Slavnostní předání dotací pro sociální oblast a životní prostředí

Ve středu 1. března jsem se zúčastnil slavnostního předá dotací z programů města „Podpora sociálních a navazujících služeb“ a „Podpora činností v oblasti životního prostředí“.

Jedná se o dotační programy vyhlášené městem pro I. pololetí roku 2017 a jednotliví žadatelé mohli podávat žádosti do 19. prosince loňského rokuO poskytnutí dotací rozhodly orgány města na svých únorových zasedáních. V oblasti sociální bylo celkem předáno 24 dotací v celkové částce 735.000 Kč a životní prostředí se podpořily 3 dotace v celkové výšce 82.500.

Další slavnostní předání finanční podpory z vyhlášených programů města se uskuteční v následujících dnech, konkrétně 6. a 13. března. Vedle již zmíněné oblasti sociální a životního prostředí směřují finance na aktivity zaměřené na kulturu, cestovní ruch, mládež, vzdělávání a sport. Záleží na tom, v rámci kterého programu jsou dotace poskytnuty.

Již nyní se mohou žadatelé připravovat na podávání žádostí o dotace pro II. pololetí roku 2017. Lhůta pro jejich podávání je stanovena na termín 13. dubna až 30. června 2017.

Pevně věřím, že dotace splní svůj účel. Po delších jednáních jsem velmi rád, že se mi podařilo najít s kolegy dohodu a došlo k navýšení fondu pro Podporu sociálních a navazujících služeb. Tento fond bude pro II. pololetí 2017 navýšen o 300.000 Kč. Dle mého je tento fond trvale podfinancován. Počet žádostí ve velké míře převyšují finanční prostředky, které byly pro tento fond v minulosti alokovány.

 

Webmaster/ka Městského úřadu Uherské Hradiště

Kdyby měl někdo zájem. Město hledá webmastera.

Základní požadavky:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • věk nejméně 18 let,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Další požadavky:

 • VŠ vzdělání (v oblasti informačních a komunikačních technologií výhodou),
 • velmi dobré znalosti z oblasti informačních a komunikačních technologií,
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti,
 • znalost problematiky programování webových aplikací,
 • alespoň základní znalost a zkušenost s PHP, HTML, CSS, JavaScriptem, SQL,
 • schopnost koncepční práce, uplatňování systémového přístupu při řešení problémů,
 • spolehlivost, samostatnost, schopnost analytického myšlení,
 • iniciativní přístup k plnění pracovních povinností,
 • řidičské oprávnění skupiny B.

Druh práce:

 • návrh architektury požadovaných webových řešení, jejich integrace s existujícími a provozovanými informačními systémy organizace,
 • zajišťování dodržování platných norem a standardů v oblasti informačních systémů veřejné správy,
 • publikování všeobecných informací na webovém portálu organizace a portálech s její registrací,
 • tvorba a uplatňování pravidel jednotného publikování informací,
 • vytváření jednodušších částí programového vybavení technologiemi skriptovacích jazyků s vazbami na stávající informační a komunikační systémy organizace,
 • zajišťování údržby a aktualizací databázových systémů využívaných pro webová řešení organizace,
 • poskytování technické a metodické podpory uživatelům, školení, zpracování návodů,
 • komunikace s dodavateli programového vybavení,
 • testování, přebírání, instalace, aplikování, ověřování a uvádění do provozu přijatých řešení,
 • zodpovědnost za provoz a rozvoj realizovaných řešení.

 Nabízíme:

 • dobré pracovní a platové podmínky,
 • pružná pracovní doba,
 • tři dny indispozičního volna („sick days“),
 • výhledově možnost home office – práce z domu,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • příspěvek na stravování.

Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vzor souhlasu je ke stažení na webových stránkách města v sekci „Výběrová řízení“ → Volná pracovní místa.

Další ustanovení:

 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
 • Nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení (případně dle dohody)
 • Platová třída: 11
 • Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště

 

Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 16. 2. 2017 do 17,00 hod. na adresu: Městský úřad Uherské Hradiště personální a mzdové oddělení

Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště.

Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat – výběrové řízení č. 5“.