Víte, že na začátku června jsme schválili tzv. Digitalizační balíček (DEPO)?

Jsem rád, že mohu z pozice místopředsedy petičního výboru říci, že Sněmovnou a Senátem prošel digitalizační balíček, tzv. DEPO, v jeho senátní verzi, který navíc obsahuje i myšlenku mého pozměňovacího návrhu doplňující petiční zákon o pravidla umožňující realizaci petičního práva prostřednictvím portálu veřejné správy (nástrojem). Tento nástroj má vytvořit Ministerstvo vnitra.

Organizátor petice v rámci tohoto nástroje vytvoří sekci pro konkrétní petici a zadá potřebné údaje (tj. čeho se petice týká, do kdy je možno petici podpořit, identifikaci toho, kdo petici sestavil v rozsahu jména, příjmení a bydliště, alternativně údaj o petičním výboru a identifikaci toho, kdo zastupuje petiční výbor při styku se státními orgány v rozsahu jména příjmení a bydliště). 

Petenti se pod petici podepíší v prostředí nástroje, kdy tento podpis nahrazuje prohlášení o podpoře petice potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Takovým prostředkem pro elektronickou identifikaci bude zejména občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Nástroj po přihlášení petenta vygeneruje řádek obsahující jeho jméno, příjmení a bydliště. Pro vyslovení podpory dané petici klikne petent na tlačítko „Podpořit petici“. Po ukončení sběru podpisů organizátor petici vygeneruje jako celek a aplikace, eventuálně organizátor petice připojí údaje o organizátorovi v rozsahu jméno, příjmení a bydliště, popř. údaje o členech petičního výboru a osobě, která je oprávněna petiční výbor zastupovat ve styku se státními orgány. Takto vygenerovaná petice bude zaslána datovou schránkou správce portálu veřejné správy do datové schránky organizátora petice a tento ji následně může odeslat (prostřednictvím své datové schránky či jiným způsobem) orgánu veřejné moci, jemuž je petice adresována.

Musím připomenout, že tato úprava petičního zákona koluje Poslaneckou sněmovnou již od května 2019, které jsem spolupředkladatel.  Právě toto doplnění je obsaženo pod ST 475.

Beru jako pozitivní, že se vláda tímto návrhem inspirovala a tuto změnu začlenila do výše zmíněného vládního návrhu zákona ST 756, který byl předložen Poslanecké sněmovně dne 18.2.2020, jelikož si myslím, že i petiční právo by mělo užívat výhody 21.století.

 

Více informací zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ridici-priste-uz-jen-s-obcankou.html

Nová studie přináší informace o druhu, chování a původu odpadu v oceánech

Asi nikoho z nás nepřekvapuje, že přibližně 80 % odpadu v oceánu je tvořeno plasty. 

 • 10 výrobků ze 112 identifikovaných tvoří přitom tři čtvrtiny veškerého odpadu. Žebříček vedou obaly od jídla a nápojů – krabičky na jídlo s sebou, PET lahve, sáčky, kelímky…
 • Na plážích je potom časté obrovské množství nedopalků. I když jsem kuřák, nemám rád znečišťování pláží vajgly a snažím se všechen vyprodukovaný odpad z pláže zase odnést. Máte to stejně? 
 • Jen 22 % odpadu v oceánech pochází z rybaření, lodní dopravy a dalších vodních aktivit. Zbytek pochází ze souše.

Zatímco dále v moři a na hlubokém mořském dně nacházíme hlavně mikroplasty, plastový odpad před rozpadem se hromadí při pobřeží – je zde tak šace odpad řešit dříve, než se z něj stanou prakticky nezachytitelné mikroplasty a zmizí v oceánu. 

Autoři studie upozorňují na to, že ačkoli počínající snahy o omezení jednorázových plastů v EU a USA jsou chvályhodné, nestačí. Měli bychom se zaměřit na snižování množství odpadu jako takového, zavedení principů rozšířené odpovědnosti výrobce a u alternativ k plastům se zabývat jejich vlivem na životní prostředí v celém životním cyklu. S tím naprosto souhlasím.


Zdroje:

https://phys.org/news/2021-06-full-picture-nature-ocean-litter.html

https://www.pexels.com/cs-cz/foto/plaz-pisek-ocean-pobrezi-2827735/

 

PRÁCE: Střípky z dalšího zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště – vedení města odmítlo referendum o změně média v CTZ!

Včera proběhlo již 20. zasedání zastupitelstva města. Na programu bylo celkem 14 bodů, představím vám jen ty nejzásadnější. Kolega Jaroslav Ševčík byl z tohoto jednání omluven. Rád bych důkladněji popsal především dva body jednání.

Nejdelší a velmi důležitá diskuse byla k bodu s názvem “Stanovisko města ke studii o zavedení jiného způsobu výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s.r.o.”. Jelikož mi na spokojenosti občanů v našem městě záleží a o tuto oblast se dlouhodobě zajímám, přednesl jsem k tomuto bodu speciální protinávrh usnesení.  

Návrh spočíval v doplnění varianty (V2) která se zabývá výměnou topného média a to za plyn. Dále jsem chtěl, aby zastupitelstvo města zaúkolovalo Radu města k dopracování možnosti decentralizace stávajícího centrálního zdroje tepla ve stejných parametrech a u současných variant zajistit doplnění ekologické studie. U variant obsahujících spalování komunálních odpadů zajistit rozšíření studie o akceptaci IPPC a dopadu na ekonomiku variant (V4 a V5). Celou záležitost nejde jednoduše odbýt a musí se najít vážně to nejlepší řešení pro občany, ne jen pro ekonomiku CTZ.

Po více než hodinové debatě, kdy opoziční zastupitelé navrhovali, aby o variantě rozhodlo místní referendum, se konečně hlasovalo. Bohužel vedení města nepodpořilo ani uspořádání referenda a ani můj protinávrh, aby rada města dopracovala ekologickou studii, zabývala se možností decentralizace a aby u variant obsahujících spalování komunálních odpadů zajistila rozšíření studii o akceptaci IPPC a dopadu na ekonomiku u variant V4 a V5. Uspořádání referenda jsem samozřejmě podpořil.

 

Zde všechny varianty, které obsahuje studie: 

(V0) Stávající stav s ekologizací uhelného zdroje + KGJpřip (nerealizovatelné) 

(V1) Integrace ZEVO do stávajícího stavu (nerealizovatelné)

(V2) 3x Plynový kotel + KGJpřipr 

(V3) 3x Plynový kotel + KGJpřipr + 3x KGJnová

(V4) 3x Plynový kotel + ZEVO + KGJpřipr 

(V5) 3x Plynový kotel + ZEVO + KGJpřipr + 1x KGJnová

(V6) 3x Biomasový kotel + KGJpřipr 

(V7) Plynové kotle + bioplynová stanice (nerealizovatelné) 

Vysvětlivky: Plynový kotel = kotel s výkonem 6 MW KGJpřipr = kogenerační jednotka (zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, přičemž je smysluplně využito odpadní teplo vznikající při výrobě elektřiny; jedná se o „turbínu“), kterou společnost CTZ již připravuje k realizaci v blokové kotelně Štěpnice KGJnová = nově vybudovaná kogenerační jednotka o výkonu 1 MWe ZEVO = malá spalovna na biologicky rozložitelný odpad a tuhý komunální odpad o kapacitě 15 kt/r (tj. příjezd 9 vozidel denně). Variantně byla zvažována kapacita 10, 12 a 15 tk/r.

 

Co můj protinávrh měl řešit

+ I decentralizace stávajícího řešení může být provedeno klidně i CTZ s.r.o., tedy tato varianta nemusí znamenat zánik CTZ, ale pouze její transformaci. Bohužel bez analýzy toto nevíme. Chápu obavy, že může být problematické umístění lokálních zařízení, ale toto nemůžeme bez analýzy vědět. Dle mých informací by decentralizace mohla znamenat až o třetinu nižší ceny plynu a zlevnit dodávky tepla a zároveň se jedná o moderní trend v západní Evropě, která je v managementu energetiky podstatně napřed.

+ Doplnění ekologických studií je třeba zejména pro prevenci případného zdržení při schvalování EIA, momentální studie z VUT pracuje s ekologickými dopady minimálně a zároveň v ní vidím absenci informací o dalších polutantech a nebezpečných lá

+ IPPC (prevence a kontrola) je jediným korektním řešením pro dostatečnou záruku bezpečnosti provozu, dle společnosti MVV s touto variantou nepočítají, ale opětovně nejsme informovaní, jaké dopady na ekonomiku by splnění IPPC mělo.

 

Co to je IPPC?

Integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. https://www.mzp.cz/ippc

***

Nepodpořil jsem ani závěrečný účet města za rok 2020, ani zprávu o plnění rozpočtu města za první pololetí 2021, jelikož obsahuje mnoho investic, s kterými nesouhlasíme.

Chci se ještě zastavit u dalšího bodu, který jsem nepodpořil. V něm se schvalovala “Závěrečná zpráva o zpracování a projednání výstupů projektu Hradiště chytře a návrh dalšího postupu při implementaci konceptu Smart City”. O Uherském Hradišti se říká, že je město koncepcí a strategií, což můžu potvrdit a takto Útvar městského architekta funguje bohužel dlouhodobě. Město nechalo udělat za mnoho milionů 9 strategií, koncepcí a analýz a to pod názvem Strategie Smart City

 • Informační strategie
 • Analýza a návrh optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ
 • Koncepce rozvoje veřejného osvětlení
 • Místní adaptační strategie na změnu klimatu
 • Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů
 • Koncepce rozvoje a řízení kultury
 • Koncepce rozvoje cestovního ruchu
 • Koncepce rozvoje a řízení sportu

 

Co v nich chybí? Proč jsem tyto materiály nepodpořil?

Materiály obsahují mnoho informací, které pro město nejsou nové a jsou známé dlouhodobě. Hlavní chyba je však v zadání, tyto koncepce a strategie jsou bohužel dělané jen proto, abychom na jejich základě mohli čerpat dotační prostředky nebo na ně mohli odkázat, když se koaliční strany rozhodnou prosadit konkrétní projekt. Chybí konkrétní zasazení koncepcí do provozu městského úřadu. Není zřejmé, jak budou informace a data přeneseny do informačních systémů města. Koncepce a strategie určují rámce proto, jak mají být projekty tvořeny a připomínkovány. 

Příklad je třeba projektová dokumentace na nový Zimní stadion. Na starost to má Odbor investic. Kdo bude připomínkovat tento projekt z hlediska všech zakoupených koncepcí?

Nejméně povedená je z mého pohledu Koncepce rozvoje veřejného osvětlení. Na tuto koncepci psal posudek pan Maixner, který uvedl, že části studie jsou zkopírovány z jiných studií a studie obsahuje i další nepřesnosti. Nevím, jestli tento posudek má veřejnost k dispozici.

Koncepce většinou popisují, co by se mělo či co by se mohlo udělat. Co jim ale zásadního chybí je, jakým způsobem má město uchopit návrhové části. Budou všechna opatření kryta rozpočtem nebo jen nekterá?
A která a proč? Je tam mnoho nevyjasněných otázek a tak se bojím, že se zase naplní městský šuplík něčím, co tam už v podobné verzi leží.

Co říct na závěr? Vážně by bylo dobré v těchto věcech odhodit politický kabátek a najít společná funkční řešení. Nejlépe se zapojením těch, kterých se to týká nejvíce – občanů.

Mějte hezké dny! 

František Elfmark

Týdenní inspirace článků 19. 6. – 13. 6. 2021

Opět vám níže přikládám odkazy na články, které mne v daném týdnu zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství. Jsou přehledně rozdělené na celou ČR, Uherské Hradiště a okolní města, Zlínský kraj. Pakliže budete mít čas a chuť, můžete z nich čerpat stejně jako já.

 

Česká republika

Havlíček na podzim nevyloučil zpřísnění koronavirových opatření

AstraZeneca by se neměla dávat ani lidem starším 60 let, lepší jsou vakcíny jako Pfizer, říká EMA | Svět

Volební drive-iny se na podzim vrací, ale už bez vojáků. Od dvojitého hlasování má odradit pokuta | Domov

Spor o Babišův střet zájmů by měl rozhodnout Evropský soudní dvůr, řekl Havlíček | Domov

 

 

Uherské Hradiště a jeho okolí

Archeologové předali štafetu, stavba dálnice D55 se rozjíždí

Aquapark se zbavil starých hříchů, čeká jej modernizace

Úředník s metrem při kontrole pochybil, prodejce vyvázne bez pokut

Městem pro byznys je opět Uherské Hradiště

 

Zlínský kraj

Kampaň Do práce na kole zná vítěze. Ceny jim předali hejtman Zlínského kraje a starostka Otrokovic

Zlínský kraj zjišťuje zájem o další využití objektu Velehrad – Salašská

Kraj podpoří konání Národní pouti na Velehradě dotací

U příležitosti zápisu Cyrilometodějské stezky mezi Kulturní stezky Rady Evropy se uskutečnila číše vína

Respirátory se ve třídě odloží zřejmě už všude, řekl Vojtěch. Rozhodne vláda

 

Životní prostředí

Evropská agentura pro ŽP vyhlašuje fotosoutěž na téma změna klimatu, její dopady a řešení Climate Change PIX – EnviWeb.cz

Záznam z webináře ke službě programu Copernicus pro monitorování atmosféry

Výstava Udržitelná Praha ukáže, jak mohou stavby zlepšit klima – EnviWeb.cz

Tanečníci upozorňují na nedostatek pitné vody, do akce se zapojí i Češi

Nová strategie EU: do obnovy biologické rozmanitosti se bude ročně investovat 20 miliard eur

MMR a MŽP prověří výstavbu rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku

Na Vavrouškovu cenu je letos nominováno přes 40 osobností

Vědci liberecké univerzity vyvinuli roušku, která se v přírodě rozloží

Dnes je mezinárodní den “STOP přepravě zvířat”

O co jde? Jedná se o dálkové  transporty hospodářských zvířat. Dlouhé hodiny a dny trvající cesta, jejímž cílem jsou ve většině případů jatka. 

Při transportech nejsou výjimkou:

 • nevyhovující napáječky,
 • příliš velká hustota zvířat,
 • příliš těsný prostor,
 • příliš vysoké či nízké teploty,
 • další porušení předpisů, která způsobují zvířatům utrpení. 

Jakmile navíc zvířata vyjedou mimo území EU, jakékoli naše zákony na ochranu zvířat se stávají prakticky nevymahatelnými.

Přeprava, chov i porážka tak mohou být z našeho pohledu nevyhovující a pro zvířata trýznivé.

Český skot putuje nejčastěji do Turecka. Přes naše území pak proudí zvířata z jiných států např. do Libanonu nebo Ruska. 

 

Je nepřijatelné, abychom podporovali export zvířat a přitom neřešili problémy s jejich přepravou a neřešili, co se s nimi stane, až vyjedou za hranice EU.

 

V Pirátské straně jsem součástí týmu, kde se právě problematikou dálkového transportu zabýváme.

Jako součást řešení vidíme celoevropský jednotný přístup k exportům mimo EU (za současných podmínek nejlépe zákaz exportu do třetích zemí) a přísnější vymáhání platných evropských předpisů. Na národní úrovni pak např. podporu mobilních jatek, vývoz masa místo živých zvířat a celkově snahu o to, aby pro naše chovatele nebyl prodej do třetích zemích tím nejvýhodnějším řešením.

 


Zdroj:

https://www.pexels.com/cs-cz/foto/krajina-zvire-zemedelstvi-farma-2253553/

Recyklace hliníku: proč se o ni snažit? #7

Mezinárodní institut pro hliník (IAI) ve své nové zprávě uvádí, že se v roce 2050 předpokládá zvýšení poptávky po hliníku o 80 % vůči dnešku. Poměrně dobrou zprávou je, že recyklovaný hliník by měl pokrýt minimálně 50 % této poptávky.

Recyklace hliníku totiž znamená významnou úsporu přírodních zdrojů. Ušetří se až 95 % energie, která je jinak potřebná pro zpracování materiálu z primárních surovin. Důležité je také snížení množství odpadu – při výrobě hliníku z bauxitu totiž vzniká obrovské množství odpadu, včetně velmi toxických kalů. 

Takže recyklace hliníku i přes svá úskalí (problematická recyklace tenkostěnného hliníku, vznik strusky) stále znamená o mnoho lepší variantu výroby hliníkových výrobků oproti výrobě z rudy bauxitu. Dá se navíc recyklovat opakovaně a bez ztráty kvality.

Měli bychom se proto soustředit na to:

 • aby hliník byl maximálně recyklován, kdy v současnosti problém je hlavně s recyklací obalových materiálů (plechovek, víček apod.), které mnozí lidé ještě nejsou zvyklí třídit.
 • jak posílit třídění a recyklaci hliníku, a ne pouze žádat o výjimky z recyklačních cílů EU. 

A co vy, třídíte kovy? A preferujete pivo ve skle nebo v plechu? 

Zdroj: https://waste-management-world.com/a/recycled-aluminium-could-meet-50-percent-of-demand-by

https://www.trideniodpadu.cz/hlinik