PRÁCE: Střípky z 17. zasedání Zastupitelstva Uherského Hradiště

V pondělí 22. února zasedalo již po sedmnácté zastupitelstvo města Uherského Hradiště. Toto zastupitelstvo bylo jiné hned z několika důvodů. Bylo úplně první v novém roce. Poprvé jsme si vyzkoušeli, jak probíhá distanční hlasování, když pan starosta uvízl v karanténě. Jednání zastupitelstva bylo možné sledovat on-line na Youtubovém kanálu města. Zájem veřejnosti předčil očekávání, živý stream si nenechalo ujít 60 občanů. A ti, kteří nestihli, a stále mají zájem si průběh jednání poslechnout, mají šanci. Audiozáznam bude rovněž umístěný na webu města poté, co proběhne anonymizace osobních údajů, aby byl záznam v souladu s platnou legislativou.

Na pořadu bylo k projednání celkem 17 bodů. Hlavním bodem programu bylo projednání koupi budovy, kde nyní sídlí Státní okresní archiv. Součástí je i pozemek k němu přiléhající. V ceně 42 milionů korun je zahrnuta jak budova, tak pozemek vedle budovy (travnatá plocha mezi archivem a knihovnou BBB) a v neposlední řadě i movitý majetek v nevyčíslitelné hodnotě. Určitě znáte refektář, který se v budově nachází. Proč majetek koupit či nekoupit? Má na to město finanční prostředky? Kolik bude stát údržba? Co by bylo s domem a pozemkem pak? Co se financí týče, cena se rozloží na deset splátek, ročně tedy město zaplatí 4,2 milionů korun. Minimálně do roku 2025 bude v budově sídlit archiv, platit nájem a základní údržbu, což část financí přinese zpět. Budova je ve velmi dobrém stavu a větší investice momentálně nepotřebuje. Co by ale s domem mělo být dál? Určitě by dům měl sloužit veřejnosti. Nádherné historické prostory nesmí zůstat uzavřeny,” míní Jaroslav Ševčík. A co pozemek vedle? Tento prostor je pro spoustu přijíždějících takovou výkladní skříní. Určitě by nebylo dobré, kdyby zde vyrostl další polyfunkční dům. Nabízí se zde do budoucna více možností, a to od nového parku až po třeba výstavbu bytů pro mladé rodiny,” přemýšlí nad vhodnými variantami František Elfmark. V minulosti se mnohokrát ukázalo, že když historický majetek je zakoupen developerem, který se snaží vytěžit jen peníze, tak to dopadá všelijak. Proto se v tuto chvíli spíše kloníme pro variantu majetek koupit. Shodli se na tom i ostatní zastupitelé po velké diskuzi, během které se tento bod probíral ze všech možných úhlů pohledu, a finálně se koupě jeví jako ta nejlepší možná varianta.

Také jsme probírali rekonstrukci ulice Průmyslová a jejího napojení na obchvat. Dobrá zpráva je, že se vše posouvá směrem kupředu, a to do fáze předprojektové dokumentace.

Dnes se rovněž na zastupitelstvu města schvalovali dotace na 1. pololetí tohoto roku, a to jak pro podporu rozvoje bydlení města, podporu obnovy historické architektury, podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu, tak také pro podporu rozvoje sportu. Všechny tyto dotace jsme svým hlasováním podpořili. Dotační programy města jsou pro mnoho organizací, sportovních celků i pro jednotlivce velmi důležité, a mnoho z nich je na nich existenčně závislých. Často apeluji na navýšení těchto fondů, protože si myslím, že jsou dlouhodobě podfinancované. Jsem ale rád, že zastupitelé stejně jako my  všechny dotační body dnes podpořili,” poznamenává František Elfmark za oba pirátské zastupitele.

Dalšími body projednávání byly Změna plánu práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2021, Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště, Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města či Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města.

Závěrem: „Jak jsme jakožto volení zástupci Vás – občanů slíbili, snažíme se i z opozice náš program konstruktivně prosazovat, což jak se ukazuje je dobrá cesta, která přináší své ovoce.

Přejeme všem pevné zdraví a hezké jaro!
František Elfmark a Jaroslav Ševčík

Piráti v Uh. Hradišti mají nové předsednictvo

Dne 5. 2. 2021 skončilo hlasování o novém předsednictvu Pirátů v Uherském Hradišti. Předsedou na nové období se stal František Elfmark (poslanec ČR a zastupitel UH), 1. místopředsedou byl zvolen Jaroslav Ševčík (zastupitel UH, starosta Sokola) a konečně 2. místopředsedou Petr Tomášů (zastupitel Jalubí, podnikatel).

Nové předsednictvo čeká mnoho práce a také příprava na komunální volby, které se uskuteční na podzim příštího roku 2022.

„Vážím si toho, že zrovna u nás máme členskou základnu, která funguje velmi dobře. Chtěl bych i nadále pomáhat v plnění pirátského programu v našem malebném městě. Rád bych členskou základnu rozšířil o schopné a inspirativní lidi, což je také jeden z mých cílů,” sdělil nový předseda místního sdružení František Elfmark.

Místopředseda Jaroslav Ševčík říká: „Je důležité soustředit se na růst místního sdružení, které by pak mohlo pořádat různá setkání a akce pro občany. Musíme s nimi spolupracovat, informovat je a zapojovat do dění ve městě. Občan by měl aktivně spolurozhodovat o tom, co se v jeho městě děje.”

Nově zvolený místopředseda Petr Tomášů z Jalubí to hodnotí následovně. „V rámci předsednictva bude nyní cílem co nejvíce rozproudit činnost MS UH a komunikaci k široké veřejnosti, s čímž poté souvisí nabírání nových příznivců a případně členů. V rámci tohoto bude důležité pomáhat vytvářet povědomí o Pirátech jako o silné politické straně, která chce změnu a jejíž program je smysluplný. To samozřejmě musí přicházet postupně a soustavnou prací.”

Děkujeme všem našim členům a příznivcům za spolupráci a taktéž všem našim voličům za podporu, které si vážíme.

Vládní členové Výboru pro životní prostředí podpořili stávajícího ředitele ČIŽP, který selhal při šetření havárie na Bečvě

Praha, 3. února 2021Výbor pro životní prostředí dnes hlasoval o odvolání ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse. To neprošlo o jediný hlas – stávajícího ředitele, který čelí kritice za neschopnost ČIŽP při šetření příčin ekologické havárie na řece Bečvě, podrželi poslanci ANO, SPD a komunistů. Mezi podezřelé z úniku nebezpečných látek do řeky patří i společnost DEZA z holdingu Agrofert, kde dříve pracoval ministr životního prostředí Richard Brabec. Výbor zamítl rovněž Piráty požadovaný návrh konceptu havarijní služby, který mělo připravit Ministerstvo životního prostředí.

„Piráti považují postup České inspekce životního prostředí při prošetřování kauzy za pochybný, protože dle dostupných informací včas nezahájila úkony ke zjištění původce havárie a o svém postupu neinformovala,“ uvedla Pirátka Dana Balcarová, předsedkyně výboru, k důvodům návrhu na odvolání Geusse a dodala, že poslanci nebyli ochotní přijmout ani požadavek na vypracování konceptu havarijní služby, který by řešil podobné problémy v budoucnu: „Je pro mě nepochopitelné, že výbor nepřijal ani můj požadavek, aby Ministerstvo životního prostředí předložilo jasný koncept havarijní služby v oblasti životního prostředí, včetně jejího odborného, materiálního a finančního zajištění tak, aby byly orgány státní správy při řešení havarijních stavů akceschopné. Orgán zajišťující havarijní službu musí mít při zneškodňování havárií a šetření jejich příčin jasnou pozici.“

„V případu zářijové otravy Bečvy stále čekáme na odhalení původce. Odborníci zdůrazňují důležitost včas odebraných vzorků, které měla inspekce zajistit, ale nezajistila. Česká inspekce životního prostředí navíc již několik měsíců mlčí a v přímém rozporu s informačními zákony odmítá zveřejnit některé své úkony a zjištění. Tohle, vedle dlouhodobých systémových nedostatků, považuji za pochybení inspekce a ředitel Geuss by měl převzít odpovědnost,“ doplnil zpravodaj bodu, pirátský poslanec František Elfmark.


Celá má zpráva zde:

Zpravodajská zpráva k bodu Informace ministra životního prostředí k postupu při šetření havárií na vodách v návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1391

Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře.
Dne 3. Prosince 2020 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR následující usnesení k informaci ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě: 

Poslanecká sněmovna

  1. I. konstatuje, že ekologická katastrofa na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 způsobená únikem nezjištěného množství kyanidů, které v řece způsobily otravu a úhyn všech živých organismů
    na 38 kilometrech řeky, doposud nebyla uspokojivě vysvětlena. Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemikálie. Ani tato událost není dosud vysvětlena;
  2. II. žádá vládu, aby

1) zajistila důkladné vyšetření úniku chemikálií ze dnů 20. září 2020 a 27. října 2020; 

2) dohlédla na udělení exemplárních pokut viníkům včetně povinnosti proplatit finanční náhrady za způsobené škody;

3) předložila Poslanecké sněmovně konkrétní návrh opatření, kterým dojde k zamezení podobných úniků chemikálií nejen na řece Bečvě, ale na všech vodních tocích v České republice;

III. žádá ministra životního prostředí, aby

1) do 60 dnů od dnešního dne předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy;

2) zveřejnil metodiku, podle které jsou v případě takových havárií odebírány vzorky a důkazy;

  1. IV. vyzývá ministra životního prostředí k vypracování a projednání závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého
    by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů. Dále jasné závazné postupy upravující postup šetření a předávání informací mezi všemi zúčastněnými včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen, a tento závazný předpis předložit do dvou měsíců Poslanecké sněmovně.

 

V návaznosti na toto usnesení bych tedy chtěl pana ministra požádat o informování Výboru pro životní prostředí o plnění úkolů vyplývajících z tohoto usnesení. 

Rád bych zde podotknul, že ani dnes, po více než čtyřech měsících od události, neznáme původce havárie. Znalecké posudky měly být vyhotoveny do 20. prosince, soudní znalec však požádal o prodloužení termínu. V minulých dnech však znalec pan Jiří Klicpera veřejně vystoupil, a v médiích prohlásil, že viníka již zná, avšak potřebuje shromáždit silné důkazy. “Nemůžu vám k tomu víc říct, protože když se takové věci dostanou ven, viník se samozřejmě připraví na obhajobu a použije argumenty, které dopředu vím. Proto se musím snažit, abych argumentaci podepřel větším a rozsáhlejším studiem.”, sdělil v rozhovoru pro Deník Referendum.

Vystoupení znalce v médiích bylo velmi překvapivé, protože znalec by měl být vázán mlčenlivostí, přesto se však vyjadřoval poměrně obšírně. Mimo jiné z jeho vyjádření vyplynulo, že má důkazy, že viníkem není DEZA. Z rozhovoru také vyplývá, že znalec považuje za velmi přínosný vyšetřovací pokus s organickou látkou fluoresceinem, který proběhl v listopadu. Na jeho základě ukazuje na únik z kanálu bývalé Tesly Rožnov, ačkoli podmínky při pokusu nebyly zcela shodné s podmínkami v den havárie. K zamíchání kyanidu do vody mělo podle něj dojít za jezem Juřinka 2 : “Ten jez vlastně způsobil havárii v tomto rozsahu a zmatení pojmů. Protože všichni si mysleli, že to tam vyteklo z Dezy, ale ona to nebyla pravda. Protože Deza tam sice něco pouští, ale ne tohleto. A ta hustá voda, která byla v tom pokuse nahrazena tou barvičkou, tak ta se držela pořád u pravého břehu až do okamžiku, než prolítla přes tenhle jez. A na jezu Juřinka se to — zvlášť za nízké vody — kompletně zamíchalo do vodního toku.” 

Naopak odebrané vzorky znalec nepovažuje za vypovídající a správně odebrané. Příčinu havárie neprozradil, ale naznačil, že by mělo jít o souhru několika okolností. Za prvotní příčinu pak označuje zrušenou povinnost, aby firmy měly své vodohospodáře, doslova pan Klicpera řekl: “Ano. Poslanci-debilové zrušili povinnost vodohospodáře, ačkoliv jsem tenkrát řval až do Parlamentu, že je to blbost. Oni řekli, že každý podnik ať si to řeší, jak chce. No a tak si to každý řeší a když tu není povinnost stanovit podnikového vodohospodáře, tak ho neustaví.” Chtěl bych podotknout, že ke zrušení této povinnosti došlo již před 20 lety, proto bych se rád zde ohradil – já ani většina mých nynějších kolegů se tohoto hlasování ani neúčastnila, a oslovení debilové si pan znalec mohl odpustit. 

Ještě bych chtěl připomenout, že okolo odebraných vzorků panuje zmatek. Vzorky, odebrané rybáři bezprostředně po havárii 20.9., a tím pádem potenciálně nejcennější pro analýzy, se totiž kamsi ztratily. Rybáři je přitom údajně předali úředníkům z Hranic na Moravě (potvrzeno panem Pernickým – předseda český rybářský svaz, Hustopeče nad Bečvou), ti je pak dle jeho slov předali pracovníkovi České Inspekce životního prostředí. ČIŽP však převzetí vzorků popírá. 

Kde tedy vzorky skončily, zůstává obestřeno tajemstvím. 

Pokud by ČIŽP vzorky přebrala a neposlala na analýzu, pravděpodobně z důvodu, že byly v PET lahvích a igelitkách a nikoli v odběrových zkumavkách, domnívám se, že to lze považovat za závažné pochybení Inspekce, stejně tak pokud tyto vzorky převzít odmítla a sama bezprostředně po události žádné neodebrala. Vzorky z klíčových výpustí, kudy mohla nebezpečná látka do řeky vniknout, byly odebrány podle dostupných informací částečně 21.9., částečně až 24.9. Odborníci (chemici, toxikolové), kteří se k případu vyjadřovali, přitom tvrdí, že odebrání vzorků co nejdříve po zjištění otravy je naprosto klíčové a je přitom jedno, zda jsou v lahvích nebo ve zkumavkách. Např. chemik Ivan Holoubek, který se podílí na vyhodnocování vzorků, uvedl, že “Co je podstatné, dvacátého září, tedy v den havárie, se na klíčových výpustích vzorky neodebraly. Na jedné z nich se odebíraly až o den později a na dalších až čtyřiadvacátého.”

Nerozumím tomu, že přestože k odběru vzorků z výústí v den havárie nedošlo (pokud ano, tak kde jsou?), ČIŽP podalo k této věci vyjádření, v němž zaznělo, že: “ČIŽP se důrazně ohrazuje proti manipulativním komentářům, které zazněly v rámci pořadu Reportéři ČT na téma Otrávené řeka IV., že by odebrání vzorků po havárii na Bečvě bylo nedostatečné a opožděné. Všechny složky, které byly v době po havárii na místě odebíraly vzorky, včetně ČIŽP.  Znovu opakujeme, že svoji práci odvedla inspekce profesionálně a podle platných zákonů.” 

Pan ředitel Geuss se vyjádřil, že “Česká inspekce životního prostředí nic nezanedbala, v ničem nepochybila a nikoho nekryje. Inspektoři odvedli maximálně možnou profesionální práci.” 

V této souvislosti bych chtěl říct, že v minulosti bylo zvykem, že k podobným haváriím vyjíždělo hned několik pracovníků Inspekce, 3 nebo 4, často včetně výše postaveného pracovníka. V případě Bečvy na místo 20. září přijeli pouze dva inspektoři. O tom, zda tedy převzal či nepřevzal vzorky odebrané rybáři, či zda mu byl příromnými rybáři nahlašován zápach dezinfekce nebo nebyl, se tak můžeme jen dohadovat.  To mi nepřipadá ze strany ČIŽP jako důkaz profesionální práce, o které mluví ředitel Geuss. 

Z vnějšího pohledu to však vypadá, že Inspekce při šetření této kauzy pochybila, a to hned v několika ohledech. Proto budu dnes navrhovat usnesení, v němž Výbor životního prostředí vyzve pana ministra Brabce k odvolání ředitele České inspekce životního prostředí pana Erika Geusse. Usnesení se stejným požadavkem vydalo dne 28.1. také zastupitelstvo města Valašské Meziříčí, kde je starostou pan Střižínek (ANO). 

To je vše a prosím pana ministra o informace o průběhu plnění úkolů z usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 3.12. 2020 a případně také k okomentování celé situace. Děkuji.

 

 

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za lednem

V lednu vešly v účinnost zákony oběhového balíčku, na nichž jsem usilovně pracoval v uplynulém roce. V médiích i mezi veřejností se diskutovalo zejména o navýšení skládkovacích poplatků a co to může znamenat pro obce a občany. Já jsem se mimo jiné snažil rozklíčovat situaci ohledně dvojích dat o produkci a nakládání s odpady, která by mohla být po dlouhých letech konečně vyřešena. Ministr Brabec mi odpověděl na interpelaci k tomuto tématu a situaci jsem probíral i s vedením Českého statistického úřadu. Toto téma bude společně s dopady, pozitivy a negativy nových zákonů diskutováno na Semináři oběhového hospodářství III, který chystám na únor. 

Tím však odpadová problematika nekončí, neboť na konci ledna vláda schválila návrh zákona o omezení dopadu jednorázových plastů. Zanedlouho se jím budeme zabývat na Výboru pro životní prostředí.  V kauze otravy řeky Bečvy stále čekáme na vysvětlení, ukazuje se stále více podezřelých okolností. Veškeré články a události k této kauze najdete na speciálním webu www.zazivoubecvu.cz, který jsem k tématu vytvořil.

 

Petiční výbor

V rámci Petičního výboru jsem se stal zpravodajem došlé petice bojující za lepší klima, formou snižování emisí skleníkových plynů a zasazující se o obnovu české půdy a krajiny. Předkladatelem petice je spolek Česko za klima, z.s., který jsem oslovil a se kterým o jeho žádosti úzce komunikuji. Výše zmíněný spolek žádá: 1. Přijetí závazku přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050. 2. Přepracování Politiky ochrany klimatu v České republice (POK), Státní energetické koncepce (SEK) a dalších strategických dokumentů. 3. Přijetí vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí (tzv. protierozní vyhlášky). 4. Vytvoření pracovní skupiny pro obnovu české krajiny a tvorbu krajinné politiky.                   5. Uzavření konkrétnách uhelných elektráren. 6. Vytvoření přehledných webových stránek určených k informování veřejnosti o změně klimatu, aktuálním denním stavu emisí skleníkových plynů a o státních aktivitách vedoucích k mitigaci a adaptaci.

V rámci petičního procesu jsem do debaty přizval i Ministerstvo pro životní prostředí, které v tuto chvíli připravuje podklady k žádaným otázkám. Jejich pohled na věc budu Petičnímu výboru dne 2. 2. 2021 tlumočit ve zpravodajské zprávě. Již nyní mohu říct, že toto téma má přesah samotné petice a proto budu navrhovat, aby celá věc byla postoupena Výboru pro životní prostředí, v rámci kterého se budeme moci tomuto tématu blíže věnovat.

 

Recyklace

S novým rokem jsem odstartoval nový seriál, tentokrát o recyklaci. V lednu jsme Vás seznámil s tím, proč je potřeba více recyklovat a jak podpořit recyklaci pomocí daňových nástrojů. Seriál jsem vytvořil proto, abychom si připomněli, že pro udržení a zlepšení stavu životního prostředí prostředí je potřeba přejít na oběhový způsob hospodaření. A maximální recyklace je jedním z principů, na kterých je oběhovost založena. Proto jsem se rozhodl v jednotlivých dílech věnovat např. tomu, co by mohlo pomoci, aby se recyklovalo více,  příkladům dobré praxe či zajímavým postupům. 

 

Týdenní inspirace

I s novým rokem přináším další sérii článků (např. týdenní inspirace článků od 18. 1. – 24. 1. 2021, které mne v daném týdnu zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství. Jsou přehledně rozdělené na celou Českou republiku, Uherské Hradiště a okolní města, Zlínský kraj. Pakliže budete mít čas a chuť, můžete z nich čerpat stejně jako já.

 

Pirátská půlhodinka online

Vzhledem k situaci, která stále panuje, mám každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin vyhrazenou online půl hodinku na komunikační platformě Jitsi https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty každého z Vás, tedy mých kolegů a spolupracovníků z celého Zlínského kraje. Rád se tam s Vámi setkám.

 

U hranatého stolu

Jak už víte, pracuji na projektu U hranatého stolu. Během roku, pakliže to protiepidemická opatření dovolí (alternativa on-line), zrealizuji čtyři veřejná setkání, kam si pozvu odborníky k danému tématu a samozřejmě veřejnost. Tím prvním diskutovaným tématem bude SPORT, který rozděluje veřejnost. Již nyní jsem navázal spolupráci se zástupci Sportparku Rybníček, kteří mi představili Náborovou koncepci sportu. V únoru jsem domluvil prezentaci této koncepce i pro kolegy zastupitele ze Zlinskeho kraje. Pokud Vás napadá nějaká otázka, na kterou byste chtěli znát odpověď, neváhejte nám napsat na email: dotazy@uhranatehostolu.cz. Změna proběhne jedině tehdy, když budeme znát váš názor. 

 

Remobil

Sběr vysloužilých mobilů různých značek a velikostí, včetně  jejich příslušenství jako sluchátka a nabíječky, jsem pro vzrůstající zájem prodloužildo pondělí 1. února. Proč je vlastně máme sbírat a nevyhazovat do koše? Recyklací starých mobilů pomáháme mimo jiné snižovat i produkci skleníkových plynů, viz článek. Společně tak pomůžeme jak přírodě, sami sobě vyklizením domácnosti, ale také potřebným. Jaký bude výsledek, co myslíte?

 

Piráti a STAN

Piráti v závěrečném hlasování odsouhlasili koaliční smlouvu s hnutím Starostové a nezávislí. Finálně tak potvrdili, že jdou do nadcházejících sněmovních voleb společně. Podporu návrhu vyjádřilo téměř 79 procent hlasujících (668 pro z 848 hlasů). Referendum zaznamenalo opět velkou účast, zúčastnilo se téměř 77 procent Pirátek a Pirátů. Společně s kolegy z předsednictva kraje jsme schválili založení Krajského volebního štábu (KVV) a spolupráce se STAN již získává konkrétní obrysy.

Závěrem mi dovolte v již rozběhnutém roce popřát hlavně hodně zdraví a pevné nervy! Můžete mě sledovat zde na blogu www.frantisekelfmark.cz (pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru,nic Vám již neuteče. Aktuální zprávy k Vám přiletí na e-mail) a politické Facebookové stránce. Pirátské novinky můžete sledovat na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

 

PF 2021

Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů v nadcházejícím roce 2021. Čas letí jako voda, téměř celý rok 2020 máme za sebou. Rok plný práce, cílů, naplnění, ale také mnohých omezení. Zkuste se se svojí rodinou, přáteli a lidmi, které máte rádi, ohlédnout za uplynulým rokem. Rokem, kdy nám do života vtrhla jako vichřice pandemie koronaviru.

Doufám, že ani v roce, který přinesl víc těžkostí, než jsme si před dvanácti měsíci vůbec dokázali představit, se Váš život nezastavil. Dál se v něm odehrávaly zajímavé změny, rodily se nové plány, plnila se rozmanitá přání – Covidu navzdory.

Věřím, že čas, kdy jsme se ocitli zavření doma, jste se stejně jako já snažili nepromarnit, ale k něčemu užitečnému jej využít – k rozjímání, ke čtení, k trávení času s dětmi, k opravám věcí, na které dříve nezbýval čas, či k rozmanitým činnostem na chalupách. Také jste snad nezapomínali na posilování imunity procházkami v lese, kdy jste z něj tu a tam navíc chodili ověšeni taškami napěchovanými odpadky.

Prosím, myslete nejen na sebe, ale rovněž na své okolí, na přírodu!

Že bude následující rok v mnoha ohledech lepší, než ten, se kterým se pomalu loučíme, doufáme všichni. Mnozí z nás si před koncem roku dávají nové cíle a předsevzetí, které v různé míře po další rok dodržují/nedodržují. Známe to všichni. Zhubnu deset kilo, přestanu kouřit, začnu žít zdravěji, překonám strach z výšek a skočím padákem… Je to správné, všichni bychom se měli zamyslet a do nového roku vstoupit s novou motivací. Tou mou je ulehčit přírodě a životnímu prostředí. Budu se řídit mottem:“ Když se postaráme o přírodu, ona se postará o nás“.

Držte se a přeji jen to dobré!
František