Výbor vykuchal novelu exekučního řádu a odmítl návrhy Pirátů. Statisíce lidí v dluhových pastech chce nechat bez pomoci

Praha, 23. září 2020 – Nová pravidla pro exekuce, která by mohla ulevit statisícům Čechů, nezískala podporu poslanců Ústavně právního výboru Sněmovny. Z obsáhlé vládní novely tak nezbylo takřka nic, co by pomohlo zkrotit divokou situaci v exekučním byznysu.

„Jsem zklamaný z toho, že se dnes poslanci nepostavili na stranu lidí a shodili ze stolu vše, o čem mělo smysl debatovat. Jediné pozitivní úpravy, které se prokousaly do společného usnesení, jsou chráněný účet, přednostní hrazení jistiny před úroky a odpuštění některých veřejnoprávních dluhů,” říká autor návrhu místní příslušnosti exekutorů, pirátský poslanec Lukáš Kolářík, a dodává: „Neprošla ani hojně diskutovaná teritorialita, kterou Piráti navrhovali dle principu 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště. Udivuje mě to zejména proto, že i sám premiér Babiš ve svých prohlášeních zmiňoval potřebu najít kompromis u slučování exekucí. Poslanci za ANO však dneska hlasovali disciplinovaně jako jeden muž proti všem variantám teritoriality, které byly na stole.”

Mezi změny, které naopak přijaty byly, patří například přesun 300 milionů ze státního rozpočtu exekutorům na zastavení bagatelních exekucí do 1500 korun. To však neznamená zrušení dluhu. Věřitelé tedy budou moci své pohledávky opětovně přihlásit k exekučnímu vymáhání.

„Je to nechutná malá domů v přímém přenosu. Z peněz daňových poplatníků přilepšíme pochybným exekutorům typu Juraj Podkonický nebo Dalimila Míka, který je mimochodem sponzorem hnutí ANO. Jsou to přesně ti exekutoři, kteří nedodržovali zákon a nespojovali úkony u jednoho dlužníka, za což jim teď budeme ještě platit,” dodává Kolářík.

Pirátům neprošel ani návrh, aby Exekutorská komora povinně zveřejňovala vybraná data z Centrální evidence exekucí. Ty jsou zásadní pro zkvalitnění práce Ministerstva spravedlnosti, které nyní nemůže exekutorský byznys kvalifikovaně regulovat. Všechny návrhy načtou Piráti znovu v rámci druhého čtení a pokusí se přesvědčit plénum Sněmovny, aby tyto zásadní změny schválilo.

Pirátům se povedlo prosadit stopku na dotace netransparentním firmám. Výbor ale smetl jejich snahu o odstranění kličky pro Agrofert v zákoně o evidenci majitelů

Praha, 23. září 2020 – Pirátům se dnes povedlo prosadit na Rozpočtovém výboru zásadní změny týkající se přidělování dotací a proplácení veřejných zakázek. Dotace mají nově dostávat jen firmy s jasně definovanými skutečnými vlastníky a zadavatel veřejné zakázky bude moci odstoupit od smlouvy s  podnikem, který měl v evidenci nesprávné údaje. Stejně tak se podařilo straně protlačit přes Ústavně právní výbor zalepení řady děr v návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů. Bohužel nejzásadnější pozměňovací návrh Pirátů a dalších opozičních stran výbor smetl. Ten měl přitom zabránit Andreji Babišovi, aby mohl využít účelové nejednoznačnosti v legislativě pro podniky zaparkované ve svěřenských fondech a tvrdit, že skutečným majitelem holdingu Agrofert není on. Piráti se nyní pokusí nepřijaté pozměňovací návrhy prosadit při projednávání zákona na plénu Sněmovny. 

Současná podoba návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů vytváří v případě firem vložených do svěřenských fondů paradox. „Podle předlohy by byl Babiš například považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Každý by přitom logicky čekal, že skutečný vlastník svěřenského fondu, bude i skutečným majitelem firem do něj vložených. Tuto zásadu ovšem vláda nechce v navrhované legislativě dodržet. Podobné právní kličkování je jen dalším zjevným důkazem vlivu osobních zájmů trestně stíhaného předsedy vlády na legislativu,” okomentoval pirátský poslanec František Navrkal s tím, že proto Piráti spolu se zástupci STAN a dalších opozičních stran předložili sérii pozměňovacích návrhů.

Tím nejzásadnějším bylo řešení zmíněného paradoxu, vznesli ale i požadavek na rozšíření okruhu zveřejňovaných informací o skutečných majitelích společností. Chtěli zavést povinnost zveřejňovat strukturu majetkových vztahů. „To je zcela zásadní pro rozkrývání chobotnic nastrčených a vzájemně provázaných firem, za které se skuteční majitelé, což mohou být klidně aktivní politici či jejich blízcí, často schovávají. Občané mají právo vědět, komu jdou jejich peníze jak v dotacích, tak v zakázkách, které tyto firmy pro stát dodávají,“ doplnil Navrkal. Oba dva návrhy ale členové Ústavně právního výboru v čele se zástupci vládních stran a ODS smetli.

Obdobně byly odmítnuty také návrhy na rozšíření okruhu oznamovatelů či zpřísnění sankcí za nesprávně uvedené informace. Posledně jmenovaný záměr počítal s tím, že evidující osoby mohou být sankcionovány až do výše 6 procent hodnoty svých aktiv v případě nedodržení povinností podobně jako při nesrovnalostech v účetnictví. Tím měly být motivovány hlavně velké firmy, aby k evidenci skutečných vlastníků přistupovaly zodpovědně. „Paušální pokuty dosahující maximální výše 500 tisíc korun jsou totiž bičem spíše pro menší podniky a na ty velké nedosáhnou,“ vysvětlil pirátský poslanec s tím, že navíc hrozí i celkové odložení účinnosti zákona o evidenci majitelů. „Na konci jednání naneštěstí předseda výboru Marek Benda z ODS navrhl odložení účinnosti zákona, což i kvůli hlasům vládních poslanců prošlo. To je v momentě, kdy jsme už více než osm měsíců v prodlení, velmi nešťastné. Příslušná evropská směrnice o praní špinavých peněz, ze které vládní návrh vychází, totiž měla být do našeho právního řádu implementována už v lednu tohoto roku. Budeme usilovat o to, abychom tento skluz dohnali a zákon vešel v účinnost co nejdříve,” dodal Navrkal.

Ten naopak považuje za velký úspěch, že se na Ústavně právním výboru povedlo zalepit několik děr ve vládním návrhu, na které upozornil – zákon například počítal pouze se sankcí při návrhu zápisu nesprávných údajů do evidence, ale už chyběla sankce, pokud vůbec k žádnému návrhu včas a řádně nedojde. I na rozpočtovém výboru se také povedlo prosadit několik zásadních záměrů. „První z nich zajišťuje přidělování dotací jen firmám s řádně evidovanými skutečnými majiteli. Druhý pak počítá s možností odstoupit od smlouvy na veřejnou zakázku s firmami, které do evidence skutečných majitelů uvedly nepřesné či nepravdivé informace,“ uzavřel poslanec.

Ministerstvo školství chce připravit část žáků o podpůrná opatření. Piráti na podvýboru prosadili žádost o stažení návrhu

Praha, 23. září 2020 – Piráti na Podvýboru pro regionální školství prosadili usnesení, které žádá vládu o stažení kontroverzního návrhu vyhlášky k inkluzi. Vyhláška ruší nárok na asistenta pedagoga pro žáky se specifickými poruchami učení, tělesně postižené žáky nebo s těžkou vadou řeči. Některá podpůrná opatření by musely školy hradit ze svého rozpočtu. 

Ministerstvo školství předložilo na vládu návrh vyhlášky ze začátku září. „Nutno podotknout, že příprava tohoto návrhu probíhala v utajeném režimu a nikdo o ní prakticky nevěděl. Návrh přitom obsahuje změny, které by měly velmi výrazný a negativní dopad na fungování škol a zajištění potřebné podpory žákům. Z toho důvodu bychom očekávali, že ministerstvo bude o takovém záměru informovat a bude ho projednávat nejen s odbornou veřejností, ale i na rovině politické,” komentuje pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Na asistenta pedagoga by ztratily nárok některé skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Týká se to například žáků se specifickými poruchami učení, závažnou vadou řeči nebo žáků s tělesným postižením. Asistent pedagoga by zároveň neměl být nadále poskytován jako podpůrné opatření na základních uměleckých školách nebo vyšších odborných školách.

„V zásadě jde tedy o plošné omezení podpory vybraným skupinám žáků na základě druhu jejich znevýhodnění, což lze považovat za diskriminační. Takový postup je v rozporu nejen se školským zákonem, který žákům garantuje nárok na nezbytnou podporu při vzdělávání, ale také s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána – oporu lze nalézt například ve výkladu Článku 2 Protokolu 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Předložený záměr jde rovněž proti cílům Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která má v dlouhodobějším horizontu určovat směr vzdělávací politiky a která zdůrazňuje naplňování principů rovného přístupu ke vzdělávání a snižování nerovností,” říká Bartoň.

Kromě zvýšení účelnosti v poskytování podpůrných opatření má být údajně cílem předloženého návrhu rovněž snížení administrativní zátěže. „Navržená opatření by školám naopak výrazně zkomplikovala život. Školy by musely rodičům vysvětlovat, proč jejich dítě o tuto formu podpory přijde, rodiče by totéž museli vysvětlovat svým dětem. Školy by musely snížit počty asistentů pedagoga a ze školství by tak odešla řada schopných lidí, kteří jsou nedílnou a důležitou součástí pedagogického týmu. Asistenti pedagoga by rovněž nemohli žákům nadále poskytovat tzv. pedagogickou intervenci. Jde přitom o nejčastěji poskytované podpůrné opatření, které slouží k dlouhodobé a systematické práci s žáky. Opatření by tak museli poskytovat učitelé a další pedagogičtí pracovníci. To znamená změny v pracovních smlouvách a s velkou pravděpodobností i změny ve výkazech škol, na jejichž základě je určována výše jejich rozpočtu. Pedagogickou intervenci by si navíc školy musely nově hradit ze svého,” upozorňuje Lukáš Bartoň, předseda podvýboru pro regionální školství.

„Zdá se tedy více než jasné, že jediným cílem předloženého návrhu vyhlášky je ušetřit peníze v rozpočtu ministerstva školství, a to v těch nejméně vhodných oblastech. Z pozice předsedy podvýboru jsem předložil návrh usnesení, který žádá vládu o stažení návrhu vyhlášky a jeho kompletní přepracování na základě analýzy současného stavu s tím, že zpracovaná analýza i nový návrh vyhlášky budou nejdříve projednány na školském výboru. Usnesení zároveň požaduje, aby byl nadále naplňován princip poskytování podpory žákům dle jejich individuálních potřeb, nikoliv na základě druhu znevýhodnění. Návrh usnesení byl členy Podvýboru pro regionální školství přijat jednomyslně. V rámci dnešního jednání školského výboru bylo přijato nové usnesení, které je s naším návrhem v souladu v požadavku na projednání nového návrhu vyhlášky vlády k inkluzi na školském výboru a zajištěním nového meziresortního připomínkového řízení,” dodává závěrem Bartoň.

Usnesení Podvýboru pro regionální školství dostupné ZDE.

Středočeský kraj poslal do škol nebezpečné resuscitační sady, varuje právnička Adéla Šípová a podává trestní oznámení

Praha, 22. září 2020Středočeský kraj zakoupil resuscitační komplety pro 149 základních a středních škol za téměř 10 milionů korun. Ty ovšem obsahují podle zjištění Pirátů kyslíkové spreje, které experti shodně označují nejen za nefunkční, ale i potencionálně nebezpečné. V případě nutnosti poskytnout první pomoc by mohly ohrozit zdraví dětí. Právnička Adéla Šípová, kandidující za Piráty do Senátu v obvodě Kladno, také odhalila, že tyto výrobky nemají nezbytné schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Dodavatel se navíc prokázal padělanou referencí a přidělení zakázky, do které se přihlásila pouze jedna společnost, proběhlo velmi neprůhledně. Podala jsem proto trestní oznámení a požádala asociace ředitelů škol, aby školy před těmito spreji varovaly,“ vysvětlila kroky Šípová, která se specializuje na zadávání veřejných zakázek a má současně mnohaleté zkušenosti s trestním právem. 

Na tuto závažnou kauzu Adéla Šípová upozornila již na konci srpna spolu se zdravotnickým specialistou Petrem Tomášem a předsedou středočeských Pirátů Jiřím Snížkem. Informovali o ní přímo  hejtmanku ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou v domnění, že se pokusí situaci okamžitě vyřešit. Doporučili stažení všech generátorů kyslíků, zveřejnění odpovědných osob za tuto kauzu i vymáhání vzniklé škody. Nestalo se tak. „Paní hejtmanka bohužel mlčí a na naši výzvu s návrhem konkrétních kroků nereagovala ani po více jak 20 dnech. Ignoruje tímto i důrazné stanovisko České resuscitační rady coby nejvyšší autority v této oblasti. Takovéto neodpovědné jednání považuji za alarmující,” okomentoval situaci Snížek.

Nakonec Adéla Šípová neměla jiné východisko a musela v zájmu ochrany žáků ve spolupráci s pirátským analytickým týmem zpracovat trestní oznámení, které bylo dnes podáno na Městské státní zastupitelství v Praze. Oznámení míří na neznámého pachatele pro možné spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, pletichy při veřejných zakázkách, zneužití pravomoci úřední osoby, obecného ohrožení a podvodu. „Dodavatel resuscitačních sad se navíc prokázal doporučujícím stanoviskem hlavního anesteziologa ČR profesora MUDr. Karla Cvachovce CSc., MBA. Ten ovšem rezolutně vyloučil, že by jakékoliv doporučení v této věci vydával. Šetření případu zahájil rovněž Státní ústav pro kontrolu léčiv, který ve své odpovědi pirátskému poslanci Petru Třešňákovi sdělil, že předmětné kyslíkové spreje nejsou registrovaným léčivým přípravkem,“ popsala Šípová s tím, že dnes odeslala také dopis prezidentovi Asociace ředitelů základních škol panu Michalovi Černému a předsedkyni Asociace ředitelů gymnázií paní Renatě Schejbalové.

„V dopise jsem popsala všechna důležitá zjištění a přiložila jsem například stanovisko České resuscitační rady, jehož předseda otevřeně tvrdí, že používání těch kyslíkových sprejů by ve svém důsledků mohlo být i nebezpečné. Obě asociace jsem požádala, aby varovaly základní a střední školy před těmito výrobky. Jakožto matka pěti dětí, které docházejí do základních škol Středočeského kraje, nemohu této věci pouze přihlížet,” vysvětlila motivaci svého jednání Šípová.

Děti dál v rouškách i během výuky. Vláda stále šíří chaos, ignoruje „semafor“ a porušuje slib, že nezavede plošná opatření

Praha, 17. září 2020 – Roušky budou nově pro žáky povinné i během výuky ve třídách, platí to pro všechny s výjimkou prvního stupně základních škol. Pravidlo dnes oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Za Piráty plně podporujeme a respektujeme snahy krajských hygienických stanic zabránit šíření koronaviru ve školách v okresech, kde je zvýšené riziko nákazy. Z kroků vlády ale není zřejmé, proč znovu porušuje svůj slib, zavádí opatření plošně a nerespektuje metodický manuál pro školy vydaný v srpnu. Tím totiž popírá myšlenku tzv. semaforu, který nastavuje stupně pohotovosti pro jednotlivé okresy podle počtu nakažených a zavádí v návaznosti na tento údaj potřebná opatření.  

Zmíněný semafor představili Ministerstvu zdravotnictví jako první právě Piráti, tento systém měl za úkol snížit chaos ve společnosti a nastavit pro obyvatele jasná a srozumitelná pravidla. Vláda ale bohužel jeho myšlenku nedokázala převést do praxe, což je právě vidět i na plošném příkazu nosit roušky i během výuky. Tomuto opatření by nebylo co vytknout, pokud by tomu dle semaforu odpovídala situace ve všech okresech naší republiky. Tak tomu ale není.  Zavedení plošných opatření je přitom nesystémové a nebezpečné. Ve školách, kde k tomu není z epidemiologického hlediska důvod, může nucené nošení roušek spíše zvyšovat možná rizika. Děti nemají mnohdy tolik uvědomělosti jako dospělí a pravidla pro nošení roušek přestanou časem respektovat, budou si s nimi hrát nebo nebudou dodržovat správnou hygienu. To by mohlo být problematické hlavně ve chvíli, kdy by se situace v okresu skutečně zhoršila, a roušky by začaly mít vážné opodstatnění,” komentuje pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Nenařizujme proto zbytečně plošná opatření, dodržujme přikázaná pravidla hygienických stanic pro konkrétní lokality. Plošná opatření jsou jen známkou opětovného selhání ministra zdravotnictví a nepochopením zavedeného semaforu,” dodává Bartoň.