,00 Kč (vlastník je povinen se přihlásit).