Náš komunální program napříč republikou!

Zde najdete kompletní program ke stažení. Jsou to témata, která prosazujeme napříč republikou: https://www.pirati.cz/program/komunal2022/
Níže dávám pro přehled oblast přírody a krajiny, které se věnuji já.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZAČÍNÁ TAM, KDE ŽIJEME 

Každá generace má usilovat o předání společného okolí v co nejlepší podobě. Kvalita života společnosti je neoddělitelná od kvality prostoru, ve kterém se denně pohybujeme a od našeho životního prostředí.

OBEC PŮJDE PŘÍKLADEM

O obecní pozemky budeme pečovat udržitelně. V okolní krajině budeme obnovovat staré cesty, které dávaly smysl. Budeme vytvářet prostředí přívětivé pro divoká zvířata a rostliny. Zaměříme se na snižování rizika povodní pomocí vhodných a přírodě blízkých opatření. Podpoříme oběhové hospodářství například vybudováním re-use center, zjednodušováním recyklace a využíváním recyklovaných materiálů.

UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŮDY A LESŮ VE VLASTNICTVÍ OBCÍ

Ve vlastnictví obcí je mnoho zemědělské a lesní půdy. Ta je často využívána bez vize její udržitelné správy. Cílené požadavky skrze pachtovní smlouvy nebo úpravy hospodaření obecního podniku napomůžou šetrnějšímu využívání majetku obce (např. požadavkem na certifikované ekologické zemědělství). Tím podpoříme krajinotvorbu obnovu polních cest, mezí a remízků. Snížíme projevy změny klimatu, které se v bezprostředním okolí obcí projevují zejména zvýšenou erozí a prašností, bleskovými povodněmi nebo úbytkem biologické rozmanitosti. V obecních lesích upřednostníme přírodě blízké způsoby hospodaření a posílíme mimoprodukční funkce lesa.

PÉČE O ZELEŇ

Je nezbytné zajistit, aby zeleň plnila svoji funkci. Péče se nesmí ani zanedbávat, ani přehánět. Krátce zastřihávané trávníky nepřežijí sucho, stromy pak potřebují systematickou péči a ochranu. Zveřejníme pasportizaci zeleně, ve větších městech vytvoříme plán péče. Zimní solení silnic bude probíhat s ohledem na aleje a vodní toky.

KOMUNITNÍ PĚSTITELSTVÍ

  • Obce a města budou aktivní v nabízení možností komunitního pěstitelství a částečného samozásobitelství.
  • Obce vytvoří předpoklady pro vznik, rozvoj a provozování zahrádkářské činnosti v rámci územního plánování. Umožní přenechání vhodných pozemků k užívání zahrádkářským spolkům a budou spolupracovat v oblasti ochrany přírody, zmírnění klimatických změn a osvětových aktivitách.

HÁJÍME ZÁJMY OBYVATEL

Kvalita života místních obyvatel nesmí být ohrožena zájmy investorů. V menších obcích budeme o záměrech transparentně informovat, ve větších městech navíc vyčleníme úředníka, jehož úkolem bude prosazovat zájmy obyvatel ve správních řízeních (např. územní a stavební řízení, EIA). Zasadíme se o to, aby nová výstavba probíhala primárně na brownfieldech, tedy již zastavěných plochách.

ČISTÁ, MODERNÍ A NEZÁVISLÁ ENERGETIKA

Dobře promyslíme, jak může obec svou činností a rozhodnutími omezit emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Konkrétní řešení je třeba vybírat s ohledem na místní podmínky a v souladu se zájmy veřejnosti, větší města by měly mít zpracovanou komplexní strategii. Zaměříme se na úspory, obnovitelné zdroje a využití nových technologií (např. ohledně zateplování budov nebo osvětlení). Podpoříme rozvoj komunitní energetiky, s důrazem na využití obecních budov. Při modernizaci veřejné infrastruktury budeme myslet i na rozvíjející se elektromobilitu a umožníme rozvoj sítě dobíjecích bodů v ulicích, například i jako součást veřejného osvětlení.

OBCE PŘIPRAVENÉ NA ZMĚNU KLIMATU

Zlepšíme prostředí v obcích zvýšením podílu zeleně i vodních ploch a prvků. Zmírníme sucho zadržením a využitím dešťové vody. Budeme prosazovat prvky modrozelené infrastruktury (zeleň a hospodaření s vodou) u veřejných i soukromých projektů. Postupovat budeme podle ucelené adaptační strategie, propracované úměrně velikosti obce.

DŮRAZ NA KVALITU OVZDUŠÍ

Výsadbou zeleně kolem komunikací, protihlukovými opatření, zvýšeným úklidem komunikací a chodníků i podporou změny lokálního vytápění snížíme množství polétavého prachu a dalších škodlivých emisí.

KVALITNÍ VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ

Zvýšíme kvalitu veřejného stravování. Ve veřejném stravování zřizovaném obcemi (např. školy, sociální služby nebo nemocnice) budeme podporovat uplatnění lokální bioprodukce.

VODA JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ NAŠICH ŽIVOTŮ

Vodovody a kanalizace budou plnit svůj účel ve veřejném zájmu a bez zbytečné zátěže životního prostředí. Zajištění kvalitní pitné vody pro všechny musí být základní prioritou každé obce. Kromě kvalitní pitné vody je také třeba věnovat pozornost stavu kanalizace a čistíren odpadních vod. Omezíme vypouštění velkého množství nečištěné odpadní vody přímo do našich vodních toků. Bez řešení čištění odpadní vody se kvalita vody v nádržích, rybnících a řekách nijak nezlepší.

VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

V investičních projektech budeme hledat příležitosti k podpoře využití dřeva a dalších obnovitelných surovin (vč. stavebních materiálů z konopí).

 

Odvaha zezelenat naše město!

Téma životního prostředí, kterému se od roku 2014 věnuji a chci v tom i nadále pokračovat, si zaslouží více pozornosti. Zde jen krátký výcuc co bych chtěl dělat. Všichni moc dobře víme, že v teplejším létě je naše město nepříjemně přehřáté a přitom není jednoduššího řešení, než ho nechat zazelenit. Máme odvahu do toho šlápnout a toto jsou body, které chceme prosadit:

  • Za každý pokácený strom výsadba nového ve stejném místě
  • Ve starých výsadbách průběžně vysazovat stromy v konceptu “nikdy nekončící aleje” – nové stromy dorůstají již ve chvíli, kdy nemocný strom musí dolů
  • Nebát se vysazovat nízkou keřovou výsadbu
  • Konec používání chemikálií při čištění chodníků

Témata ŽP, kterým jsem se věnoval, najdete ve starších článcích tady na mém blogu.

Náš program najdete zde: https://uh.pirati.cz/komunalni-program-2022/

I letošní komunální volby nebudou v Uh. Hradišti bez Pirátů

Jsem velmi rád, že se nám i letos podařilo sestavit komunální kandidátku plnou energetických a pracovitých lidí. Na kandidátce najdete zapálené Hradišťáky s ochotou pro naše město udělat maximum. Sledujte náš web: https://uh.pirati.cz

Koho na kandidátce třeba najdete? Jmenovitě.
Jakub Grós
Jaroslav Ševčík
Sára Cannis Barlogová
František Prachman
Marek Pochylý
Dušan Jurčík
a další…

Přes prázdniny vám jednotlivé kandidáty představujeme, společně s hlavními tématy. Vše pro to abyste věděli, koho volit a že změna je možná! A v neposlední řadě vám všem přeju, ať si užijete posledních pár prázdninových dnů. Brzy zase začne školní maraton, kroužky dětí apod. Ať na vše máte dostatek energie.
#odvahazmenithradiste

Zákon o online platformách pro ubytování se stavebního práva nedotkne, za to posílí vymahatelnost práva a pomůže sousedům

Praha, 16. srpna 2022 – Konec obtěžování rezidentů a jasná, férová a vymahatelná pravidla pro sdílené ubytování. To má za cíl návrh zákona o online platformách v ubytování, který připravil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj. Stále se jedná o pracovní verzí, která se vyvíjí na základě připomínek, které předkladatelé obdrželi po kulatém stolu v Poslanecké sněmovně.

Připomínky k návrhu vznesly v otevřeném dopise též spolky Arnika – Centrum pro podporu občanů, z. s. a Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s. Hlavní obavou signatářů je, že by návrh mohl legalizovat ubytování v domech z hlediska stavebního práva. Tedy, že by byly legalizovány případy, kdy někdo porušuje stavební zákon a dělá si z bytového domu hotel, aniž by ho měl k tomuto účelu zkolaudovaný. Tyto obavy podle Michálka nejsou na místě. Návrh totiž do stavebního práva vůbec nezasahuje a právní úprava stavebního práva tak zůstává nedotčená.

„Obava z legalizace bytů pro ubytování, jak ji popisují autoři dopisu, není opodstatněná. Mohu jako právník potvrdit, že námi připravovaný zákon vůbec nemění stavební zákon. To mi potvrdili i dlouholetí legislativci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Obava spolků vznikla patrně z nově zavedeného označení pro místa ubytování nabízená na platformách, která ale potřebujeme evidovat bez ohledu na to, zda jsou zkolaudována, aby měly úřady pořádek v datech a dokázaly povinnosti řádně kontrolovat,” uvedl Michálek.

„Nadále platí metodika Ministerstva pro místní rozvoj a ustanovení stavebního zákona, že byt má být užíván k účelu, k němuž byl zkolaudován. Se zástupci ministerstva jsme zástupce spolků pozvali na společné jednání, abychom si tyto části vyjasnili. Náš návrh naopak dává obcím i státu přehled o nabízeném ubytování a možnost kontroly plnění všech zákonných povinností na straně ubytovatelů. To obnáší např. kolaudaci dle stavebního zákona nebo oznámení provozovny dle živnostenského zákona,” vysvětlil Jakub Michálek.

„Pravda je, že stavební úřady dosud na kontrolních prohlídkách nedostatečně kontrolovaly to, zda je stavba využívaná podle kolaudačních podmínek. A to i kvůli nejednotnému výkladu judikatury soudu. Jsem rád, že k tomu nyní ministerstvo vydalo metodiku, která výklad konečně sjednotí,” doplnil Michálek. Metodika vznikla se zapojením veřejného ochránce práv a radní Hany Marvanové.

„Praha, které se problém se sdíleným ubytováním nejvíce týká, je hlavně domovem pro více než milion lidí, není to Disneyland. Musíme skutečně chránit obyvatele, kterým v domě dělají turisté divoké opilecké večírky. Náš návrh ale pomůže také poctivým pronajímatelům, protože zavede konečně jasná a férová pravidla pro všechny. Je to první návrh, který přináší pro online služby nabízející ubytování a pro ochranu sousedů jasná a vymahatelná pravidla,” uzavřel předseda poslaneckého klubu, který první návrhy na regulaci Airbnb a podobných služeb předložil již v roce 2018.

Návrh vznikl po konzultacích se zástupci koaličních stran, dotčenými obyvateli z Prahy 1, živnostenským odborem Prahy 1, komisí pro ubytování Rady hl. m. Prahy, dotčenými ministerstvy, s řadou dalších aktérů a také po zpracování hodnocení dopadu regulace vládním analytickým útvarem.

Bartoš: Českému Švýcarsku pomůžeme národními i evropskými dotacemi a podnikatelům intenzivní marketingovou propagací této úžasné lokality

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš navštívil České Švýcarsko, které zasáhl největší požár v dějinách České republiky. Ujistil, že Ministerstvo pro místní rozvoj je připravené maximálně pomoci tam, kde může. Ať už chystaným programem na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách, nebo případnou revizí národních programů v oblasti podpory venkova a cestovního ruchu. Významnou pomoc poskytne Integrovaný regionální operační program (IROP) nebo agentura CzechTourism.

„Turistickému ruchu nejvíce pomůže, když do Českého Švýcarska lidé nepřestanou jezdit. Postupně, jak se bude zasažená oblast otvírat, bude zajímavé sledovat, jak se les obnovuje. Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí prostřednictvím IROP 2021-2027 možnosti podpory Hřensku zejména v oblasti Integrovaného záchranného systému a cestovního ruchu. Výzvy IROP pro IZS vyhlásíme v srpnu tohoto roku pro záchranky a v září pro Hasičský záchranný sbor ČR a pro Policii ČR. Hřenska se budou týkat výzvy IROP pro tzv. méně rozvinuté regiony, protože Hřensko spadá do Ústeckého kraje. Pro složky IZS máme celorepublikově připravenou částku 9,3 miliardy korun. Další možností je podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů a zakoupení nové zásahové techniky v řádu milionů korun. To chceme realizovat prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD),“ vyjmenovává druhy pomoci místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Podpora má mířit i na modernizaci stanic, služeben, výjezdových základen nebo vzdělávacích středisek IZS.

Během několika týdnů MMR vyhlásí program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, kam spadá i obnova infrastruktury a je tam připraveno minimálně 30 milionů korun. Na přelomu roku budou vyhlášeny i tradiční výzvy na cestovní ruch a program rozvoje venkova, kde se zvažuje případná specifická bonifikace nebo dílčí alokace pro postižené území.

Z IROPu bude podpořen i cestovní ruch, konkrétně doprovodná infrastruktura, naučné stezky, a to včetně investic v národních parcích. Výzvy pro individuální projekty nebo prostřednictvím CLLD budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí roku 2023. CzechTourism pomůže s marketingovou propagací této lokality.

„Věříme, že ve spolupráci s Ústeckým krajem a ostatními resorty budou turisté toto území opět hojně vyhledávat a do tohoto krásného výběžku Česka, který je v nelehké situaci, se tak vrátí ruch a živost. Dlužíme mu to,“ uzavřel návštěvu Ivan Bartoš.