Den GIS 2015 – podpora krizového řízení

Třetím rokem pořádalo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FLKŘ) osvětovou akci Den GIS.

Po dopolední části určené pro základní, střední školy byl na řadě program pro veřejnost a studenty fakulty. Byli pozváni zástupci veřejné správy i soukromých společností, aby ukázali, jakou podporu nabízí GIS v rámci krizového řízení. Na úvod vystoupili zástupci FLKŘ a města Uherské Hradiště. Za město přivítal účastníky setkání uvolněný člen Rady města, pan František Elfmark, DiS. Hovořil o tom, že spolupráce není jen o finanční podpoře, ale i o výměně informací a projektech, které realizují studenti fakulty ve spolupráci s městským úřadem.
Vyjádřil také ochotu nadále podporovat vzájemnou spolupráci, která se osvědčila již v minulosti. Příkladem jsou bakalářské práce studentů s tématy pro potřeby města a jejich praxe na městském úřadě.

Po úvodních proslovech prezentovalo 5 studentů fakulty semestrální projekt „Story maps“. Každý student představil příběh jednoho místa planety, kde dochází k negativním jevům (hořící skládka v Senegalu, vysychání Aralského jezera). Následovala prezentace o nových GIS projektech na městském úřadě v Uherském Hradišti. V krátkosti jsem přítomným představil tři mapové projekty – Sociální služby, eAnalýza bezpečnosti 2014 a Zlepši své město.

Jedním z vrcholů přednáškového odpoledne byla prezentace paní Ing. Jelínkové z Povodí Moravy, s. p. Přítomní se mohli dozvědět zajímavé informace o procesu tvorby map povodňového nebezpečí a rizik. Povodí Moravy má k dispozici aktuální mapy povodňových nebezpečí a rizik po provedení protipovodňových opatření pro město Uherské Hradiště. Tyto mapy by měly sloužit jako podklad pro posuzování jimi dotčených ploch územního plánu města. V dalším bloku vystoupili zástupci firem, které dodávají aplikace pro krizové řízení. Jejich prezentace byly v dotaznících ohodnoceny jako nejlepší.

Geografické informační systémy (GIS) jsou nástroje, jimiž můžeme zobrazovat a analyzovat data týkající se povrchu Země. O jejich stále se zvětšujícím významu hovoří rostoucí počet uživatelů, ale i profesí, u nichž se s GIS setkáváme. Každý třetí listopadový týden bývá celosvětově věnován kampaním a osvětově informačním akcím, které laickou veřejnost seznamují s GIS – jejich využitím, funkcionalitou a dopadem na běžný život. Dny GIS jsou ale také platformou pro výměnu zkušeností mezi aktivními uživateli, prostorem pro diskusi mezi odborníky a prostředkem pro setkávání lidí. Význam dnů GIS zvyšuje i záštita National Geographic Society, která tyto akce zařadila do svého Geography Awareness Week.
Co je Den GIS – Den geografických informačních systémů je významný mezinárodní osvětově informační den, během něhož specialisté na geografické informační systémy (GIS) otevírají dveře školám, kolegům a široké veřejnosti. www.gisday.com

IMG_4373

Oprava záchytných kotců – areál firmy Hrates

I pejsci chtějí mít větší komfort. Oprava kotců již byla nutností a postupně se snažíme opravit vše, co již nebylo v utěšeném stavu. Prozatím se provedl nákup 4ks zateplených psích bud pro větší plemena od dodavatele pana Brožiny (viz. odkaz). Dále bylo opraveno boční a zadní oplocení. U bočního oplocení byla provedena nová podezdívka, u zadního zůstala zachována podezdívka stávající. K podezdívkám je drátěný plot uchycen pomocí kulatiny, tak aby bylo zabráněno útěku psů. V neposlední řadě byl nakoupen materiál na opravu jednotlivých kotců. Nově by kotce měly být opláštěny trapézovým plechem a nebezpečné pletivo v kotcích nahrazeno Kari-sítí s oky 100x100mm a síle drátu 6mm. Zastřešení kotců bude provedeno stejně jako boční stěny trapézovým plechem, který ale na rozdíl od stávající situace bude průběžný a nemělo by tedy docházet k zatékání vody do jednotlivých kotců.

Zpevněná plocha před Slováckou búdou – Smetanovy sady

Hlavním cílem opravy zpevněné plochy je zajistit její funkčnost a komfort při jejím užívání, tak také zajištění přístupu na zpevněnou plochu i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato plocha bude i nadále sloužit k volnočasové aktivity zájmových spolků a prostoru sloužícímu pro herní vyžití dětí.

Po obvodu stávající zpevněné plochy budou odstraněny obrubníky a nahrazeny obrubníky novými osazenými výškově tak, aby byla zajištěna podsypová vrstva pod dlažbu, která bude zároveň tvořit vyrovnávací vrstvu nerovností vlivem povětrnosti degradovaného betonové plochy, která tvoří podloží zpevněné plochy. Přístup na zpevněnou plochu bude zajištěn nově vybudovaným chodníkem šíře 1,5m. Po provedení skrývky ornice a odtěžení zeminy z podloží se na upravenou zhutněnou pláň budou postupně klást jednotlivé konstrukční vrstvy nově budovaného přístupového chodníku.

Práce jsou plánovány do 14.12.2015 a celkové náklady na akci činí 196.469,- Kč (vč. DPH) a dodavatelem stavby je firma SVS – CORRECT, spol. s r.o.

Město uspělo s projektem “Konsolidace správy nemovitostí města” v soutěži Egovernment The Best 2015

Včera dne 23.11.2015 se konalo vyhlášení výsledků soutěže Egovernment The Best 2015 v Obecním době v Praze. Město Uherské Hradiště se přihlásilo do této soutěže s projektem Konsolidace správy nemovitostí města a dostalo ocenění za 2. místo v kategorii projekty měst, městských částí.

Cílem projektu bylo sjednotit a zjednodušit správu nemovitostí města. Město vlastní řadu objektů, které pronajímá fyzickým i právnickým osobám. Bytové a nebytové prostory spravuje na základě mandátní smlouvy R.K.SERVIS, spol. s r. o., určené nemovitosti ve Vzdělávacím centru (koleje a menza) spravuje EDUHA s.r.o., která je plně vlastněna městem. Před realizací projektu byly veškeré předpisy k úhradě nájemného i služeb zpracovávány uvedenými organizacemi v jejich vlastním informačním systému. Výstupy z informačního systému (IS) organizací byly poté ručně zaváděny do informačního systému města což bylo dosti neefektivní. Projekt přinesl očekávané výsledky a podstatnou měrou zjednodušil a zkvalitnil správu nemovitostí.

V rámci projektu město poskytlo oběma organizacím přístup do potřebných ekonomických agend svého IS tak, aby veškeré finanční obraty týkající se města mohly být vedeny přímo v těchto agendách (a tedy i přímo v IS města).

Přestože nájemci nepozorují v systému placení nájemného a služeb podstatnou změnu, celý proces je nyní podstatně jednodušší a spolehlivější. Ekonomické transakce probíhají v jednotném prostředí od vystavení platebního předpisu přes příjem platby po spárování předpisu a platby, až po přípravu předkontací pro zaúčtování, což kromě úspory času snižuje chybovost způsobenou přenosem dat z IS obou organizací do IS města. Navíc má město jako vlastník nemovitostí prostřednictvím ekonomického odboru a odboru správy majetku přímý přehled o finančních transakcích. IS města je přímo propojen s insolvenčním rejstříkem a rejstříkem nespolehlivých plátců DPH, což zjednodušuje práci oběma správcovským organizacím. Vymáhání pohledávek v prvním kroku řeší organizace, když ani poté není předpis uhrazen, předává případ právnímu oddělení MěÚ, nicméně město může celý proces přímo sledovat.

Realizovaný projekt je součástí dlouhodobě budovaného rozvoje IS města, v dalším období předpokládáme jeho propojení s portálem občana a manažerským informačním systémem.

 

 

Aktualizace internetových stránek města Uh. Hradiště

Jsem velmi rád, že po důkladném zkoumání celého stávajícího webu města a jeho nedostatků a analyzování požadavků na změny, se přistupuje k  postupné změně internetových stránek města Uherské Hradiště. Přesto i nadále žádám všechny uživatele webu, aby mi přes formulář posílali své připomínky, návrhy, pozitivní i negativní zkušenosti, apod. Analýza bude probíhat do konce měsíce ledna 2016.

Jaké budou další kroky:

  • vytvoření projektového týmu, který se bude změnou www stránek zabývat 11/2015
  • analýza požadavků od občanů města 11/2015 – 1/2016
  • 2/2016 vyhodnocení a tvorba analytické častí + schématického (wireframe) rozčlenění www modelu
  • vypsání VZ na dodavatele redakčního systému (kódu) webu 2/2016
  • programování webu a jeho migrace, testování 3/2016 – 6/2016

Věřím, že tak očekávaná změna bude velkým přínosem pro všechny.  Osobně si dávám velmi záležet na tom, aby celý web byl mnohem přehlednější, modernější a především užitečnější pro obyvatele našeho města.

web města: www.mesto-uh.cz

Sportoviště pod přehradou – místní část Míkovice

Mám velkou radost, že se mi dnes podařilo iniciovat osobní schůzku s p. Slavíkem (ředitel sportoviště UH) a pí. Stojnovou (vedoucí odboru kultury, školství a sportu), jejímž hlavním tématem byla revitalizace a rozšíření sportoviště pod přehradou v místní části Míkovice.

Jedním z témat naší schůzky bylo např. urychlení výměny již dosloužilého a velmi poničeného povrchu hřiště, po kterém volají především místní sportovci. Pokud se vše podaří, povrch by měl být v nejbližším možném termínu, tedy na jaře 2016, vyměněn, a nejen to. Vynasnažíme se najít finance také na WC a šatny, abychom v maximální možné míře zpříjemnili místním i přespolním jejich sportovní aktivity. Sportoviště se rozšíří o další travnaté tréninkové hřiště s brankami pro kopanou, které by mohly výhledově využít především děti reprezentující žákovské katergorie. V této souvislosti věřím, že se podaří dotáhnout do konce i zamýšlený projekt založení nového sportovního klubu, který by nabídl možnost aktivního trávení volného času dětí přímo v Míkovicích.

Dětské hřiště bude doplněno o jeden větší prvek (2-4/2016). Dále se pokusíme během roku 2016-2017 doplnit další mobiliář, především přibudou lavičky, a provedeme i výsadbu zeleně.

2015-10-28 14.13.28