Sněmovní echo #3

Milí voliči, příznivci Pirátů, dobrovolníci, přátelé a kamarádi, dnes vás seznámím s prací ve sněmovně za měsíc březen.

Začátkem měsíce zasedal petiční výbor (PV) a jeho součástí bylo také veřejné slyšení o peticích kouření či nekouření v restauracích apod. Je to zajímavé, slyšet takto současně oba názory. Myslím si, že je potřeba najít nějakou společnou řeč mezi oběma tábory a kompromis. Součástí PV byla i petice s názvem „Zřízení vyšetřovací komise ovlivňování firmy AGROFEERT na státní správu”, kterou jsem si vzal jako zpravodaj. PV nemůže něco nařizovat sněmovně, ale může doporučit nějaké konkrétní stanoviska.

Poprvé zasedal Podvýbor pro vodní hospodářství, jehož jsem členem. Kromě zřízení ověřovatelů a volby místopředsedy, se řešil i plán práce pro tento rok 2018. I v tomto podvýboru jsem pootevřel téma zdroj pitné vody v Ostrožské Nové Vsi a také řešení černých staveb v této lokalitě. Dlouhodobě tady vládne chaos a neutěšený stav. Podvýbor se na dalším zasedání bude touto tématikou zabývat. Kdo všechno je v podvýboru najdete na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4728

V březnu zasedal také 2x výbor životního prostředí (VŽP). Na prvním zasedání byl na pořadu zákon o ovzduší. 13. 3. byl na toto téma v rámci sněmovny uspořádaný seminář, kde se debatovalo, jak s PN (pozměňovací návrhy zákona) mohou ovlivnit a ovlivní hlavní tepelné zdroje v ČR. Předkladatelkou tohoto zákona byla poslankyně Adamová Pekarová s TOP 09. Sešlo se celkem 11 PN. Naše Pirátské návrhy neprošly, nicméně se podařilo alespoň zřídit pracovní skupinu v rámci MŽP, která se bude touto tématikou důkladně zabývat. Na druhém zasedání bylo hlavní téma vodní zákon. Celkem se sešlo přes 20 pozměňovacích návrhů. O tento výbor je velký zájem veřejnosti,  za což jsem rád. Veškeré další informace a podrobnosti najdete na:  http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4600

20.3. zasedala sněmovna a zase bylo veselo. V den zasedání sněmovny máme vždy poslanecký klub, kde se řeší mnoho věcí ohledně programu zasedání a další strategické věci. Je to hodně důležité, pokud máme pracovat efektivně a jako celek sourodě, je třeba si věci vždy rozvést důkladně předem. Na zasedání sněmovny pak Ivan Bartoš předal Richardu Brabcovi kuchařku, jak má komunikovat s Piráty. Bylo fajn vidět, jak se tváři představitelé ANO. Sice se možná někomu zdá, že to je jen vtípek, ale má to svoji podstatu a já děkuji Radkovi Holomčíkovi, že i díky tomuto kroku nejsme jen zatvrzelí mrzouti a umíme věci uchopit i kreativně.

Na pořad schůze šel i bod, který jsem podepsal a to vysvětlení pana Babiše, jak to myslí s panem Murínem z GIBS.  Info o samostatných schůzích najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1002

V rámci zasedání jsme měli i schůzku s představiteli Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Hlavním tématem byla možnost spolupráce atd. Tady je zápis.

Záznam z jednání zástupců Českého svazu ochránců přírody (Kříž, Stýblo) s Ing. Danou Balcarovou, předsedkyní Výboru pro životní prostředí dne 20.3. 2018

Zástupci ČSOP představili hlavní aktivity ČSOP – podrobněji viz http://www.csop.cz/docs/up/vz_2016.pdf

Dále byly projednány tyto záměry ČSOP v oblasti legislativy:

Návrat umožnění účasti veřejnosti ve správních řízeních dle §70 zákona o ochraně přírody a krajiny

Velké omezení  účasti spolků ve správních řízeních (novelizací stavebního zákona v roce 2017) považujeme za nejzávažnější narušení principů ochrany přírody a krajiny od počátku platnosti zákona. ČSOP bude usilovat, aby se tento prvek do naší legislativy vrátil v co nejširší možné míře. Připravuje varianty nového znění § 70  – které umožní účast v původním rozsahu nejlépe alespoň místním či zavedeným spolkům, či spolkům s prokázanou podporou místních občanů. S diskuse vyplynulo, že při současném složení PS je nutné předem vyjednat podporu ministra ŽP.

Posílení financování v oblasti praktické ochrany přírody – v rozpočtové kapitole Ministerstvo životního prostředí – Programy péče o krajiny a Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Programy jsou v posledních letech podfinancovány, což má nevratné následky v naší krajině – likvidace biotopů a snižování biodiverzity. Náklady na praktická opatření  v přírodě stoupají v souvislosti nejen s růstem cen ale i zvýšení počtu či rozšiřování chráněných území. Na ochranu vzácných biotopů a druhů mimo chráněná území (která mají prioritu) nezbývají prakticky žádné finance. Rozpočet těchto programů je nutné opětovně vrátit na úroveň kolem roku 2000 tzn. oproti současnému navýšit alespoň o 100 milionů Kč. ČSOP bude usilovat o navýšení už při tvorbě rozpočtu uvnitř MŽP ale je pravděpodobné, že účinnější cesta bude v době projednávání rozpočtu v PČR.

Zákon o myslivosti – konflikt se zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem na ochranu zvířat proti týrání v oblastech týkajících se manipulace se handicapovanými zvířaty / zvěří. Zákon o myslivosti považuje za zvěř i řadu nelovitelných druhů – sovy, poštolky,… a mezi nimi řadu zákonem chráněných druhů. Pokud jde o člověkem nalezené zraněné jedince, mohou jim odborně pomoci záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zákon o myslivosti však takovou záchranu prakticky zakazuje, konání s takovými živočichy pak podléhá řadě byrokratických úkonů. Aby mohly s pomocí veřejnosti záchranné stanice ročně přijmout a zachránit více jak 7000 zraněných živočichů v kategorii zvěř , musí řadu ustanovení zákona o myslivosti porušit. Kdyby je neporušily, pak by jejich aktivity odporovaly zákonům o ochraně přírody a krajiny a „týracímu“. Na MZe je připravena novela zákona o myslivosti, která tento rozpor ještě více prohlubuje. Pokud by se dostala do PČR bude potřeba pomoc poslanců.

Zástupci ČSOP dále sdělili, že mohou praktický význam výše uvedených bodů názorně ukázat zástupcům Pirátů přímo v terénu – co se například konkrétně podařilo zachránit aplikací §70 zákona o ochraně přírody a krajiny; jaká opatření se financují z uvedených programů MŽP i jak se přistupuje k dočasně handicapovaným druhům zvěře v záchranné stanici. Předběžně byla dohodnuta cca půldenní návštěva poslankyň a poslanců Pirátů u základní organizace ČSOP Vlašim na termín 10.5. ve Vlašimi.

—-

27.3. navštívil sněmovnu Paul Ryan. Pro mě bylo hlavně zajímavé porovnat, jak se vyjadřuje tento americký politik gesty, jaké má vyjadřovací schopnosti apod. Myslím, že se máme stále co učit všichni. Projev obsahově teď neřeším. Po té byla zmiňovaná schůze o GIPS. Většina sněmovny si odhlasovala, že schůze bude neveřejná. Já hlasoval proti tomu, aby byla neveřejná. Bohužel nás bylo málo. Pan Babiš se ani neráčil této schůze zúčastnit, takže brzy i skončila a to s nulovým výsledkem.  

28.3. jsem poprvé vedl mě svěřený podvýbor pro financování péče o životní prostředí. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4621 Nastínil jsem, jak si představuji, že bude podvýbor fungovat. Co by měl řešit apod. Kolegové se vším souhlasili a již nyní chystám podklady na druhé zasedání.

Konečně se mi podařilo ve výběrovém řízení vybrat asistenta pro Pražskou kancelář. Z celku tří zájemců se nakonec nejdál dostal Jakub Brejša. Těším se na to, že se věci začnou konečně hýbat rychleji a efektivněji. Jakub bude mít na starost věci ohledně chodu kanceláře, kontakt ze sekretariátem. Kompletně celou vládní agendu a výbory, komise, podvýbory. V poslední řadě mi bude k dispozici na zasedání sněmovny a poslaneckého klubu.

Na další měsíce chystám v rámci VŽP schůzky ohledně pitné vody v ONV a řešení správy vodovodů s Radkem Holomčíkem a Tomášem Cablou ve Zlínském kraji. Také se chystám na kulatý stůl v rámci sněmovny ohledně odpadového hospodářství, který chci pořádat.

Můj online kalendář najdete zde: https://www.frantisekelfmark.cz/kalendar/

Hezké jaro !


Zajímavé linky co ve sněmovně řešíme:
Všechna usnesení najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=99&ido=172&o=8&td=8&n=6
Hlasování ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw
Soupis všech poslanců ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192

Zkontrolujte si Pirátské poslance
Vaši poslanci pracují za Vaše peníze a jsou tu hlavně pro Vás. Krom informací o plnění programu na této stránce najdete také informace o čerpání poslaneckých náhrad, úkoly a kalendář každého jednotlivého poslance. Sledujte – https://www.pirati.cz/snemovna/

 

Informace o výsadbě v rámci revitalizace sídelní zeleně ve Štěpnicích – Uh. Hradiště ver.2

Projekt revitalizace zeleně sídliště Štěpnice byl zpracován jako jednorázová komplexní regenerace s cílem dlouhodobě stabilizovat zeleň v území a na delší dobu zlepšit její kvalitu. Dochází proto k většímu objemu kácení (a výsadeb) naráz, než pokud by se to řešilo postupně. Součástí regenerace je kácení stromů, odstraňování keřových porostů a výsadba stromů a keřů. Takovéto zásahy jsou běžnou a nedílnou součástí péče o veřejnou zeleň, která je na rozdíl od budov živý organismus, který se postupně vyvíjí a mění a do kterého se musí občas zasáhnout.

Naprostá většina stromů byla navržena ke kácení na základě dendrologického posudku (zpracován v roce 2015 firmou Safetrees) z důvodu špatného zdravotního stavu. K nim bylo přidáno několik dřevin (převážně smrků), které byly vysázeny (předpokládáme, že občany) v blízkosti domů bez toho, že by si lidé uvědomili, že stromy postupně vyrostou. Tyto stromy byly navrženy k odstranění, protože dochází k poškozování fasád, případně může dojít k poškození konstrukce domu jako takové, nehledě na to, že v nižších patrech neúměrně stíní byty. Veškeré kácení bylo konzultováno se SMM, stromy na povolení ke kácení (obvod nad 80 cm) prošly schválením ŽP a navíc byl na projekt zpracován kladný biologický posudek. Dosazovány jsou domácí listnaté druhy dřevin, které bylo možné podpořit v rámci dotace, zvýší rozmanitost a opět napomohou ke stabilizaci území.

Ve Štěpnicích bylo celkem pokáceno 136 ks stromů z toho 31 ks stromů bylo na povolení. Jednalo se o dřeviny ve špatném zdravotním stavu a s narušenou statikou, nebo stromy rostoucí v blízkosti budov a chodníků. Stromy rostoucí v blízkosti budov poškozují fasádu, nebo v nižších patrech neúměrně stíní byty a v blízkosti chodníků, chodník zdvíhají a ten se tak začíná pak vlnit a ničit.

Naprostá většina stromů byla navržena k odstranění na základě dendrologického posudku z roku 2015.
(info z firmy Florstyl)

KÁCENÍ

LINK (PDF) Povolení kácení – rozhodnutí
LINK (PDF) Přehled všech stromů ke kácení a jeho důvody

Souhrnně se jedná o defektivní větvení, tlakové vidlice, infekce kmene, prosychání koruny, infekce v koruně, růst v blízkosti objektů a zpevněných ploch.

Projekt zpracovávala Ing. Markéta Sprinzlová na základě znaleckého posudku z roku 2015, který prováděla společnost Safetrees. Zpracování projektu zadával projektantce Ing. Markétě Sprinzlové útvar městského architekta (UMA). Zpracovaný projekt byl schválen k poskytnutí dotace, kterou poskytuje Ministerstvo životního prostředí v operačním programu životní prostředí (Evropský fond pro regionální rozvoj – operační program Životní prostředí). Odborem SMM byl realizován výběr zhotovitele na zhotovitele akce „Revitalizace…  dle schválené PD, která byla odboru SMM předána.

VÝSADBA

Cílem projektu je doplnění kosterních dřevin a taktéž zlepšení biodiverzity dané lokality. Díky výsadbě mladých dřevin dojde k dlouhodobé stabilizaci části území, bude posílena ekologická stabilita, zvýší se pestrost porostů a tím i prostor pro posílení biodiverzity tohoto území. Vysazeno bude 64 Ks nových stromů, jsou použity převážně domácí dřeviny tak, aby byly splněny jek ekologické tak estetické požadavky na řešený prostor a zvýšila se druhová pestrost.

Konkrétní rozmístění dřevin najdete v linku.  Stromy jsou zastoupeny těmito druhy: javor babyka, javor mléč, jírovec maďal, kaštanovník setý, moruše bílá, třešeň ptačí, dub letní, lípa srdčitá, jilm vaz, jilm habrolistý, jabloň, třešeň a hrušeň. Keře pak druhy: líska obecná, svída výběžkatá, mochna křovitá, tavolník, klokoč zpeřený. viz: https://www.frantisekelfmark.cz/informace-o-vysadbe-v-ramci-revitalizace-sidelni-zelene-ve-stepnicich-uh-hradiste/

Ukliďme svět, Ukliďme Česko (Uherské Hradiště)

Máme tady zase měsíc Duben a akci Ukliďme spolu kousek Česka!

Naše Informační centrum pro mládež ve spolupráci s Městem a Sběrnými surovinami UH se letos opět zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, jehož cílem je společně uklidit nelegálně vzniklé černé skládky během jednoho dne. Lokalitou pro úklid bude stejně jako v loňském roce okolí studánky v Mařaticích na ulici 28. října.

Úklid se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 a je registrován přes oficiální stránky na uklidmecesko.cz. Stále se nám můžou hlásit dobrovolníci, které mezi sebou rádi uvítáme. Je vytvořena událost na facebookovém profilu Informačního centra pro mládež Uherské Hradiště a lze se připojit i tímto způsobem. V roce 2017 se do 2  476 úklidů černých skládek a pohozeného odpadu v celé České republice zapojilo okolo 96 133 dobrovolníků (z toho 56 345 dětí) a podařilo se vysbírat 1 536 tun odpadu.

Jako v předchozích letech, tak i letos, nám město Uherské Hradiště pro úklid zajistí rukavice a pytle a odvoz kontejneru obstarají Sběrné suroviny UH. Zároveň se, již tradičně, zapojí Myslivecké sdružení Korábek z Mařatic, Dům dětí a mládeže Šikula a připojí se k nám i dobrovolníci z Maltézské pomoci, o.p.s.  Společnost Podané ruce, o.p.s. – kontaktní centrum v Uherském Hradišti vyčistí lokalitu předem od případného infekčního odpadu. Naši misi pro čistější a krásnější Česko začneme setkáním v 9:00 u Mateřské školky 28. října. Přijďte nám pomoci společně uklidit naše krásné město v srdci Slovácka!

 Konkrétně akce, které podpoříme:

4. 4. 2018 – jarní úklid Gymnázia UH. Město poskytne  černé pytle na odpad a rukavice pro účastníky

Zařídíme také odvoz nasbíraného odpadu z následujících tras:

–        od GUH přes Vinohradskou až po Rovninu
–        od GUH přes Štěpnice do Kunovského lesa – naučná stezka a cyklostezku po restauraci U Komára
–        od GUH podél Moravy do Jarošova +PR Kanada

Každá trasa má určený svůj svozový bod odpadu.

7. 4. 2018 – Ukliďme svět, Ukliďme Česko 

Město Uherské Hradiště poskytne pro účastníky pytle na odpad, rukavice a také malé občerstvení.
Uklízet se bude v okolí studánky v Mařaticích.

 

Sběr odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů v Uh. Hradišti

Zase na jaro budeme přistavovat kontejnery na podporu legální likvidace odpadů.

Náš cíl je snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.

Kontejnery na kompostovatelný BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí (Sady, Vésky a Míkovice) na 7 dní. Kontejnery jsou určeny na trávu, plodiny, listy apod. Do kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad. Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a  elektro odpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 – 13 hod. Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v přiložené mapce. Do kontejnerů nepatří stavební suť, barvy, ropné látky, autobaterie, atd.

Leták ke stažení v PDF

Naše internetová encyklopedie slaví první místo v soutěži Zlatý erb – Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba

Ceny vítězům 20. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2018 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly dnes slavnostně předány v sídle Zlínského kraje. V kategorii měst zvítězily Bojkovice, mezi obcemi se z prvenství radovalo Slopné, cena za nejlepší elektronickou službu putuje do Uherského Hradiště. To uspělo se svojí internetovou encyklopedií města. Všichni tři vítězové postupují do celostátního kola soutěže.

Krajské kolo soutěže uspořádal spolek Český zavináč ve spolupráci se Zlínským krajem. Přihlásilo se do něj celkem 9 měst, 17 obcí a o vítězství se ucházelo také 17 elektronických služeb, které města nebo obce provozují. Bojkovice a Slopné zvítězily zejména díky vzorně zpracovaným povinným informacím, velmi kvalitně vedené úřední desce, jednoduchému ovládání i dobré přehlednosti stránek. Mezi elektronickými službami porotce nejvíce zaujala internetová Encyklopedie města Uherské Hradiště. Porota ji označila za úctyhodné dílo, jedno z mála svého druhu i rozsahu.

Výsledky celostátního kola ve všech kategoriích budou slavnostně vyhlášeny na konferenci ISSS  v Hradci Králové v pondělí 9. dubna. V celostátním kole bude kromě již zmíněných kategorií udělena také Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.

Zlatý erb 2018 – výsledky za Zlínský kraj

Nejlepší webová stránka města: 
1. Bojkovice – http://www.bojkovice.cz
2. Valašské Klobouky – http://www.valasskeklobouky.cz
3. Vsetín – https://www.mestovsetin.cz

Nejlepší webová stránka obce:
1. Slopné – http://slopne.cz
2. Hutisko-Solanec – http://www.hutisko-solanec.cz
3. Roštění – http://rosteni.cz/

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. Uherské Hradiště: Encyklopedie města Uherské Hradiště – http://encyklopedie.mesto-uh.cz
2. Kašava: Facebook obce Kašava – http://www.facebook.com/obeckasava/
3. Rožnov pod Radhoštěm: Elektronická evidence podání žádostí na stavební úřad –http://www.roznov.cz/vismo/stavebni-rizeni.asp?p1=5494

Více info na www.zlatyerb.cz
Zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/bojkovice-a-slopne-maji-nejlepsi-weby-v-kraji-uspech-slavi-take-internetova-encyklopedie-uherskeho-hradiste-aktuality-14735.html

 

Ekologické a efektivní nakládání s vánočními stromky

Vánoce jsou dávno za námi, ale vánoční stromečky slouží dál. Ze svezených stromků vzniklo přes 30 tun štěpky, která bude využita k ekologické výrobě elektrické energie i tepla. Jistě všichni rádi vzpomínáme na vánoční atmosféru, kdy nás hřál pocit štěstí a radosti při rozbalování dárků pod rozsvíceným vánočním stromečkem. Množství lidí stále dává přednost živým stromečkům, které v závěru roku dotvářejí zejména svojí vůní sváteční atmosféru. Po vánocích však tyto stromky končí převážně na ulici, v lepším případě ve sběrných dvorech. Tím začínají starosti městu, které každoročně zajišťuje v průběhu ledna a února svoz stromků z veřejných prostor.

Děkujeme všem občanům, kteří stromky ukládali alespoň u sběrných míst s kontejnery na odpad, i tak se ale pár zatoulaných kousků ještě nyní může někde povalovat. Tomu není možné zcela zabránit a úklid je nutné provést dodatečně.

Většina stromků z ulice byla do konce měsíce února postupně svezena na dočasnou skládku. V minulých letech byla část stromků likvidována, za což bylo město objektivně kritizováno.

Letos je situace jiná:

vánoční stromky byly podrceny, čímž jsme získali 32 tun štěpky, která byla odvezena do elektrárny v Hodoníně disponující moderním fluidním kotlem na spalování čisté biomasy, jako obnovitelného zdroje bez nutnosti příměsi lignitu (hnědého uhlí).

Stromky tedy poslouží k ekologické výrobě elektrické energie i tepla. Přestože likvidace vánočních stromků přišla uherskohradišťskou radnici na cca 80 tisíc korun, našly stromky využití i po vánocích, které je navíc šetrné k životnímu prostředí.