EKO: Bude Nový akční plán přínosem pro cirkulární ekonomiku?

Na posledním jednání Výboru pro životní prostředí ve sněmovně byl kromě jiného na programu i Nový akční plán pro oběhové hospodářství (OH) – sdělení Evropské komise, k němuž v květnu vydalo Ministerstvo životního prostředí rámcovou pozici.

Tento plán je součástí Zelené dohody pro Evropu, je provázán s novou Průmyslovou strategií pro Evropu a navazuje na akční plán z roku 2015. O jeho přijetí evropskou komisí jsem v článku na blogu informoval již v březnu letošního roku.

Nový akční plán pro OH má za cíl učinit Evropskou Unii celosvětovým lídrem oběhového hospodářství. Plán je to ambiciózní a obsahuje soubor návrhů a opatření, které mají směřovat k cirkularitě napříč odvětvími. Formulován je zatím poměrně obecně, není tedy jasné, jakým způsobem bude snaha o naplnění cílů probíhat a jaké budou konkrétní požadavky na členské státy.

Pozice ČR, vyjádřená MŽP, je poměrně kritická. Vyjadřuje především obavu, že je v tuto chvíli cílů a požadavků v oblasti oběhového a odpadového hospodářství až příliš (stále probíhá implementace opatření z minulých let, čeká nás implementace směrnice SUP atd…), a může to znamenat pro členské státy velkou zátěž, proto ČR nebude podporovat nové cíle týkající se odpadů a obalů.

Já osobně plně podporuji celoevropský přechod na cirkulární ekonomiku, avšak realizovatelnost, možné přínosy a důsledky nového Plánu, je zatím obtížné posoudit, protože jde zatím spíše o soupis cílů než o jasný postup.


Co je obsahem Nového akčního plánu? (níže jsou jeho nejdůležitější body)

BOD 1.
Komise navrhne legislativní iniciativu v oblasti udržitelné výrobkové politiky. Jejím jádrem bude rozšířit působnost směrnice o ekodesignu tak, aby se vztahovala na co nejširší spektrum výrobků.

Budou stanoveny zásady udržitelnosti a regulace těchto aspektů výrobků:

 • Životnost, znovupoužitelnost, opravitelnost, energetická účinnost
 • Bez nebezpečných látek
 • Zvýšení obsahu recyklovaných materiálů
 • Umožnění repasování a vysoce kvalitní recyklace
 • Zákaz likvidace neprodaného zboží nepodléhajícího zkáze
 • Podpora modelu produkt jako služba
 • Snížení ekologické stopy
 • Digitalizace informací o výrobcích
 • Oceňování výrobků na základě jejich výkonnosti v oblasti udržitelnosti

Záměrem Komise je, aby zásady udržitelnosti výrobků plnily v budoucnosti hlavní úlohu v širším politickém a legislativním vývoji.

BOD 2.
Dalším bodem je větší ochrana a informovanost spotřebitelů, kam je zahrnuta také ochrana před greenwashingem nebo tzv. právo na opravu.

BOD 3.
Součástí jsou další plánovaná opatření, jako je společný evropský datový prostor pro inteligentní oběhové aplikace, a také úsilí o prosazování požadavků na udržitelnost výrobků uváděných na trh EU, zejména prostřednictvím koordinovaných inspekcí a opatření v oblasti dozoru nad trhem.

BOD 4.
Komise navrhne také minimální povinná kritéria a cíle pro zelené veřejné zakázky.

BOD 5.
Plán definuje princip oběhovosti ve výrobních procesech.

BOD 6.
Dále dokument obsahuje obsáhlou kapitolu klíčových hodnot pro jednotlivé typy produktů jako je elektronika a IKT, vozidla, baterie a vozidla, textil, stavebnictví a budovy, potraviny, voda a živiny, plasty, obaly. U obalů jde např. o zpřísnění požadavků na obalové materiály, nadměrné balení, ekodesign obalů nebo společné značení vedoucí k jednoduššímu třídění

BOD 7.
Další částí je politika předcházení vzniku odpadů a podpora principu oběhovosti, kde je deklarováno, že bude předložen návrh na revizi právních předpisů EU týkajících se baterií, obalů, vozidel s ukončenou životností a nebezpečných látek v elektronických zařízeních s cílem předcházet vzniku odpadů, zvýšit obsah recyklovaných materiálů, podporovat bezpečnější a čistší toky odpadů a zajistit vysoce kvalitní recyklaci. Dojde také k přezkumu směrnice 2008/98/ES a EK urychlí provádění nedávno přijatých požadavků pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, poskytne pobídky a podpoří výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti recyklace odpadů.
Tyto a další kroky mají přispět ke snížení celkové produkce odpadů a dosažení cíle snížit do roku 2030 množství nerecyklovaného komunálního odpadu o polovinu.

BOD 8.
Tzv. posílení principu oběhovosti v prostředí bez toxických látek má za cíl, aby se v recyklátu a recyklovaných výrobcích minimalizovaly zakázané a rizikové chemické látky.

BOD 9.
Plán má také ambici na vytvoření fungujícího evropského trhu s druhotnými surovinami.

BOD 10.
Dalším důležitým bodem je omezení vývozu odpadu z EU do třetích zemí, skutečná recyklace v Evropě a boj proti nelegálnímu vývozu odpadu.

BOD 11.
Oběhové hospodářství má fungovat na úrovni regionů, měst i jednotlivců. Má dojít k tvorbě pracovních míst v souvislosti s oběhovým hospodářstvím.

BOD 12.
Plán obsahuje také průřezové oblasti související s cílem klimatické neutrality, s hospodářskými podmínkami, s výzkumem, inovacemi a digitalizací.

BOD 13.
Na závěr je v dokumentu zdůrazněno, že cílem není jen přijetí opatření a splnění cílů v Evropě, ale především transformace hospodářství směrem k oběhovosti na celosvětové úrovni.


Pozice ČR (vybrané body):

ČR podporuje principy oběhovosti, avšak v Plánu vidí mnohé problémy, např. tyto:

 • dokument je příliš obecně formulován, bude obtížné udržet konzistenci dílčích částí,
 • hrozí nepřiměřená zátěž pro členské země,
 • některé aspekty se nedají řešit na úrovni EU – např. textil, jehož produkce se z většiny odehrává mimo EU),
 • chybí důraz na environmentální vzdělávání,
 • chybí reflexe chemické recyklace,
 • při zpřísňování požadavků na obsah chemických látek v recyklovaných výrobcích se budou obtížněji dostávat materiály do recyklace, což znesnadní plnění recyklačních cílů.
 • V blízkém časovém horizontu ČR nebude podporovat doplňování nových neodůvodněných cílů v oblasti odpadů a obalů, neboť v současné chvíli jsou již stanoveny velmi ambiciózní cíle:
  – pro komunální odpad do roku 2035
  – pro obaly do roku 2030
  – členské země mají řadu nových cílů ze směrnice o jednorázových plastech

 

Celý dokument si můžete prohlédnout zde:
https://www.frantisekelfmark.cz/wp-content/uploads/2020/09/Sdeleni-komise-novy-akcni-plan-pro-obehove-hospodarstvi.pdf
https://www.frantisekelfmark.cz/wp-content/uploads/2020/09/Ramcova_pozice_MZP.docx

PRÁCE: Dnes jsme slavnostně pokřtili naši první knihu „Česko InsPIRATIvní“

Dnes 9. 9. 2020 jsme v Pirátském centru slavnostně pokřtili naši první knihu, která nese název „Česko InsPIRATIvní“. Obsahuje 37 praktických příkladů z úspěšného pirátského působení na radnicích a v komunální politice. Hlavní iniciátorkou byla naše Olga Richterová. Jak Olga sama říká:  „Objevili jsme pirátský poklad. Tím pokladem jsou skvělé nápady, užitečné zkušenosti a dobrá praxe z práce Pirátů nejen na radnicích a krajích. Řada těchto projektů zůstává často pouze na lokální úrovni, dále se nesdílí, což je velká škoda, jelikož každý den v komunálu vzniká řada nápadů, které by mohly zlepšit životy občanů i v dalších regionech.” A já s tím, co říká, naprosto souhlasím. Na knize se podílely desítky autorů, včetně editorského týmu – všem patří velký DÍK.

Z našeho Zlínského kraje se v knize objeví místostarosta Kroměříže Vraťa Krejčíř, který píše o zavedené novince na Kroměřížské radnici. Každou středu má vedení města vyhrazené hodiny pro veřejnost. Aniž by se místní lidé předem objednávali, mohou přijít klást otázky, doptávat se, říkat své postřehy, nápady apod. Další, kdo v knize popisuje svoji zkušenost, je radní města Zlín Jirka Jaroš. Ten popisuje, jak nejenom na radnici odbourali jednorázové plasty, ale také jak po Zlíně zavedli nádoby na použitý olej atd. Já v knize krátce popisuji, jaká ekologické opatření a principy jsme zavedli ve sněmovně. To a mnohem více se dočtete v knize, kterou si lze objednat na webu www.ceskoinspirativni.cz.

Celou dnešní tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/Z-Slavnostni-krest-prvni-piratske-knihy-cesko-inspirativni.html

Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/kromeriz-radnice-radni-starosta-verejnost.A190121_452265_zlin-zpravy_ras

 

Poslanecký Výbor pro životní prostředí se po prázdninách vrátil k odpadové legislativě a boji proti suchu 

Praha, 9. září 2020 – Nabitý program 30. schůze poslaneckého Výboru pro životní prostředí obsahoval mimo jiné projednání zákona o obalech, diskuzi o opatřeních realizovaných v resortech zemědělství a životního prostředí v zájmu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. Rovněž řešení nové evropské legislativy v oblasti oběhového hospodářství, biodiverzity a také zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci uhelných regionů. Debatováno bylo i téma možnosti regulace návštěvnosti zvláště chráněných území.

„Na některé nedostatky novely zákona o obalech, které se snažím řešit i svými pozměňovacími návrhy, na dnešním výboru upozornili také zástupci odborné veřejnosti, kteří se zúčastnili jednání jako hosté. Přes snahu Ministerstva životního prostředí přesvědčit nás o opaku, považuji některé podmínky pro získání autorizace pro obalové společnosti za pro žadatele nesplnitelné a pokud nebudou změněny, obávám se, že se vstupu nových autorizovaných obalových společností na trh nikdy nedočkáme. Chybějící konkurenci v této oblasti přitom považuji za problém,” říká František Elfmark, pirátský poslanec, který je u tohoto sněmovního tisku zpravodajem, a dodává, že někteří zástupci odborné veřejnosti dokonce požadují vrácení celého tisku do druhého čtení.

„Dnes jsem se z pozice předsedkyně výboru ptala Ministerstva životního prostředí a zemědělství, jaké postupy přijala v návaznosti na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu za období 2013 – 2018, která konstatovala, že chybí zásadní opatření pro boj se suchem a potřebná právní úprava. Chtěla jsem vědět, jak resorty postupují v otázce nápravy. Zásadní pro mě je, aby stanovené cíle a opatření byla konkrétní a měřitelná. Jen tak lze vyhodnotit, zda jsou prostředky na boj se suchem využívány efektivně. Bohužel dosud trvá neschopnost spolupráce ministerstev na dokončení tolik potřebné protierozní vyhlášky. Piráti ve svém plánu Vodu řešíme teď protierozní vyhlášku považují za klíčovou pro zadržování vody v půdě,“  popisuje pirátská poslankyně Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

Doplnila, že výbor přijal také vstřícné usnesení k zavedení Fondu pro spravedlivou transformaci, ve kterém mimo jiné vyzývá vládu ČR k co nejefektivnější využití prostředků z mechanismu pro férovou transformaci uhelných regionů.

Zbavme se konečně plastů na jedno použití, mikroplasty už jsou všudypřítomné

Směrnice o jednorázových plastech (tzv. SUP) zavádí nová pravidla týkající se plastů na jedno použití. Jejím účelem je zejména snížení množství plastového odpadu v přírodě. Na zavedení směrnice do českého práva nyní pracuje Ministerstvo životního prostředí, v září by měl materiál zamířit do meziresortního připomínkového řízení. V minulých týdnech bylo uveřejněno hned několik studií, které ukazují, jaký je skutečný rozsah problému s plastovým odpadem.  

Podle nové britské studie je množství plastového odpadu v Atlantském oceánu větší, než se předpokládalo. Výzkumníci se totiž zaměřili nejen na plovoucí plastový odpad, ale i na obsah malých plastových částic níže ve vodním sloupci. A výsledkem je odhad 12-21 milionů tun plastového odpadu jen v Atlantském oceánu. To číslo je skutečně obrovské. Musíme si uvědomit, že se tento plast sám zcela nerozloží, ale pouze se rozpadá na menší a menší částečky. Tyto mikroplasty pak nacházíme prakticky všude a je otázkou, jaký dopad to může mít na ekosystémy i na zdraví lidí. 

Na to, že plasty jsou skutečně všudypřítomné, upozornila další studie, která ukázala přítomnost mikroplastů, především Bisfenol A (BPA), ve všech zkoumaných vzorcích lidské tukové a jaterní tkáně. Další vědci navíc upozorňují na to, že mikroplastické částečky jsou příhodným prostředím pro přenos bakterií a virů, což se potvrdilo ve zkoumaných vzorcích mořské vody, kde bylo právě na mikroplastech nalezeno 100-5000x více bakterií rezistentních vůči antibiotikům, než v okolní vodě. A antibiotická rezistence může do budoucna znamenat velké ohrožení. 

EU se snaží problém s plasty a mikroplasty v prostředí řešit snahou o přechod na cirkulární ekonomiku spojenou s menší produkcí odpadu, maximální recyklací, a právě snahou o úplné omezení některých jednorázových plastových výrobků, a to i díky zmiňované směrnici SUP, která se zaměřuje na výrobky, které tvoří téměř polovinu veškerého odpadu v oceánech a velký zdroj mikroplastů. 

 Jedná se o zákaz uvádění jednorázových plastových výrobků na trh, pokud mají ekologickou alternativu. Jde např. o tyčinky do uší, brčka, talíře, příbory, míchátka, tyčky na balonky. U dalších výrobků jako jsou kelímky nebo cigaretové filtry bude cíleno na omezení jejich používání, rozšířenou odpovědnost výrobce, snahu o recyklaci, zvyšování povědomí o negativních vlivech mezi uživateli. 

Pokud by směrnice SUP splnila svůj cíl, budou dopady významné. Jen ona však svět před znečištěním nezachrání. Měla by být jen jedním z kroků, kdy těmi dalšími jsou určitě funkční odpadové zákony, snížení celkové produkce odpadu, podpora recyklace, zkrátka celková přeměna evropského hospodářství k větší cirkularitě.

Zdroje:
https://www.zmescience.com/science/ocean-plastic-pollution-ocean-food-25234/
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200813142333.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200817104325.htm
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2020/august/micro-and-nanoplastics-detectable-in-human-tissues.html

 

Piráti budou prosazovat maximální recyklaci i nadále

Přeměna a modernizace odpadového hospodářství je jedním z dlouhodobých programových cílů Pirátů. Zároveň je nutnou podmínkou celkového zlepšení stavu životního prostředí. Věnuje se tomuto tématu již několik let a upozorňuji na potřebu razantně zvýšit procento recyklace, abychom dosáhli společných evropských cílů oběhového hospodářství. K tomu může dopomoci i nejnovější metoda českých vědců, tzv. katalytické štěpení.

O metodě tzv. katalytického štěpení vynalezené českými vědci nedávno informovala Česká televize. Tato metoda je unikátní v tom, že vstupem do zařízení mohou být různé druhy odpadu, včetně směsného komunálního odpadu nebo jinak obtížně recyklovatelných typů plastů, a výstupem je vždy stejný materiál vhodný pro výrobu plastových výrobků a surový uhlík. Vývoj recyklačních metod jde neustále dopředu, a to i zásluhou českých vědců. Musíme se snažit inovace maximálně využít a uvádět je do praxe, samozřejmě po důkladném otestování a vyloučení negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Nemusíme být skládkou Evropy, ale naopak mozkem recyklace!

Ministerstvo v návrhu nového zákona o odpadech bohužel k recyklaci příliš nesměřuje a je tak otázkou, zda se nových recyklačních metod a kapacit v praxi dočkáme. Body na podporu recyklace, které byly výsledkem práce sněmovní pracovní skupiny, a mezi něž patří třeba snížení sazby DPH na recyklované výrobky a recykláty nebo podpora recyklace v rámci dotačních programů, se do zákona nepromítly, což je škoda. Zákon ještě nemá svou finální podobu, čeká nás třetí čtení zákonu o obalech (září/říjen). Určité zlepšení mohou přinést některé naše pozměňovací návrhy. Konečná podoba nových odpadových zákonů by potom měla být jasná do konce letošního roku 2020.

#pirati #recyklace #odpady #elfmark #obehovehospodarstvi #nejlepsijeodpadkterynevznikne

zdroj: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/obehove-hospodarstvi.html

 

EDIT: 

Dlouhodobě se snažím upozorňovat na nedostatečnou podporu recyklace v ČR. Toto odvětví je přitom velmi potřebné a je tedy třeba hledat a podporovat metody, jak zrecyklovat co největší podíl vyprodukovaného odpadu a získat co nejčistší výstupy, při zachování šetrnosti technologie k životnímu prostředí. 

Pokud už odpad vznikne, musíme ho co nejvíce využít znovu. Byl bych rád, kdyby se o inovacích v oblasti recyklace a o odpadech jako takových více mluvilo a diskutovalo nejen v odborných kuloárech, ale i v běžných médiích, abychom si všichni společně uvědomili, že cesta odpadu nekončí vyvezením popelnic. Snažím se svými komentáři právě takovou debatu rozproudit, dostat odpad do popředí zájmu.  Nechci být vnímán jako propagátor určité metody, ale pokládám za vhodné o nových technologiích a možnostech informovat, příp. otevřít diskuzi.

O chemickou recyklaci katalytickým štěpením jsem se začal zajímat v souvislosti s reportáží ČT a několika dalšími články. Nejsem však odborníkem na chemickou recyklaci, proto děkuji panu Kropáčkovi z Hnutí DUHA za bližší informace o této metodě, které mi v reakci na můj komentář poskytl a upozornil mne i na její možná úskalí. Jaké jsou plusy a mínusy, výhody a rizika různých metod chemické recyklace, doporučuji k přečtení např. tento článek (v AJ).

Dnes začíná první Pirátský letní kemp v Dřevotvarce

Ode dneška jedu s dětmi na první Pirátský letní kemp do Vranova nad Dyjí. Velmi se s dětmi těšíme na všechny dobrodružství, které nás tam čekají.  Když se kemp začal plánovat, tak byla vyhlášena na fóru “soutěž” o tvorbu loga potažmo pak znaku. Jako grafik jsem taky zkusil něco vytvořit a nakonec jsem byl i vybrán, za což velmi děkuji všem, kteří pro můj projekt hlasovali. Zde se můžete podívat na náhled. Logo věnuji bezplatně a těší mě, že jsem i touto formou mohl pomoct.