Zpevněná plocha před Slováckou búdou – Smetanovy sady

Hlavním cílem opravy zpevněné plochy je zajistit její funkčnost a komfort při jejím užívání, tak také zajištění přístupu na zpevněnou plochu i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato plocha bude i nadále sloužit k volnočasové aktivity zájmových spolků a prostoru sloužícímu pro herní vyžití dětí.

Po obvodu stávající zpevněné plochy budou odstraněny obrubníky a nahrazeny obrubníky novými osazenými výškově tak, aby byla zajištěna podsypová vrstva pod dlažbu, která bude zároveň tvořit vyrovnávací vrstvu nerovností vlivem povětrnosti degradovaného betonové plochy, která tvoří podloží zpevněné plochy. Přístup na zpevněnou plochu bude zajištěn nově vybudovaným chodníkem šíře 1,5m. Po provedení skrývky ornice a odtěžení zeminy z podloží se na upravenou zhutněnou pláň budou postupně klást jednotlivé konstrukční vrstvy nově budovaného přístupového chodníku.

Práce jsou plánovány do 14.12.2015 a celkové náklady na akci činí 196.469,- Kč (vč. DPH) a dodavatelem stavby je firma SVS – CORRECT, spol. s r.o.

Město uspělo s projektem “Konsolidace správy nemovitostí města” v soutěži Egovernment The Best 2015

Včera dne 23.11.2015 se konalo vyhlášení výsledků soutěže Egovernment The Best 2015 v Obecním době v Praze. Město Uherské Hradiště se přihlásilo do této soutěže s projektem Konsolidace správy nemovitostí města a dostalo ocenění za 2. místo v kategorii projekty měst, městských částí.

Cílem projektu bylo sjednotit a zjednodušit správu nemovitostí města. Město vlastní řadu objektů, které pronajímá fyzickým i právnickým osobám. Bytové a nebytové prostory spravuje na základě mandátní smlouvy R.K.SERVIS, spol. s r. o., určené nemovitosti ve Vzdělávacím centru (koleje a menza) spravuje EDUHA s.r.o., která je plně vlastněna městem. Před realizací projektu byly veškeré předpisy k úhradě nájemného i služeb zpracovávány uvedenými organizacemi v jejich vlastním informačním systému. Výstupy z informačního systému (IS) organizací byly poté ručně zaváděny do informačního systému města což bylo dosti neefektivní. Projekt přinesl očekávané výsledky a podstatnou měrou zjednodušil a zkvalitnil správu nemovitostí.

V rámci projektu město poskytlo oběma organizacím přístup do potřebných ekonomických agend svého IS tak, aby veškeré finanční obraty týkající se města mohly být vedeny přímo v těchto agendách (a tedy i přímo v IS města).

Přestože nájemci nepozorují v systému placení nájemného a služeb podstatnou změnu, celý proces je nyní podstatně jednodušší a spolehlivější. Ekonomické transakce probíhají v jednotném prostředí od vystavení platebního předpisu přes příjem platby po spárování předpisu a platby, až po přípravu předkontací pro zaúčtování, což kromě úspory času snižuje chybovost způsobenou přenosem dat z IS obou organizací do IS města. Navíc má město jako vlastník nemovitostí prostřednictvím ekonomického odboru a odboru správy majetku přímý přehled o finančních transakcích. IS města je přímo propojen s insolvenčním rejstříkem a rejstříkem nespolehlivých plátců DPH, což zjednodušuje práci oběma správcovským organizacím. Vymáhání pohledávek v prvním kroku řeší organizace, když ani poté není předpis uhrazen, předává případ právnímu oddělení MěÚ, nicméně město může celý proces přímo sledovat.

Realizovaný projekt je součástí dlouhodobě budovaného rozvoje IS města, v dalším období předpokládáme jeho propojení s portálem občana a manažerským informačním systémem.

 

 

Aktualizace internetových stránek města Uh. Hradiště

Jsem velmi rád, že po důkladném zkoumání celého stávajícího webu města a jeho nedostatků a analyzování požadavků na změny, se přistupuje k  postupné změně internetových stránek města Uherské Hradiště. Přesto i nadále žádám všechny uživatele webu, aby mi přes formulář posílali své připomínky, návrhy, pozitivní i negativní zkušenosti, apod. Analýza bude probíhat do konce měsíce ledna 2016.

Jaké budou další kroky:

  • vytvoření projektového týmu, který se bude změnou www stránek zabývat 11/2015
  • analýza požadavků od občanů města 11/2015 – 1/2016
  • 2/2016 vyhodnocení a tvorba analytické častí + schématického (wireframe) rozčlenění www modelu
  • vypsání VZ na dodavatele redakčního systému (kódu) webu 2/2016
  • programování webu a jeho migrace, testování 3/2016 – 6/2016

Věřím, že tak očekávaná změna bude velkým přínosem pro všechny.  Osobně si dávám velmi záležet na tom, aby celý web byl mnohem přehlednější, modernější a především užitečnější pro obyvatele našeho města.

web města: www.mesto-uh.cz

Sportoviště pod přehradou – místní část Míkovice

Mám velkou radost, že se mi dnes podařilo iniciovat osobní schůzku s p. Slavíkem (ředitel sportoviště UH) a pí. Stojnovou (vedoucí odboru kultury, školství a sportu), jejímž hlavním tématem byla revitalizace a rozšíření sportoviště pod přehradou v místní části Míkovice.

Jedním z témat naší schůzky bylo např. urychlení výměny již dosloužilého a velmi poničeného povrchu hřiště, po kterém volají především místní sportovci. Pokud se vše podaří, povrch by měl být v nejbližším možném termínu, tedy na jaře 2016, vyměněn, a nejen to. Vynasnažíme se najít finance také na WC a šatny, abychom v maximální možné míře zpříjemnili místním i přespolním jejich sportovní aktivity. Sportoviště se rozšíří o další travnaté tréninkové hřiště s brankami pro kopanou, které by mohly výhledově využít především děti reprezentující žákovské katergorie. V této souvislosti věřím, že se podaří dotáhnout do konce i zamýšlený projekt založení nového sportovního klubu, který by nabídl možnost aktivního trávení volného času dětí přímo v Míkovicích.

Dětské hřiště bude doplněno o jeden větší prvek (2-4/2016). Dále se pokusíme během roku 2016-2017 doplnit další mobiliář, především přibudou lavičky, a provedeme i výsadbu zeleně.

2015-10-28 14.13.28

Stal jsem se členem ČSOP

Nově jsem členem Českého svazu ochránců přírody. Delší dobu jsem se chtěl nějakým způsobem zapojit do podpory naší přírody a životního prostředí. Nakonec jsem si vybral členství v ČSOP.

Co to je přesně za organizaci?

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7500 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě “jen” mají rádi přírodu. Letos slavíme již 35. výročí vzniku naší organizace.

Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracujeme s dětmi a mládeží, provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme řadu dalších aktivit.

Více informací o organizaci: http://www.csop.cz/