Výbor pro životní prostředí otevřel diskuzi o kritickém stavu sucha a zálohování PET lahví

Praha, 13. května 2020Výbor pro životní prostředí dnes doprojednal zákony z oběhového balíčku změnový zákon a vládní novelu zákona o obalech. Piráti v čele s kolegou Františkem Elfmarkem k nim podali celkem deset pozměňovacích návrhů. Na programu byla také informace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství o ochraně před kritickým suchem v České republice. Řešení představená ministerstvy jsou však nedostatečná a nereflektují potřeby krajiny.

Z pozice předsedkyně výboru a zpravodajky bodu jsem na jednání přizvala také ministry Richarda Brabce i Miroslava Tomana a požadovala konkrétní informace ve věci velikosti půdních bloků a odvodňovacích systémů. Kvůli konání mimořádné schůze Sněmovny musel být bod přerušen. Zástupci obou ministerstev stačili odmítnout závěry kontrolní akce NKÚ zabývající se suchem a argumentovali tím, že dělají mnoho různých opatření a krizi aktivně řeší.

Zmínili například zcela nedostatečnou obnovu nebo výstavbu 380 obecních rybníků za rok z peněz Ministerstva zemědělství. Nebo realizaci 100 mokřadů, tůní a vodních nádrží z peněz Ministerstva životního prostředí za rok 2019, což je žalostně málo. 19 km revitalizovaných toků – tím se přece MŽP nemůže ani chlubit, to je výsměch. Na opatření v krajině jde stále nepoměrně méně peněz oproti záměrům na projekty výstavby velkých nádrží a přehrad. Problém totiž není v tom, že by ministři žádné kroky nepodnikali. Ministerstva pokračují v původních programech, které jsou dobré, ale zoufale nestačí – je třeba zvýšit úsilí, navýšit kapacity a navýšit finance.

Ministr zemědělství a jeho resort dále opakovaně uvádí jako jedno z funkčních řešení otázky sucha na zemědělské půdě zmenšení půdních bloků na 30 hektarů. Takhle to ale nelze paušalizovat. V lokalitách, kde je menší riziko eroze, to může vyhovovat. Jsou ale lokality, kde je i 10 hektarů moc. Prosazuji, aby byla realizována především opatření, která se orientují na umisťování funkčních krajinných prvků do naší zemědělské krajiny, jako jsou meze, remízky, zatravněné údolnice, vodní plochy a mokřady. Tyto prvky přirozeně zbrzdí vodní i větrnou erozi a pomohou zadržet vodu i organickou hmotu v půdě.

Kolega František Elfmark rozvířil na dnešním výboru největší diskuzi okolo možnosti zálohování jednocestných nápojových obalů. Návrh, který má za cíl umožnit zálohování na dobrovolné bázi a snaží se tématu zhostit komplexně, bohužel nebyl podpořen.

Výbor pro životní prostředí se bude zabývat zákonem o obalech a suchem v ČR 

Praha, 11. května 2020 – Výbor pro životní prostředí projedná ve středu druhou část balíčku odpadové legislativy – změnový zákon a vládní novelu zákona o obalech. K těmto dvěma zákonům bude na výboru projednáno celkem 27 pozměňovacích návrhů, z čehož čtyři požadují zálohování PET lahví. Na jednání výboru byli přizváni také ministři životního prostředí a zemědělství, aby podali zprávu o jednotlivých krocích, které podnikají ministerstva proti kritickému suchu.

„Vzhledem ke kritickému suchu jsem na program výboru zařadila bod Informace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství o ochraně před kritickým suchem v České republice. Budeme se ptát ministrů na konkrétní kroky, které ministerstva aktuálně připravují. Je nezbytné, abychom postupovali systematicky, musíme kompletně změnit přístup ke krajině – nehledět na ni jen jako na výrobní prostředek a prostor, kam umístit investici – musíme se o ni začít skutečně starat, a ne o tom jen mluvit. Středeční výbor bude opět otevřen pro veřejnost prostřednictvím online streamu,“ uvedla pirátská poslankyně a předsedkyně výboru Dana Balcarová.

„Na základě provedených studií a zkušeností ze zahraničí je jasné, že zálohování může výrazně pomoci dosažení cílů třídění a potažmo i recyklace PET a hliníku. Proto chci, aby zálohování bylo umožněno dobrovolně neboť z analýz jednoznačně nevyplývá, že zavedení povinného zálohování je v případě ČR jediné a nejlepší řešení. Podávám pozměňovací návrh, který toho má dosáhnout a podporuji podobné návrhy dalších poslanců,“ doplnil pirátský poslanec František Elfmark.

Výbor pro životní prostředí se sejde ve středu v 11 hodin. Jeho jednání bude dostupné prostřednictvím online přenosu na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Piráti se ptají, jak rozdělí Ministerstvo zemědělství 4,3 miliardy korun na podporu soběstačnosti

Praha, 11. květen 2020 – Ministerstvo zemědělství oznámilo, že získalo další 4,3 miliardy korun pro zemědělce a potravináře, kterými chce posílit potravinovou soběstačnost ČR. Zveřejněná pravidla rozdělování peněz a způsob jejich projednání vzbuzují řadu otázek i nelibost řady zemědělských organizací. Piráti se pozastavují například nad kritérii pro příjem dotací, mezi nimiž je podmínka exportování. Kromě toho došlo i na razantní přehodnocení míry podpory pro začínající nebo ekologické zemědělce. S řadou dotazů se proto obrátili na ministra zemědělství Miroslava Tomana v písemné interpelaci.

„Na jednání Zemědělského výboru PSP ČR nás ministr zemědělství ujišťoval, že peníze jsou určena primárně na podporu malých a středních podniků s cílem posílit lokální produkci a zajištění potravin pro občany ČR. Zveřejněná pravidla tomuto ale moc neodpovídají,” komentoval situaci poslanec Pirátů Jan Pošvář a dodal: „Rozpaky budí například to, že u části dotací je zvýhodňujícím kritériem skutečnost, že daný podnik je exportér. Jak podpora exportu zvýší soběstačnost ČR?”

Piráti se proto obrátili na ministra zemědělství s písemnou interpelací, ve které chtějí zodpovědět následující otázky:

 • Z jakých důvodů bylo přistoupeno k použití uvolněných prostředků na investiční operace PRV? Investiční operace jsou v době nastupující krize velmi rizikové, toto riziko se dle mého názoru zvyšuje z titulu velikosti podporovaných projektů. Jak velké investiční zatížení farmářů bude důsledkem? Z jakých důvodů nebylo přistoupeno k uplatňování mimořádných avšak plošných forem podpory, například úvěrováním nebo přímými dotacemi prostřednictvím PGRLF a podpor de minimis?
 • Jakým způsobem přispějí uvolněné prostředky k řešení stavu krajiny a katastrofálního sucha, což je dle Vašich četných vyjádření jednou z klíčových priorit resortu zemědělství?
 • Z jakých důvodů došlo ke znevýhodnění zemědělců u nichž příjmy ze zemědělské prvovýroby nedosahují 50 % jejich příjmů?
 • Z jakých důvodů byl v rámci operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů přidán záměr d) zpracovatelské podniky velké? Jakým způsobem budou zvýhodnění začínající zemědělci a mikropodniky?
 • Proč v rámci preferenčních kritérií operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů existuje bodové zvýhodnění pro exportéry? Jakým způsobem preference exportérů zvýší soběstačnost Česka?
 • Zvažoval Váš resort v rámci příprav 10. kola PRV změnu přístupu ve výše uvedených oblastech?
 • Z jakých důvodů nebyly podmínky 10. kola PRV řádně projednány a byly poskytnuty pouze dva dny na připomínky v rámci Monitorovacího výboru?
 • Z jakých důvodů bylo sníženo původně navrhované 20% navýšení míry podpory pro mladé začínající zemědělce a ekologické zemědělce na pouhých 5 %?
 • U operace 4.1.1 bodově zvýhodňujete podniky s vyšším zatížením VDJ. Bylo toto kritérium zařazeno s ohledem na sucho v roce 2019 a 2020?
 • Z jakého důvodu jsou způsobilé výdaje uznatelné již od 12. 3. 2020?
 • Jakým způsobem Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Vinná réva přispěje ke zvýšení soběstačnosti ČR?

Podle veřejně dostupných informací bude většina finančních prostředků směřována do 10. kola Programu rozvoje venkova 2014. V rámci 10. kola PRV bude uvolněno celkem 3,4 mld. CZK do dvou operací. 1,8 mld. CZK do operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 1,6 mld. CZK do operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

PRÁCE: Jak by mělo fungovat zálohování nápojových obalů a potřebujeme jej vůbec?

Praha, Uh. Hradiště 11. května 2020 – Výbor pro životní prostředí projedná ve středu 13. 5. 2020 druhou část balíčku odpadové legislativy, tedy změnový zákon a vládní novelu zákona o obalech.  To znamená jediné – přijde na přetřes možnost zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. 

Do VŽP (Výbor pro životní prostředí) totiž bylo podáno hned několik PN (pozměňovací návrh k zákonu), které se zálohováním zabývají. Některé ho chtějí umožnit dobrovolně, jeden se snaží o zálohování povinné. Každý návrh na to jde trochu jinak, cíl však mají společný: funkční nastavení zálohování vícecestných i jednocestných obalů.

I já jsem jeden z těchto PN podal. Můj návrh cílí právě na dobrovolné zálohování, tedy aby výrobci, kteří o tuto možnost stojí, mohli zavést zálohování svých obalů.

Co konkrétně můj návrh řeší? Jsou to tři oblasti. Jednak upravuje podmínky vzniku subjektů zajišťujících výkup obalů v celé obchodní síti, aniž by forma a provoz tohoto subjektu byly omezovány podmínkami stanovenými pro autorizované obalové společnosti (avšak změny zachovávají výrobcům možnost založit si autorizovanou společnost pro potřeby zálohování, pokud to budou považovat za vhodnější). Tím je dána výrobcům možnost kolektivně řešit problematiku zálohovaných obalů. 

Dále návrh zajišťuje, aby při zavedení zálohování nedocházelo k diskriminaci malých a venkovských prodejen. Rozvoj vratných zálohovaných obalů s sebou totiž může s ohledem na některé zahraniční zkušenosti přinášet nevýhody z hlediska zásobování venkova a drobných prodejen. Platí to zejména u automatizovaných způsobů výkupu vratných obalů, které jsou realizovány pouze ve větších prodejných s dostatečným prostorem pro instalaci výkupních automatů za podmínky, že zde dochází k výkupu významnějšího množství vratných zálohovaných obalů. V těchto případech totiž podle zahraničních zkušeností bývají ze strany osob uvádějících obaly na trh (zejména u obalů plastových) poskytovány zvláštní odměny nebo výhody provozovatelům větších obchodů, popřípadě provozovatelům obchodů vybavených výkupními automaty. To však ve svém důsledku vede k diskriminaci a poškozování malých obchodů, zvláště ve venkovských regionech, kde je postavení prodejců nejcitlivější. Této diskriminaci předložený návrh zabraňuje. 

Třetí oblastí, kterou návrh řeší, je potřeba zabezpečení prostředků, které mají být vráceny spotřebitelům při výkupu obalů. Tyto prostředky by neměly být ohroženy jinými odpadovými činnostmi autorizované společnosti, proto by měla být respektována dobrá praxe jiných států EU, kde je systém zálohování vratných obalů vždy finančně i organizačně oddělen od jednocestných obalů, které jsou sbírány formou tříděného sběru. Proto návrh brání existující autorizované společnosti zavádět vlastní systém zálohování. 

Spolupředkládám také návrh poslankyně Pěnčíkové, který řeší stejnou problematiku z trochu jiného úhlu. Tento návrh se soustředí především na jasné odlišení jednocestných recyklovatelných zálohovaných obalů a zacházení s nimi od od ostatních obalů. Vymezuje je jako samostatnou kategorii. Zavádí i např. nové třídící cíle pro vratné jednorázové recyklovatelné obaly. Podobně jako předchozí návrh i tento upravuje podmínky vzniku a provozování subjektů, zajišťujících výkup obalů. Např. také umožňuje akcionářům, zaměstnancům a orgánům autorizovaných obalových společností účastnit se na dobrovolném zálohovém systému pro nápojové obaly. Upravuje také nastavení sběrných míst, kdy požaduje pro tento typ obalů výjimku z povinné hustoty sběrné sítě pro odpady z obalů a z povinného zařazení sběrných míst do obecních systémů nakládání s odpady. 

 

Jaké jsou moje důvody pro podporu dobrovolného zálohování? 

Na základě zkušeností ze zahraničí, kde zálohování jednocestných nápojových obalů již funguje (např. Německo, Norsko, Švédsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Island, Izrael), zastávám názor, že zálohování zvýší podíl vytříděných nápojových obalů (tj. nebudou tak často končit ve směsném odpadu nebo hůř, v přírodě) a tím potažmo i podíl jejich recyklace (obalů bude nejen více k dispozici, ale budou v dobrém stavu, připraveny k recyklaci). Dále si od zálohování slibuji, že donutí výrobce k ekodesignu jejich výrobků, tedy zaměří se zejména na jejich snadný zpětný odběr, co nejjednodušší možnost recyklace a využití většího podílu recyklátu ve výrobcích. Možná naivně také doufám, že zálohování donutí spotřebitele zamyslet se nad množstvím obalů, které si nosí domů z obchodu, a někteří se rozhodnou nákup lahví a plechovek omezit. 

Uvědomuji si však i rizika. Čistší přírodu bez odhozených obalů zaručí spíše vyšší záloha, která bude spotřebitele motivovat k vrácení lahve do obchodu, ta však může přinést až příliš velké zvýšení ceny nápojů. Není také zaručeno, že v českém prostředí se se zavedením zálohováním bude měnit chování výrobců i spotřebitelů podobně jako třeba v Německu. Protože už dnes u nás třídění plastů funguje celkem obstojně, rozdíl v množství vytříděných obalů po zavedení zálohování by také patrně nebyl tak velký a efektní jako v zemích, kde před zavedením zálohování neexistoval zavedený systém podobný našemu systému barevných kontejnerů. Hrozí také, že se lidé v důsledku soustředění na zálohované obaly přestanou snažit o precizní třídění těch nezálohovaných. 

Proto více podporuji právě pozměňovací návrhy, které umožňují dobrovolné zálohování a nepřikazují ho povinně. Až čas ukáže, jak bude trh reagovat na tento systém, jak to ovlivní spotřebitele a jaká část výrobců nápojů se vůbec rozhodne jít cestou zálohování. Teprve poté můžeme na základě aktuálních statistik a analýz z našeho prostředí vyvozovat závěry a promýšlet další kroky.

Oznamte termíny a podmínky pro konání dětských letních táborů

Praha, 7. května 2020 – Piráti dnes odeslali výzvu Vládě ČR, aby uvedla podmínky, za jakých lze konat dětské letní tábory. Dětské letní tábory zajímají desítky tisíc rodičů. Aby si se svou rodinou mohli naplánovat léto, potřebují vědět, za jakých podmínek budou letní tábory fungovat. Jelikož od 25. května mají začít fungovat školy, kde se budou setkávat stovky tisíc dětí, je zcela logické uvažovat i o umožnění letních dětských táborů. Zároveň je třeba zdůraznit, že na dvou letních měsících jsou ekonomicky závislé de facto všechny subjekty podnikající v této oblasti.

Zdůrazňujeme, že zásadní pro rodiče a především organizátory je předvídatelnost situace. Uspořádat letní tábory včetně všech zdravotních pravidel, které budou muset děti, vedoucí i organizátoři dodržovat, není jednoduché. Organizátoři, rodiče i Piráti jsou si vědomi potřeby připravit se na různé vývoje epidemiologické situace, a právě proto je nutné upřesnit epidemiologická pravidla dostatečně brzy. Organizátoři potřebují mít dostatek času na přípravu táborů, zaškolení i informování rodičů. Ale i na případné zrušení táborů a informování zaměstnanců o této variantě.

Vyzýváme proto Vládu ČR:

 • Aby nejpozději do 31. května představila jasné a smysluplné podmínky a pravidla pro pořádání dětských táborů, aby se pořadatelé i rodiče mohli připravit včas a v klidu, a pravidla nenastavovala a neměnila na poslední chvílí, jak se již několikrát v minulých týdnech stalo.

 • Aby smysluplnost podmínek a pravidel, za kterých budou moci dětské tábory probíhat, připravila nejen s epidemiology, ale i členy Asociace dětské rekreace ČR, kteří zastupují provozovatele dětských táborů a mohou do debaty přinést přímé zkušenosti z praxe.

Na táborech je určitě možné a smysluplné zakázání výletů dětí např. do aquaparků a dalších míst s vyšším rizikem přenosu nákazy, zavedení kontrolních měření teploty při přijímání dítěte na tábor či zakázání návštěv rodičů v průběhu turnusu. Naopak dodržování dvoumetrových rozestupů, nošení roušek či  již několikrát zmiňovaná avšak těžko uchopitelná homogennost skupin dětí při letních táborech smysl nedává.