Město Uherské Hradiště bude zdobit i nový vizuální styl

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na zasedání dne 13.06.2016 schválilo grafický manuál města a s tím související nový vizuální styl. O logomanuálu jsem psal již dříve zde https://www.frantisekelfmark.cz/mesto-uherske-hradiste-ma-nove-logo-a-bude-mit-novy-logomanual/. Z nového logomanuálu mám velkou radost. Líbí se mi forma, jakou je logomanuál vytvořený, za všechny pozitivní změny mohu zmínit např. profesionální úpravu historického znaku města (vektorizace). Těším se, že  veškeré materiály města budou mít jasný a jednotný vizuální styl. Podařilo se opravit i poměrně vážné grafické nedostatky, a sice nespojení textu se znakem popřípadě logem města, nejednotně používané styly písma apod. Podobných nedostatků se dříve objevovalo  mnoho a výstupy mnohdy působily neprofesionálně. Tímto krokem a hlavně striktním dodržováním logomanuálu by mělo dojít k rychlé nápravě. Děkuji všem kolegům zastupitelům za podporu.
pozn.:  Jen pro zajímavost. Město Plzeň dělalo také soutěž na logomanuál (jednotný vizuální styl). Citace ze stránek města Plzně: „Cena za zpracování vítězného návrhu, mutací loga pro Magistrát města Plzně a vybraných příspěvkových organizací, včetně kompletních grafických manuálů jednotného vizuálního stylu stanovujících užití loga na různých materiálech města, ve webové prezentaci, na reklamních nosičích a podobně, představuje částku 1,165 milionu korun bez DPH.“link:
http://www.dynamodesign.cz/cs/novinky/2016/mesto-plzen-bude-mit-logo-od-dynamo-design
https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/zapadoceska-metropole-ma-nove-logo-zakladem-je-sipka-s-napisem-plzen.aspx
 novy_znak_mestaČást oficiální TZ:

Jak jsme Vás průběžně informovali, město Uherské Hradiště vyhlásilo dvoukolovou veřejnou zakázku na zpracování grafického manuálu města, která byla vypsána dne 01.07.2015 a ukončena 15.12.2015. Ze 33 došlých návrhů byl nakonec vybrán a schválen radou města návrh firmy Dynamo design s. r. o. z Prahy, se kterou se začaly „dolaďovat“ drobné úpravy a vlastnická práva.

Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace na veřejnosti. Jeho kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje povědomí o jeho existenci a charakteru.

Grafický manuál obsahuje soubor pravidel a předpisů pro vytváření fungujícího a jednotného vizuálního stylu prostřednictvím konkrétních grafických výstupů. Dlouhodobé dodržování stanovených pravidel a zásad vede k vybudování povědomí o značce jako důvěryhodném produktu.

Bližší důvody, proč ke změně grafické značky došlo a co všechno k tomu město vedlo, zde byly již popsány, a pro zjednodušení jsou uvedeny níže v sekci “související odkazy”.

A tak začíná nová éra, která začne postupně rozvíjet proces důstojnější a reprezentativnější jednotné vizuální prezentace města. Pevně věříme, že se Vám tato změna bude líbit.

Celý článek zde včetně logomanuálu v PDF http://www.mesto-uh.cz/Articles/160274-2-Mesto+Uherske+Hradiste+v+novem+vizualnim+stylu.aspx

 

Nově můžete odevzdávat vytříděný textil i v Míkovicích a ve Véskách

Od začátku prvního červnového týdne můžete nově odevzdávat vytříděný textil i do sběrných boxů v místních částech Míkovice a Vésky. Tyto boxy pro město Uherské Hradiště provozuje společnost TextilEco a.s. (viz níže). Pokud tedy doma najdete jakýkoliv nevyužitý textil (oděvy, obuv, hračky, závěsy, apod.) budu rád, když je přinesete právě do těchto sběrných boxů. Mým cílem je zajistit i do místních částí veškerý komfort pro lepší třídění odpadů, ať už se jedná o pytlový svoz plastů nebo právě třídění textilu. Tento rok se také budeme zabývat mapováním všech sběrných míst v Uherském Hradišti a jejich celkovým stavem a počtem. Poté budeme plánovat jejich rozšíření nebo opravy, tvorbu zahrádek apod. Děkuji všem, kdo pomáháte lépe třídit odpad.

TextilEco a.s.

Naše společnost TextilEco a.s., je významným tradičním evropským sběračem použitých oděvů, obuvi a hraček.

Filosofií naší společnosti je předcházet vzniku odpadů. Dáváme tímto každému občanovi dobrovolnou příležitost odevzdat nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Společně tímto předcházíme vzniku odpadů. Vytváříme nová pracovní místa. Stojíme na čele vývoje v oblasti sběru a zpracování nepotřebných oděvů, obuvi a hraček. Zodpovědně, moderně, bez požadavků na veřejné prostředky. TextilEco a.s. = váš partner pro třetí tisíciletí. Sesbíraným oděvům tak dáváme druhý život, vracíme je zpět k lidem a jsme hrdí na to, že můžeme touto činností získat prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní projekty nejenom v České republice.

http://www.textileco.as/tridirna-odevu-v-boskovicich#top

 

SPOLEČNÁ OCHRANA PŘÍRODY, POMOC LIDEM

Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to naše oděvy, naše boty, přikrývky, pod kterými spíme, jsou to hračky našich dětí.

V současnosti podle dostupných informací si průměrný evropský obyvatel ročně koupí 12 až 16 kilogramů oděvů, obuvi, kabelek, povlečení, koberců a ostatních textilních materiálů. Právě tyto věci, bez ohledu na svůj stav použitelnosti, jednoho dne ztratí pro každého z nás svoji původní hodnotu a putují do kontejneru na směsný komunální odpad. Což vzhledem k velikosti naší republiky představuje zátěž pro životní prostředí v objemu 160 tisíc tun odpadů… a to je přitom jen zlomek celkové zátěže, které pro životní prostředí představují. Jen pro zajímavost, na výrobu jednoho bavlněného trička spotřebujeme 4 000 litrů vody a na boty dokonce 8000 litrů vody – stejné vody, jejíž nedostatek můžeme často pociťovat. Ve své podstatě se příroda neptá, kde vzniká tato zátěž. Příroda žádá původce zátěže o nápravu a o to, abychom se také postarali o řešení.

Jednou z nejefektivnějších strategií je oděvy sesbírat a v původní podobě je opět vrátit k užívání zpět lidské populaci. A tímto způsobem ušetřit naše životní prostředí maximálním způsobem. Samotný obor sběru oděvův České republice v posledních letech doznal prudkého rozvoje, kdy především formou sběrných kontejnerů umístěných v ulicích měst a obcí se od roku 2011 do roku 2014 podařilo sesbírat celkem 44 tisíc tun oděvů. Viz graf. K této úctyhodné hodnotě přispívá především počet v obcích umístěných kontejnerů na sběr oděvů, který na konci roku 2014 dosáhl množství 6 000 ks a stále roste. Roční sběr se proti roku 2011 šestkrát znásobil a podle našeho odhadu může v roce 2015 dosáhnout hodnoty 25 tisíc tun sesbíraných oděvů. Což však představuje jen 16 % zachráněných oděvů ze 160 tis. tun oděvů, které 10 miliónů našich spoluobčanů dle současných poznatků vyhazuje.

Tabulka množství sesbíraných oděvů v ČR 2011 až 2014 (tis. tun)

Tento jistě pozitivní trend v oboru sběru oděvů je v dnešní době ohrožen především tím, že velká města a hustě obydlené oblasti stále otálejí s umístěním dalších kontejnerů na sběr oděvů. Podle praktické zkušenosti, která je dlouhodobě ověřena z ostatních rozvinutých členských zemí Evropské Unie, je nutné při optimálním umístění kontejnerů v počtu 1 kontejner na 500 obyvatel dosáhnout hodnoty až 20 tisíc kontejnerů na použité oděvy, které by měly být v České republice umístěny. Při tom lze očekávat, že se sběr zachráněných nepotřebných oděvů může zvednout až na hranici 100 tisíc tun.
Toto je cíl.

Právě v této oblasti naše společnost TextilEco a.s. (www.textileco.as) přinesla od roku 2009 ve spolupráci s městy a obcemi léty ověřené řešení, jak použité oděvy vrátit zpět lidské populaci, a chránit tak životní prostředí v našem nejbližším okolí. Od samého začátku jsme ekologickou společností s jasným posláním.

Neúnavně s naším 300 členným týmem spolupracovníků denně sbíráme 50 tun oděvů, které putují do třídírny v Boskovicích. Neustále prohlubujeme znalosti v oboru sběrů oděvů a vyvíjíme nové postupy, jak efektivně oděvy co nejvíce využít a najít pro ně smysluplné opětovné využití v lidské populaci. Bez zajímavosti není, že nacházíme pro přibližně 40 % oděvů využití v nezměněné podobě, dalších 50 % nachází svoje uplatnění v automobilovém a strojírenském průmyslu, případně jako zdroj recyklovatelných materiálů. Malá část oděvů, čítající 10 % z celkového množství, slouží ve spalovně k energetickému využití. Je pro nás velmi pozitivním zjištěním fakt, že takto využité oděvy mají stejnou výhřevnost jak hnědé uhlí „13 M J/ kg“.

Nevyužíváme k naší činnosti žádných dotací a snažíme se citlivě zacházet s emocemi oděvů, které tím, že pro mnoho z nás byly dlouhou dobu v tom nejtěsnějším sepětí, získali. Právě k těmto emocím se naše společnost TextilEco a.s. hrdě hlásí a jako společensky odpovědná organizace neúnavně podporuje vybrané projekty. Jedná se o bezplatné předání sesbíraných oděvů neziskovým organizacím, např. ČČK Svitavy, ČČK Český Krumlov, Armádě Spásy, azylovým domům napříč ČR nebo v neposlední řadě o.p.s. Borůvka. Zde tyto oděvy poskytují potřebným občanům, případně je prodají a za získané prostředky podporují svoji činnost.

Protože ne všichni potřebují obnošené šatstvo, TextilEco a.s. přispívá neziskovému sektoru také finančně, jako např. Nadaci SOVA (www.nadacesova.cz), která se zaměřuje zejména na podporu vzdělání, zdravotnictví a vědy.

Společnost TextilEco a.s. si stanovila nelehký úkol. Osvětou a svou činností v oblasti sběru oděvů chceme co největší měrou přispívat k výraznému snížení dopadu na životní prostředí, a chránit tak zdraví nás všech.

Proto aktivně vyhledáme další místa pro umístění kontejnerů na textil, které pomohou snížit ekologickou zátěž právě ve vaší obci či městě.

Díky unikátnímu společnému projektu TextilEco a.s. a The Tap Tap – „Eko The Tap Tap“ – můžete také podpořit činnost handicapovaných hudebníků.

Podporou projektu „Eko The Tap Tap“ vyšlete jasný tón poselství, že ochrana životního prostředí a současně pomoc lidem s handicapem jsou společenským postojem nejen jednotlivců, ale také mnoha obcí, měst a spolků.

V kapele The Tap Tap se prezentují skuteční lidé a jejich příběhy. Dokazují sobě i okolí, že handicap není překážkou, ale naopak výzvou prožít tak naplněný život. Společně s Vámi pomůžeme Petrovi, Lence, Michalovi, Láďovi, Honzovi, Jirkovi a mnoha dalším na jejich cestě prožít život naplno.

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE – 10. – 12. 6. 2016 (Uherské Hradiště)

Srdečně vás všechny zvu na 41. ročník ekologického festivalu TSTTT. Více o programu najdete zde: http://tsttt.cz/program

O festivalu

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE je již čtyřicet let místem pravidelného, srdečného a přátelského setkávání filmových tvůrců, fotografů, ekologů, farmářů, odborníků na zemědělství a životní prostředí, občanských sdružení a iniciativ, laické a odborné veřejnosti. TSTTT spojuje všechny ty, kterým není lhostejno, v jakém světě žijeme, a budou žít další generace.

Týká se to také tebe – to byl název snímku uherskohradišťského Studia amatérského filmu, který si před čtyřiceti lety zdejší kolektiv uznávaných filmařů převzal do názvu své nové celostátní soutěže. Věrně jím vystihoval záměr prostřednictvím filmu apelovat na člověka občana, aby si uvědomoval, že životní prostředí se dotýká každého z nás, je nezpochybnitelnou podmínkou života na zemi v jakékoli formě a ovlivňuje jeho kvalitu.

V průběhu let se tato soutěž stala mezinárodní a po dlouhá léta zahrnovala také kategorii filmů profesionálních. Autoři se svými díly vyjadřují k aktivitám a způsobům činnosti člověka k ochraně životního prostředí,  k vytváření předpokladů pro udržení biodiverzity, vlivu průmyslu, dopravy, energetiky na životní prostředí, k zachování krajinného rázu, architektuře a urbanismu nebo také například k sepětí domácnosti a rodinného života s přírodou.

Věřím, že i letos budou do filmové soutěže TSTTT přihlášeny desítky kvalitních snímků z mnoha států světa, z nichž pak odborná porota zařadí ty nejzajímavější do soutěžního promítání. Nejlepší z nich pak budou oceněny v sobotu na  slavnostním vyhlášení výsledků.

Více informací na webu: www.tsttt.cz

V jubilejním ročníku soutěže ve třídění odpadů Uherské Hradiště zazářilo

Uherské Hradiště zvítězilo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel v soutěži o “Keramickou popelnici” ve Zlínském kraji, kterou jsou oceňována města za třídění odpadu. Po minulém ročníku, kdy jsem přebíral za rok 2014 ve Vsetíně cenu za 4. místo (součástí ceny byl i strom, který již byl vysazen), mě letošní ocenění velmi potěšilo. Je to pro mě především impuls k další práci, protože je stále co zlepšovat. Děkuji všem obyvatelům města, kteří odpad poctivě třídí, děláme všechno pro to, aby bylo třídění odpadu co nejjednodušší a nejkomfortnější.

TZ Zlínského kraje

Karolinka (17. května 2016) – Papír, sklo, plasty a nápojové kartony třídí ve Zlínském kraji nejlépe obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Haluzic. Zástupci těchto obcí dnes na slavnostním ceremoniálu v prostorách Zvonice Soláň převzali prestižní ocenění „Keramickou popelnici“. Populární krajskou soutěž pro samosprávy organizuje už podesáté v historii Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

„Jubilejní ročník oblíbeného klání je nejen dobrým důvodem k rekapitulaci, ale také k několika změnám. Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly letos obce nově rozděleny do čtyř namísto dosavadních tří velikostních kategorií. Poprvé se také výsledky vyhlašují za celý kalendářní rok,“ uvedl na vyhlášení náměstek hejtmana zodpovědný za oblast územního plánování, životního prostředí a rozvoje venkova Ivan Mařák (KSČM).

V kategorii měst nad 15.000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí se umístil Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1.501 do 15.000 skončily první Luhačovice, následované Šumicemi a Starým Městem. Mezi obcemi do 1.500 obyvatel patří letos první příčka obci Rymice, druhá Bratřejovu a třetí Horní Lhotě. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Haluzice, následují Kunkovice a Rudimov.

„Na čistotě města si dlouhodobě zakládáme, poděkování patří především našim občanům. Velmi nás těší zejména skutečnost, že jsme dokázali uspět už popáté za sebou,“ uvedl na ceremoniálu místostarosta Luhačovic Radomil Kop.

„V roce 2015 připadlo na jednoho obyvatele Zlínského kraje v průměru 40,9 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Z toho bylo zhruba 20 kilogramů vytříděného papíru, více než 10 kg plastu, 10,5 kg skla a 0,3 kilogramu nápojových kartonů,“ popsala Pavla Bendová z neziskové společnosti EKO-KOM.

Celkové výsledky kraje jsou podle jejích slov pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu však vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Vždyť ještě před 11 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 13.600 barevných kontejnerů, což je o 100 procent víc, než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí – celkem 307. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 100 procent obyvatel kraje.

Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům.  Jedno stanoviště nádob na separovaný sběr připadá ke konci letošního roku v průměru na 150 obyvatel.

O keramickou popelnici – Zlínský kraj

Tisková zpráva města Uherské Hradiště – LINK ZDE