Webmaster/ka Městského úřadu Uherské Hradiště

Kdyby měl někdo zájem. Město hledá webmastera.

Základní požadavky:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • věk nejméně 18 let,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Další požadavky:

 • VŠ vzdělání (v oblasti informačních a komunikačních technologií výhodou),
 • velmi dobré znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií,
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti,
 • znalost problematiky programování webových aplikací,
 • alespoň základní znalost a zkušenost s PHP, HTML, CSS, JavaScriptem, SQL,
 • schopnost koncepční práce, uplatňování systémového přístupu při řešení problémů,
 • spolehlivost, samostatnost, schopnost analytického myšlení,
 • iniciativní přístup k plnění pracovních povinností,
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Druh práce:

 • návrh architektury požadovaných webových řešení, jejich integrace s existujícími a provozovanými informačními systémy organizace,
 • zajišťování dodržování platných norem a standardů v oblasti informačních systémů veřejné správy,
 • publikování všeobecných informací na webovém portálu organizace a portálech s její registrací,
 • tvorba a uplatňování pravidel jednotného publikování informací,
 • vytváření jednodušších částí programového vybavení technologiemi skriptovacích jazyků s vazbami na stávající informační a komunikační systémy organizace,
 • zajišťování údržby a aktualizací databázových systémů využívaných pro webová řešení organizace,
 • poskytování technické a metodické podpory uživatelům, školení, zpracování návodů,
 • komunikace s dodavateli programového vybavení,
 • testování, přebírání, instalace, aplikování, ověřování a uvádění do provozu přijatých řešení,
 • zodpovědnost za provoz a rozvoj realizovaných řešení.

  Nabízíme:

 • dobré pracovní a platové podmínky,
 • pružná pracovní doba,
 • tři dny indispozičního volna („sick days“),
 • výhledově možnost home office – práce z domu,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • příspěvek na stravování.

Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vzor souhlasu je ke stažení na webových stránkách města v sekci „Výběrová řízení“ → Volná pracovní místa.

Další ustanovení:

 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
 • Nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení (případně dle dohody)
 • Platová třída: 11
 • Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště

 

Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 16. 2. 2017 do 17,00 hod. na adresu: Městský úřad Uherské Hradiště personální a mzdové oddělení

Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště.

Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat – výběrové řízení č. 5“.

Advent v Uherském Hradišti 2016 – brožura k prolistování

Blíží se vánoční čas. Pokud chcete zjistit, co se bude Uherském Hradišti dít, stáhněte si nebo prolistujte brožuru viz níže. Vánoční strom i výzdoba města se rozzáří již v pátek 25. listopadu 2016. Zažijete pravou vánoční atmosféru před prvním adventním víkendem na Masarykově náměstí.

Od 16:30 hodin jsou na programu zábavné Andělské hrátky nejen pro děti s Jirkou Hadašem. Starosta města Uherské Hradiště v páteční podvečer rozsvítí vánoční strom a vánoční výzdobu v celém městě. Vánoční strom dostane v tu chvíli své jméno vybrané veřejností. Připraveno je i velkolepé překvapení. Masarykovo náměstí zaplní stánky s vánočním občerstvením, které si
budou moci lidé užívat až do konce prosince.

Brožura ke stažení
Brožura k prolistování

Návštěva centrální pobočky neziskové organizace ARNIKA v Praze

I když máme malou pobočku Arniky i přímo v Uherském Hradišti, tak jsem přesto v pondělí 21.11.2016 navštívil tuto neziskovou organizaci v její centrále v Praze. Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírají o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii. Více o Arnice na jejich www stránkách www.arnika.org

Arnika pracuje ve třech programech:

Debatovali jsme nad jejich programem, jakým způsobem oslovují širokou veřejnost, jaké aktuálně probíhají kampaně atd. Přivezl jsem i spoustu tiskovin, které se zabývají různými tématickými celky. Brožury a letáčky jsou k vyzvednutí i u mě v kanceláři. Během naší schůzky jsme probírali také jejich možné zapojení do ekologického festivalu Týká se to také tebe. Ve spolupráci s Klubem kultury jej letos město spolupořádá již po 42. Více info o festivalu najdete na webu www.tsttt.cz.Myslím si, že zapojení organizací zaměřující se na životní prostředí do programu festivalu bude přínosné. Účast mi přislíbili a dokonce jsme se např. dohodli, že by mohli přijet se speciální měřící technikou a proměřit kvalitu dětských hraček, které si veřejnost sama přinese k otestování.

Ekologický Festival Týká se to také tebe se uskuteční v roce 2017 v termínu 9. – 11. 6. 2017.

 

Získal jsem certifikát Digitální garáže o znalostech online marketingu

Certifikát Digitální garáže o znalostech online marketingu

Zvládl jsem všech 23 témat problematiky digitálního marketingu a i posbíral všechny potřebné odznaky k získání uznávaného certifikátu. Veškeré znalosti chci prohlubovat nejen na dalších přednáškách a seminářích, ale také na škole, kterou momentálně navštěvuju: Univerzita Tomáše Bati, fakulta multimediálních komunikací, obor Marketingové komunikace.